02008D0017 — FI — 28.05.2020 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä marraskuuta 2008,

eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä

(EKP/2008/17)

(2008/893/EY)

(EUVL L 319 29.11.2008, s. 76)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/21, annettu 23 päivänä joulukuuta 2015,

  L 6

5

9.1.2016

►M2

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2020/628, annettu 4 päivänä toukokuuta 2020,

  L 146

11

8.5.2020
▼B

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä marraskuuta 2008,

eurojärjestelmän yhteishankintoja koskevista järjestelyistä

(EKP/2008/17)

(2008/893/EY)1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä

a) 

’eurojärjestelmällä’ tarkoitetaan EKP:tä ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja;

b) 

’eurojärjestelmän tehtävillä’ tarkoitetaan tehtäviä, jotka eurojärjestelmälle on uskottu perustamissopimuksen ja EKPJ:n perussäännön mukaisesti;

c) 

’keskuspankilla’ tarkoitetaan EKP:tä tai euron käyttöön ottaneen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia;

d) 

’johtavalla keskuspankilla’ tarkoitetaan keskuspankkia, joka on vastuussa yhteisen hankintamenettelyn toteutuksesta;

e) 

’sijaintikeskuspankilla’ tarkoitetaan keskuspankkia, jonka EKP:n neuvosto on valinnut EPCO:n sijaintipaikaksi;

▼M2

f) 

’EPCO:n ohjauskomitealla’ tarkoitetaan EKP:n neuvoston nimittämää ohjauskomiteaa, jonka tehtävänä on johtaa EPCO:n toimintaa. EPCO:n ohjauskomiteaan kuuluu kustakin keskuspankista yksi jäsen, joka valitaan ylempien virkamiesten joukosta ja jolla on kokemusta ja asiantuntemusta oman laitoksensa organisatorisista ja strategisista kysymyksistä, sekä hankinta-asiantuntijoita. EPCO:n ohjauskomitea raportoi toiminnastaan EKP:n neuvostolle johtokunnan välityksellä;

▼B

g) 

’yhteisellä hankintamenettelyllä’ tarkoitetaan menettelyä, jossa tavaroiden ja palvelujen hankinta tapahtuu yhteisesti ja jonka toteuttaa johtava keskuspankki yhteishankintamenettelyyn osallistuvien keskuspankkien hyväksi.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä päätöstä sovelletaan keskuspankkien yhteishankintoihin niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka ovat tarpeen eurojärjestelmän tehtävien suorittamiseksi.

2.  Keskuspankkien osallistuminen EPCO:n toimintaan ja yhteishankintamenettelyihin on vapaaehtoista.

▼M1

3.  Tämä päätös ei rajoita suuntaviivojen (EU) 2015/280 ( 1 ) soveltamista.

▼B

3 artikla

Eurojärjestelmän hankintatoimisto

▼M1

1.  EPCO huolehtii seuraavista perustehtävistä:

a) 

tämän päätöksen soveltamisalaan tai sen ulkopuolelle kuuluvien mahdollisten yhteishankintatilanteiden määrittäminen niiden hankintatarpeiden perusteella, joista kansalliset keskuspankit ilmoittavat EPCO:lle;

b) 

edellä a alakohdassa kuvattuun arviointiin perustuvan, yhteisiä hankintamenettelyjä koskevan vuotuisen hankintasuunnitelman laatiminen ja päivittäminen tarpeen mukaan;

c) 

yhteisten vaatimusten laatiminen yhteistyössä yhteiseen hankintamenettelyyn osallistuvien keskuspankkien kanssa;

d) 

keskuspankkien tukeminen yhteisissä hankintamenettelyissä;

e) 

keskuspankkien tukeminen Euroopan keskuspankkijärjestelmän yhteisiin hankkeisiin liittyvissä hankinnoissa, jos hanketta johtava keskuspankki tai johtavat keskuspankit niin pyytävät;

▼M2

f) 

keskuspankkien tukeminen sopimusten hallinnoinnissa.

▼M1

EPCO voi hoitaa myös muita kuin edellä mainittuja tehtäviä erityisesti parhaiden hankintakäytäntöjen edistämiseksi eurojärjestelmässä sekä yhteishankintojen edellyttämän infrastruktuurin kehittämiseksi (esim. taidot, toiminnalliset välineet, tietojärjestelmät ja prosessit).

▼M2

1 a.  EPCO.n sijaintipaikkana toimii keskuspankki. EKP:n neuvosto nimittää sijaintipaikkana toimivan keskuspankin viiden vuoden välein.

▼B

2.  Sijaintikeskuspankki antaa EPCO:n käyttöön sen tehtävien suorittamisen kannalta tarpeelliset välineet ja henkilöstön jäljempänä 4 kohdassa tarkoitetun, EKP:n neuvoston hyväksymän budjetin mukaisesti.

3.  EPCO:n ohjauskomiteaa kuultuaan sijaintikeskuspankki voi hyväksyä EPCO:n sisäistä rakennetta ja hallintoa koskevia sääntöjä, mukaan lukien EPCO:n henkilöstön menettelytapaohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa äärimmäinen luotettavuus tehtäviä suoritettaessa.

▼M1

4.  Keskuspankit rahoittavat EKP:n neuvoston hyväksymien sääntöjen mukaisesti EPCO:n budjettia, joka voi perustua useita vuosia kattavaan kokonaisrahoitukseen tai vuotuiseen budjettiesitykseen ja joka voi sisältää kannustimia yhteishankintojen johtamisen tukemiseksi.

▼B

5.  EPCO toimittaa EKP:n neuvostolle toimintaansa koskevan vuotuisen raportin EPCO:n ohjauskomitean ja EKP:n johtokunnan välityksellä.

6.  EPCO:n toimintaa valvoo sisäisen tarkastuksen komitea EKP:n neuvoston hyväksymien sääntöjen mukaisesti. Tämä ei vaikuta sijaintikeskuspankissa sovellettaviin tai sen hyväksymiin valvontaa ja tilintarkastusta koskeviin sääntöihin.

▼M2

7.  EPCO:n ohjauskomitea tekee EPCO:n toiminnan tehokkuutta ja suorituskykyä koskevan arvioinnin hyvissä ajoin ennen kunkin 1 a kohdassa tarkoitetun viisivuotiskauden päättymistä. EKP:n neuvosto päättää tämän arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon muiden keskuspankkien kiinnostuksen toimia EPCO:n sijaintipaikkana, onko tarpeen järjestää valintamenettely sijaintipaikkana toimivan uuden keskuspankin valitsemiseksi.

▼B

4 artikla

Yhteiset hankintamenettelyt

1.  Tätä päätöstä sovellettaessa yhteinen hankintamenettely katsotaan tarpeelliseksi, jos i) voidaan olettaa, että tavaroiden ja palvelujen yhteinen hankintamenettely johtaisi edullisempiin hankintaehtoihin kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteiden mukaan arvioituna, tai jos ii) keskuspankkien on otettava käyttöön tällaisiin tavaroihin ja/tai palveluihin liittyviä yhdenmukaistettuja vaatimuksia ja standardeja.

▼M1

2.  Kun EPCO on määrittänyt mahdollisen yhteishankintatilanteen, se esittää keskuspankeille kutsun osallistua yhteiseen hankintamenettelyyn. Keskuspankit ilmoittavat EPCO:lle hyvissä ajoin aikovatko ne osallistua yhteiseen hankintamenettelyyn, ja mikäli ne osallistuvat, ne ilmoittavat EPCO:lle liiketoiminnalliset vaatimuksensa. Jos hankintailmoituksen julkaisemista ei vaadita, keskuspankki voi vetäytyä yhteisestä hankinnasta siihen saakka, kunnes se muodollisesti sitoutuu osallistumaan siihen. Jos hankintailmoitus on julkaistava, keskuspankki voi vetäytyä yhteisestä hankinnasta milloin tahansa ennen hankintailmoituksen julkaisemista.

▼M2

3.  EPCO toimittaa vuosittain EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi yhteisiä hankintamenettelyjä koskevan päivitetyn hankintasuunnitelman, joka sisältää johtavien keskuspankkien nimet. EPCO:n toimittama päivitetty hankintasuunnitelma voi sisältää tietoja aloista, joilla pyritään ennen seuraavaa päivitystä toteuttamaan lisäyhteishankintoja määriteltyjen rajojen puitteissa. EKP:n neuvosto päättää hankintasuunnitelmasta ja sen täytäntöönpanosta EPCO:n ohjauskomiteaa kuultuaan.

▼B

4.  Johtava keskuspankki toteuttaa yhteisen hankintamenettelyn yhteiseen hankintamenettelyyn osallistuvien keskuspankkien hyväksi ja noudattaen johtavaan keskuspankkiin sovellettavia hankintasääntöjä. Johtava keskuspankki määrittelee hankintailmoituksessa, mitkä keskuspankit osallistuvat yhteiseen hankintamenettelyyn, sekä sopimussuhteiden rakenteen.

5.  Johtava keskuspankki valmistelee hankintaa koskevat asiakirjat ja arvioi hakemukset ja tarjoukset yhteistyössä EPCO:n ja muiden yhteiseen hankintamenettelyyn osallistuvien keskuspankkien kanssa.

6.  Johtava keskuspankki toteuttaa yhteisen hankintamenettelyn niillä kielillä, jotka on määritelty vuotuisessa hankintasuunnitelmassa.

▼M2

5 artikla

Muiden instituutioiden osallistuminen

1.  EKP:n neuvosto voi esittää niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, jotka eivät vielä ole ottaneet euroa käyttöön, kutsun osallistua EPCO:n toimintaan ja yhteisiin hankintamenettelyihin samoilla ehdoilla, joita sovelletaan eurojärjestelmän keskuspankkeihin. EKP:n neuvosto voi lisäksi esittää jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille sekä unionin toimielimille ja elimille tai kansainvälisille organisaatioille kutsun osallistua EPCO:n toimintaan ja yhteisiin hankintamenettelyihin kutsussa täsmentämillään ehdoilla. Nämä kutsut rajoittuvat keskuspankkien ja kutsuttujen yhteisöjen yhteisiä tarpeita vastaaviin tavaroiden ja palvelujen yhteishankintoihin, ja ehtojen tulee olla eurojärjestelmän keskuspankkeihin sovellettavia ehtoja vastaavat.

2.  Omat setelipainot, jotka ovat erillisiä oikeushenkilöitä ja täyttävät suuntaviivojen (EU) 2015/280 (EKP/2014/44) 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt kumulatiiviset edellytykset, voivat suoraan osallistua yhteisiin hankintamenettelyihin, ja tätä artiklaa sovellettaessa niitä voidaan käsitellä jäsenvaltionsa kansallisen keskuspankin osana. Ne voivat osallistua ainoastaan sellaisten tavaroiden ja palveluiden yhteishankintaan, jotka ovat tarpeen, jotta kyseiset omat setelipainot voivat suorittaa eurojärjestelmän tehtäviä.

▼B

6 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2008.( 1 ) Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2015/280, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta (EKP/2014/44) (EUVL L 47, 20.2.2015, s. 29).