2007R0341 — FI — 06.11.2016 — 009.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 341/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta

(EUVL L 090 30.3.2007, s. 12)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 514/2008, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 150

7

10.6.2008

►M2

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 972/2008, annettu 3 päivänä lokakuuta 2008,

  L 265

6

4.10.2008

 M3

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 74/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010,

  L 23

28

27.1.2010

►M4

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 328/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010,

  L 100

5

22.4.2010

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 519/2013, annettu 21 päivänä helmikuuta 2013,

  L 158

74

10.6.2013

►M6

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 531/2013, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2013,

  L 159

5

11.6.2013

►M7

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1333/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

  L 335

8

14.12.2013

►M8

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 628/2014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 174

31

13.6.2014

►M9

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/1237, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,

  L 206

1

30.7.2016
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 341/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisestaI

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen ja kannettavat tullit

1.  Avataan päätöksillä 2001/404/EY ja 2006/398/EY hyväksyttyjen sopimusten mukaisesti CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan tuoreen tai jäähdytetyn valkosipulin, jäljempänä ’valkosipuli’, yhteisöön tuontia koskevat tariffikiintiöt tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Kunkin tariffikiintiön määrä, tuontitariffikiintiökausi ja osakiintiökaudet, joina kiintiötä sovelletaan, sekä järjestysnumero vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä tuotavasta valkosipulista kannetaan 9,6 prosentin arvotulli.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 soveltaminen

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1) ’tuontitariffikiintiökaudella’ tarkoitetaan jaksoa, joka alkaa 1 päivänä kesäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31 päivänä toukokuuta;

2) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan viranomaista tai viranomaisia, jonka tai jotka jäsenvaltio on nimennyt tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten.

4 artikla

Tuojaryhmät

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa säädetään, 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen A-todistusten hakijoiden on täytettävä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2.  ”Perinteisellä tuojalla” tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa

a) saaneensa ja käyttäneensä valkosipulin tuontitodistuksia komission asetuksen (EY) N:o 565/2002 ( 1 ) nojalla taikka asetuksen (EY) N:o 1870/2005 tai tämän asetuksen mukaisia A-todistuksia kolmena edellisenä tuontitariffikiintiökautena, jotka ovat päättyneet; ja

▼M4

b) tuoneensa unioniin vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ( 2 ) 1 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia tai vieneensä kolmansiin maihin vähintään 50 tonnia valkosipulia hakemustaan edeltävällä viimeksi päättyneellä tuontitariffikiintiökaudella.

▼B

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta tuontitariffikiintiökaudella 2007/2008

a) ei sovelleta ensimmäisen kohdan a alakohtaa; ja

b) ”tuonnilla yhteisöön” tarkoitetaan tuontia muista alkuperämaista kuin yhteisön 31 päivänä joulukuuta 2006 muodostaneista jäsenvaltioista.

Bulgarian ja Romanian osalta tuontitariffikiintiökausina 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 ja 2010/2011

a) ei sovelleta ensimmäisen kohdan a alakohtaa; ja

b) ”tuonnilla yhteisöön” tarkoitetaan tuontia muista alkuperämaista kuin yhteisön 1 päivänä tammikuuta 2007 muodostaneista jäsenvaltioista.

▼M6

Kroatian osalta tuontitariffikiintiökausilla 2013/2014, 2014/2015 ja 2015/2016

a) ei sovelleta ensimmäisen kohdan a alakohtaa; ja

b) ”tuonnilla unioniin” tarkoitetaan tuontia muista alkuperämaista kuin unionin 1 päivänä heinäkuuta 2013 muodostaneista jäsenvaltioista.

▼B

3.   ►M4  ’Uusilla tuojilla’ tarkoitetaan muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja toimijoita, jotka ovat tuoneet unioniin vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 1234/2007 1 artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia taikka vieneet kolmansiin maihin vähintään 50 tonnia valkosipulia kahtena edellisenä tuontitariffikiintiökautena, jotka ovat päättyneet, tai kahtena edellisenä hakemustaan edeltävänä kalenterivuonna. ◄

Jäsenvaltiot valitsevat jommankumman ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista menetelmistä ja soveltavat sitä kaikkiin uusiin tuojiin puolueettomin perustein ja siten, että varmistetaan tasapuolinen kohtelu toimijoiden välillä.

4.  Perinteisten ja uusien tuojien on toimitettava todisteet siitä, että 2 tai 3 kohdassa säädetyt perusteet on täytetty, silloin kun ne jättävät tiettyä tuontitariffikiintiökautta koskevan ensimmäisen tuontitodistushakemuksensa sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet ja rekisteröityneet alv-veron maksamista varten.

▼M4

Todiste kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta esitetään yksinomaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevalla tulliasiakirjalla, jonka on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan, tai tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymällä vientiä koskevalla tulliasiakirjalla.

▼M4

Tulliasioitsijat tai niiden edustajat eivät voi hakea tuontitodistuksia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa kiintiöissä.

▼B

5 artikla

Tuontitodistusten esittäminen

▼M9 —————

▼B

2.  Liitteessä I mainituissa kiintiöissä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen valkosipulien tuontitodistuksista käytetään jäljempänä ilmaisua ’A-todistus’.

▼M9 —————

▼BII

LUKU

A-TODISTUKSET

6 artikla

A-todistushakemuksia ja -todistuksia koskevat yleiset säännökset

▼M4

1.  A-todistukset ovat voimassa ainoastaan sen osakauden ajan, jolle ne on myönnetty. Todistusten kohdassa 24 on oltava jokin liitteessä III olevista maininnoista.

▼M1 —————

▼M4

2.  Asetuksen (EY) N:o 376/2008 14 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun vakuuden määrä on 60 euroa tonnilta.

▼B

3.  A-todistushakemusten ja -todistusten kohdassa 8 on mainittava alkuperämaa, ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu. Tuontitodistus on voimassa ainoastaan mainitusta maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille.

4.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, A- todistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

7 artikla

Kokonaismäärien jakaminen perinteisten ja uusien tuojien kesken

Argentiinalle, Kiinalle ja muille kolmansille maille liitteen I mukaisesti myönnetty kokonaismäärä jaetaan seuraavasti:

a) 70 prosenttia perinteisille tuojille;

b) 30 prosenttia uusille tuojille.

▼M4

8 artikla

Perinteisten tuojien viitemäärä

Tässä luvussa ”viitemäärä” on niiden valkosipulimäärien keskiarvo, jotka 4 artiklassa tarkoitettu perinteinen tuoja on tosiasiallisesti tuonut asianomaista tuontitariffikiintiökautta edeltäneiden kolmen vuoden aikana.

▼B

9 artikla

A-todistushakemuksiin sovellettavat rajoitukset

1.  Perinteisen tuojan tariffikiintiökaudella jättämien A-todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tuojan viitemäärää. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.

2.  Uuden tuojan millä tahansa osakiintiökaudella jättämien A-todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia kyseisen osakiintiökauden ja alkuperän osalta liitteessä I mainitusta kokonaismäärästä. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.

10 artikla

A-todistushakemusten jättäminen

▼M4

1.  Tuojien on jätettävä A-todistushakemuksensa huhtikuun seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana ensimmäisen osakauden osalta, heinäkuun seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana toisen osakauden osalta, lokakuun seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana kolmannen osakauden osalta ja tammikuun seitsemän ensimmäisen kalenteripäivän aikana neljännen osakauden osalta.

▼M4

Tiettyä tämän asetuksen mukaista tuontitariffikiintiökautta koskevaa ensimmäistä tuontitodistushakemustaan jättäessään tuojien on esitettävä todisteet 8 artiklassa tarkoitettuina vuosina tosiasiallisesti tuoduista valkosipulimääristä.

▼B

2.  A-todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja” tai ”uusi tuoja” tapauksen mukaan.

3.  A-todistushakemuksia ei voi jättää jollekin tietylle osakiintiökaudelle tai tiettyä alkuperää varten, jos liitteessä I ei ole ilmoitettu määrää kyseiselle osakiintiökaudelle ja kyseiselle alkuperälle.

4.  Jos hakija esittää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään ja asianomainen jäsenvaltio pidättää hakemusta jätettäessä asetetut vakuudet.

5.  B-todistusta ei voida myöntää A-todistushakemuksen perusteella.

▼M4

11 artikla

A-todistusten myöntäminen

Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä A-todistukset alkaen sen kuukauden 23 päivästä, jona hakemukset jätettiin, ja viimeistään kyseisen kuukauden lopussa.

▼B

12 artikla

▼M7

Ilmoitukset ja tiedoksiannot komissiolle

▼M4

1.  Jäsenvaltioiden on kunkin 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kuukauden 14 päivään mennessä ilmoitettava komissiolle kilogrammoina kokonaismäärät, joista on jätetty A-todistushakemuksia kyseiselle osakaudelle, myös ilmoitukset siitä, ettei hakemuksia ole jätetty.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisen asetuksen 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut määrät viimeistään 10 päivänä toukokuuta ensimmäisen osakauden osalta, 10 päivänä elokuuta toisen osakauden osalta, 10 päivänä marraskuuta kolmannen osakauden osalta ja 10 päivänä helmikuuta neljännen osakauden osalta.

▼B

Ilmoitukset on eriteltävä alkuperän mukaan. Ilmoituksissa on eriteltävä myös perinteisten ja uusien tuojien hakemat valkosipulimäärät.

2.  Kunkin 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kuukauden viimeiseen päivään mennessä jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi luettelo perinteisistä ja uusista tuojista, jotka hakevat A-todistuksia kyseiselle osakiintiökaudelle. Kun kyse on kansallisen lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneistä toimijoiden ryhmittymistä, ryhmittymän muodostavat toimijat on myös ilmoitettava. ►M7  ————— ◄

▼M7

3.  Ilmoitukset ja tiedoksiannot on tehtävä komission asetuksen (EY) N:o 792/2009 ( 3 ) mukaisesti.

▼BIII

LUKU

B-TODISTUKSET

▼M9 —————

▼BIV

LUKU

ALKUPERÄTODISTUKSET JA SUORA KULJETUS

15 artikla

Alkuperätodistukset

Liitteessä IV mainitusta kolmannesta maasta peräisin oleva valkosipuli voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

▼M4

a) esitetään kyseisen maan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan säännösten mukaisesti myöntämä alkuperätodistus;

▼B

b) tuote on kuljetettu suoraan yhteisöön kyseisestä maasta 16 artiklan mukaisesti.

16 artikla

Suora kuljetus

1.  Liitteessä IV mainitusta kolmannesta maasta yhteisöön tapahtuvana suorana kuljetuksena pidetään

a) sellaista tuotteiden kuljetusta, joka tehdään käymättä muun kolmannen maan alueella;

b) tuotteita, jotka kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, joka ei ole alkuperämaa, ja jotka voidaan lastata kuljetusvälineestä toiseen tai varastoida väliaikaisesti kyseisissä maissa, jos kauttakulku voidaan perustella maantieteellisillä syillä tai kuljetusvaatimuksilla ja jos

i) tuotteet ovat pysyneet tulliviranomaisten valvonnassa kauttakulku- tai varastointimaassa;

ii) tuotteita ei ole saatettu siellä markkinoille eikä luovutettu kulutukseen;

iii) tuotteille ei ole tehty siellä muita toimenpiteitä kuin purkaminen ja uudelleenlastaus tai muut niiden säilymisen varmistamiseksi tarvitut toimenpiteet.

2.  Todiste 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä toimitetaan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavien asiakirjojen kanssa:

a) alkuperämaassa myönnetty kuljetusasiakirja, jonka perusteella kauttakuljetus on tapahtunut; tai

b) kauttakuljetusmaiden tulliviranomaisten myöntämä todistus, jossa on:

i) tarkka kuvaus tavaroista;

ii) purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät sekä tiedot käytetyistä kuljetusvälineistä;

iii) todistus tavaroiden säilytysolosuhteista; tai

c) jos a tai b alakohdassa tarkoitettuja todistuksia ei voida toimittaa, muut asian kannalta olennaiset asiakirjat.

17 artikla

Hallinnollinen yhteistyö eräiden kolmansien maiden kanssa

1.  Heti kun tämän asetuksen liitteessä IV mainitut kolmannet maat toimittavat tarvittavat tiedot asetuksen (ETY) N:o 2454/93 63, 64 ja 65 artiklan mukaisen hallinnollisen yhteistyömenettelyn perustamiseksi, julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa kyseistä tietojen toimittamista koskeva tiedonanto.

2.  A-todistuksia valkosipulin tuomiseksi liitteessä IV luetelluista maista voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että kyseinen maa on toimittanut komissiolle 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tiedot katsotaan toimitetuiksi päivänä, jona 1 kohdan mukainen julkaiseminen tapahtuu.V

LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1870/2005.

Asetusta (EY) N:o 1870/2005 sovelletaan kuitenkin vielä sen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin 31 päivänä toukokuuta 2007 päättyvällä tuontitariffikiintiökaudella.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M8
LIITE IPäätösten 2001/404/EY, 2006/398/EY ja 2014/116/EU mukaisesti avatut tariffikiintiöt CN-koodin 0703 20 00 valkosipulin tuonnille

Alkuperä

Järjestys-numero

Kiintiö (tonnia)

Ensimmäinen osakiintiökausi (kesäkuu–elokuu)

Toinen osakiintiökausi (syyskuu–marraskuu)

Kolmas osakiintiökausi (joulukuu–helmikuu)

Neljäs osakiintiökausi (maaliskuu–toukokuu)

Yhteensä

Argentiina

 

 

 

 

 

19 147

Perinteiset tuojat

09.4104

9 590

3 813

 

Uudet tuojat

09.4099

4 110

1 634

 

Yhteensä

 

13 700

5 447

 

Kiina

 

 

 

 

 

46 075

Perinteiset tuojat

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Uudet tuojat

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Yhteensä

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Muut kolmannet maat

 

 

 

 

 

6 023

Perinteiset tuojat

09.4106

941

1 960

929

386

 

Uudet tuojat

09.4102

403

840

398

166

 

Yhteensä

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Yhteensä

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
LIITE III

Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

espanjaksi

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

tšekiksi

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

tanskaksi

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

saksaksi

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

viroksi

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

kreikaksi

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

englanniksi

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

ranskaksi

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

kroaatiksi

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

iiriksi

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

italiaksi

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

latviaksi

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

liettuaksi

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

unkariksi

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

maltaksi

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

hollanniksi

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

puolaksi

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

portugaliksi

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

romaniaksi

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

slovakiksi

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

sloveeniksi

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

suomeksi

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

ruotsiksi

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
LIITE IV

Luettelo 15, 16 ja 17 artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista

Iran

Libanon

Malesia

Taiwan

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Vietnam.( 1 ) EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1870/2005.

( 2 ) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 3 ) EUVL L 228, 1.9.2009, s. 3.