2007R0141 — FI — 19.11.2014 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 141/2007,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2007,

”kokkidiostaatit ja histomonostaatit” -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistaville tai markkinoille saattaville rehualan toimijoille asetetusta hyväksymisvaatimuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 043, 15.2.2007, p.9)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1157/2014, annettu 29 päivänä lokakuuta 2014,

  L 309

30

30.10.2014
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 141/2007,

annettu 14 päivänä helmikuuta 2007,

”kokkidiostaatit ja histomonostaatit” -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistaville tai markkinoille saattaville rehualan toimijoille asetetusta hyväksymisvaatimuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 12 päivänä tammikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 ( 1 ) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 183/2005 säädetään eräiden rehualan laitosten hyväksymisestä. Asetuksella (EY) N:o 183/2005 luodun hyväksymisjärjestelmän päätavoitteena on saada arkoina pidettyjen tuotteiden valmistajat ja/tai tällaisia tuotteita markkinoille saattavat tahot noudattamaan asetuksessa annettuja hygieniasäännöksiä. Asetuksessa on annettu mahdollisuus laajentaa hyväksymisvaatimuksen soveltamisalaa.

(2)

Kokkidiostaatit ja histomonostaatit muodostavat yhden luokan rehun lisäaineita, joihin viitataan eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ( 2 ) 6 artiklan 1 kohdan e alakohdassa. Mainittu rehun lisäaineluokka katsotaan yhtä araksi kuin luokat, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaista hyväksymisvaatimusta.

(3)

Edellä mainitusta syystä ”kokkidiostaatit ja histomonostaatit” -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistaviin ja/tai markkinoille saattaviin laitoksiin olisi sovellettava samoja hyväksymisedellytyksiä.

(4)

”Kokkidiostaatit ja histomonostaatit” -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistaville ja/tai markkinoille saattaville laitoksille, joilta ei vielä tähän saakka edellytetty hyväksyntää kansallisen lainsäädännön mukaan, on vahvistettava siirtymätoimenpiteet. Laitoksiin, jotka on hyväksytty neuvoston direktiivin 95/69/EY ( 3 ) mukaisesti, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 183/2005 18 artiklan 1 kohtaa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Rehualan toimijoiden on varmistettava, että niiden hallinnoimat laitokset, joihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 183/2005, ovat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä, jos kyseiset laitokset valmistavat ja/tai saattavat markkinoille ”kokkidiostaatit ja histomonostaatit” -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita. Hyväksynnän on tapahduttava asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaisesti.

2 artikla

”Kokkidiostaatit ja histomonostaatit” -luokkaan kuuluvia rehun lisäaineita valmistavat ja/tai markkinoille saattavat laitokset, joilta ei ole edellytetty tämän asetuksen voimaantulopäivänä hyväksyntää kyseiselle rehun lisäaineluokalle kansallisen lainsäädännön perusteella, saavat jatkaa toimintaansa siihen saakka, kunnes on tehty näiden tahojen hyväksymishakemusta koskeva päätös; edellytyksenä on, että laitokset toimittavat hakemuksen viranomaiselle, joka on toimivaltainen kyseisen laitoksen toimialueella, viimeistään 7 päivänä kesäkuuta 2007.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 7 päivästä huhtikuuta 2007 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1.

( 2 ) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

( 3 ) EYVL L 332, 30.12.1995, s. 15. Direktiivi kumottu asetuksella (EY) N:o 183/2005.