02006R1979 — FI — 01.01.2017 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1979/2006,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,

kolmansista maista tuotavien säilöttyjen sienien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

(EUVL L 368 23.12.2006, s. 91)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 113/2008, annettu 6 päivänä helmikuuta 2008,

  L 33

5

7.2.2008

 M2

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 637/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 175

20

14.6.2014

►M3

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2244, annettu 13 päivänä joulukuuta 2016,

  L 339

4

14.12.2016
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1979/2006,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,

kolmansista maista tuotavien säilöttyjen sienien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista1 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen ja kannettavat tullit

1.  Avataan CN-koodeihin 0711 51 00 , 2003 10 20 ja 2003 10 30 kuuluvien säilöttyjen Agaricus-suvun lajien sienien, jäljempänä ’säilötyt sienet’, yhteisöön tuontia koskevat tariffikiintiöt tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Kunkin tariffikiintiön määrä, järjestysnumero ja jaksot, joihin kiintiötä sovelletaan, täsmennetään liitteessä I.

2.  Sovellettava tulli on CN-koodiin 0711 51 00 kuuluvien tuotteiden osalta 12 prosentin suuruinen arvotulli ja CN-koodeihin 2003 10 20 ja 2003 10 30 kuuluvien tuotteiden osalta 23 prosenttia.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 soveltaminen

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan viranomaista tai viranomaisia, jonka tai jotka jäsenvaltio on nimennyt tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten.

2.  Tässä asetuksessa ’viitemäärällä’ tarkoitetaan perinteisen tuojan yhtenä viimeksi kuluneiden kolmen kalenterivuoden aikana kalenterivuotta kohden tuomien säilöttyjen sienien enimmäismäärää (valutettu nettopaino).

Viitemäärän laskemisessa ei oteta huomioon yhteisöstä, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, tai Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevien säilöttyjen sienien tuontia.

Viitemäärän laskemisessa on otettava huomioon 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tariffikiintiöihin kuuluvien säilöttyjen sienien määrät, joita ei voitu tuoda tuontitariffikiintiökauden aikana ylivoimaisen esteen vuoksi.

4 artikla

Tuojaryhmät

1.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa säädetään, ’perinteisillä tuojilla’ tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa

a) tuoneensa säilöttyjä sieniä yhteisöön vähintään kahtena edellisestä kolmesta kalenterivuodesta;

b) tuoneensa yhteisöön vähintään 100 tonnia asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmä- ja vihannesjalosteita hakemustaan edeltävän vuoden aikana.

2.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa säädetään, ’uusilla tuojilla’ tarkoitetaan muita kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tuojia, jotka ovat tuoneet yhteisöön kumpanakin edellisenä kalenterivuonna vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmä- ja vihannesjalosteita.

3.  Perinteisten ja uusien tuojien on toimitettava todisteet siitä, että 1 tai 2 kohdassa säädetyt perusteet on täytetty, silloin kuin ne jättävät tiettyä tuontitariffikiintiöjaksoa koskevan ensimmäisen hakemuksensa sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet ja rekisteröityneet alv-veron maksamista varten.

Todisteet kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta annetaan ainoastaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevien tulliasiakirjojen avulla, joiden on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymiä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan.

5 artikla

Todistushakemukset ja todistukset

1.  Tuontitodistus, jäljempänä ’todistus’, on voimassa sen tosiasiallisesta myöntämispäivästä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.  Vakuuden määrä on 40 euroa tonnilta (valutettu nettopaino).

3.  Todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa, ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu. Todistus on voimassa ainoastaan mainitusta maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille.

4.  Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

6 artikla

Kokonaismäärien jakaminen perinteisten ja uusien tuojien kesken

1.  Kiinalle ja muille kolmansille maille liitteen I mukaisesti myönnetty kokonaismäärä jaetaan seuraavasti:

a) 95 prosenttia perinteisille tuojille;

b) 5 prosenttia uusille tuojille.

2.  Jos toinen tuojaryhmä ei käytä Kiinaa ja muita kolmansia maita koskevaa kiintiöosuuttaan kokonaan, jäännös on siirrettävä toiselle tuojaryhmälle.

3.  Todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ’perinteinen tuoja’ tai ’uusi tuoja’ tapauksen mukaan.

7 artikla

Hakemuksiin sovellettavat rajoitukset

1.  Perinteisen tuojan jättämien, säilöttyjen sienien tuontia yhteisöön koskevien todistushakemusten kokonaismäärä (valutettu nettopaino) ei saa koskea yli 150:tä prosenttia viitemäärästä.

2.  Uuden tuojan jättämien, säilöttyjen sienien tuontia yhteisöön koskevien todistushakemusten kokonaismäärä (valutettu nettopaino) ei saa tietyn alkuperän osalta koskea yli yhtä prosenttia liitteen I mukaisesti kyseiselle alkuperälle myönnetystä kokonaismäärästä.

8 artikla

Tuojien tekemien todistushakemusten jättäminen

1.  Tuojien on jätettävä todistushakemuksensa tammikuun ensimmäisen viiden työpäivän aikana.

2.  Kun uudet tuojat ovat saaneet asetuksen (EY) N:o 1864/2004 tai tämän asetuksen mukaiset todistukset edellisenä kalenterivuonna, niiden on toimitettava todisteet myös siitä, että vähintään 50 prosenttia niille myönnetystä määrästä on tosiasiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

9 artikla

Todistushakemuksia koskevat ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään tammikuun kymmenentenä työpäivänä kilogrammoina ilmaistut määrät, joille todistushakemuksia on jätetty.

Ilmoituksissa on eriteltävä CN-koodi ja alkuperä sekä myös perinteisten ja uusien tuojien kunkin tuotteen osalta hakemat määrät.

10 artikla

Todistusten myöntäminen

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä todistukset 9 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä ilmoituksen viimeistä jättöpäivää seuraavana seitsemäntenä työpäivänä.

▼M1 —————

▼B

12 artikla

Jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet aloittaakseen jäsenvaltioiden välisen hallinnollisen yhteistyön tämän asetuksen säännösten asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

13 artikla

Siirtymätoimenpiteet vuosiksi 2007 ja 2008

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, ainoastaan Bulgariassa ja Romaniassa sovelletaan vuosina 2007 ja 2008 seuraavia määritelmiä:

1) ’perinteisillä tuojilla’ tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa, että

a) ne ovat tuoneet säilöttyjä sieniä vähintään kahtena edellisestä kolmesta kalenterivuodesta;

b) ne ovat tuoneet edellisen kalenterivuoden aikana vähintään 100 tonnia asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmä- ja vihannesjalosteita;

c) edellä a ja b alakohdassa tarkoitettu tuonti on tapahtunut Bulgariassa tai Romaniassa, jossa kyseisen tuojan päätoimipaikka sijaitsee;

2) ’uusilla tuojilla’ tarkoitetaan muita kuin 1 kohdassa tarkoitettuja tuojia, jotka ovat tuoneet Bulgariaan tai Romaniaan kumpanakin edellisenä kalenterivuonna vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmä- ja vihannesjalosteita.

14 artikla

Kumoaminen

Asetus (EY) N:o 1864/2004 kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Asetuksen 13 artiklaa sovelletaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivästä sillä edellytyksellä, että kyseinen sopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M3
LIITE I

Asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden järjestysnumerot, soveltamisjakso sekä määrä tonneina (valutettu nettopaino)Alkuperämaa

Järjestysnumero

Kunkin vuoden 1. tammikuuta – 31. joulukuuta

Kiina

Perinteiset tuojat: 09.4157

30 400

Uudet tuojat: 09.4193

Muut kolmannet maat

Perinteiset tuojat: 09.4158

5 030

Uudet tuojat: 09.4194

▼M1 —————