02006R1367 — FI — 28.10.2021 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1367/2006,

annettu 6 päivänä syyskuuta 2006,

tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta ►M1  unionin ◄ toimielimiin ja elimiin

(EUVL L 264 25.9.2006, s. 13)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2021/1767, annettu 6 päivänä lokakuuta 2021,

  L 356

1

8.10.2021
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1367/2006,

annettu 6 päivänä syyskuuta 2006,

tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta ►M1  unionin ◄ toimielimiin ja elimiinI OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tavoite

1.  

Tämän asetuksen tavoitteena on edistää tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimuksen, jäljempänä ’Århusin yleissopimuksen’, mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa antamalla säännökset yleissopimuksen määräysten soveltamisesta ►M1  unionin ◄ toimielimiin ja elimiin erityisesti

a) 

takaamalla yleisölle oikeus saada ►M1  unionin ◄ toimielinten tai elinten saamaa tai tuottamaa ja niiden hallussa olevaa ympäristötietoa ja vahvistamalla perusehdot ja -edellytykset sekä käytännön järjestelyt kyseisen oikeuden käyttämistä varten;

b) 

varmistamalla, että ympäristötietoa saatetaan asteittain yleisön saataville ja levitetään yleisölle, jotta mahdollistetaan tiedon mahdollisimman laaja järjestelmällinen saatavuus ja levitys. Sitä varten edistetään erityisesti tietoverkkojen ja/tai sähköisten välineiden käyttöä, kun se on mahdollista;

c) 

antamalla yleisölle mahdollisuus osallistua ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun;

d) 

mahdollistamalla oikeuden saatavuus ympäristöasioissa ►M1  unionin ◄ tasolla tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2.  
Soveltaessaan tämän asetuksen säännöksiä ►M1  unionin ◄ toimielimet ja elimet pyrkivät auttamaan ja opastamaan yleisöä tiedon saamiseksi, päätöksentekoon osallistumiseksi ja oikeuden saamiseksi ympäristöasioissa.

2 artikla

Määritelmät

1.  

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) 

”pyynnön esittäjällä” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka pyytää ympäristötietoa;

b) 

”yleisöllä” yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä ja näiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä;

c) 

►M1  unionin ◄ toimielimillä tai elimillä” julkisia toimielimiä, elimiä, virastoja ja laitoksia, jotka on perustettu ►M1  SEUT:lla ◄ tai sen nojalla, paitsi silloin kun ne käyttävät tuomio- tai lainsäädäntövaltaa. II osaston säännöksiä sovelletaan kuitenkin ►M1  unionin ◄ toimielimiin ja elimiin niiden käyttäessä lainsäädäntövaltaa;

d) 

”ympäristötiedolla” kirjallisessa, visuaalisessa, kuultavassa, sähköisessä tai muussa aineellisessa muodossa olevaa tietoa, joka koskee

i) 

ympäristön osa-alueiden, kuten ilman ja ilmakehän, veden, maaperän, maa-alueiden, maiseman ja luontokohteiden, mukaan lukien kosteikot sekä ranta- ja merialueet, biologinen monimuotoisuus ja sen osatekijät, muuntogeeniset organismit mukaan lukien, tilaa, ja näiden osa-alueiden keskinäistä vuorovaikutusta;

ii) 

erilaisia tekijöitä, kuten aineita, energiaa, melua, säteilyä tai jätteitä, radioaktiivinen jäte mukaan lukien, päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään sekä muita ympäristöpäästöjä, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa i alakohdassa mainittuihin ympäristön osa-alueisiin;

iii) 

toimenpiteitä (mukaan lukien hallinnolliset toimenpiteet), kuten politiikkoja, lainsäädäntöä, suunnitelmia, ohjelmia, ympäristösopimuksia sekä toimia, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa i ja ii alakohdassa mainittuihin ympäristön osa-alueisiin ja tekijöihin, sekä toimenpiteitä ja toimia, jotka on suunniteltu suojelemaan näitä osa-alueita;

iv) 

ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa koskevia kertomuksia;

v) 

kustannus-hyöty- ja muita taloudellisia analyysejä sekä oletuksia, joita käytetään iii alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden ja toimien yhteydessä;

vi) 

ihmisten terveyden ja turvallisuuden tilaa, asiaankuuluvissa tapauksissa elintarvikeketjun saastuminen mukaan lukien, sekä elinolojen, kulttuurikohteiden ja rakennetun ympäristön tilaa, sikäli kuin i alakohdassa tarkoitettujen ympäristön osa-alueiden tila tai näiden osa-alueiden välityksellä mikä tahansa ii ja iii alakohdassa tarkoitettu seikka vaikuttaa tai voi vaikuttaa niihin;

e) 

”ympäristöön liittyvillä suunnitelmilla ja ohjelmilla” suunnitelmia ja ohjelmia,

i) 

jotka ovat ►M1  unionin ◄ toimielimen tai elimen valmistelemia ja tarvittaessa niiden hyväksymiä;

ii) 

jotka ovat lainsäädännöllisten, sääntelyllisten tai hallinnollisten määräysten edellyttämiä; ja

iii) 

jotka edistävät ►M1  unionin ◄ ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamista tai joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus niiden saavuttamiseen, sellaisina kuin tavoitteista on säädetty kuudennessa ympäristöä koskevassa ►M1  unionin ◄ toimintaohjelmassa tai missä tahansa myöhemmässä yleisessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa.

Yleisiä ympäristöä koskevia toimintaohjelmia on myös pidettävä ympäristöön liittyvinä suunnitelmina ja ohjelmina.

Määritelmä ei sisällä rahoitus- tai talousarviosuunnitelmia ja -ohjelmia, joissa esitetään, miten tietyt hankkeet tai toiminnot olisi rahoitettava, tai jotka liittyvät ehdotettuihin vuosittaisiin talousarvioihin, eikä ►M1  unionin ◄ toimielimen tai elimen sisäisiä työohjelmia eikä yksinomaan pelastuspalvelua varten laadittuja hätäsuunnitelmia ja -ohjelmia.

f) 

”ympäristölainsäädännöllä” ►M1  unionin ◄ lainsäädäntöä, jolla sen oikeusperustasta riippumatta myötävaikutetaan seuraavien ►M1  unionin ◄ ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen ►M1  SEUT:n ◄ mukaisesti: ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, ihmisten terveyden suojelu, luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö ja sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin;

▼M1

g) 

’hallintotoimella’ mitä tahansa ►M1  unionin ◄ toimielimen tai elimen antamaa muuta kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, jolla on oikeusvaikutuksia ja ulkoisia vaikutuksia ja joka sisältää säännöksiä, jotka voivat olla ristiriidassa 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ympäristölainsäädännön kanssa;

h) 

’hallinnollisella laiminlyönnillä’ sitä, että ►M1  unionin ◄ toimielin tai elin on jättänyt antamatta muun kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen, jolla on oikeusvaikutuksia ja ulkoisia vaikutuksia, jos tällainen toimimatta jättäminen voi olla ristiriidassa 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ympäristölainsäädännön kanssa.

▼B

2.  

Hallintotoimiin ja hallinnollisiin laiminlyönteihin eivät kuulu ►M1  unionin ◄ toimielimen tai elimen toimenpiteet tai laiminlyönnit silloin, kun se toimii hallinnollisena uudelleentarkasteluelimenä muun muassa seuraavien artiklojen nojalla:

a) 

►M1  SEUT:n ◄ 81, 82, 86 ja 87 artikla (kilpailusäännöt);

b) 

►M1  SEUT:n ◄ 226 ja 228 artikla (jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevat menettelyt);

c) 

►M1  SEUT:n ◄ 195 artikla (oikeusasiamiehen menettelyt);

d) 

►M1  SEUT:n ◄ 280 artikla (Euroopan petostentorjuntaviraston menettelyt).II OSASTO

YMPÄRISTÖTIEDON SAATAVUUS

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltaminen

►M1  Unionin ◄ toimielinten tai elinten hallussa olevan ympäristötiedon saatavuutta koskeviin pyyntöihin sovelletaan asetusta (EY) N:o 1049/2001 ilman kansalaisuuteen, kansallisuuteen tai kotipaikkaan liittyvää syrjintää, sekä oikeushenkilön osalta ilman sen rekisteröidyn kotipaikan tai toiminnan tosiasiallisen keskuksen sijaintiin perustuvaa syrjintää.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 ilmaisulla ”toimielin” ►M1  unionin ◄ toimielintä tai elintä.

4 artikla

Ympäristötiedon kerääminen ja levittäminen

1.  

►M1  Unionin ◄ toimielinten ja elinten on järjestettävä hallussaan oleva toimintansa kannalta olennainen ympäristötieto siten, että sitä voidaan levittää aktiivisesti ja järjestelmällisesti yleisölle erityisesti tietoverkkojen ja/tai sähköisten välineiden avulla asetuksen (EY) N:o 1049/2001 11 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 12 artiklan mukaisesti. Niiden on saatettava tällainen ympäristötieto asteittain saataville sähköisiin tietokantoihin, jotka ovat helposti yleisön saatavilla julkisten televiestintäverkkojen välityksellä. Sitä varten niiden on syötettävä hallussaan oleva ympäristötieto tietokantoihin ja varustettava nämä tietokannat hakuohjein ja muin toiminnoin, jotka auttavat yleisöä haettavan tiedon löytämisessä.

Tietoverkkojen ja/tai sähköisten välineiden avulla tarjottavan tiedon ei tarvitse sisältää ennen tämän asetuksen voimaantuloa kerättyjä tietoja, elleivät ne ole jo saatavilla sähköisessä muodossa. ►M1  Unionin ◄ toimielimet tai elimet ilmoittavat, sikäli kuin mahdollista, missä sijaitsevat ennen tämän asetuksen voimaantuloa kerätyt tiedot, jotka eivät ole saatavilla sähköisessä muodossa.

►M1  Unionin ◄ toimielinten ja elinten on pyrittävä kaikin kohtuullisin keinoin siihen, että niiden hallussa oleva ympäristötieto säilytetään sellaisessa muodossa tai formaatissa, jossa se on helposti jäljennettävissä ja käytettävissä tietoverkoissa tai muissa sähköisissä välineissä.

2.  

Tarjottava ja levitettävä ympäristötieto on tarvittaessa ajantasaistettava. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 12 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen asiakirjojen lisäksi tietokantojen tai rekisterien on sisällettävä seuraavaa:

a) 

ympäristöä koskevien tai siihen liittyvien kansainvälisten valtiosopimusten, sopimusten ja yleissopimusten tekstit sekä ►M1  Unionin ◄ lainsäädäntötekstit ja ympäristöön liittyvät politiikat, suunnitelmat ja ohjelmat;

b) 

►M1  Unionin ◄ toimielinten tai elinten sähköisessä muodossa laatimat tai hallussaan pitämät a alakohdassa tarkoitettujen välineiden täytäntöönpanon edistymistä koskevat kertomukset;

c) 

►M1  Unionin ◄ oikeuden rikkomista koskevien menettelyjen vaiheet sen jälkeen, kun komissio on antanut ►M1  SEUT:n ◄ 226 artiklan 1 kohdan mukaisen lausunnon perusteluineen;

d) 

jäljempänä 4 kohdassa tarkoitetut kertomukset ympäristön tilasta;

e) 

tiedot tai yhteenvedot tiedoista, jotka on saatu ympäristöön vaikuttavien tai siihen todennäköisesti vaikuttavien toimien seurannasta;

f) 

luvat, joilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, ja ympäristöä koskevat sopimukset, tai viittaus paikkaan, josta tällaista tietoa voidaan pyytää tai josta se on saatavissa;

g) 

tutkimukset ympäristövaikutuksista ja riskiarvioinnit, jotka koskevat ympäristön osa-alueita, tai viittaus paikkaan, josta tällaista tietoa voidaan pyytää tai josta se on saatavissa.

3.  
►M1  Unionin ◄ toimielimet ja elimet voivat soveltuvissa tapauksissa täyttää 1 ja 2 kohdassa esitetyt vaatimukset luomalla linkkejä sellaisille Internet-sivuille, joilta tieto on löydettävissä.
4.  
Komissio varmistaa, että ympäristön tilasta julkaistaan säännöllisin, enintään neljän vuoden välein selvitys, joka sisältää myös ympäristön laatua ja ympäristökuormitusta koskevia tietoja, ja että selvitystä levitetään.

5 artikla

Ympäristötiedon laatu

1.  
►M1  Unionin ◄ toimielinten ja elinten on toimivaltansa rajoissa varmistettava, että kaikki niiden kokoamat tai niiden puolesta kootut tiedot ovat ajantasaisia, täsmällisiä ja vertailukelpoisia.
2.  
►M1  Unionin ◄ toimielinten ja elinten on pyynnöstä ilmoitettava pyynnön esittäjälle, mistä voi saada tietoa, jos sellaista on saatavilla, tietojen kokoamisessa käytetyistä mittausmenetelmistä, kuten analysointi-, näytteenotto- ja näytteen esikäsittelymenetelmistä. Vaihtoehtoisesti ne voivat viitata käytettyyn standardoituun menetelmään.

6 artikla

Poikkeusten soveltaminen ympäristötiedon saatavuutta koskeviin pyyntöihin

1.  
Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen luetelmakohdan osalta ylivoimaisen yleisen edun, joka edellyttää ilmaisemista, katsotaan olevan kyseessä, kun pyydetyt tiedot liittyvät ympäristöpäästöihin, lukuunottamatta tutkintatoimia, erityisesti ►M1  Unionin ◄ oikeuden mahdollista rikkomista koskevia. Muiden asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa esitettyjen poikkeusten osalta epäämisperusteita on tulkittava suppeasti ja otettava huomioon ilmaisemisen tuottama yleinen etu ja se, liittyvätkö pyydetyt tiedot ympäristöpäästöihin.
2.  
Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa esitettyjen poikkeusten lisäksi ►M1  Unionin ◄ toimielimet ja elimet voivat evätä ympäristötiedon luovuttamisen, jos tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti tiedon kohteena olevan ympäristön, kuten harvinaisten lajien pesimispaikkojen, suojeluun.

7 artikla

Sellaista ympäristötietoa koskevat pyynnöt, joka ei ole ►M1  Unionin ◄ toimielimen tai elimen hallussa

Jos ►M1  Unionin ◄ toimielin tai elin vastaanottaa ympäristötiedon saatavuutta koskevan pyynnön ja tämä tieto ei ole kyseisen ►M1  unionin ◄ toimielimen tai elimen hallussa, sen on mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 15 työpäivän kuluessa, ilmoitettava pyynnön esittäjälle ►M1  unionin ◄ sen toimielimen tai elimen taikka sen direktiivissä 2003/4/EY tarkoitetun viranomaisen nimi, jolta toimielimen tai elimen käsityksen mukaan voi pyytää haluttua tietoa, tai toimitettava pyyntö kyseeseen tulevalle ►M1  unionin ◄ toimielimelle tai elimelle taikka viranomaiselle ja ilmoitettava siitä pyynnön esittäjälle.

8 artikla

Yhteistyö

Kun ihmisten terveyteen, henkeen tai ympäristöön kohdistuu välitön uhka, joko ihmisen toiminnasta tai luonnollisista syistä johtuva, ►M1  unionin ◄ toimielinten ja elinten on direktiivissä 2003/4/EY tarkoitettujen viranomaisten pyynnöstä tehtävä yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa ja autettava niitä, jotta nämä voisivat levittää välittömästi ja viipymättä yleisölle, johon uhka saattaa kohdistua, kaiken ympäristötiedon, jonka avulla yleisö voi ryhtyä toimiin uhasta aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi, siltä osin kuin tällainen tieto on ►M1  unionin ◄ toimielinten ja elinten ja/tai mainittujen viranomaisten hallussa tai niiden puolesta toisen hallussa.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan rajoittamatta minkään ►M1  unionin ◄ lainsäädännössä ja erityisesti päätöksessä N:o 2119/98/EY ja päätöksessä N:o 1786/2002/EY asetetun erityisen velvollisuuden soveltamista.III OSASTO

YLEISÖN OSALLISTUMINEN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVIEN SUUNNITELMIEN JA OHJELMIEN VALMISTELUUN

9 artikla

1.  
►M1  unionin ◄ toimielinten ja elinten on huolehdittava asianmukaisin käytännön ja/tai muin toimenpitein siitä, että yleisö voi varhaisessa vaiheessa ja tosiasiallisesti osallistua ympäristöön liittyvien suunnitelmien tai ohjelmien valmisteluun, muuttamiseen tai tarkistamiseen kaikkien vaihtoehtojen ollessa vielä avoimia. Erityisesti tapauksissa, joissa komissio valmistelee sellaista ehdotusta ympäristöön liittyväksi suunnitelmaksi tai ohjelmaksi, joka annetaan ►M1  unionin ◄ muiden toimielinten tai elinten päätettäväksi, komission on annettava yleisölle mahdollisuus osallistua kyseisen ehdotuksen valmisteluvaiheessa.
2.  
►M1  unionin ◄ toimielinten ja elinten on määritettävä yleisö, johon 1 kohdassa tarkoitetunlainen ympäristöön liittyvä suunnitelma tai ohjelma vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa tai jonka etua se koskee, ottaen huomioon tämän asetuksen tavoitteet.
3.  

►M1  unionin ◄ toimielinten ja elinten on huolehdittava siitä, että 2 kohdassa tarkoitettu yleisö saa tietoa joko julkisilla ilmoituksilla tai muulla asianmukaisella tavalla, kuten sähköisten viestinten välityksellä, kun sellaisia on käytettävissä

a) 

ehdotusluonnoksesta, kun sellainen on käytettävissä;

b) 

valmisteilla olevaan suunnitelmaan tai ohjelmaan liittyvästä ympäristötiedosta tai -arvioinnista, kun sellainen on käytettävissä; ja

c) 

osallistumisen käytännön järjestelyistä, kuten

i) 

hallinnollisesta yksiköstä, josta asiaa koskevaa tietoa voi saada;

ii) 

hallinnollisesta yksiköstä, jolle huomautukset, mielipiteet tai kysymykset voidaan esittää; ja

iii) 

kohtuullisista määräajoista, niin että yleisöllä on riittävästi aikaa saada tietoa sekä valmistautua ja tosiasiallisesti osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

4.  
Huomautusten vastaanottamiselle on asetettava vähintään kahdeksan viikon määräaika. Kun järjestetään kokouksia tai kuulemisia, on niistä tiedotettava vähintään neljä viikkoa etukäteen. Määräaikoja voidaan lyhentää kiireellisissä tapauksissa tai jos yleisöllä on jo ollut mahdollisuus esittää kyseistä suunnitelmaa tai ohjelmaa koskevia huomautuksia.
5.  
Päättäessään ympäristöön liittyvästä suunnitelmasta tai ohjelmasta ►M1  unionin ◄ toimielimet ja elimet ottavat asianmukaisesti huomioon yleisön osallistumisen tulokset. ►M1  Unionin ◄ toimielimet ja elimet tiedottavat yleisölle suunnitelmasta tai ohjelmasta, myös sen tekstistä, sekä niistä perusteluista ja näkökohdista, joihin päätös pohjautuu, mukaan lukien yleisön osallistumista koskevat tiedot.IV OSASTO

SISÄINEN UUDELLEENTARKASTELU JA OIKEUDEN SAATAVUUS

10 artikla

Hallintotoimien sisäistä uudelleentarkastelua koskeva pyyntö

▼M1

1.  
Jokainen 11 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttävä valtioista riippumaton järjestö tai muu yleisöön kuuluva on oikeutettu pyytämään sisäistä uudelleentarkastelua ►M1  unionin ◄ unionin toimielimeltä tai elimeltä, joka on toteuttanut hallintotoimen tai – kun on kyse väitetystä hallinnollisesta laiminlyönnistä – jonka olisi pitänyt toteuttaa tällainen toimi, sillä perusteella, että tällainen toimi tai laiminlyönti on ristiriidassa 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun ympäristölainsäädännön kanssa.

Tällainen pyyntö on tehtävä kirjallisesti kahdeksan viikon kuluessa hallintotoimen toteuttamisesta, siitä ilmoittamisesta tai sen julkaisemisesta sen mukaan, mikä niistä on ajankohdaltaan myöhäisin, tai väitetyn hallinnollisen laiminlyönnin tapauksessa kahdeksan viikon kuluessa ajankohdasta, jolloin hallintotoimi olisi pitänyt tehdä. Pyynnössä on esitettävä perusteet uudelleentarkastelulle.

2.  
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun ►M1  unionin ◄ toimielimen tai elimen on käsiteltävä kaikki tällaiset pyynnöt, paitsi jos ne ovat ilmeisen tai selvästi perusteettomia. Jos unionin toimielin tai elin saa useita saman hallintotoimen tai hallinnollisen laiminlyönnin sisäistä uudelleentarkastelua koskevia pyyntöjä, toimielin tai elin voi yhdistää pyynnöt ja käsitellä niitä yhtenä pyyntönä. Unionin toimielimen tai elimen on ilmoitettava perustelunsa kirjallisessa vastauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään kuudentoista viikon kuluttua 1 kohdan toisessa alakohdassa asetetun kahdeksan viikon määräajan päättymisestä.

▼B

3.  

Jos ►M1  unionin ◄ toimielin tai elin ei kohtuullisista yrityksistä huolimatta kykene toimimaan 2 kohdan mukaisesti, sen on ilmoitettava pyynnön tehneelle valtioista riippumattomalle järjestölle mahdollisimman pian ja viimeistään kyseisessä kohdassa mainitussa määräajassa, minkä vuoksi se on jättänyt toimimatta ja milloin se aikoo toimia.

▼M1

Joka tapauksessa ►M1  unionin ◄ toimielimen tai elimen on toimittava 22 viikon kuluessa 1 kohdan toisessa alakohdassa asetetun kahdeksan viikon määräajan päättymisestä.

▼B

11 artikla

Puhevallan edellytykset ►M1  unionin ◄ tasolla

1.  

Valtioista riippumattomalla järjestöllä on oikeus pyytää 10 artiklan mukaista sisäistä uudelleentarkastelua edellyttäen, että

a) 

se on riippumaton voittoa tavoittelematon oikeushenkilö jonkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai käytännön nojalla;

b) 

sen ensisijaisena ilmoitettuna tavoitteena on edistää ympäristönsuojelua ympäristölainsäädännön puitteissa;

c) 

se on ollut olemassa yli kahden vuoden ajan ja se pyrkii aktiivisesti b alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen;

d) 

sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön aihe kuuluu sen tavoitteen ja toimialan piiriin.

▼M1

2.  
Komissio antaa säännökset, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa ja 1 a kohdan toisessa alakohdassa mainittujen edellytysten ja ehtojen avoimen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

▼M1

11 a artikla

Pyyntöjen ja lopullisten päätösten julkaiseminen sekä verkossa toimivat järjestelmät pyyntöjen vastaanottamista varten

1.  
Unionin toimielimet ja elimet julkaisevat kaikki sisäistä uudelleentarkastelua koskevat pyynnöt mahdollisimman pian niiden vastaanottamisen jälkeen sekä kaikki kyseisistä pyynnöistä tehdyt lopulliset päätökset mahdollisimman pian niiden antamisen jälkeen.
2.  
Unionin toimielimet ja elimet voivat ottaa käyttöön verkossa toimivia järjestelmiä sisäistä uudelleentarkastelua koskevien pyyntöjen vastaanottamista varten ja edellyttää, että kaikki sisäistä uudelleentarkastelua koskevat pyynnöt esitetään niiden verkossa toimivien järjestelmien kautta.

▼B

12 artikla

Kanne ►M1  unionin ◄ tuomioistuimessa

1.  
Sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön 10 artiklan nojalla tehnyt valtioista riippumaton järjestö voi nostaa kanteen ►M1  unionin ◄ tuomioistuimessa ►M1  SEUT:n ◄ asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.

▼M1

2.  
Jos ►M1  unionin ◄ toimielin tai elin jättää toimimatta 10 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti, sisäistä uudelleentarkastelua koskevan pyynnön 10 artiklan mukaisesti esittänyt valtioista riippumaton järjestö tai muu yleisöön kuuluva voi nostaa kanteen ►M1  unionin ◄ tuomioistuimessa ►M1  SEUT:n ◄ asiaankuuluvien määräysten mukaisesti.

▼BV OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

13 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

►M1  Unionin ◄ toimielinten ja elinten on tarvittaessa mukautettava työjärjestyksensä tämän asetuksen säännöksiin. Näiden mukautusten on tultava voimaan 28 päivänä kesäkuuta 2007.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 28 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.