02006R1082 — FI — 22.06.2014 — 001.004


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1082/2006,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006,

eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY)

(EUVL L 210 31.7.2006, s. 19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013,

  L 347

303

20.12.2013


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 330, 3.12.2016, s.  5 (1302/2013)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1082/2006,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006,

eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY)1 artikla

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän ominaispiirteet

▼M1

1.  
Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, jäljempänä ’EAYY’, voidaan perustaa unionin alueelle tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja siinä säädettyjä järjestelyjä noudattaen.
2.  
EAYY:n tavoitteena on helpottaa ja edistää erityisesti 3 artiklan 1 kohdassa määritettyjen jäsentensä välistä alueellista yhteistyötä, johon sisältyy yksi tai useampi rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön muoto, millä pyritään unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen.

▼B

3.  
EAYY on oikeushenkilö.
4.  
EAYY:llä on kussakin jäsenvaltiossa laajin oikeustoimikelpoisuus, mikä oikeushenkilöillä voi kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan olla. Se voi erityisesti hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, palkata henkilöstöä ja olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

▼M1

5.  
EAYY:n kotipaikan on oltava siinä jäsenvaltiossa, jonka lainsäädännön nojalla vähintään yksi EAYY:n jäsenistä on perustettu.

▼B

2 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

▼M1

1.  

EAYY:n elinten toimiin sovelletaan

a) 

tätä asetusta;

b) 

8 artiklassa tarkoitettua sopimusta, jos niille on tämän asetuksen nojalla nimenomaisesti annettu mahdollisuus tehdä niin; ja

c) 

niiden asioiden osalta, jotka eivät kuulu tai jotka kuuluvat vain osittain tämän asetuksen soveltamisalaan, sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jossa EAYY:n kotipaikka on.

Jos on tarpeen määrittää unionin tai kansainvälisen yksityisoikeuden nojalla sovellettava laki, EAYY katsotaan sen jäsenvaltion yhteisöksi, jossa sen kotipaikka on.

▼M1

1 a.  
Jäljempänä 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi unionin sisällä toteutettavaa EAYY:n toimintaa säännellään sovellettavassa unionin lainsäädännössä ja 8 artiklassa tarkoitetussa sopimuksessa määritetyssä kansallisessa lainsäädännössä.

EAYY:n toiminnassa, jota yhteisrahoitetaan unionin talousarviosta, noudatetaan sovellettavan unionin lainsäädännön ja kyseisen unionin lainsäädännön soveltamiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön vaatimuksia.

▼B

2.  
Jos jäsenvaltio koostuu useista alueellisista yksiköistä, joilla on omat säännöksensä sovellettavasta laista, viittaus 1 kohdan c alakohdan mukaisesti sovellettavaan lainsäädäntöön sisältää kyseisten yksiköiden lainsäädännön, ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion perustuslailliset rakenteet.

3 artikla

EAYY:n kokoonpano

▼M1

1.  

Seuraavista yhteisöistä voi tulla EAYY:n jäseniä:

a) 

jäsenvaltiot tai kansallisen tason viranomaiset;

b) 

alueelliset viranomaiset;

c) 

paikalliset viranomaiset;

d) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY ( 1 ) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut julkiset yritykset tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY ( 2 ) 1 artiklan 9 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut julkisoikeudelliset laitokset;

e) 

sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti yleistä taloudellista etua koskevia palveluja tuottamaan perustetut yritykset;

▼C1

f) 

kolmansista maista peräisin olevat kansalliset, alueelliset tai paikalliset viranomaiset taikka d ja e alakohdassa tarkoitettuja vastaavat laitokset tai yritykset 3 a artiklassa säädetyin edellytyksin.

▼B

Jäseniä voivat olla myös yhteen tai useampaan tällaiseen ryhmään kuuluvista elimistä koostuvat yhteisöt.

▼M1

2.  
EAYY:n on koostuttava jäsenistä, jotka sijaitsevat vähintään kahden jäsenvaltion alueella, jollei 3 a artiklan 2 ja 5 kohdassa toisin säädetä.

▼M1

3 a artikla

Kolmansista maista tai merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta, jäljempänä ’MMA:t’, peräisin olevien jäsenten liittyminen

1.  
EAYY voi 4 artiklan 3 a kohdan mukaisesti koostua jäsenistä, jotka sijaitsevat vähintään kahden jäsenvaltion ja yhden tai useamman vähintään yhden jäsenvaltion, niiden syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, naapurina sijaitsevan kolmannen maan alueella, jossa kyseiset jäsenvaltiot ja kolmannet maat yhdessä toteuttavat alueellisia yhteistyötoimia tai panevat täytäntöön unionin tukemia ohjelmia.

Tässä asetuksessa kolmannen maan tai MMA:n katsotaan olevan jäsenvaltion, sen syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, naapuri, jos kolmannella maalla tai MMA:lla ja kyseisellä jäsenvaltiolla on yhteinen maaraja tai jos sekä kolmas maa tai MMA että jäsenvaltio ovat tukikelpoisia yhteisen merirajat ylittävän tai valtioiden välisen, Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisen ohjelman tai jonkin muun rajat ylittävän, meren ylittävän tai merialtaan yhteistyöohjelman mukaisesti, myös silloin, kun niitä erottaa kansainvälinen vesialue.

2.  
EAYY voi koostua ainoastaan yhdestä jäsenvaltiosta ja yhdestä tai useammasta kyseisen jäsenvaltion, sen syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, naapurina sijaitsevasta kolmannesta maasta peräisin olevista jäsenistä, jos asianomainen jäsenvaltio katsoo EAYY:n soveltuvan jäsenvaltion rajat ylittävän tai valtioiden välisen yhteistyön yhteydessä tai sillä kyseisten kolmansien maiden olevien kahdenvälisten suhteiden puitteissa tekemän alueellisen yhteistyön alaan.
3.  
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltion, sen syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, naapurina sijaitseviin kolmansiin maihin sisältyvät asianomaisten maiden väliset merirajat.
4.  
EAYY voi 4 a artiklan mukaisesti ja tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen muodostua myös jäsenistä, jotka sijaitsevat vähintään kahden jäsenvaltion alueella, niiden syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, ja yhdestä tai useammasta MMA:sta, minkä lisäksi jäseniä voi olla myös yhdestä tai useammasta kolmannesta maasta.
5.  
EAYY voi 4 a artiklan mukaisesti ja tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen muodostua myös jäsenistä, jotka sijaitsevat vain yhden jäsenvaltion alueella, sen syrjäisimmät alueet mukaan luettuina, ja yhdestä tai useammasta MMA:sta, minkä lisäksi jäseniä voi olla myös yhdestä tai useammasta kolmannesta maasta.
6.  
EAYY:tä ei voida perustaa vain jäsenvaltiosta ja yhdestä tai useammasta kyseiseen jäsenvaltioon sidoksissa olevasta MMA:sta peräisin olevien jäsenten välillä.

▼B

4 artikla

EAYY:n perustaminen

1.  
EAYY:n perustamisesta päätetään siihen mukaan tulevien jäsenten aloitteesta.
2.  

Kunkin mukaan tulevan jäsenen on:

a) 

ilmoitettava jäsenvaltiolle, jonka lainsäädännön mukaisesti se on muodostettu, aikomuksestaan osallistua EAYY:ään; ja

b) 

lähetettävä kyseiselle jäsenvaltiolle jäljennös 8 ja 9 artiklassa tarkoitetusta sopimusehdotuksesta ja perussäännöstä.

▼M1

3.  

Mukaan tulevan jäsenen tehtyä 2 kohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion on perustuslailliset rakenteensa huomioon ottaen hyväksyttävä mukaan tulevan jäsenen osallistuminen EAYY:hyn ja sopimus, paitsi jos kyseinen jäsenvaltio katsoo, että

a) 

tällainen osallistuminen tai sopimus ei ole sopusoinnussa jonkin seuraavista kanssa:

i) 

tämä asetus;

ii) 

EAYY:n toimia ja toimintaa koskeva unionin muu lainsäädäntö;

iii) 

mukaan tulevan jäsenen valtuuksia ja toimivaltaa koskeva kansallinen lainsäädäntö;

b) 

tällainen osallistuminen ei ole perusteltua kyseisen jäsenvaltion yleisen edun tai yhteiskuntapolitiikan vuoksi; tai

c) 

perussääntö ei ole sopimuksen mukainen.

Jos jäsenvaltio ei anna hyväksyntää, sen on ilmoitettava syyt hyväksymättä jättämiselle ja tarvittaessa ehdotettava sopimukseen tarvittavia muutoksia.

Jäsenvaltion on tehtävä hyväksymistä koskeva päätös kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 2 kohdan mukainen ilmoitus on vastaanotettu. Jos ilmoituksen vastaanottanut jäsenvaltio ei mainitussa määräajassa ilmoita vastustavansa hyväksymistä, mukaan tulevan jäsenen osallistuminen ja sopimus katsotaan hyväksytyiksi. Jäsenvaltion, jossa EAYY:n ehdotetun kotipaikan on määrä sijaita, on kuitenkin muodollisesti hyväksyttävä sopimus, jotta EAYY voidaan perustaa.

Jäsenvaltion mukaan tulevalle jäsenelle mahdollisesti esittämä lisätietoja koskeva pyyntö keskeyttää kolmannessa alakohdassa tarkoitetun määräajan. Keskeyttämisaika alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona jäsenvaltio on lähettänyt huomautuksensa mukaan tulevalle jäsenelle, ja jatkuu siihen asti, kun mukaan tuleva jäsen on vastannut huomautuksiin.

Kolmannessa alakohdassa tarkoitettu määräaika ei kuitenkaan keskeydy, mikäli mukaan tuleva jäsen toimittaa vastauksensa jäsenvaltion huomautuksiin kymmenen päivän kuluessa keskeyttämisajan alkamisesta.

Päättäessään mukaan tulevan jäsenen osallistumisesta EAYY:hyn jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia sääntöjään.

▼M1

3 a.  

Kun on kyse EAYY:stä, johon mukaan tulevat jäsenet ovat yhdestä tai useammasta kolmannesta maasta, sen jäsenvaltion, jossa EAYY:n ehdotetun kotipaikan on määrä sijaita, on muita asianomaisia jäsenvaltioita kuullen varmistettava, että 3 a artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että kukin kolmas maa on hyväksynyt mukaan tulevan jäsenen osallistumisen joko

a) 

tässä asetuksessa säädettyjä vastaavien edellytysten ja menettelyjen mukaisesti tai

b) 

vähintään yhden sellaisen jäsenvaltion, jonka lainsäädännön mukaisesti mukaan tuleva jäsen on perustettu, ja kyseisen kolmannen maan välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti.

▼B

4.  
Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on toimivalta vastaanottaa 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja asiakirjat.

▼M1

5.  
Jäsenet sopivat 8 artiklassa tarkoitetusta sopimuksesta varmistaen samalla johdonmukaisuuden hyväksynnän kanssa tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti.
6.  
EAYY ilmoittaa sopimukseen tai perussääntöön tehdyt muutokset jäsenvaltioille, joiden lainsäädännön mukaisesti sen jäsenet on perustettu. Näiden jäsenvaltioiden on hyväksyttävä sopimuksen muutokset tässä artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse yksinomaan 6 a kohdan a alakohdan nojalla tapahtuvasta uuden jäsenen liittymisestä.

▼M1

6 a.  

Uusien jäsenten liittymiseen olemassa olevaan EAYY:hyn sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a) 

sopimuksen jo hyväksyneestä jäsenvaltiosta peräisin olevan uuden jäsenen liittymisen osalta vain sen jäsenvaltion, jonka lainsäädännön mukaisesti uusi jäsen on perustettu, on hyväksyttävä liittyminen 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja tästä ilmoitetaan jäsenvaltiolle, jossa EAYY:n kotipaikka sijaitsee;

b) 

jäsenvaltiosta, joka ei ole vielä hyväksynyt sopimusta, peräisin olevan uuden jäsenen liittymisen osalta sovelletaan 6 kohdassa säädettyä menettelyä;

c) 

jos olemassa olevaan EAYY:hyn liittyy uusi jäsen kolmannesta maasta, sen jäsenvaltion, jossa EAYY:n kotipaikka on, on tutkittava liittyminen 3 a kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti.

4 a artikla

MMA:sta peräisin olevien jäsenten osallistuminen

Kun on kyse EAYY:stä, johon mukaan tuleva jäsen on peräisin MMA:sta, sen jäsenvaltion, johon MMA on sidoksissa, on varmistettava, että 3 a artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen on, ottaen huomioon sen suhde MMA:han joko

a) 

hyväksyttävä mukaan tulevan jäsenen osallistuminen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti; tai

b) 

annettava jäsenvaltiolle, jossa EAYY:n ehdotetun kotipaikan on määrä sijaita, kirjallinen vahvistus siitä, että MMA:n toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tulevan jäsenen osallistumisen tässä asetuksessa säädettyjä vastaavien edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

▼M1

5 artikla

Oikeushenkilön aseman saaminen ja julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1.  
Sopimus ja perussääntö sekä niihin myöhemmin tehdyt muutokset on rekisteröitävä tai julkaistava tai sekä rekisteröitävä että julkaistava siinä jäsenvaltiossa, jossa asianomaisen EAYY:n kotipaikka on, kyseisen jäsenvaltion sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. EAYY saa oikeushenkilön aseman päivänä, jona sopimus ja perussääntö rekisteröidään tai julkaistaan, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Jäsenten on ilmoitettava sopimuksen ja perussäännön rekisteröiminen tai julkaiseminen asianomaisille jäsenvaltioille ja alueiden komitealle.
2.  
EAYY:n on varmistettava, että alueiden komitealle lähetetään kymmenen työpäivän kuluessa sopimuksen ja perussäännön rekisteröimisestä tai julkaisemisesta tämän asetuksen liitteessä olevan mallin mukainen pyyntö. Alueiden komitea toimittaa sen jälkeen Euroopan unionin julkaisutoimistoon tämän pyynnön EAYY:n perustamista koskevan ilmoituksen julkaisemiseksi Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa sekä tämän asetuksen liitteessä vahvistetut tiedot.

▼B

6 artikla

Julkisten varojen hoidon valvonta

1.  
Sen jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on kotipaikka, toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä EAYY:n julkisten varojen hoidon valvonta. Jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on kotipaikka, on nimettävä tähän tehtävään toimivaltainen viranomainen ennen kuin se hyväksyy EAYY:ään osallistumisen 4 artiklan mukaisesti.
2.  
Muiden asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön niin vaatiessa sen jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on kotipaikka, viranomaisten on toteutettava toimenpiteitä, jotta toisten asianomaisten jäsenvaltioiden asiaankuuluvat viranomaiset voivat valvoa alueellaan sellaisia EAYY:n toimia, jotka suoritetaan kyseisissä jäsenvaltioissa, sekä vaihtaa kaikkia asiaankuuluvia tietoja.
3.  
Kaikki tarkastukset on tehtävä kansainvälisesti tunnustettujen tilintarkastusstandardien mukaisesti.

▼M1

4.  
Jos 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut EAYY:n tehtävät koskevat unionin osarahoittamia toimia, unionilta saatavan rahoituksen valvontaa koskevaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sovelletaan sen estämättä, mitä tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään.

▼B

5.  
Jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on kotipaikka, on ilmoitettava muille asianomaisille jäsenvaltioille tarkastuksissa ilmenneistä ongelmista.

7 artikla

Tehtävät

1.  
EAYY:n on huolehdittava jäsentensä sille tämän asetuksen mukaisesti antamista tehtävistä. Sen tehtävät on määriteltävä sopimuksessa, jonka sen jäsenet hyväksyvät 4 ja 8 artiklan mukaisesti.

▼M1

2.  
EAYY toimii sille annettujen tehtävien puitteissa, jotka ovat alueellisen yhteistyön helpottaminen ja edistäminen unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi sekä sisämarkkinoiden esteiden poistaminen. Sen jäsenten on määriteltävä kukin tehtävä siten, että se sisältyy jokaisen jäsenen toimivaltaan, jollei jäsenvaltio tai kolmas maa hyväksy kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti perustetun jäsenen osallistumista, vaikka kyseisellä jäsenellä ei olisi toimivaltaa kaikkiin sopimuksessa eriteltyihin tehtäviin.
3.  
EAYY voi toteuttaa erityisiä jäsentensä välisiä alueellisen yhteistyön toimia 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti, riippumatta siitä, osallistuuko unioni niiden rahoitukseen.

EAYY:n tehtäviin voi ensisijaisesti kuulua alueellisen yhteistyön ohjelmien tai niiden osien täytäntöönpano tai unionin Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja/tai koheesiorahaston välityksellä tukemien toimien täytäntöönpano.

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niitä tehtäviä, joita EAYY voi suorittaa ilman unionin rahoitustukea. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi sulkea pois tehtäviä, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 ( 3 ) 7 artiklassa tarkoitettuja investointiprioriteetteja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 artiklan soveltamista.

▼B

4.  
EAYY:n jäsenten sille antamat tehtävät eivät saa käsittää julkisen vallan käyttöön liittyviä toimivaltuuksia ja tehtäviä, joiden tavoitteena on valtion tai muiden viranomaisten yleisten etujen suojaaminen, esimerkiksi poliisivaltuudet, sääntelyvaltuudet, oikeusasiat ja ulkopolitiikka.

▼M1

Sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu EAYY:n yleiskokous voi kuitenkin määrittää EAYY:n hallinnoiman infrastruktuurin osan käytön ehdot ja edellytykset tai ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti yleistä taloudellista etua koskevia palveluja tarjotaan, mukaan luettuna käyttäjien maksettaviksi tulevat maksut.

▼B

5.  
EAYY:n jäsenet voivat yksimielisesti päättää valtuuttaa yhden jäsenistään toteuttamaan sen tehtävät.

8 artikla

Sopimus

1.  
EAYY:llä on oltava sopimus, jonka sen jäsenet tekevät yksimielisesti 4 artiklan mukaisesti.

▼M1

2.  

Sopimuksessa on mainittava

a) 

EAYY:n nimi ja kotipaikka;

b) 

se maantieteellinen alue, jolla EAYY voi suorittaa tehtäviään;

c) 

EAYY:n toiminnan tavoite ja tehtävät;

d) 

EAYY:n kesto ja sen purkamisen edellytykset;

e) 

luettelo EAYY:n jäsenistä;

f) 

luettelo EAYY:n elimistä ja niiden toimivallasta;

g) 

sopimuksen tulkintaan ja täytäntöönpanoon sovellettava unionin lainsäädäntö ja sen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jossa EAYY:n kotipaikka on;

h) 

sovellettava unionin lainsäädäntö ja sen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jossa EAYY:n elimet toimivat;

i) 

tarvittaessa kolmansista maista tai MMA:ista peräisin olevien jäsenten osallistumista koskevat järjestelyt, mukaan luettuna sovellettavan lain määrittäminen, jos EAYY suorittaa tehtäviään kolmansissa maissa tai MMA:issa;

j) 

sopimuksessa eriteltyjen tehtävien puitteissa toteutettuihin EAYY:n toimiin suoraan liittyvä sovellettava unionin ja kansallinen lainsäädäntö;

k) 

EAYY:n henkilöstöä koskevat säännöt sekä henkilöstöhallinnon ja työhönoton järjestelyjä koskevat periaatteet;

l) 

EAYY:n ja sen jäsenten vastuuta koskevat järjestelyt 12 artiklan mukaisesti;

m) 

vastavuoroista tunnustamista koskevat asianmukaiset järjestelyt, myös julkisten varojen hoidon valvontamenettely; ja

n) 

perussäännön hyväksymistä ja sopimuksen muuttamista koskevat menettelyt, joiden on oltava 4 ja 5 artiklassa säädettyjen velvoitteiden mukaiset.

3.  
Jos EAYY:n tehtävät koskevat yksinomaan asetuksen (EU) N:o 1299/2013 mukaisen yhteistyöohjelman tai sen osan hallinnointia tai jos EAYY käsittelee alueiden välistä yhteistyötä tai verkostoja, 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei vaadita.

9 artikla

Perussääntö

1.  
EAYY:n jäsenten on hyväksyttävä EAYY:n perussääntö yksimielisesti sen sopimukseen perustuen ja sen mukaisesti.
2.  

EAYY:n perussäännössä on yksilöitävä ainakin seuraavat asiat:

a) 

sen elinten toimintaa ja näiden elinten toimivaltaa koskevat määräykset sekä jäsenten edustajien lukumäärä asianomaisissa elimissä;

b) 

sen päätöksentekomenettelyt;

c) 

sen työkieli tai -kielet;

d) 

sen toimintaa koskevat järjestelyt;

e) 

sen henkilöstöhallintoa ja työhönottoa koskevat menettelyt;

f) 

sen jäsenten rahoitusosuutta koskevat järjestelyt;

g) 

talousarviota ja kirjanpitoa koskevat sen jäsenille osoitetut säännöt;

h) 

sen tilinpidon riippumattomasta tarkastuksesta huolehtivan ulkopuolisen tilintarkastajan nimeäminen; ja

i) 

sen perussäännön muuttamista koskevat menettelyt, joiden on oltava 4 ja 5 artiklassa säädettyjen velvoitteiden mukaiset.

▼B

10 artikla

EAYY:n organisaatio

1.  

EAYY:llä on oltava vähintään seuraavat elimet:

a) 

yleiskokous, joka muodostuu sen jäsenten edustajista;

b) 

johtaja, joka edustaa EAYY:ää ja joka toimii sen puolesta.

2.  
Perussäännössä voidaan määrätä muista elimistä, joilla on selkeästi määritellyt valtuudet.
3.  
EAYY on vastuussa sen elinten toimista kolmansiin osapuoliin nähden silloinkin, kun nämä toimet eivät ole EAYY:n tehtävien mukaisia.

11 artikla

Talousarvio

1.  
EAYY:n on laadittava yleiskokouksen hyväksymä vuotuinen talousarvio, jossa on oltava kiinteitä kustannuksia ja tarvittaessa myös toimintamenoja koskeva osio.

▼M1

2.  
EAYY:n tilinpäätöksen sekä tarvittaessa siihen liittyvän vuotuisen toimintakertomuksen laatimiseen, tilintarkastukseen ja tilinpäätösasiakirjojen julkistamiseen sovelletaan sen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä, jossa EAYY:n kotipaikka on.

▼B

12 artikla

Selvitystila, maksukyvyttömyys, maksujen lakkaaminen ja vastuu

1.  
Selvitystilan, maksukyvyttömyyden, maksujen lakkaamisen ja vastaavanlaisten menettelyjen osalta EAYY:ään sovelletaan sen jäsenvaltion, jossa EAYY:llä on sääntömääräinen kotipaikka, lainsäädäntöä, jollei 2 ja 3 kohdassa toisin säädetä.

▼M1

EAYY vastaa kaikista veloistaan.

▼M1

2.  
Sikäli kuin EAYY:n varat eivät riitä sen vastuiden kattamiseen, sen jäsenet ovat vastuussa sen veloista näiden velkojen luonteesta riippumatta siten, että kunkin jäsenen osuus määräytyy suhteessa sen rahoitusosuuteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. Rahoitusosuuksia koskevat järjestelyt vahvistetaan perussäännössä.

EAYY:n jäsenet voivat sitoutua perussäännössä siihen, että sen jälkeen kun niiden jäsenyys EAYY:ssä on päättynyt, ne ovat vastuussa niistä velvoitteista, jotka ovat syntyneet niiden jäsenyyden aikaisesta EAYY:n toiminnasta.

2 a.  
Jos vähintään yhdellä jäsenvaltiosta peräisin olevalla EAYY:n jäsenellä on rajoitettu vastuu sen kansallisen lainsäädännön perusteella, jonka mukaisesti jäsen on perustettu, myös muut jäsenet voivat rajoittaa vastuutaan sopimuksessa, jos siihen annetaan mahdollisuus tämän asetuksen täytäntöön panevassa kansallisessa lainsäädännössä.

Sellaisen EAYY:n nimeen, jonka jäsenillä on rajoitettu vastuu, on lisättävä sanat "rajoitettu vastuu".

Sellaisen EAYY:n, jonka jäsenillä on rajoitettu vastuu, sopimus, perussääntö ja kirjanpito on julkistettava ainakin samalla tavoin kuin sellaisen muun tyyppisen oikeussubjektin osalta, jolla on rajoitettu vastuu sen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, jossa asianomaisen EAYY:n kotipaikka on.

Sellaisen EAYY:n osalta, jonka jäsenillä on rajoitettu vastuu, mikä hyvänsä asianomainen jäsenvaltio voi vaatia, että EAYY ottaa asianmukaisen vakuutuksen tai että sillä on asianmukainen jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä takuu tai siihen sovelletaan julkisyhteisön tai jäsenvaltion takuuna antamaa välinettä, joka kattaa erityisesti EAYY:n toiminnalle ominaiset riskit.

▼B

3.  
Jäsenvaltiot eivät ole tämän asetuksen nojalla taloudellisessa vastuussa sellaisen EAYY:n osalta, jonka jäseniä ne eivät ole, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden taloudellista vastuuta rakenne- ja koheesiorahastojen EAYY:lle antaman rahoituksen osalta.

13 artikla

Yleinen etu

Jos EAYY toimii jonkin jäsenvaltion yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai julkista moraalia koskevien säännösten taikka jäsenvaltion yhteiskuntapolitiikan vastaisesti, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen elin voi kieltää tällaisen toiminnan alueellaan tai vaatia lainsäädäntönsä mukaisesti muodostettuja jäseniä eroamaan EAYY:stä, jollei EAYY lopeta kyseistä toimintaa.

Tällaiset kiellot eivät saa olla keino mielivaltaisesti tai peitellysti rajoittaa EAYY:n jäsenten alueellista yhteistyötä. Toimivaltaisen elimen päätökseen on voitava hakea muutosta oikeusviranomaiselta.

14 artikla

Purkaminen

1.  
Sen estämättä, mitä sopimuksessa määrätään purkamisesta, sen jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen, jossa EAYY:llä on kotipaikka, määrää minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen, jonka oikeutettua etua asia koskee, hakemuksesta EAYY:n purettavaksi, jos se toteaa, että EAYY ei enää täytä tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tai 7 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, erityisesti, jos EAYY ei toiminnassaan pysy 7 artiklassa säädettyjen tehtäviensä rajoissa. Toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen on ilmoitettava kaikille jäsenvaltioille, joiden lainsäädännön mukaisesti jäsenet on muodostettu, kaikista EAYY:n purkamista koskevista hakemuksista.
2.  
Toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen voivat antaa EAYY:n korjata tilanteen määräajassa. Jos EAYY ei sitä tee annetussa ajassa, toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen on määrättävä EAYY:n purettavaksi.

15 artikla

Tuomiovalta

1.  
Kolmansilla osapuolilla, jotka katsovat kärsineensä vahinkoa EAYY:n toimien tai laiminlyöntien johdosta, on oikeus esittää vaatimuksensa tuomioistuimessa.

▼M1

2.  
Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, EAYY:tä koskeviin riitoihin sovelletaan tuomioistuinten toimivaltaa koskevaa unionin oikeutta. Tapauksissa, joista ei säädetä tällaisessa unionin oikeudessa, sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa EAYY:n kotipaikka on, on toimivalta ratkaista riidat.

▼B

Sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka päätös riitautetaan, ovat toimivaltaisia ratkaisemaan 4 artiklan 3 ja 6 kohtaan sekä 13 artiklaan perustuvia riitoja.

3.  

Tämä asetus ei millään tavoin estä kansalaisia harjoittamasta kansallisia perustuslaillisia muutoksenhakuoikeuksiaan sellaisia julkisoikeudellisia elimiä vastaan, jotka ovat EAYY:n jäseniä, seuraavissa asioissa:

a) 

hallinnolliset päätökset, jotka koskevat EAYY:n toteuttamia toimia,

b) 

pääsy palveluihin heidän omalla kielellään, ja

c) 

tiedonsaanti.

Tällöin toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka perustuslain nojalla muutoksenhakuoikeus määräytyy.

16 artikla

Loppusäännökset

▼M1

1.  
Jäsenvaltioiden annettava säännöksiä tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi, myös hyväksyntämenettelystä vastaavista toimivaltaisista viranomaisista päättämisen osalta, oikeudellisten ja hallinnollisten järjestelyjensä mukaisesti.

Jäsenvaltio voi kansallisen lainsäädäntönsä niin edellyttäessä laatia kattavan luettelon lainsäädäntönsä nojalla perustetun 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun EAYY:n jäsenillä jo olevista tehtävistä siltä osin kuin kyse on alueiden välisestä yhteistyöstä kyseisessä jäsenvaltiossa.

Jäsenvaltion toimitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti antamansa säännökset sekä niiden muutokset. Komissio toimittaa nämä säännökset muille jäsenvaltioille ja alueiden komitealle.

▼M1

1 a.  
Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetuilla säännöksillä, sikäli kuin ne koskevat jäsenvaltiota, johon MMA on sidoksissa, varmistetaan myös tämän asetuksen tosiasiallinen soveltaminen sen MMA:n osalta, joka sijaitsee muiden jäsenvaltioiden tai näiden jäsenvaltioiden syrjäisimpien alueiden naapurina, kun otetaan huomioon jäsenvaltion suhde MMA:han.

▼B

2.  
Jäsenvaltiot voivat säätää sopimuksen ja perussäännön rekisteröinnin yhteydessä maksettavista maksuista, jotka eivät kuitenkaan saa ylittää tästä aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

▼M1

17 artikla

Kertomus

Komissio toimittaa viimeistään 1 päivänä elokuuta 2018 Euroopan parlamentille, neuvostolle ja alueiden komitealle tämän asetuksen soveltamisesta kertomuksen, jossa arvioidaan indikaattorien perusteella sen vaikuttavuutta, tehokkuutta, merkitsevyyttä, eurooppalaista lisäarvoa ja yksinkertaistamismahdollisuuksia.

Siirretään komissiolle 17 a artiklassa tarkoitettu valta antaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen indikaattorien luetteloa koskevia delegoituja säädöksiä.

▼M1

17 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
2.  
Siirretään komissiolle 21 päivänä joulukuuta 2013 viiden vuoden ajaksi 17 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3.  
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.  
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.  
Edellä olevan 17 artiklan toisen kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

▼B

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan viimeistään 1 päivänä elokuuta 2007 lukuun ottamatta 16 artiklaa, jota sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼C1
LIITE

Malli, jonka mukaisesti 5 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot toimitetaan

EUROOPPALAISEN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN YHTYMÄN (EAYY) PERUSTAMINEN

Sellaisen EAYY:n nimeen, jonka jäsenillä on rajoitettu vastuu, on lisättävä sanat”rajoitettu vastuu” (12 artiklan 2 a kohta)

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *.

image

image