2006R1032 — FI — 06.02.2009 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1032/2006,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 186, 7.7.2006, p.27)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 30/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009,

  L 13

20

17.1.2009


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 153, 17.6.2009, s. 29  (30/09)
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1032/2006,

annettu 6 päivänä heinäkuuta 2006,

lennonjohtoyksiköiden väliseen lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettujen lentotietojen vaihdon automaattisten järjestelmien vaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/2004 ( 1 ) (yhteentoimivuusasetus) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan toteuttamisen puitteista 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 (puiteasetus) ( 2 ) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ilmaliikenteen hallinta edellyttää turvallisia ja tehokkaita mekanismeja lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaa lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtoa varten. Tällaisten mekanismien käyttöönotto eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkossa edellyttää lentotietojen automaattista vaihtoa lentotietojärjestelmien välillä. Selvitettäessä yhteisön tämänhetkistä tilannetta on käynyt ilmi, että joissakin jäsenvaltioissa näiden mekanismien osalta ei ole vielä saavutettu hyväksyttävää tasoa ja parannukset ovat välttämättömiä. Tämän vuoksi on tarpeellista säätää yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimuksista sekä palvelujen laatua koskevista vaatimuksista lentotietojen käsittelyjärjestelmien tiedonvaihdon toimintoja varten.

(2)

Euroopan lennonvarmistusjärjestö (Eurocontrol) on valtuutettu asetuksen (EY) N:o 549/2004 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatimaan vaatimuksia lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen tarkoitettuja lentotietojen vaihdon automaattisia järjestelmiä varten. Tämä asetus perustuu kyseisen valtuutuksen johdosta 31 päivänä maaliskuuta 2005 julkistettuun toimeksiantokertomukseen.

(3)

On-line -tiedonsiirtoa koskeva Eurocontrol-standardi liitettiin Eurocontrol-standardien hyväksymisestä sekä Eurocontrol-standardien hyväksymisestä annetun neuvoston direktiivin 93/65/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 97/15/EY muuttamisesta 6 päivänä syyskuuta 2000 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 2082/2000 ( 3 ), jolloin standardi tehtiin yhteisössä pakolliseksi uusien lentotietojen käsittelyjärjestelmien hankintojen yhteydessä. Koska asetus (EY) N:o 2082/2000 kumottiin 20 päivästä lokakuuta 2005, yhteisön lainsäädäntö on tarpeen saattaa ajan tasalle, jotta varmistettaisiin asiaa koskevien säännösten yhdenmukaisuus.

(4)

Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa asetuksen (EY) N:o 549/2004 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sotilasoperaatioihin tai -koulutukseen.

(5)

Jäsenvaltiot sitoutuivat yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan liittyvistä sotilaallisista kysymyksistä antamassaan lausumassa ( 4 ) toimimaan yhteistyössä keskenään kansalliset sotilaalliset tarpeet huomioon ottaen, jotta kaikki ilmatilan käyttäjät soveltaisivat ilmatilan joustavan käytön käsitettä täysimääräisesti ja yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(6)

Ilmatilan joustavan käytön käsitteen soveltaminen, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 549/2004 2 artiklan 22 kohdassa, edellyttää järjestelmien perustamista ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välistä oikea-aikaista lentotietojen vaihtoa varten.

(7)

Lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen ja alustavaan koordinointiin liittyvät automaattiset menettelyt olisi suoritettava aluelennonjohtokeskuksissa, jotta sekä siirtävän että vastaanottavan yksikön saamat lentotiedot olisivat yhdenmukaisia ja jotta tuettaisiin lentojen suunnitellusti tapahtuvan siirtämisen koordinointia. Ne kuuluivat asetuksessa (EY) N:o 2082/2000 vahvistettuihin standardeihin, ja niitä pitäisi sen vuoksi soveltaa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

(8)

Alustavan koordinointimenettelyn aikana välitetyt lentotiedot olisi pidettävä ajan tasalla. Automaattiset menettelyt olisi tämän vuoksi toteutettava vaiheittaisesti, jotta sellaisten lentojen osalta, joille aiemmin on tehty alustava koordinointi, voitaisiin tehdä lentotietojen korjaaminen tai koordinoinnin kumoaminen, kun hyväksyvä yksikkö ei enää ole tekemisissä lennon kanssa.

(9)

Aluelennonjohtokeskusten lisäksi myös muut lennonjohtoyksiköt voisivat hyötyä lentoja koskevien tietojen ilmoittamisen, lentojen alustavan koordinoinnin, koordinoinnin uudelleenjärjestämisen ja koordinoinnin kumoamisen automaattisista menettelyistä. Jos ne päättävät ottaa käyttöön nämä menettelyt, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, jäljempänä ’EATMN’, yhteentoimivuus edellyttää, että ne soveltavat samoja vaatimuksia kuin aluelennonjohtokeskukset.

(10)

Lentotietojen oikea-aikaisen vaihdon ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välillä olisi perustuttava automaattisten menettelyiden vaiheittaiseen käyttöön. Ensimmäisen vaiheen tulisi muodostua peruslentotietojen välittämisestä kyseisten ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välillä, ja tämän jälkeen nämä tiedot pitäisi tarvittaessa voida saattaa ajan tasalle.

(11)

Lisäksi on määritelty muita automaattisia menettelyjä, joilla voitaisiin entisestään tehostaa lennonjohtoyksiköiden keskinäistä tai ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välistä koordinointia. Jos nämä yksiköt päättävät ottaa käyttöön näitä muita automaattisia menettelyjä, EATMN:n yhteentoimivuus edellyttää, että ne soveltavat näihin menettelyihin yhdenmukaistettuja vaatimuksia.

(12)

Tämän asetuksen täytäntöönpanon pitäisi mahdollistaa sellaisten lisätoimenpiteiden toteuttaminen, joilla voidaan saavuttaa aiempaa parempi yhteentoimivuus.

(13)

Vallitsevan turvallisuustason säilyttämiseksi ja parantamiseksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava varmistamaan, että ne osapuolet, joita asia koskee, toteuttavat turvallisuusarvioinnin, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen. Näiden menettelyjen yhdenmukainen soveltaminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin järjestelmiin edellyttää, että kaikkia pakollisia yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimuksia sekä palvelun laatua koskevia vaatimuksia varten on määriteltävä erityiset turvallisuusvaatimukset.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 552/2004 3 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä on kuvattava erityisiä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, joita on käytettävä arvioitaessa rakenneosien vaatimustenmukaisuutta tai käyttöön soveltuvuutta sekä järjestelmien tarkastamista.

(15)

Asetuksen (EY) N:o 552/2004 10 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti siirtymäjärjestelyjen soveltamisen määräajat voidaan määritellä soveltuvissa yhteentoimivuutta koskevissa täytäntöönpanosäännöissä.

(16)

Valmistajille ja lennonvarmistuspalvelujen tarjoajille olisi annettava riittävästi aikaa uusien teknisten vaatimusten mukaisten rakenneosien ja järjestelmien kehittämiseen.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 artiklalla perustetun yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa säädetään lentotietojen automaattisen vaihdon vaatimuksista lennonjohtoyksiköiden välillä tapahtuvaa lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista varten.

2.  Tätä asetusta sovelletaan

a) lentotietojen käsittelyjärjestelmiin, joita käyttävät yleiselle ilmaliikenteelle palveluja tarjoavat lennonjohtoyksiköt;

b) lentotietojen vaihdon järjestelmiin, jotka tukevat ilmaliikennepalveluyksiköiden ja sotilaslennonjohtoyksiköiden välisiä koordinointimenettelyjä.

3.  Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta lentotietojen vaihtoon sellaisten lennonjohtoyksiköiden välillä, jotka käyttävät 2 kohdassa määriteltyjä lentotietojen käsittelyjärjestelmiä, joiden osalta tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lentotietoja synkronoidaan tavanomaisen järjestelmän avulla.

2 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 549/2004 vahvistettuja määritelmiä.

2.  Niiden määritelmien lisäksi, joihin 1 kohdassa viitataan, tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’ilmoittamisella’ menettelyä, jonka aikana siirtävä yksikkö lähettää tietoa vastaanottavan yksikön järjestelmän päivittämiseksi koordinointivaiheen valmistelussa;

2) ’koordinoinnilla’ lennonjohtoyksiköiden välistä, lentoturvallisuuden takaamiseksi suoritettua lentojen koordinointia, joka tehdään lentojen siirtyessä suunnitellusti yksiköiden alueiden välisen rajan yli;

3) ’lennonjohtoyksiköllä’, jäljempänä ’ATC-yksikkö’, tapauksesta riippuen aluelennonjohtokeskusta, lähestymislennonjohtoyksikköä tai lähilennonjohtoa;

4) ’siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamisella’ päätöksentekoon ja toimintatavasta sopimiseen valtuutettujen siviili- ja sotilasalan osapuolten toimien yhteensovittamista;

5) ’lentotietojen käsittelyjärjestelmällä’ ilmaliikennepalvelujärjestelmän sitä osaa, jossa lentotietoja ja niihin liittyviä viestejä vastaanotetaan, käsitellään automaattisesti ja jaetaan lennonjohtoyksiköiden työpisteisiin;

6) ’ilmaliikennepalveluyksiköllä’, jäljempänä ’ATS-yksikkö’, siviili- tai sotilasyksikköä, joka vastaa ilmaliikennepalvelujen tarjoamisesta;

7) ’sotilaslennonjohtoyksiköllä’ kaikkia paikallaan pysyviä tai liikkuvia sotilaallisia yksiköitä, jotka hoitavat sotilasilmailuliikennettä ja/tai muuta toimintaa, joka sen erityisluonteen vuoksi edellyttää ilmatilan varaamista tai sen rajoitusta;

8) ’siirtävällä yksiköllä’ lennonjohtoyksikköä, joka on siirtomenettelyä noudattaen siirtämässä vastuuta lennonjohtopalvelujen tarjoamisesta ilma-alukselle sen lentoreitin varrella seuraavana olevalle ATC-yksikölle;

9) ’vastaanottavalla yksiköllä’ tietoja vastaanottavaa lennonjohtoyksikköä;

10) ’rajalla’ horisontaalista tai vertikaalista tasoa, joka määrää ilmatilan, jossa ilmaliikennepalvelut ovat tietyn ATC-yksikön vastuulla;

11) ’aluelennonjohtokeskuksella’, jäljempänä ’ACC’, yksikköä, joka on perustettu tarjoamaan lennonjohtopalvelua johdetuille lennoille sen vastuulla olevilla lennonjohtoalueilla;

12) ’työpisteellä’ kalustusta ja teknistä laitteistoa, joilla ilmaliikennepalveluhenkilöstöön kuuluva työntekijä suorittaa henkilöstön työhön liittyvää tehtävää;

13) ’lentosuunnitelmalla’ ilma-aluksen aiottua lentoa tai lennon osaa koskevaa, ilmaliikennepalveluyksiköille toimitettavaa määrämuotoista tietoa;

14) ’varoituksella’ työpisteessä näkyvää viestiä silloin, kun automaattinen koordinointimenettely on epäonnistunut;

15) ’arviotiedoilla’ koordinointipistettä, ilma-aluksen arvioitua aikaa ja sen ennakoitua lentopintaa koordinointipisteessä;

16) ’toisiotutkalla’, jäljempänä ’SSR’, valvontatutkajärjestelmää, jossa käytetään lähettimiä tai vastaanottimia sekä transpondereita;

17) ’yhteistoimintasopimuksella’ kahden lähekkäisen ATC-yksikön välistä sopimusta, jossa määritellään, miten niiden lennonjohtovelvollisuudet sovitetaan yhteen;

18) ’lennonjohtovastuun siirtokohdalla’ ilma-aluksen lentoradan varrella olevaa kohtaa, jossa vastuu ilmaliikennepalvelujen tarjoamisesta ilma-alukselle siirtyy yhdeltä ATC-yksiköltä seuraavalle;

19) ’koordinointitiedoilla’ operatiivisen henkilöstön kannalta tärkeitä, lentoja koskevien tietojen ilmoittamiseen, lentojen koordinointiin ja niiden siirtämiseen sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamiseen liittyviä tietoja;

20) ’siirtolentopinnalla’ lentopintaa, joka sovitaan koordinoinnin aikana, kun kone on vaakalennossa, tai selvityskorkeutta, jonne se on menossa noustessaan tai laskeutuessaan koordinointipisteessä;

21) ’hyväksyvällä yksiköllä’ ilma-aluksen lennonjohtovastuun seuraavaksi vastaanottavaa yksikköä;

22) ’koordinointipisteellä’, jäljempänä ’COP’, kohtaa, joka on ATC-yksiköiden käyttämällä rajalla tai sen lähellä ja johon viitataan koordinointimenettelyjen yhteydessä;

23) ’ilmoituksen vastaanottaneella yksiköllä’ ATC-yksikköä, joka on vastaanottanut ilmoituksen tiedot;

24) ’korreloinnilla’ menettelyä, jossa yhdistetään lennon lentosuunnitelmatiedot ja sen tutkajälki;

25) ’luovutuksella’ tilannetta, jossa ilma-alusta siirtävä lennonjohtaja antaa hyväksyvän yksikön lennonjohtajalle luvan antaa lennonjohto-ohjeita ilma-alukselle ennen kuin se ylittää lennonjohtovastuun siirtokohdan;

26) ’käytettävyydellä’ sitä todennäköisyyttä, jolla tietty järjestelmä tai sen osa on toiminnassa ja käytettävissä tarvittaessa;

27) ’luotettavuudella’ todennäköisyyttä, jolla maassa oleva laitteisto toimii sallittujen poikkeamien rajoissa.

3 artikla

Yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset

1.  Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät, joita käytetään ACC:issä, ovat liitteessä I olevassa A ja B osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaiset.

2.  Niiden lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka ovat yhteistoimintasopimuksessaan määritelleet käyttävänsä lentoja koskevien tietojen ilmoittamisen, lentojen alustavan koordinoinnin, koordinoinnin uudelleenjärjestämisen, koordinoinnin kumoamisen, peruslentotietojen käsittelyn tai peruslentotietojen muutosten käsittelyn menettelyjä ACC:iden lisäksi myös muissa ATC-yksiköissä, on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat liitteessä I olevassa A ja B osassa määriteltyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaiset.

3.  Niiden lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka ovat yhteistoimintasopimuksessaan määritelleet käyttävänsä ennen lähtöä suoritettavan lentoja koskevien tietojen ilmoittamisen ja lentojen koordinoinnin, taajuudenvaihdon tai manuaalisen yhteyden vahvistamisen menettelyjä, on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat liitteessä I olevassa A ja C osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaisia.

▼M1

 

 ◄

Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka tarjoavat tiedonsiirtopalveluja asetuksen (EY) N:o 29/2009 mukaisesti, on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät, joita käytetään aluelennonjohdoissa, ovat liitteessä I olevassa A ja D osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaisia.

▼B

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat peruslentotietojen käsittelyn ja peruslentotietojen muutosten käsittelyn osalta liitteessä I olevassa A ja B osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaisia.

5.  Kun ilmaliikennepalveluyksiköt ja sotilaslennonjohtoyksiköt ovat ottaneet käyttöön 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen järjestelmiensä välille menettelyt, jotka koskevat ylitysaikomuksen ilmoittamista, ylitysluvan pyytämistä, ylitystä koskevaa vastaesitystä tai ylitysluvan peruuttamista, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä järjestelmät ovat liitteessä I olevassa A ja C osassa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten mukaiset.

4 artikla

Palvelun laatua koskevat vaatimukset

1.  Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat liitteessä II säädettyjen palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaiset.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut järjestelmät ovat liitteessä II säädettyjen palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaiset.

5 artikla

Asiaan liittyvät menettelyt

1.  Sellaisen lennon osalta, jolle on suoritettu alustava koordinointi, sovitut lennon siirto-olosuhteet ovat molempia ATC-yksiköitä operatiivisesti sitovia, jollei koordinointia kumota tai järjestetä uudelleen.

2.  Sellaisen lennon osalta, jonka koordinointi on järjestetty uudelleen, sovitut lennon siirto-olosuhteet ovat molempia ATC-yksiköitä operatiivisesti sitovia, jollei koordinointia kumota tai ehtoja tarkisteta.

3.  Jos koordinoinnin uudelleenjärjestämistä tai kumoamista ei kyetä vahvistetusti saattamaan päätökseen tavalla, joka on voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukainen, siirtävän yksikön on aloitettava suullinen koordinointi.

6 artikla

Turvallisuusvaatimukset

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkia tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia lentotietojen vaihdon nykyisiä automaattisia järjestelmiä koskevia muutoksia tai uusien järjestelmien käyttöönottoa edeltää niiden osapuolten, joita asia koskee, toteuttama turvallisuusarviointi, johon sisältyy vaaratekijöiden tunnistaminen, riskinarviointi ja riskien vähentäminen.

Tätä turvallisuusarviointia tehtäessä on otettava huomioon vähintään liitteessä III määritellyt turvallisuusvaatimukset.

7 artikla

Rakenneosien vaatimustenmukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus

Edellä 1 artiklan 2 kohdan a ja b kohdassa tarkoitettujen järjestelmien rakenneosien valmistajien on ennen asetuksen (EY) N:o 552/2004 5 artiklassa tarkoitetun EY-vaatimustenmukaisuus- ja käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen laatimista arvioitava kyseisten rakenneosien vaatimustenmukaisuus ja käyttöönsoveltuvuus noudattaen liitteessä IV olevassa A osassa määriteltyjä vaatimuksia.

8 artikla

Järjestelmien tarkastaminen

1.  Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka voivat osoittaa täyttävänsä liitteessä V esitetyt edellytykset, on suoritettava 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien tarkastaminen liitteessä IV olevassa B osassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

2.  Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien, jotka eivät voi osoittaa täyttävänsä liitteessä V esitettyjä edellytyksiä, on teetettävä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien tarkastaminen alihankintana ilmoitetuilla laitoksilla. Tarkastaminen on suoritettava liitteessä IV olevassa C osassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien tarkastamisessa osoitetaan, että nämä järjestelmät ovat tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten sekä turvallisuusvaatimusten mukaisia.

9 artikla

Noudattaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen noudattamisen.

10 artikla

Siirtymäjärjestelyt

1.  Asetuksen (EY) N:o 552/2004 10 artiklan 1 kohdassa säädettyjä siirtymäjärjestelyjä sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon, jäljempänä ’EATMN’, järjestelmiin lentoja koskevien tietojen ilmoittamisen ja lentojen alustavan koordinoinnin menettelyjen osalta tämän asetuksen voimaantulosta alkaen.

Koordinoinnin uudelleenjärjestämisen, koordinoinnin kumoamisen, peruslentotietojen käsittelyn ja peruslentotietojen muutosten käsittelyn osalta niitä sovelletaan EATMN-järjestelmiin 1 päivästä tammikuuta 2009.

2.  Asetuksen (EY) N:o 552/2004 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjä siirtymäjärjestelyjä sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin järjestelmiin 31 päivästä joulukuuta 2012.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 kaikkiin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin EATMN-järjestelmiin koordinoinnin uudelleenjärjestämisen, koordinoinnin kumoamisen, peruslentotietojen käsittelyn ja peruslentotietojen muutosten käsittelyn osalta.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2012 kaikkiin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin EATMN-järjestelmiin, jotka on kyseiseen päivämäärään mennessä otettu käyttöön.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset

(3 artiklassa tarkoitetut)

A OSA:   YLEISET VAATIMUKSET

1.   JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

1.1 Järjestelmästä on saatava kaikki tarvittavat tiedot, joita tarvitaan määrätyissä menettelyissä vaihdettujen järjestelmätietojen esittämiseen, käsittelyyn ja kokoamiseen.

1.2 Järjestelmän on kyettävä automaattisesti vastaanottamaan, tallentamaan, käsittelemään, poimimaan ja esittämään sekä lähettämään lentotietoja, jotka ovat merkityksellisiä ilmoittamisen, koordinoinnin ja siirtämisen sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamisen kannalta.

1.3 Järjestelmän on annettava varoitus, jos ilmenee laitteistovikoja tai -poikkeamia.

1.4 Järjestelmän on kyettävä tuottamaan järjestelmätietojen vaihtoa koskevia varoituksia asiaankuuluvissa työpisteissä.

1.5 Järjestelmän on tarjottava lennonjohtohenkilöstölle keinot muuttaa menettelyjen kannalta tärkeitä lentotietoja.

1.6 Järjestelmän on kyettävä tarjoamaan lennonjohtohenkilöstölle tietoja järjestelmätietojen vaihtoon liittyvien asiaankuuluvien menettelyjen tilasta.

2.   JÄRJESTELMÄTIETOJEN VAIHTOA KOSKEVAN TIEDON TALLENTAMINEN

2.1 Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on tallennettava järjestelmätietojen vaihtoa koskevat tiedot siten, että tallennetut tiedot voidaan hakea ja saada näkyviin.

B OSA:   JÄRJESTELMÄTIETOJEN VAIHTOON LIITTYVIEN PAKOLLISTEN MENETTELYJEN VAATIMUKSET

1.   ILMOITTAMINEN

1.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

1.1.1 Ilmoittamismenettelyn tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

 ilma-aluksen tunnus,

 SSR-moodi ja -koodi (mikäli saatavilla),

 lähtölentopaikka,

 arviotiedot,

 määrälentopaikka,

 ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi,

 lennon tyyppi,

 laitteiden ominaisuudet ja tila.

1.1.2 Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin on sisällyttävä vähintään kyky toimia ilmatilassa, jossa käytetään pienennettyjä korkeusporrastusminimejä, jäljempänä ’RVSM’, sekä 8,33 KHz:n radiovarustus.

1.1.3 Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin voi sisältyä myös muita tietoja yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

1.2   Soveltamissäännöt

1.2.1 Ilmoittamismenettely on suoritettava vähintään kerran jokaisen sellaisen kelpoisuusvaatimukset täyttävän lennon osalta, jonka tarkoituksena on ylittää raja, ellei lento kuulu lentoonlähtöä edeltävän ilmoittamisen ja koordinoinnin piiriin.

1.2.2 Lentojen kelpoisuusvaatimusten on rajanylitystä koskevan lennon tietojen ilmoittamisen osalta oltava yhteistoimintasopimusten mukaiset.

1.2.3 Jos ilmoittamismenettelyä ei voida suorittaa kahdenvälisesti sovittuun määräaikaan mennessä ennen alustavaa koordinointimenettelyä, ilmoittaminen sisällytetään alustavaan koordinointimenettelyyn.

1.2.4 Jos ilmoittamismenettely suoritetaan, sen on edellettävä alustavaa koordinointia.

1.2.5 Ilmoittamismenettely on suoritettava uudelleen aina, kun jossakin seuraavista tiedoista tapahtuu muutos ennen alustavaa koordinointimenettelyä:

 COP,

 oletettu SSR-koodi lennonjohtovastuun siirtokohdassa,

 määrälentopaikka,

 ilma-aluksen tyyppi,

 laitteiden ominaisuudet ja tila.

1.2.6 Jos välitettyjen tietojen ja vastaanottavan järjestelmän vastaavien tietojen välillä havaitaan ristiriitaa tai kyseiset tiedot puuttuvat, ja tästä aiheutuisi seuraavien alustavan koordinoinnin tietojen saannin yhteydessä korjaustarvetta, ristiriita on saatettava tiedoksi asiaankuuluvassa työpisteessä asian ratkaisemista varten.

1.3   Ilmoittamismenettelyn aloittamisen ajankohtaan liittyvät vaatimukset.

1.3.1 Ilmoittamismenettely on aloitettava parametrissa mainittua minuuttimäärää ennen arvioitua aikaa COP:ssä.

1.3.2 Ilmoittamisen parametri tai parametrit on sisällytettävä ATC-yksiköiden välisiin yhteistoimintasopimuksiin.

1.3.3 Ilmoittamisen parametri tai parametrit voidaan määritellä erikseen jokaiselle koordinointipisteelle.

2.   ALUSTAVA KOORDINOINTI

2.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

2.1.1 Alustavan koordinointimenettelyn tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

 ilma-aluksen tunnus,

 SSR-moodi ja -koodi,

 lähtölentopaikka,

 arviotiedot,

 määrälentopaikka,

 ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi,

 lennon tyyppi,

 laitteiden ominaisuudet ja tila.

2.1.2 Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin on sisällyttävä vähintään RVSM-kyky ja 8,33 KHz:n radiovarustus.

2.1.3 Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin voi sisältyä myös muita tietoja, jos siitä on sovittu kahdenvälisesti yhteistoimintasopimuksissa.

2.2   Soveltamissäännöt

2.2.1 Alustava koordinointimenettely on suoritettava vähintään kerran kunkin sellaisen lennon osalta, jonka tarkoituksena on ylittää raja.

2.2.2 Lentojen kelpoisuusvaatimusten on rajanylitystä koskevan alustavan koordinoinnin osalta oltava yhteistoimintasopimusten mukaiset.

2.2.3 Jos alustavaa koordinointimenettelyä ei ole käynnistetty manuaalisesti, sen on käynnistyttävä automaattisesti:

 parametrissa mainittua kahdenvälisesti sovittua aikaa ennen arvioitua aikaa koordinointipisteessä, tai

 ajankohtana, jona lento on kahdenvälisesti sovitun etäisyyden päässä koordinointipisteestä,

yhteistoimintasopimuksissa sovitulla tavalla.

2.2.4 Lennon alustava koordinointimenettely suoritetaan ainoastaan kerran, ellei koordinoinnin kumoamismenettelyä käynnistetä.

2.2.5 Koordinoinnin kumoamismenettelyn jälkeen alustava koordinointimenettely voidaan aloittaa uudelleen saman yksikön kanssa.

2.2.6 Tieto alustavan koordinointimenettelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle, jolloin lento katsotaan ”koordinoiduksi”.

2.2.7 Jos alustavan koordinointimenettelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus lennon koordinoinnista vastaavan siirtävän yksikön työpisteessä.

2.2.8 Alustavaa koordinointia koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

3.   KOORDINOINNIN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN

3.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

3.1.1 Koordinoinnin uudelleenjärjestämisen yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan lennon aiempaan koordinointiin.

3.1.2 Koordinoinnin uudelleenjärjestämisessä on toimitettava seuraavat lentotiedot, jos ne ovat muuttuneet:

 SSR-moodi ja -koodi,

 arvioitu aika ja lentokorkeus,

 laitteiden ominaisuudet ja tila.

3.1.3 Jos asiasta on sovittu kahdenvälisesti, koordinoinnin uudelleenjärjestämisessä on toimitettava seuraavat tiedot, jos ne ovat muuttuneet:

 koordinointipiste,

 reitti.

3.2   Soveltamissäännöt

3.2.1 Koordinoinnin uudelleenjärjestäminen voi tapahtua yhden tai useamman kerran lentoa kulloinkin koordinoivan yksikön kanssa.

3.2.2 Koordinoinnin uudelleenjärjestäminen on tehtävä, kun

 koordinointipisteen arvioitu ylitysaika poikkeaa aiemmin ilmoitetusta enemmän kuin kahdenvälisesti on sovittu,

 siirtokorkeus/-korkeudet, SSR-koodi ja laitteiden ominaisuudet ja tila poikkeavat aiemmin ilmoitetuista.

3.2.3 Jos asiasta on sovittu kahdenvälisesti, koordinoinnin uudelleenjärjestäminen on suoritettava, jos seuraavissa tiedoissa ilmenee jonkinlaisia muutoksia:

 koordinointipiste,

 reitti.

3.2.4 Tieto koordinoinnin uudelleenjärjestämisen loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle.

3.2.5 Jos koordinoinnin uudelleenjärjestämisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus lennon koordinoinnista vastaavan siirtävän yksikön työpisteessä.

3.2.6 Koordinoinnin uudelleenjärjestämisen on tapahduttava välittömästi asiaankuuluvien tietojen syötön tai päivityksen jälkeen.

3.2.7 On estettävä se, että koordinoinnin uudelleenjärjestäminen tehtäisiin sen jälkeen, kun lento on kahdenvälisesti sovitun ajan/välimatkan päässä yhteistoimintasopimusten mukaisesta lennonjohtovastuun siirtokohdasta.

3.2.8 Koordinoinnin uudelleenjärjestämistä koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

4.   KOORDINOINNIN KUMOAMINEN

4.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

4.1.1 Koordinoinnin kumoamismenettelyn yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan aiemmin tehtyyn ilmoittamis- tai koordinointimenettelyyn, joka peruutetaan.

4.2   Soveltamissäännöt

4.2.1 Koordinoinnin kumoamismenettely tehdään toisen yksikön kanssa koordinoidun lennon osalta, kun

 kyseinen yksikkö ei enää ole seuraavana koordinointivuorossa,

 lentosuunnitelma on peruttu lähettävässä yksikössä, eikä koordinointi enää ole tarpeen,

 edelliseltä lentoa käsitelleeltä yksiköltä on vastaanotettu koordinoinnin kumoamista koskeva tieto.

4.2.2 Koordinoinnin kumoamismenettely tehdään toisen yksikön kanssa sellaisen lennon osalta, jonka tiedot on annettu, kun

 kyseinen yksikkö ei enää ole seuraavana koordinointivuorossa,

 lentosuunnitelma on peruttu lähettävässä yksikössä, eikä koordinointi enää ole tarpeen,

 edelliseltä lentoa käsitelleeltä yksiköltä on vastaanotettu koordinoinnin kumoaminen,

 lento on viivästynyt matkalla, eikä korjattua saapumisarviota voida luoda automaattisesti.

4.2.3 Tieto koordinoinnin kumoamismenettelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle.

4.2.4 Jos koordinoinnin kumoamismenettelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus lennon koordinoinnista vastaavan siirtävän yksikön työpisteessä.

4.2.5 Koordinoinnin kumoamista koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi tiedoksi saaneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä tai siinä yksikössä, jonka kanssa koordinointi on peruutettu.

5.   PERUSLENTOTIETOJEN KÄSITTELY

5.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

5.1.1 Peruslentotietojen käsittelyyn on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

 ilma-aluksen tunnus,

 SSR-moodi ja -koodi.

5.1.2 Kaikista lisätiedoista, joita toimitetaan peruslentotietojen käsittelyn yhteydessä, on sovittava kahdenvälisellä sopimuksella.

5.2   Soveltamissäännöt

5.2.1 Peruslentotietojen käsittely suoritetaan automaattisesti jokaisen lennon osalta.

5.2.2 Peruslentotietoja koskevien kelpoisuusvaatimusten on oltava yhteistoimintasopimusten mukaiset.

5.2.3 Tieto peruslentotietojen käsittelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä toimittavalle yksikölle.

5.2.4 Jos peruslentotietojen käsittelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus toimittavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.   PERUSLENTOTIETOJEN MUUTOSTEN KÄSITTELY

6.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

6.1.1 Peruslentotietojen muutosten käsittelyn yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan lennon aiempaan peruslentotietojen käsittelyyn.

6.1.2 Kaikista muista tiedoista, joihin peruslentotietojen muutokset vaikuttavat, sekä niiden toimittamiseen liittyvistä vaatimuksista, on sovittava kahdenvälisellä sopimuksella.

6.2   Soveltamissäännöt

6.2.1 Peruslentotietojen muuttaminen voi tapahtua vain sellaisen lennon osalta, jonka peruslentotiedot on aiemmin ilmoitettu.

6.2.2 Peruslentotietojen muutosten käsittelyn on käynnistyttävä automaattisesti kahdenkeskisesti sovittujen edellytysten mukaisesti.

6.2.3 Tieto peruslentotietojen muutosten käsittelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä toimittavalle yksikölle.

6.2.4 Jos peruslentotietojen muutosten käsittelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus toimittavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.2.5 Peruslentotietojen muutoksia koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

C OSA:   JÄRJESTELMÄTIETOJEN VAIHTOON LIITTYVIEN VALINNAISTEN MENETTELYJEN VAATIMUKSET

1.   ENNEN LÄHTÖÄ SUORITETTAVA ILMOITTAMINEN JA KOORDINOINTI

1.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

1.1.1 Ennen lähtöä suoritettavan ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

 ilma-aluksen tunnus,

 SSR-moodi ja -koodi (mikäli saatavilla),

 lähtölentopaikka,

 arvioitu lentoonlähtöaika tai arviotiedot, kuten on kahdenvälisesti sovittu,

 määrälentopaikka,

 ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi.

1.1.2 Lähestymisalueen (TMA) lennonjohtoyksikön tai ACC:n ennen lähtöä suorittaman ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

 lennon tyyppi,

 laitteiden ominaisuudet ja tila.

1.1.3 Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin on sisällyttävä vähintään RVSM-kyky ja 8,33 KHz:n radiovarustus.

1.1.4 Laitteiden ominaisuudet ja tila -kohtaan liittyviin tietoihin voi sisältyä myös muita tietoja kahdenvälisten yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

1.2   Soveltamissäännöt

1.2.1 Ennen lähtöä suoritettavaa ilmoittamis- ja koordinointimenettelyä sovelletaan yhden tai useamman kerran jokaisen kelpoisuusvaatimukset täyttävään lentoon, jonka tarkoituksena on ylittää raja, jos lentoaika lähdöstä koordinointipisteeseen on liian lyhyt alustavaan koordinointiin tai ilmoittamiseen.

1.2.2 Lentojen kelpoisuusvaatimusten on rajanylitystä koskevan ennen lähtöä suoritettavan lentojen ilmoittamisen ja koordinoinnin osalta oltava yhteistoimintasopimusten mukaiset.

1.2.3 Ennen lähtöä suoritettava ilmoittamis- ja koordinointimenettely on tehtävä uudelleen aina, kun aiemman, ennen lähtöä suoritetun ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn jokin tekijä muuttuu ennen lähtöä.

1.2.4 Tieto ennen lähtöä suoritettavan ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle.

1.2.5 Jos ennen lähtöä suoritettavan ilmoittamis- ja koordinointimenettelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus lentoa koskevien tietojen ilmoittamisesta/koordinoinnista vastaavan siirtävän yksikön työpisteessä.

1.2.6 Ennen lähtöä suoritettavaa ilmoittamista ja lennon koordinointia koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi ilmoituksen vastaanottaneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

2.   TAAJUUDENVAIHTO

2.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

2.1.1 Taajuudenvaihdon tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

 ilma-aluksen tunnus.

2.1.2 Taajuudenvaihdon tietoihin on sisällyttävä seuraavat tiedot, jos niitä on saatavilla:

 lennon luovutusta koskeva ilmoitus,

 selvityskorkeus,

 annettu ohjaussuunta/lentosuunta tai suora selvitys,

 annettu nopeus,

 annettu kohoamis- tai vajoamisnopeus.

2.1.3 Jos kahdenvälisesti niin on sovittu, taajuudenvaihdon tietoihin on sisällyttävä seuraavat:

 sijainti senhetkisellä lentosuunnalla,

 annettu taajuus.

2.2   Soveltamissäännöt

2.2.1 Siirtävän lennonjohtajan on aloitettava taajuudenvaihto manuaalisesti.

2.2.2 Tieto taajuudenvaihdon loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle ATC-yksikölle.

2.2.3 Jos taajuudenvaihdon loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus siirtävän ATC-yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

2.2.4 Taajuudenvaihdon tiedot on ilmoitettava viipymättä hyväksyvälle lennonjohtajalle.

3.   MANUAALINEN YHTEYDEN VAHVISTAMINEN

3.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

3.1.1 Manuaalisen yhteyden vahvistamisen tietoihin on sisällyttävä vähintään ilma-aluksen tunnus.

3.2   Soveltamissäännöt

3.2.1 Hyväksyvän yksikön on aloitettava manuaalinen yhteyden vahvistaminen kun viestiyhteys on luotu.

3.2.2 Tieto manuaalisen yhteyden vahvistamisen loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna siirtävältä yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä hyväksyvälle ATC-yksikölle.

3.2.3 Jos manuaalisen yhteyden vahvistamisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus hyväksyvän ATC-yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

3.2.4 Manuaalisen yhteyden vahvistamisen tiedot on viipymättä saatettava siirtävän yksikön lennonjohtajan tietoon.

4.   YLITYSAIKOMUKSEN ILMOITTAMINEN

4.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

4.1.1 Ylitysaikomuksen ilmoittamisen tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

 ilma-aluksen tunnus,

 SSR-moodi ja -koodi,

 ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi,

 vastuussa olevan sektorin tunniste,

 ylitysreitti mukaan luettuna arvioidut ajat ja lentokorkeudet reitin kaikissa kohdissa.

4.2   Soveltamissäännöt

4.2.1 Lennonjohtajan on aloitettava ylitysaikomuksen ilmoittaminen manuaalisesti, tai yhteistoimintasopimusten mukaisesti automaattisesti.

4.2.2 Ylitysaikomuksen ilmoittamisen loppuunsaattaminen, mukaan luettuna ilmoituksen vastaanottaneelta yksiköltä saatu vahvistus, on saatettava ilmoittavan yksikön tietoon.

4.2.3 Jos ylitysaikomuksen ilmoittamisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus ilmoittavassa yksikössä.

4.2.4 Ylitysaikomuksen ilmoittamista koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi ilmoituksen vastaanottaneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

5.   YLITYSLUVAN PYYTÄMINEN

5.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

5.1.1 Ylitysluvan pyytämisen tietojen on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

 ilma-aluksen tunnus,

 SSR-moodi ja -koodi,

 ilma-alusten lukumäärä ja tyyppi,

 vastuussa olevan sektorin tunniste,

 ylitysreitti mukaan luettuna arvioidut ajat ja lentokorkeudet reitin kaikissa kohdissa.

5.1.2 Silloin kun niin on kahdenvälisesti sovittu, ylitysluvan pyytämisen on sisällettävä laitteiden ominaisuuksia ja tilaa koskevat tiedot.

5.1.3 Laitteiden ominaisuuksia ja tilaa koskevien tietojen on sisällettävä vähintään RVSM-kyky.

5.1.4 Laitteiden ominaisuuksia ja tilaa koskeviin tietoihin voi sisältyä myös muita tietoja, jos siitä on sovittu kahdenvälisesti.

5.2   Soveltamissäännöt

5.2.1 Ylitysluvan pyytämisen aloittaminen kuuluu lennonjohtajan harkintavaltaan, ja se suoritetaan yhteistoimintasopimuksissa määriteltyjen edellytysten mukaisesti.

5.2.2 Ylitysluvan pyytämisen loppuunsaattaminen, mukaan luettuna pyynnön vastaanottaneelta yksiköltä saatu vahvistus, on saatettava pyynnön tehneen yksikön tietoon.

5.2.3 Jos ylitysluvan pyytämisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus pyynnön tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

5.2.4 Ylitysluvan pyytämistä koskevat tiedot on toimitettava käytettäviksi pyynnön vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

5.3   Toiminnallinen vastaus

5.3.1 Ylitysluvan pyytämiseen vastataan jollakin seuraavista:

 ehdotetun reitin/ilmatilan ylityksen tietojen hyväksyminen, tai

 vastaehdotus, johon sisältyy alempana kohdassa 6 määritellyt erilaiset reitin/ilmatilan ylityksen tiedot, tai

 ehdotetun reitin/ilmatilan ylityksen tietojen hylkääminen.

5.3.2 Jos toiminnallista vastausta ei saada kahdenvälisesti sovitun ajan puitteissa, järjestelmän on tuotettava varoitus pyynnön tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.   YLITYSTÄ KOSKEVA VASTAESITYS

6.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

6.1.1 Ylitystä koskevan vastaesityksen yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan lennon aiempaan koordinointiin.

6.1.2 Ylitystä koskevan vastaesityksen tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

 ilma-aluksen tunnus,

 ylitysreitti mukaan luettuna arvioidut ajat ja lentokorkeudet reitin kaikissa kohdissa.

6.2   Soveltamissäännöt

6.2.1 Ylitystä koskevan vastaesityksen on sisällettävä ehdotettu uusi lentokorkeus ja/tai -reitti.

6.2.2 Ylitystä koskevan vastaesityksen loppuunsaattaminen, mukaan luettuna alkuperäisen pyynnön tehneeltä yksiköltä saatu vahvistus, on saatettava vastaesityksen tehneen yksikön tietoon.

6.2.3 Jos ylitystä koskevan vastaesityksen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus vastaesityksen tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.2.4 Ylitystä koskevan vastaesityksen tiedot on toimitettava käytettäviksi alkuperäisen pyynnön tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

6.3   Toiminnallinen vastaus

6.3.1 Kun alkuperäisen pyynnön tehneessä yksikössä saadaan vahvistus ylitystä koskevan vastaesityksen tietojen onnistuneesta käsittelystä, alkuperäisen pyynnön tehneen yksikön on tämän jälkeen annettava toiminnallinen vastaus.

6.3.2 Ylitystä koskevaan vastaesitykseen annetun toiminnallisen vastauksen on oltava tilanteesta riippuen joko hyväksyminen tai hylkääminen.

6.3.3 Jos toiminnallista vastausta ei saada kahdenvälisesti sovitun ajan puitteissa, järjestelmän on tuotettava varoitus vastaesityksen tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

7.   YLITYKSEN PERUUTTAMINEN

7.1   Asiaankuuluvat lentotiedot

7.1.1 Ylityksen peruuttamisen yhteydessä on varmistettava, että siinä viitataan aiemmin tehtyyn ilmoittamis- tai koordinointimenettelyyn, joka peruutetaan.

7.2   Soveltamissäännöt

7.2.1 Ylityksen peruuttamisen voi aloittaa lennosta vastuussa oleva yksikkö, kun jokin seuraavista edellytyksistä toteutuu:

 lento, josta on aiemmin ilmoitettu peruslentotietojen käsittelyssä, ei saavukaan ilmoituksen vastaanottaneen yksikön ilmatilaan tai sillä ei ole tämän yksikön kannalta enää merkitystä,

 ylitystä ei tehdäkään reitillä, josta on ilmoitettu ylitysaikomuksen ilmoittamista koskevissa tiedoissa,

 ylitystä ei tehdä niiden edellytysten mukaan, joista ollaan neuvottelemassa tai joista on sovittu ilmatilan ylitystä koskevassa viestien vaihdossa.

7.2.2 Ylitysluvan peruuttamisen on käynnistyttävä automaattisesti tai lennonjohtaja käynnistää sen manuaalisesti yhteistoimintasopimusten mukaisesti.

7.2.3 Ylityksen peruuttamisen loppuunsaattaminen, mukaan luettuna ilmoituksen/pyynnön vastaanottaneelta yksiköltä saatu vahvistus, on saatettava peruuttavan yksikön tietoon.

7.2.4 Jos ylitysluvan peruuttamisen loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on tuotettava varoitus peruutuksen tehneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

7.2.5 Ylityksen peruuttamisen tiedot on toimitettava käytettäviksi ilmoituksen/pyynnön vastaanottaneen yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

▼M1

D OSA:   TIEDONSIIRTOPALVELUJA TUKEVIA MENETTELYJÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.

KIRJAUTUMISTIETOJEN VÄLITTÄMINEN

1.1

Asiaankuuluvat lentotiedot

1.1.1

Kirjautumistietojen välittäminen -menettelyssä on välitettävä vähintään seuraavat tiedot:

 ilma-aluksen tunnus,

 lähtölentopaikka,

 määrälentopaikka,

 kirjautumisen tyyppi

 kirjautumisen parametrit.

1.2

Soveltamissäännöt

1.2.1

Kirjautumistietojen välittäminen on suoritettava kerran jokaisen tiedonsiirtoyhteyteen kirjautuneen lennon osalta, jonka tarkoituksena on ylittää raja.

1.2.2

Kirjautumistietojen välittäminen on aloitettava seuraavien seikkojen perusteella määrittyvistä ajankohdista aikaisempana tai heti kun mahdollista sen jälkeen:

 parametrin mukainen määrä minuutteja ennen arvioitua saapumisaikaa koordinointipisteeseen,

 ajankohta, jona lento on kahdenvälisesti sovitulla etäisyydellä koordinointipisteestä,

yhteistoimintasopimuksissa sovitulla tavalla.

1.2.3

Kirjautumistietojen välittämistä koskevien kelpoisuusvaatimusten on oltava yhteistoimintasopimusten mukaisia.

1.2.4

Kirjautumistietojen välittämistä koskevat tiedot on sisällytettävä vastaaviin lentotietoihin vastaanottavassa yksikössä.

1.2.5

Tieto lennon kirjautumisen tilasta voidaan näyttää vastaanottavan yksikön asiaankuuluvassa työpisteessä.

1.2.6

Tieto kirjautumistietojen välittäminen -menettelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle.

1.2.7

Jos kirjautumistietojen välittäminen -menettelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, järjestelmän on lähetettävä ilma-alukselle ilma-aluksen ja maa-aseman välisen tiedonsiirron käynnistämispyyntö.

2.

SEURAAVALLE VASTUUTAHOLLE ILMOITTAMINEN

2.1

Asiaankuuluvat lentotiedot

2.1.1

Seuraavalle vastuutaholle ilmoittaminen -menettelyssä on välitettävä vähintään seuraavat tiedot:

 ilma-aluksen tunnus,

 lähtölentopaikka,

 määrälentopaikka.

2.2

Soveltamissäännöt

2.2.1

Seuraavalle vastuutaholle ilmoittaminen on suoritettava kerran jokaisen kelpoisuusvaatimukset täyttävän lennon osalta, jonka tarkoituksena on ylittää raja.

2.2.2

Seuraavalle vastuutaholle ilmoittaminen on aloitettava sen jälkeen, kun ilma-aluksessa oleva järjestelmä on kuitannut seuraavaa vastuutahoa koskevan pyynnön.

2.2.3

Kun tiedot seuraavalle vastuutaholle ilmoittamisesta on käsitelty onnistuneesti, vastaanottavan yksikön on lähetettävä ilma-alukselle pyyntö lennonjohtajan ja ohjaajan tiedonsiirtoyhteyden (CPDLC) aloittamisesta.

2.2.4

Jos tietoa seuraavalle vastuutaholle ilmoittamisesta ei saada kahdenvälisesti sovitun parametriajan kuluessa, vastaanottavassa yksikössä on suoritettava paikallisia menettelyjä tiedonsiirtoyhteyden aloittamiseksi ilma-aluksen kanssa.

2.2.5

Tieto seuraavalle vastuutaholle ilmoittaminen -menettelyn loppuunsaattamisesta, mukaan luettuna vastaanottavalta yksiköltä saatu vahvistus, on välitettävä siirtävälle yksikölle.

2.2.6

Jos seuraavalle vastuutaholle ilmoittaminen -menettelyn loppuunsaattamista ei vahvisteta voimassa olevien palvelun laatua koskevien vaatimusten mukaisesti, siirtävässä yksikössä on aloitettava paikallisia menettelyjä.

▼B
LIITE II

Palvelun laatua koskevat vaatimukset

(4 artiklassa tarkoitetut)

1.   Käytettävyys, luotettavuus, tietoturva ja tiedon eheys

1.1 Järjestelmätietojen vaihtoon tarvittavan laitteiston on oltava käytettävissä yksikön työaikoina.

1.2 Suunnitelluista järjestelmän käyttökatkoista on sovittava molempien yksiköiden välillä.

1.3 Järjestelmätietojen vaihtoyhteyksien luotettavuuden on oltava vähintään 99,86 prosenttia.

1.4 Järjestelmätietojen vaihtoon käytetyn laitteiston avulla vaihdettujen tietojen eheys ja tietoturva on varmistettava asiaankuuluvalla tasolla tunnustettujen käytäntöjen mukaisesti.

2.   Tiedon käsittelyyn kuluva aika

2.1 Tiedon käsittelyyn kuluvalla ajalla tarkoitetaan ajanjaksoa, joka kestää käsittelyn aloittamisesta siihen, kun sen aloittanut yksikkö on saanut vaaditun vahvistuksen.

2.2 Tiedon käsittelyyn kuluviin aikoihin ei pidä sisällyttää mahdollisesti edellytettyjä toiminnallisia vastauksia.

2.3 Tiedon käsittelyyn kuluvan ajan enimmäiskestosta, jonka jälkeen varoitus käynnistyy, on sovittava kahdenvälisesti.
LIITE III

Turvallisuusvaatimukset

(6 artiklassa tarkoitetut)

1. Järjestelmätietojen vaihdossa ja maa-asemien välisissä puheliikenneyhteyksissä on voitava sulkea pois järjestelmien samanaikaisen pettämisen mahdollisuus niin suuressa määrin kuin se käytännössä on mahdollista.

▼M1

2. Liitteessä I olevan B osan 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 ja 6.2.4 kohdassa ja liitteessä I olevan D osan 1.2.6, 1.2.7, 2.2.5 ja 2.2.6 kohdassa määriteltyjä yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimuksia on pidettävä myös turvallisuusvaatimuksina.

3. Koordinoinnin uudelleenjärjestämistä, koordinoinnin kumoamista, peruslentotietoja, peruslentotietojen muutoksia, kirjautumistietojen välittämistä ja seuraavalle vastuutaholle ilmoittamista koskevien menettelyjen osalta liitteessä II määriteltyjä palvelun laatua koskevia vaatimuksia on pidettävä myös turvallisuusvaatimuksina.

▼B
LIITE IV

A OSA:   7 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN RAKENNEOSIEN VAATIMUSTENMUKAISUUTTA JA KÄYTTÖÖNSOVELTUVUUTTA KOSKEVAN ARVIOINNIN VAATIMUKSET

1. Tarkastuksissa on osoitettava rakenneosien vaatimustenmukaisuus tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten kannalta, sekä rakenneosien käyttöönsoveltuvuus testausympäristössä.

2. Valmistaja vastaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja sen tehtäviin kuuluu erityisesti

 määritellä asianmukainen testausympäristö,

 varmistaa, että testaussuunnitelmassa kuvataan rakenneosat testausympäristössään,

 tarkistaa, että testaussuunnitelmassa otetaan huomioon kaikki voimassa olevat vaatimukset,

 varmistaa teknisen dokumentaation ja testaussuunnitelman yhdenmukaisuus ja laatu,

 suunnitella testauksen organisointi, sen henkilökunta, asennustyö ja laitteisto,

 suorittaa testaussuunnitelmassa määritellyt tarkastukset ja testit,

 laatia tarkastusten ja testien tuloksia koskeva kertomus.

3. Valmistajan on varmistettava, että lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon liittyvät ja testausympäristöön sijoitetut rakenneosat ovat tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten sekä turvallisuusvaatimusten mukaiset.

4. Kun valmistaja on hyväksyttävällä tavalla varmistanut vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden, sen vastuulla on huolehtia EY-vaatimustenmukaisuus- ja käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen laatimisesta, jossa määritellään erityisesti tämän asetuksen vaatimukset, joiden mukainen rakenneosa on, sekä rakenneosan käyttöön liittyvät edellytykset yhteentoimivuusasetuksen liitteessä III olevan 3 kohdan mukaisesti.

B OSA:   8 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETTUJEN JÄRJESTELMIEN TARKASTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Järjestelmien tarkastamisella on osoitettava niiden vaatimustenmukaisuus tässä asetuksessa määriteltyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten kannalta simuloidussa ympäristössä, joka jäljittelee järjestelmien todellisia käyttöolosuhteita.

2. Lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon käytettyjen järjestelmien tarkastaminen on suoritettava asiaankuuluvien ja tunnustettujen testauskäytäntöjen mukaisesti.

3. Kun tarkastetaan järjestelmiä, joita käytetään lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon, on käytettävä ominaisuuksiltaan siihen soveltuvia testausvälineitä.

4. Niiden järjestelmien tarkastamisesta, joita käytetään lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon, on laadittava yhteentoimivuusasetuksen liitteessä IV olevassa 3 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sekä seuraavat osat:

 kuvaus toteutuksesta,

 kertomus tarkastuksista ja testeistä, jotka on suoritettu ennen järjestelmän käyttöönottoa.

5. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja vastaa tarkastuksista ja sen tehtäviin kuuluu erityisesti

 määritellä simuloitu operatiivinen ja tekninen ympäristö siten, että se jäljittelee todellisia käyttöolosuhteita,

 varmistaa, että simuloiduissa operatiivisissa ja teknisissä olosuhteissa tarkastettavan järjestelmän testaussuunnitelmassa kuvataan lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevan tiedonvaihdon integrointi kyseiseen järjestelmään,

 varmistaa, että testaussuunnitelmassa otetaan täysimääräisesti huomioon tämän asetuksen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset, palvelun laatua koskevat vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset,

 varmistaa teknisen asiakirja-aineiston ja testaussuunnitelman yhdenmukaisuus ja laatu,

 suunnitella testauksen organisointi, sen henkilökunta, asennustyö ja laitteisto,

 suorittaa testaussuunnitelmassa määritellyt tarkastukset ja testit,

 laatia tarkastusten ja testien tuloksia koskeva kertomus.

6. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskeva tiedonvaihto, joka on integroitu simuloidussa operatiivisessa testausympäristössä testattaviin järjestelmiin, on tässä asetuksessa määriteltyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten sekä turvallisuusvaatimusten mukainen.

7. Kun lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja on hyväksyttävällä tavalla varmistanut vaatimustenmukaisuuden, sen on laadittava järjestelmän EY-tarkastusvakuutus ja toimitettava se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansalliselle valvontaviranomaiselle yhteentoimivuusasetuksen 6 artiklan mukaisesti.

C OSA:   8 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUJEN JÄRJESTELMIEN TARKASTAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Järjestelmien tarkastamisella on osoitettava niiden vaatimustenmukaisuus tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten ja turvallisuusvaatimusten osalta simuloidussa ympäristössä, joka jäljittelee järjestelmien todellisia käyttöolosuhteita.

2. Lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon käytettyjen järjestelmien tarkastaminen on suoritettava asiaankuuluvien ja tunnustettujen testauskäytäntöjen mukaisesti.

3. Kun tarkastetaan järjestelmiä, joita käytetään lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon, on käytettävä ominaisuuksiltaan siihen soveltuvia testausvälineitä.

4. Niiden järjestelmien tarkastamisesta, joita käytetään lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevaan tiedonvaihtoon, on laadittava yhteentoimivuusasetuksen liitteessä IV olevassa 3 kohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sekä seuraavat osat:

 kuvaus toteutuksesta,

 kertomus tarkastuksista ja testeistä, jotka on suoritettu ennen järjestelmän käyttöönottoa.

5. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on määriteltävä asianmukainen, simuloitu, operatiivinen ja tekninen ympäristö siten, että se jäljittelee todellisia käyttöolosuhteita, ja sen on teetettävä tarkastukset ilmoitetulla laitoksella.

6. Ilmoitetun laitoksen on vastattava tarkastuksista ja sen tehtäviin kuulu erityisesti

 varmistaa, että simuloiduissa operatiivisissa ja teknisissä olosuhteissa tarkastettavan järjestelmän testaussuunnitelmassa kuvataan lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskevan tiedonvaihdon integrointi kyseiseen järjestelmään,

 varmistaa, että testaussuunnitelmassa otetaan täysimääräisesti huomioon tämän asetuksen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimukset, palvelun laatua koskevat vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset,

 varmistaa teknisen asiakirja-aineiston ja testaussuunnitelman yhdenmukaisuus ja laatu,

 suunnitella testauksen organisointi, sen henkilökunta, asennustyö ja laitteisto,

 suorittaa testaussuunnitelmassa määritellyt tarkastukset ja testit,

 laatia tarkastusten ja testien tuloksia koskeva kertomus.

7. Ilmoitetun laitoksen on varmistettava, että lentoja koskevien tietojen ilmoittamista, lentojen koordinointia ja niiden siirtämistä sekä siviili- ja sotilastoiminnan yhteensovittamista koskeva tiedonvaihto, joka on integroitu simuloidussa operatiivisessa testausympäristössä testattaviin järjestelmiin, on tässä asetuksessa säädettyjen yhteentoimivuus- ja suorituskykyvaatimusten, palvelun laatua koskevien vaatimusten sekä turvallisuusvaatimusten mukainen.

8. Kun ilmoitettu laitos on hyväksyttävällä tavalla saattanut tarkastukset päätökseen, sen on laadittava suorittamiaan tehtäviä koskeva vaatimustenmukaisuustodistus.

9. Tämän jälkeen lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on laadittava järjestelmien EY tarkastusvakuutus ja toimitettava se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansalliselle valvontaviranomaiselle yhteentoimivuusasetuksen 6 artiklan mukaisesti.
LIITE V

8 artiklassa tarkoitetut edellytykset

1. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajalla on oltava käytössä organisaation sisäiset raportointimenetelmät, joilla varmistetaan ja osoitetaan tarkastuksiin liittyvien arvioiden puolueettomuus ja riippumattomuus.

2. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että tarkastuksiin osallistuva henkilöstö suorittaa tarkastukset ammatillisesti mahdollisimman luotettavasti ja teknisesti mahdollisimman pätevästi, eikä mikään, erityisesti taloudellinen painostus tai houkuttelu saa vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastustensa tuloksiin; tämä koskee erityisesti painostusta ja houkuttelua sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joihin tarkastuksen tulokset vaikuttavat.

3. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyissä mukana oleva henkilöstö saa käyttöönsä laitteiston, jolla se voi suorittaa vaaditut tarkastukset asianmukaisesti.

4. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyistä vastaavalla henkilöstöllä on vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, riittävä tietämys vaatimuksista, jotka koskevat heidän harjoittamaansa tarkastustoimintaa, riittävä kokemus tällaisesta toiminnasta sekä vaaditut taidot vakuutusten, tallenteiden ja kertomusten tuottamiseksi, jotta tarkastusten suorittaminen voidaan todentaa.

5. Lennonvarmistuspalvelujen tarjoajan on varmistettava, että tarkastusmenettelyistä vastaava henkilöstö kykenee suorittamaan tarkastukset puolueettomasti. Henkilöstön palkkaus ei saa olla riippuvainen suoritettujen tarkastusten määrästä eikä niiden tuloksista.( 1 ) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

( 2 ) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

( 3 ) EYVL L 254, 9.10.2000, s. 1.

( 4 ) EUVL L 96, 31.3.2004, s. 9.