02006R1013 — FI — 01.01.2018 — 012.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1013/2006,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006,

jätteiden siirrosta

(EUVL L 190 12.7.2006, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1379/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007,

  L 309

7

27.11.2007

►M2

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 669/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008,

  L 188

7

16.7.2008

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 219/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

  L 87

109

31.3.2009

►M4

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 308/2009, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2009,

  L 97

8

16.4.2009

►M5

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/31/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009,

  L 140

114

5.6.2009

►M6

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 413/2010, annettu 12 päivänä toukokuuta 2010,

  L 119

1

13.5.2010

►M7

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 664/2011, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011,

  L 182

2

12.7.2011

►M8

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 135/2012, annettu 16 päivänä helmikuuta 2012,

  L 46

30

17.2.2012

►M9

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 255/2013, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013,

  L 79

19

21.3.2013

►M10

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1257/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013,

  L 330

1

10.12.2013

►M11

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 660/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014,

  L 189

135

27.6.2014

►M12

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1234/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014,

  L 332

15

19.11.2014

►M13

KOMISSION ASETUS (EU) 2015/2002, annettu 10 päivänä marraskuuta 2015,

  L 294

1

11.11.2015


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 299, 8.11.2008, s.  50 (1379/2007,)

►C2

Oikaisu, EUVL L 334, 13.12.2013, s.  46 (1013/2006,)

►C3

Oikaisu, EUVL L 277, 22.10.2015, s.  61 (1013/2006,)
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1013/2006,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006,

jätteiden siirrostaI OSASTO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

1.  Tässä asetuksessa vahvistetaan jätteiden siirtoihin sovellettavat menettelyt ja valvontajärjestelmät, jotka riippuvat siirron lähtöpaikasta, vastaanottopaikasta ja reitistä, siirrettävän jätteen tyypistä sekä jätteeseen sen vastaanottopaikassa sovellettavasta käsittelystä.

2.  Tätä asetusta sovelletaan jätteiden siirtoihin,

a) jotka toteutetaan jäsenvaltioiden välillä joko kokonaan yhteisön alueella tai siten, että jätteet kuljetetaan kolmansien maiden kautta;

b) joissa jäte tuodaan yhteisöön kolmansista maista;

c) joissa jäte viedään yhteisöstä kolmansiin maihin;

d) jotka kulkevat yhteisön alueen kautta, kun jätteitä siirretään kolmansista maista ja kolmansiin maihin.

3.  Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu:

a) alusten ja offshore-lauttojen tavanomaisessa toiminnassa syntyneiden jätteiden, jätevedet ja jäänteet mukaan luettuina, purkaminen maihin sillä edellytyksellä, että tällaiseen jätteeseen sovelletaan alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna siihen liittyvällä vuoden 1978 pöytäkirjalla (Marpol 73/78), tai jonkin muun sitovan kansainvälisen oikeudellisen asiakirjan vaatimuksia;

b) ajoneuvoissa, junissa, lentokoneissa ja aluksissa syntynyt jäte siihen asti, kun tällainen jäte puretaan hyödyntämistä tai huolehtimista varten;

c) radioaktiivisen jätteen siirrot, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä sekä yhteisöön ja yhteisöstä pois tapahtuvien radioaktiivisen jätteen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta 3 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/3/Euratom ( 1 ) 2 artiklassa;

d) siirrot, joiden osalta noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 hyväksyntävaatimuksia;

e) direktiivin 2006/12/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen jätteiden siirrot, jos tällaiset siirrot jo kuuluvat muun samankaltaisia säännöksiä sisältävän yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan;

f) jätteiden siirrot, jotka tehdään Etelämantereelta yhteisöön ja jotka ovat Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan (1991) vaatimusten mukaisia;

g) sellaisen jätteen tuonti yhteisöön, jonka asevoimat tai avustusjärjestöt ovat tuottaneet kriisitilanteiden, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä, jos asianomaiset asevoimat tai avustusjärjestöt siirtävät tällaisen jätteen tai se siirretään niiden puolesta suoraan tai välillisesti vastaanottomaahan. Tällaisissa tapauksissa kaikkien kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille ja yhteisössä sijaitsevan vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle on etukäteen ilmoitettava siirrosta ja sen määränpäästä;

▼M5

h) hiilidioksidin siirrot geologista varastointia varten hiilidioksidin geologisesta varastoinnista 23 päivänä huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY ( 2 ) mukaisesti;

▼M10

i) jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 ( 3 ) soveltamisalaan.

▼B

4.  Etelämantereelta yhteisön ulkopuolisiin maihin yhteisön kautta tehtäviin jätteiden siirtoihin sovelletaan 36 ja 49 artiklaa.

5.  Yksinomaan yhden jäsenvaltion sisällä tapahtuviin jätteiden siirtoihin sovelletaan ainoastaan 33 artiklaa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ’jätteellä’ samaa kuin direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa;

2) ’vaarallisella jätteellä’ samaa kuin vaarallisesta jätteestä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY ( 4 ) 1 artiklan 4 kohdassa;

3) ’jäteseoksella’ jätettä, joka syntyy kahden tai useamman tyyppisen jätteen tahallisesta tai tahattomasta sekoittamisesta ja jolle seokselle ei tämän asetuksen liitteissä III, IIIB, IV ja IVA ole yhtä ainoaa jätenimikettä. Jäte-erän siirto, jossa siirretään kahden tai useamman tyyppistä, toisistaan erillään olevaa jätettä, ei ole jäteseos;

4) ’huolehtimisella’ samaa kuin direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan e alakohdassa;

5) ’väliaikaisella huolehtimisella’ direktiivin 2006/12/EY liitteessä II A määriteltyjä huolehtimistoimia D 13 — D 15;

6) ’hyödyntämisellä’ samaa kuin direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan f alakohdassa;

7) ’väliaikaisella hyödyntämisellä’ direktiivin 2006/12/EY liitteessä II B määriteltyjä hyödyntämistoimia R 12 ja R 13;

▼M11

7 a) ’uudelleenkäytöllä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY ( 5 ) 3 artiklan 13 kohdassa määriteltyä uudelleenkäyttöä;

▼B

8) ’ympäristön kannalta hyväksyttävällä jätehuollolla’ kaikkien käytännössä toteutettavissa olevien toimien toteuttamista sen varmistamiseksi, että jätteiden huolto tapahtuu ihmisten terveyttä ja ympäristöä tällaisten jätteiden mahdollisilta haittavaikutuksilta suojelevalla tavalla;

9) ’tuottajalla’ jokaista, jonka toiminta tuottaa jätettä (alkuperäinen tuottaja) ja/tai joka suorittaa esikäsittelyä, sekoittamista tai muita toimia, joiden tuloksena kyseisen jätteen ominaislaatu tai koostumus muuttuu (uusi tuottaja), direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevan määritelmän mukaisesti;

10) ’haltijalla’ jätteen tuottajaa taikka luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa jäte on, ja joka on määritelty direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

11) ’kerääjällä’ jokaista, joka kerää jätteitä direktiivin 2006/12/EY 1 artiklan 1 kohdan g alakohdan määritelmän mukaisesti;

12) ’kauppiaalla’ jokaista, joka toimii toimeksiantajana jätteen ostossa ja sen jälkeisessä myynnissä, mukaan lukien kauppiaat, jotka eivät ota jätettä fyysisesti haltuunsa, ja jota tarkoitetaan direktiivin 2006/12/EY 12 artiklassa;

13) ’välittäjällä’ jokaista, joka järjestää jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen toisten puolesta, mukaan lukien välittäjät, jotka eivät ota jätettä fyysisesti haltuunsa, ja jota tarkoitetaan direktiivin 2006/12/EY 12 artiklassa;

14) ’vastaanottajalla’ vastaanottomaan lainkäyttövallan alaista henkilöä tai yritystä, jolle jäte siirretään hyödynnettäväksi tai huolehdittavaksi;

15) ’ilmoituksen tekijällä’:

a) jos siirrettävä jäte on peräisin jäsenvaltiosta, tämän jäsenvaltion lainkäyttövallan alaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka aikoo siirtää tai siirrättää jätteitä ja jolla on velvollisuus tehdä ilmoitus. Ilmoituksen tekijä on jokin seuraavassa luettelossa mainituista henkilöistä tai elimistä seuraavan luettelon mukaisessa järjestyksessä:

i) alkuperäinen tuottaja; tai

ii) uusi tuottaja, joka suorittaa toimia ennen sen siirtoa; tai

iii) luvan saanut kerääjä, joka on samantyyppisen jätteen useista eri lähteistä peräisin olevista pienistä määristä koonnut lähetyksen, jonka siirto alkaa yhdestä ilmoitetusta paikasta; tai

iv) rekisteröity kauppias, jonka i alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, ii alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai iii alakohdassa tarkoitettu luvan saanut kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan ilmoituksen tekijänä; tai

v) rekisteröity välittäjä, jonka i alakohdassa tarkoitettu alkuperäinen tuottaja, ii alakohdassa tarkoitettu uusi tuottaja tai iii alakohdassa tarkoitettu luvan saanut kerääjä on kirjallisesti valtuuttanut toimimaan puolestaan ilmoituksen tekijänä; tai

vi) siinä tapauksessa, ettei kukaan i, ii, iii, iv ja v alakohdassa yksilöidyistä henkilöistä ole tiedossa tai he ovat kaikki maksukyvyttömiä, haltija.

Jos iv tai v alakohdassa määritelty ilmoituksen tekijä laiminlyö jonkin 22–25 artiklassa asetetun jätteen takaisin ottamista koskevan velvollisuuden, i alakohdassa tarkoitettua alkuperäistä tuottajaa, ii alakohdassa tarkoitettua uutta tuottajaa tai iii alakohdassa tarkoitettua luvan saanutta kerääjää, joka on valtuuttanut kyseisen kauppiaan tai välittäjän toimimaan puolestaan, pidetään ilmoituksen tekijänä mainittujen jätteen takaisin ottamista koskevien velvollisuuksien osalta. Jos kyseessä on laiton siirto, josta ilmoituksen on tehnyt iv alakohdassa tarkoitettu kauppias tai v alakohdassa tarkoitettu välittäjä, pidetään i, ii tai iii alakohdassa tarkoitettua henkilöä, joka on valtuuttanut kyseisen kauppiaan tai välittäjän toimimaan puolestaan, ilmoituksen tekijänä tätä asetusta sovellettaessa;

b) jos yhteisöön tuodaan tai sen kautta siirretään jätettä, joka ei ole peräisin mistään jäsenvaltiosta, jotain seuraavista jätteen lähtömaan lainkäyttövallan alaisista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joka aikoo siirtää tai siirrättää tai on siirrättänyt jätteitä:

i) lähtömaan lakien mukaisesti nimettyä henkilöä tai, jos tällaista henkilöä ei ole nimetty;

ii) jätteen haltijaa sen vientiajankohtana;

16) ’Baselin yleissopimuksella’ vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehtyä Baselin yleissopimusta;

17) ’OECD:n päätöksellä’ hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn OECD:n päätöksen C(92)39 (lopullinen) muuttamisesta tehtyä OECD:n neuvoston päätöstä C(2001)107 (lopullinen);

18) ’toimivaltaisella viranomaisella’:

a) kun on kyseessä yhteisön jäsenvaltio, asianomaisen jäsenvaltion 53 artiklan mukaisesti nimeämää elintä; tai

b) kun on kyseessä maa, joka ei ole yhteisön jäsenvaltio mutta joka on Baselin yleissopimuksen osapuoli, elintä, jonka kyseinen maa on tämän yleissopimuksen 5 artiklan mukaisesti nimennyt toimivaltaiseksi viranomaiseksi yleissopimuksen soveltamista varten; tai

c) kun on kyseessä maa, jota ei tarkoiteta a ja b alakohdassa, elintä, jonka kyseinen maa tai alue on nimennyt toimivaltaiseksi viranomaiseksi tai, jos viranomaista ei ole nimetty, sen maan tai alueen sääntelyviranomainen, jolla on lainkäyttövalta hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirtojen tai kauttakulun suhteen;

19) ’lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella’ sen alueen toimivaltaista viranomaista, jolta jätteen siirron suunnitellaan alkavan tai jolta siirto alkaa;

20) ’vastaanottomaan toimivaltaisella viranomaisella’ sen alueen toimivaltaista viranomaista, jolle jätteen siirtoa suunnitellaan tai jolle siirto suoritetaan taikka jolla jäte lastataan ennen sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista alueella, joka ei ole minkään maan lainkäyttövallan alainen;

21) ’kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella’ minkä tahansa sellaisen muun maan kuin lähtömaan tai vastaanottomaan toimivaltaista viranomaista, jonka kautta siirron suorittamista suunnitellaan tai jonka kautta siirto suoritetaan;

22) ’lähtömaalla’ maata, josta jätteen siirron suunnitellaan alkavan tai josta siirto alkaa;

23) ’vastaanottomaalla’ maata, johon jätteen siirtoa suunnitellaan tai johon jäte siirretään kyseisessä maassa hyödynnettäväksi tai huolehdittavaksi taikka lastattavaksi ennen sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista alueella, joka ei ole minkään maan lainkäyttövallan alainen;

24) ’kauttakulkumaalla’ maata, joka ei ole lähtö- eikä vastaanottomaa ja jonka kautta jätteen siirtoa suunnitellaan tai jonka kautta jäte siirretään;

25) ’maan kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella’ maa- tai merialuetta, jossa jollain valtiolla on hallinnollinen ja sääntelyvastuu kansainvälisen oikeuden mukaisesti ihmisen terveyden tai ympäristön suojelun alalla;

26) ’merentakaisilla mailla ja alueilla’ maita ja alueita, jotka luetellaan päätöksen 2001/822/EY liitteessä IA;

27) ’yhteisön vientitullitoimipaikalla’ yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 6 ) 161 artiklan 5 kohdassa määriteltyä tullitoimipaikkaa;

28) ’yhteisön poistumistullitoimipaikalla’ tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ( 7 ) 793 artiklan 2 kohdassa määriteltyä tullitoimipaikkaa;

29) ’yhteisön saapumistullitoimipaikalla’ tullitoimipaikkaa, jonne yhteisön tullialueelle tuotu jäte on kuljetettava asetuksen (ETY) N:o 2913/92 38 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

30) ’tuonnilla’ kaikkea jätteen tuloa yhteisöön, lukuun ottamatta kauttakulkua yhteisön kautta;

31) ’viennillä’ toimintaa, jolla jäte viedään pois yhteisöstä, lukuun ottamatta kauttakulkua yhteisön kautta;

32) ’kauttakululla’ yhden tai useamman, muun kuin lähtö- tai vastaanottomaan kautta tapahtuvaa jätteen siirtoa tai suunniteltua siirtoa;

33) ’kuljetuksella’ jätteen maantie-, rautatie-, lento-, meri- tai sisävesikuljetusta;

34) ’siirrolla’ jätteen suunniteltua tai toteutettavaa kuljetusta sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista varten

a) maasta toiseen; tai

b) jonkin maan ja sen suojeluksessa olevien merentakaisten maiden ja alueiden tai muiden alueiden välillä; tai

c) jonkin maan ja jonkin sellaisen maa-alueen välillä, joka ei kansainvälisen oikeuden mukaan kuulu mihinkään maahan; tai

d) jonkin maan ja Etelämantereen välillä; tai

e) jostakin maasta jonkin edellä tarkoitetun alueen kautta; tai

f) jonkin edellä tarkoitetun alueen kautta ja kuljetus alkaa ja päättyy samassa maassa; tai

g) johonkin maahan joltakin maantieteelliseltä alueelta, joka ei kuulu minkään maan lainkäyttövaltaan;

35) ’laittomalla siirrolla’ jätteiden siirtoja, jotka toteutetaan

a) tekemättä tämän asetuksen mukaista ilmoitusta kaikille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille; tai

b) ilman asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamaa hyväksyntää; tai

c) asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnällä, joka on saatu väärennöksen, harhaanjohtamisen tai erehdyttämisen avulla; tai

d) tavalla, jota ei ole olennaisilta osiltaan eritelty ilmoitus- tai siirtoasiakirjoissa; tai

e) tavalla, joka johtaa jätteen hyödyntämiseen tai siitä huolehtimiseen yhteisön tai kansainvälisten sääntöjen vastaisesti; tai

f) 34, 36, 39, 40, 41 ja 43 artiklan vastaisesti; tai

g) 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun jätteiden siirron osalta, kun

i) todetaan, että jätteitä ei ole lueteltu liitteessä III, IIIA tai IIIB; tai

ii) 3 artiklan 4 kohtaa ei ole noudatettu;

iii) siirto toteutetaan tavalla, jota ei ole olennaisilta osiltaan eritelty liitteen VII mukaisessa asiakirjassa;

▼M11

35 a) ’tarkastuksella’ osallistuvien viranomaisten toteuttamia toimia sen varmistamiseksi, että laitoksen, yrityksen, välittäjän ja kauppiaan toiminta tai jätteiden siirto, hyödyntäminen tai niistä huolehtiminen on tässä asetuksessa esitettyjen asianmukaisten vaatimusten mukaista.

▼BII OSASTO

JÄTTEIDEN SIIRROT YHTEISÖN ALUEELLA JOKO KULKEMALLA KOLMANNEN MAAN KAUTTA TAI ILMAN TÄLLAISTA KAUTTAKULKUA

3 artikla

Yleiset menettelyt

1.  Tämän osaston säännösten mukaista kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä sovelletaan seuraavien jätteiden siirtoihin:

a) jos jäte on tarkoitettu huolehdittavaksi:

kaikki jätteet;

b) jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi:

i) liitteessä IV luetellut jätteet, joihin kuuluvat muun muassa Baselin yleissopimuksen liitteissä II ja VIII luetellut jätteet;

ii) liitteessä IVA luetellut jätteet;

iii) jätteet, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan jätenimikkeeseen;

iv) jäteseokset, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan jätenimikkeeseen, paitsi jos ne on lueteltu liitteessä IIIA.

2.  Yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia, joista säädetään 18 artiklassa, sovelletaan seuraavien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin, mikäli siirrettävän jätteen määrä on yli 20 kg:

a) liitteessä III tai IIIB luetellut jätteet;

b) kahden tai useamman liitteessä III luetellun jätteen seokset, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III olevaan jätenimikkeeseen, edellyttäen, että näiden jäteseosten koostumus ei heikennä niiden ympäristön kannalta hyväksyttävää hyödyntämistä ja että tällaiset seokset on 58 artiklan mukaisesti lueteltu liitteessä IIIA.

3.  Liitteessä III lueteltuihin jätetyyppeihin sovelletaan poikkeustapauksissa asiaankuuluvia säännöksiä ikään kuin jätteet olisi lueteltu liitteessä IV, jos jätteellä on direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltuja vaarallisia ominaisuuksia. Tällaiset tapaukset on käsiteltävä 58 artiklan mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä ei sovelleta sellaisten jätteiden siirtoihin, jotka on nimenomaan tarkoitettu laboratoriossa analysoitaviksi niiden fysikaalisten tai kemiallisten ominaisuuksien tai sen määrittämiseksi, soveltuvatko ne hyödynnettäviksi tai huolehdittaviksi. Tällöin sovelletaan 18 artiklassa säädettyjä menettelyä koskevia vaatimuksia. Nimenomaan laboratoriossa analysoitavaksi tarkoitetun tällaisen menettelystä vapautettavan jätteen määrä määritetään sen mukaan, mikä on kussakin yksittäisessä tapauksessa analyysin asianmukaiseen suorittamiseen riittävä vähimmäismäärä, eikä se saa olla yli 25 kiloa.

5.  Kun kotitalouksilta kerättyä sekalaista yhdyskuntajätettä (jätenimike 20 03 01), myös siinä tapauksessa, että tällaisen keruun piiriin kuuluu myös muilta tuottajilta peräisin oleva mainitunlainen jäte, siirretään hyödyntämis- tai huolehtimislaitoksiin, näihin siirtoihin sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti samoja säännöksiä kuin huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin.1 LUKU

Kirjallinen ennakkoilmoitus ja -hyväksyntä

4 artikla

Ilmoitus

Kun ilmoituksen tekijä aikoo siirtää 3 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja jätteitä, hänen on tehtävä kirjallinen ennakkoilmoitus lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja tämän viranomaisen välityksellä ja, jos hän tekee yleisen ilmoituksen, noudatettava 13 artiklaa.

Ilmoitusta tehtäessä on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

1) Ilmoitus- ja siirtoasiakirjat

Ilmoitus on tehtävä käyttäen seuraavia asiakirjoja:

a) liitteen IA mukainen ilmoitusasiakirja; ja

b) liitteen IB mukainen siirtoasiakirja.

Ilmoituksen tekijän on täytettävä ilmoitusasiakirja ja tarvittaessa siirtoasiakirja.

Jollei ilmoituksen tekijä ole 2 artiklan 15 alakohdan a alakohdan i alakohdan mukainen jätteen alkuperäinen tuottaja, ilmoituksen tekijän on varmistettava, että kyseinen tuottaja tai jokin 2 artiklan 15 alakohdan a alakohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä allekirjoittaa myös liitteen IA mukaisen ilmoitusasiakirjan silloin, kun tämä on käytännössä mahdollista.

Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on annettava ilmoituksen tekijälle ilmoitusasiakirja ja siirtoasiakirja.

2) Ilmoitusasiakirjassa ja siirtoasiakirjassa olevat tiedot ja asiakirjat

Ilmoituksen tekijän on annettava ilmoitusasiakirjassa tai sen liitteenä liitteen II osassa 1 luetellut tiedot ja asiakirjat. Ilmoituksen tekijän on annettava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä liitteen II osassa 2 tarkoitetut tiedot ja asiakirjat siinä laajuudessa, kuin tämä on mahdollista ilmoituksen tekohetkellä.

Ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti täytetty, kun ilmoituksen tekijä on täyttänyt ilmoitusasiakirjan ja siirtoasiakirjan ensimmäisen alakohdan mukaisesti lähtömaan toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

3) Lisätiedot ja -asiakirjat

Ilmoituksen tekijän on annettava lisätietoja ja -asiakirjoja, jos jokin asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista niitä pyytää. Luettelo lisätiedoista ja -asiakirjoista, joita voidaan pyytää, on liitteen II osassa 3.

Ilmoituksen katsotaan olevan asianmukaisesti tehty, kun ilmoituksen tekijä on täyttänyt ilmoitusasiakirjan ja siirtoasiakirjan sekä toimittanut liitteen II osassa 1 ja 2 luetellut tiedot ja asiakirjat sekä liitteen II osassa 3 luetellut lisätiedot ja -asiakirjat, joita on pyydetty tämän kohdan mukaisesti, vastaanottomaan toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

4) Ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välisen sopimuksen tekeminen

Ilmoituksen tekijän on tehtävä vastaanottajan kanssa 5 artiklan mukainen sopimus ilmoitetun jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta.

Selvitys sopimuksen tekemisestä tai vakuutus sen olemassaolosta liitteen IA mukaisesti on toimitettava ilmoitusta tehtäessä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava sopimuksen jäljennös tai tällainen selvitys asianomaista toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla.

5) Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen hankkiminen

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus on hankittava 6 artiklan mukaisesti. Ilmoituksen tekijän on annettava tästä lausuma täyttämällä liitteen IA mukaisen ilmoitusasiakirjan asianomainen kohta.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus (tai, jos toimivaltainen viranomainen tämän sallii, selvitys kyseisestä vakuudesta tai vakuutuksesta tai lausuma siitä, että se on olemassa) on toimitettava osana ilmoitusasiakirjaa ilmoituksen tekohetkellä tai, jos toimivaltainen viranomainen tämän sallii kansallisen lainsäädännön nojalla, muuna ajankohtana ennen siirron alkamista.

6) Ilmoituksen kattavuus

Ilmoitus kattaa jätteen siirron sen ensimmäisestä lähetyspaikasta, mukaan lukien sen väliaikaisen ja muun kuin väliaikaisen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen.

Jos myöhempiä väliaikaisia tai muita kuin väliaikaisia toimia toteutetaan muussa kuin ensimmäisessä vastaanottomaassa, muu kuin väliaikainen toimi ja sen määränpää on ilmoitettava ilmoituksessa, ja tällöin sovelletaan 15 artiklan f alakohtaa.

Kukin ilmoitus saa kattaa vain yhden jätteen yksilöivän koodin, paitsi jos kyse on:

a) jätteistä, jotka eivät kuulu yhteen ainoaan liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan nimikkeeseen. Tällöin on eriteltävä vain yksi jätetyyppi;

b) jäteseoksista, jotka eivät kuulu yhteen ainoaan liitteessä III, IIIB, IV tai IVA olevaan nimikkeeseen, paitsi jos ne on lueteltu liitteessä IIIA. Tässä tapauksessa on eriteltävä tärkeysjärjestyksessä jätteen kunkin osan koodi.

5 artikla

Sopimus

1.  Kaikista jätteiden siirroista, joista on tehtävä ilmoitus, on tehtävä ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välinen sopimus, joka koskee ilmoitetun jätteen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista.

2.  Sopimuksen on oltava tehty sekä voimassa ilmoitusta tehtäessä ja siirron keston ajan, kunnes on annettu 15 artiklan e alakohdan, 16 artiklan e alakohdan tai tarvittaessa 15 artiklan d alakohdan mukainen todistus.

3.  Sopimuksessa on määrättävä seuraavista velvollisuuksista:

a) ilmoituksen tekijän velvollisuus ottaa jäte takaisin, jos siirtoa tai hyödyntämistä tai huolehtimista ei ole toteutettu aiotulla tavalla tai jos jätteen siirto on ollut laiton, 22 artiklan ja 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b) vastaanottajan velvollisuus hyödyntää jäte tai huolehtia siitä, jos jätteen siirto on ollut laiton, 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti; ja

c) laitoksen velvollisuus antaa 16 artiklan e alakohdan mukaisesti todistus siitä, että jäte on hyödynnetty tai siitä on huolehdittu jätteen siirtoa koskevan ilmoituksen, siinä olevien ehtojen ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

4.  Jos jäte siirretään väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten, sopimuksessa on määrättävä seuraavista lisävelvollisuuksista:

a) vastaanottavan laitoksen velvollisuus antaa 15 artiklan d ja tarvittaessa e alakohdan mukaisesti todistukset siitä, että jäte on hyödynnetty tai siitä on huolehdittu ilmoituksen, siinä olevien ehtojen ja tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti; ja

b) vastaanottajan velvollisuus antaa soveltuvin osin 15 artiklan f alakohdan ii alakohdan mukaisesti ilmoitus alkuperäisen lähtömaan alkuperäiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.  Jos jätteen siirto tapahtuu saman oikeussubjektin määräysvaltaan kuuluvan kahden laitoksen välillä, sopimus voidaan korvata kyseisen oikeussubjektin antamalla vakuutuksella siitä, että se ottaa tehtäväkseen ilmoitetun jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen.

6 artikla

Rahoitusvakuus

1.  Kaikkia sellaisia jätteiden siirtoja varten, joista on tehtävä ilmoitus, on hankittava rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, joka kattaa:

a) kuljetuskustannukset;

b) huolehtimisen tai hyödyntämisen sekä mahdollisesti tarvittavien väliaikaisten toimien kustannukset; ja

c) varastointikustannukset 90 päivän ajalta.

2.  Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat

a) jäljempänä 22 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun siirtoa tai hyödyntämistä tai huolehtimista ei voida toteuttaa suunnitellulla tavalla; ja

b) jäljempänä 24 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun siirto tai hyödyntäminen tai huolehtiminen on laiton.

3.  Ilmoituksen tekijän tai muun sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on hankittava rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, ja sen on oltava voimassa silloin, kun ilmoitus tehdään tai, jos toimivaltainen viranomainen, joka hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen, tämän sallii, viimeistään silloin, kun siirto alkaa, ja sen on katettava ilmoitettu jätteen siirto viimeistään sinä ajankohtana, jona siirto alkaa.

4.  Lähtömaan toimivaltainen viranomainen hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen, samoin kuin sen muodon, sanamuodon ja suuruuden.

Jos on kyse jätteen tuonnista yhteisöön, on yhteisössä olevan vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen kuitenkin tarkistettava vakuuden suuruus ja tarvittaessa hyväksyttävä täydentävä rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus.

5.  Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen on katettava ilmoitettu siirto sekä ilmoitetun jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen päätökseen saattaminen sekä oltava voimassa niiden ajan.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus on vapautettava, kun asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut 16 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen tai tapauksen mukaan 15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen väliaikaisten hyödyntämis- tai huolehtimistoimien toteuttamisesta.

6.  Jos jäte siirretään väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten ja hyödyntämis- tai huolehtimistoimet jatkuvat vastaanottomaassa, rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus voidaan 5 kohdasta poiketen vapauttaa, kun jäte lähtee väliaikaisesta laitoksesta ja asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun todistuksen. Jos jäte tällöin siirretään edelleen johonkin hyödyntämis- tai huolehtimislaitokseen, tarvitaan tätä varten uusi rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, paitsi jos vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen katsoo, ettei tällaista rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta tarvita. Tällöin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on vastuussa velvollisuuksista, jotka syntyvät, jos kyseessä on laiton siirto, tai jätteen takaisin ottamisesta, jos siirtoa tai myöhempää hyödyntämis- tai huolehtimistointa ei voida toteuttaa aiotulla tavalla.

7.  Rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen on oltava sen hyväksyneen yhteisössä olevan toimivaltaisen viranomaisen saatavilla, ja se käyttää varoja 23 ja 25 artiklan mukaisesti syntyvien velvollisuuksien täyttämiseksi, myös suorittaakseen maksuja muille asianomaisille viranomaisille.

8.  Kun kyse on 13 artiklan mukaisesta yleisestä ilmoituksesta, voidaan hankkia rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, joka kattaa jotkin yleiseen ilmoitukseen sisältyvät osat, sen sijaan, että hankitaan yksi vakuus tai vakuutus, jotka kattaa koko yleisen ilmoituksen. Tällöin rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus koskee siirtoa viimeistään silloin, kun se siirto, jota varten se on hankittu, alkaa.

Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus vapautetaan, kun asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut 16 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen tai tapauksen mukaan 15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen kyseessä olevaa jätettä koskevien väliaikaisten hyödyntämis- tai huolehtimistoimien toteuttamisesta. Edellä 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

9.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan nojalla antamansa kansalliset säädökset.

7 artikla

Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen toimesta tapahtuva ilmoituksen edelleen toimittaminen

1.  Saatuaan 4 artiklan toisen kohdan 2 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä sen jäljennös ja toimitettava ilmoitus vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja jäljennökset siitä mahdollisten kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille sekä ilmoitettava niiden toimittamisesta ilmoituksen tekijälle. Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta.

2.  Jos ilmoitusta ei ole asianmukaisesti täytetty, lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on 4 artiklan toisen kohdan 2 alakohdan mukaisesti pyydettävä ilmoituksen tekijältä tietoja ja asiakirjoja.

Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta.

Tällöin lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä 1 kohdan vaatimukset kolmen työpäivän kuluessa pyytämiensä tietojen ja/tai asiakirjojen saamisesta.

3.  Lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi kolmen työpäivän kuluessa 4 artiklan toisen kohdan 2 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen vastaanottamisesta päättää olla toimittamatta ilmoitusta edelleen, jos se 11 ja 12 artiklan mukaisesti esittää kyseistä siirtoa koskevan vastalauseen.

Sen on välittömästi ilmoitettava päätöksestään ja vastalauseestaan ilmoituksen tekijälle.

4.  Jos lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei ole ilmoituksen saatuaan 30 päivän kuluessa toimittanut sitä edelleen 1 kohdan vaatimusten mukaisesti, sen on annettava ilmoituksen tekijälle tämän pyynnöstä perusteltu selitys asiasta. Tätä ei sovelleta, jos 2 kohdassa tarkoitettu tietojen saantia koskeva pyyntö on jätetty noudattamatta.

8 artikla

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöt saada tietoja ja asiakirjoja sekä vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen vastaanottovahvistus

1.  Jos sen jälkeen, kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toimittanut ilmoituksen, jokin asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista katsoo, että lisätiedot ja -asiakirjat ovat tarpeen 4 artiklan toisen kohdan 3 alakohdan mukaisesti, sen on pyydettävä ilmoituksen tekijältä tällaisia tietoja ja asiakirjoja sekä tiedotettava tällaisesta pyynnöstä muille toimivaltaisille viranomaisille. Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta. Tällöin asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asiasta vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun pyydetyt tiedot ja asiakirjat on saatu.

2.  Kun vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen katsoo, että ilmoitus on täytetty 4 artiklan toisen kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla asianmukaisesti, sen on lähetettävä ilmoituksen tekijälle vastaanottovahvistus ja sen jäljennökset muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Tämä on tehtävä kolmen työpäivän kuluessa asianmukaisesti täytetyn ilmoituksen saamisesta.

3.  Jos vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen ei ole 30 päivän kuluessa lähettänyt 2 kohdan mukaisesti vahvistusta ilmoituksen vastaanottamisesta, sen on annettava ilmoituksen tekijälle tämän pyynnöstä perusteltu selitys asiasta.

9 artikla

Vastaanottomaan, lähtömaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnät sekä kuljetuksen, hyödyntämisen tai huolehtimisen määräajat

1.  Vastaanottomaan, lähtömaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, tehtävä ilmoitetun siirron johdosta jokin seuraavassa lueteltu asianmukaisesti perusteltu päätös kirjallisesti:

a) hyväksyntä ilman ehtoja;

b) hyväksyntä 10 artiklan mukaisin ehdoin; tai

c) 11 ja 12 artiklan mukainen vastalause.

Kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen voidaan katsoa antaneen hiljaisen hyväksyntänsä, jos se ei ole esittänyt vastalausetta mainitussa 30 päivän määräajassa.

2.  Vastaanottomaan, lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava ilmoituksen tekijälle päätöksensä ja sen perusteet kirjallisesti 1 kohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa sekä lähetettävä sen jäljennökset muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

3.  Vastaanottomaan, lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on osoitettava kirjallinen hyväksyntänsä leimaamalla, allekirjoittamalla ja päiväämällä ilmoitusasiakirja tai sen jäljennökset asianmukaisesti.

4.  Suunnitellulle jätteiden siirrolle myönnetty kirjallinen hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa yhden kalenterivuoden kuluttua sen antamisesta tai ilmoitusasiakirjassa määrätystä myöhemmästä ajankohdasta. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat määränneet lyhyemmän ajan.

5.  Suunnitellun siirron hiljainen hyväksyntä lakkaa olemasta voimassa yhden kalenterivuoden kuluttua siitä, kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän määräaika on kulunut umpeen.

6.  Suunniteltu siirto voidaan toteuttaa vasta sen jälkeen, kun 16 artiklan a ja b alakohdan vaatimukset on täytetty, ja ainoastaan kaikkien toimivaltaisten viranomaisten hiljaisten tai kirjallisten hyväksyntöjen voimassaoloaikana.

7.  Suunnitellun siirron mukainen jätteen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen on saatettava päätökseen viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua siitä, kun laitos on vastaanottanut jätteen, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole määränneet lyhyempää määräaikaa.

8.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava hyväksyntänsä, jos ne saavat tietoonsa, että

a) jätteen koostumus ei ole ilmoituksen mukainen; tai

b) siirrolle asetettuja ehtoja ei noudateta; tai

c) jätettä ei hyödynnetä tai siitä ei huolehdita kyseisen toimen suorittavalle laitokselle myönnetyn luvan mukaisesti; tai

d) jäte aiotaan siirtää, hyödyntää tai siitä aiotaan huolehtia tai se on siirretty, hyödynnetty tai siitä on huolehdittu ilmoitus- tai siirtoasiakirjoissa tai niiden liitteissä annetuista tiedoista poikkeavalla tavalla.

9.  Hyväksyntä peruutetaan toimittamalla asiasta virallinen ilmoitus ilmoituksen tekijälle ja sen jäljennökset muille asianomaisille viranomaisille ja vastaanottajalle.

10 artikla

Jätteen siirrolle asetettavat ehdot

1.  Lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, asettaa ehtoja, jotka koskevat niiden ilmoitetulle siirrolle antamaa hyväksyntää. Nämä ehdot voivat perustua yhteen tai useampaan joko 11 tai 12 artiklassa mainittuun syyhyn.

2.  Lisäksi lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa asettaa ehtoja, jotka koskevat jätteiden kuljetusta niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Nämä kuljetusehdot eivät saa olla tiukempia kuin kokonaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tapahtuvia samanlaisia kuljetuksia koskevat ehdot, ja niissä on otettava asianmukaisesti huomioon voimassa olevat sopimukset, erityisesti asiaa koskevat kansainväliset sopimukset.

3.  Lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetussa 30 päivän määräajassa asettaa myös ehdon, jonka mukaan niiden hyväksyntä katsotaan peruutetuksi, jos rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus ei ole 6 artiklan 3 kohdassa edellytetyllä tavalla voimassa viimeistään ilmoitetun siirron alkaessa.

4.  Ehdot asettaneen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ne kirjallisesti ilmoituksen tekijälle ja toimitettava niiden jäljennökset asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen asettamien ehtojen on oltava ilmoitusasiakirjassa tai sen liitteenä.

5.  Vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa myös asettaa ehdon, jonka mukaan vastaanottavan laitoksen on pidettävä säännöllistä kirjanpitoa laitokseen otetuista tai sieltä lähtevistä jätteistä ja/tai jätetaseesta sekä ilmoituksessa esitetyistä jätteiden hyödyntämis- tai huolehtimistoimista ilmoituksen voimassaoloaikana. Laitoksesta oikeudellisesti vastuussa olevan henkilön on allekirjoitettava tämä kirjanpito, joka on lähetettävä vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle kuukauden kuluessa ilmoitetun hyödyntämis- tai huolehtimistoimen päättymisestä.

11 artikla

Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja koskevat vastalauseet

1.  Kun huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden suunnitellusta siirrosta on tehty ilmoitus, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, perustamissopimusta noudattaen esittää perusteltuja vastalauseita seuraavan yhden tai useamman syyn perusteella:

a) suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei olisi sellaisten toimenpiteiden mukainen, joita on jätteiden siirtojen kieltämiseksi kokonaan tai osittain tai niiden järjestelmälliseksi vastustamiseksi toteutettu direktiivin 2006/12/EY mukaisesti läheisyys-, hyödyntämisen ensisijaisuus- ja omavaraisuusperiaatteiden soveltamiseksi yhteisön ja kansallisella tasolla; tai

b) suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei vastustavassa maassa toteutettavien toimien osalta olisi ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tai terveyden suojeluun liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen; tai

c) ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan on aikaisemmin tuomiolla tai päätöksellä todettu syyllistyneen laittomaan jätteiden siirtoon tai muuhun ympäristönsuojeluun liittyvään laittomaan toimintaan. Tällöin lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti kieltää kaikki siirrot, joissa kyseinen henkilö on osallisena; tai

d) ilmoituksen tekijä tai laitos on aiempien siirtojen yhteydessä toistuvasti laiminlyönyt 15 ja 16 artiklan noudattamisen; tai

e) jäsenvaltio haluaa käyttää Baselin yleissopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan kieltää vaarallisten tai kyseisen yleissopimuksen liitteessä II lueteltujen jätteiden tuonti; tai

f) suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen on kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion tai yhteisön tekemistä kansainvälisistä yleissopimuksista johtuvien velvoitteiden vastainen; tai

g) suunniteltu siirto tai jätteestä huolehtiminen ei, maantieteelliset olosuhteet tai tietyntyyppisiin jätteisiin erikoistuneiden laitosten tarpeen huomioon ottaen, ole direktiivin 2006/12/EY eikä erityisesti sen 5 ja 7 artiklan mukainen:

i) omavaraisuusperiaatteen soveltamiseksi yhteisön ja kansallisella tasolla; tai

ii) tapauksissa, joissa erikoistuneen laitoksen on huolehdittava lähempänä sijaitsevasta lähteestä tulevista jätteistä, jotka toimivaltainen viranomainen on asettanut etusijalle; tai

iii) sen varmistamiseksi, että jätteiden siirrot ovat jätehuoltosuunnitelmien mukaisia; tai

h) jäte käsitellään laitoksessa, johon sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa ei käytetä mainitun direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen luvan edellyttämällä tavalla; tai

i) jäte on kotitalouksista peräisin olevaa sekalaista yhdyskuntajätettä (nimike 20 03 01); tai

j) kyseistä jätettä ei käsitellä yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen huolehtimistoimia koskevien oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti myös silloin, kun myönnetään väliaikaisia poikkeuksia.

2.  Kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa esittää perusteltuja vastalauseita ainoastaan 1 kohdan b, c, d ja f alakohdan perusteella.

3.  Edellä 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, kun on kyse vaarallisista jätteistä, joita lähtöjäsenvaltiossa tuotetaan vuosittain niin pieni kokonaismäärä, ettei kyseisen jäsenvaltion ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa uusia erikoistuneita huolehtimislaitoksia.

Jos lähtömaan toimivaltainen viranomainen katsoo, että olisi sovellettava tätä kohtaa eikä 1 kohdan a alakohtaa, vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä sen kanssa yhteistyötä kysymyksen ratkaisemiseksi kahdenvälisesti.

▼M3

Jos tyydyttävää ratkaisua ei löydetä, jompikumpi näistä jäsenvaltioista voi antaa asian komission ratkaistavaksi. Tällöin asia ratkaistaan 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

4.  Jos toimivaltaiset viranomaiset 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa toteavat, että niiden vastalauseiden syynä olleet ongelmat on ratkaistu, niiden on välittömästi ilmoitettava tästä kirjallisesti ilmoituksen tekijälle ja toimitettava ilmoituksestaan jäljennökset vastaanottajalle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

5.  Jos vastalauseiden syynä olleita ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijä aikoo yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoituksen tekijä toisin sovi.

6.  Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joita se on toteuttanut 1 kohdan a alakohdan mukaisesti kieltääkseen huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot kokonaan tai osittain tai vastustaakseen niitä järjestelmällisesti tai 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, ja komissio ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille.

12 artikla

Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirtoa koskevat vastalauseet

1.  Kun hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden suunnitellusta siirrosta on tehty ilmoitus, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 30 päivän kuluessa päivästä, jona vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen, perustamissopimusta noudattaen esittää perusteltuja vastalauseita seuraavan yhden tai useamman syyn perusteella:

a) suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei olisi direktiivin 2006/12/EY eikä erityisesti sen 3, 4, 7 ja 10 artiklan mukainen; tai

b) suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei vastustavassa maassa toteutettavien toimien osalta olisi ympäristönsuojeluun, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen tai terveyden suojeluun liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen; tai

c) suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen ei olisi lähtömaan jätteen hyödyntämiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön mukainen, myös silloin, kun suunniteltuun siirtoon kuuluva jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi laitoksessa, jonka käsittelynormit ovat tietyn jätteen osalta alhaisemmat kuin lähtömaan normit, ottaen samalla huomioon tarpeen varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta;

Tätä ei sovelleta, jos:

i) on olemassa vastaavaa, erityisesti jätteisiin liittyvää yhteisön lainsäädäntöä ja jos vaatimuksia, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset, on otettu käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, jonka osaksi kyseinen yhteisön lainsäädäntö on saatettu;

ii) hyödyntämistoimi toteutetaan vastaanottomaassa olosuhteissa, jotka suurelta osin vastaavat lähtömaan kansallisessa lainsäädännössä asetettuja edellytyksiä;

iii) lähtömaan kansallisesta lainsäädännöstä, lukuun ottamatta edellä i alakohdan soveltamisalaan kuuluvaa lainsäädäntöä, ei ole tehty ilmoitusta teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY ( 8 ) mukaisesti, jos kyseisessä direktiivissä tätä edellytetään; tai

d) ilmoituksen tekijän tai vastaanottajan on aikaisemmin tuomiolla tai päätöksellä todettu syyllistyneen laittomaan jätteiden siirtoon tai muuhun ympäristönsuojeluun liittyvään laittomaan toimintaan. Tällöin lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti kieltää kaikki siirrot, joissa kyseinen henkilö on osallisena; tai

e) ilmoituksen tekijä tai laitos on aiempien siirtojen yhteydessä toistuvasti laiminlyönyt 15 ja 16 artiklan noudattamisen; tai

f) suunniteltu siirto tai jätteen hyödyntäminen on kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion tai yhteisön tekemistä kansainvälisistä yleissopimuksista johtuvien velvoitteiden vastainen; tai

g) hyödyntäminen ei ole taloudellisten ja/tai ympäristönäkökohtien kannalta perusteltua, kun otetaan huomioon hyödynnettävän ja hyödynnettäväksi kelpaamattoman jätteen suhde, lopullisesti hyödynnettävien aineiden arvioitu arvo tai hyödyntämisen kustannukset sekä hyödynnettäväksi kelpaamattoman osan huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset; tai

h) siirrettävä jäte on tarkoitettu huolehdittavaksi eikä hyödynnettäväksi; tai

i) jäte käsitellään laitoksessa, johon sovelletaan direktiiviä 96/61/EY mutta jossa ei käytetä mainitun direktiivin 9 artiklan 4 kohdassa määriteltyjä parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen luvan edellyttämällä tavalla; tai

j) kyseistä jätettä ei käsitellä hyödyntämistoimiin liittyvien oikeudellisesti sitovien ympäristönsuojelunormien mukaisesti tai yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden mukaisesti myös silloin, kun myönnetään väliaikaisia poikkeuksia; tai

k) kyseistä jätettä ei käsitellä direktiivin 2006/12/EY 7 artiklan mukaisesti laadittuja jätehuoltosuunnitelmia noudattaen siten, että varmistetaan yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen oikeudellisesti sitovien hyödyntämis- tai kierrätysvelvoitteiden täyttäminen.

2.  Kauttakulkumaan toimivaltaiset viranomaiset voivat 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa esittää perusteltuja vastalauseita suunniteltua siirtoa vastaan ainoastaan 1 kohdan b, d, e ja f alakohdan perusteella.

3.  Jos toimivaltaiset viranomaiset 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa toteavat, että niiden vastalauseiden syynä olleet ongelmat on ratkaistu, niiden on välittömästi ilmoitettava tästä kirjallisesti ilmoituksen tekijälle sekä toimitettava ilmoituksestaan jäljennökset vastaanottajalle ja muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

4.  Jos vastalauseiden syynä olleita ongelmia ei ole ratkaistu 1 kohdassa tarkoitetun 30 päivän määräajan kuluessa, ilmoituksen voimassaolo lakkaa. Siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijä aikoo yhä toteuttaa siirron, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoituksen tekijä toisin sovi.

5.  Jäsenvaltioiden on raportoitava toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan c alakohdan mukaisesti esittämistä vastalauseista komissiolle 51 artiklan mukaisesti.

6.  Lähtöjäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kansallinen lainsäädäntö, johon toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan c alakohdan mukaisesti esittämät vastalauseet voivat perustua, ja ilmoitettava, mihin jätteisiin ja jätteiden hyödyntämistoimiin näitä vastalauseita sovelletaan, ennen kuin tämän lainsäädännön nojalla esitetään perusteltuja vastalauseita.

13 artikla

Yleinen ilmoitus

1.  Ilmoituksen tekijä voi tehdä useita jätteiden siirtoja koskevan yleisen ilmoituksen, jos kunkin siirron osalta:

a) jätteellä on oleellisesti samankaltaiset fyysiset ja kemialliset ominaisuudet; ja

b) jäte siirretään samalle vastaanottajalle ja samaan laitokseen; ja

c) ilmoitusasiakirjassa ilmoitettu siirtoreitti on sama.

2.  Jos samaa reittiä ei ennalta arvaamattomista syistä voida käyttää, ilmoituksen tekijän on ilmoitettava tästä asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja mahdollisuuksien mukaan ennen siirron alkamista, jos reittimuutoksen tarve on jo tiedossa.

Jos reittimuutos on tiedossa ennen siirron alkamista ja koskee muita toimivaltaisia viranomaisia kuin niitä, joita yleinen ilmoitus koskee, yleistä ilmoitusta ei voida käyttää, vaan on tehtävä uusi ilmoitus.

3.  Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa tämän yleisen ilmoituksen käyttöä koskevan suostumuksensa ehdoksi myöhemmän lisätietojen ja -asiakirjojen antamisen 4 artiklan toisen kohdan 2 ja 3 alakohdan mukaisesti.

14 artikla

Ennakkohyväksytyt hyödyntämislaitokset

1.  Vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset, joiden lainkäyttövaltaan tietyt hyödyntämislaitokset kuuluvat, voivat päättää myöntää ennakkohyväksynnän tällaisille laitoksille.

Nämä päätökset ovat määräaikaisia, ja ne voidaan peruuttaa milloin tahansa.

2.  Jos kyseessä on 13 artiklan mukaisesti tehty yleinen ilmoitus, vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voi muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella pidentää 9 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun hyväksynnän voimassaoloajan enintään kolmeksi vuodeksi.

3.  Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 1 ja 2 kohdan mukaisesti antaa laitokselle ennakkohyväksynnän, niiden on annettava komissiolle ja tarvittaessa OECD:n sihteeristölle seuraavat tiedot:

a) hyödyntämislaitoksen nimi, rekisterinumero ja osoite;

b) kuvaus käytetyistä tekniikoista, R-koodi(t) mukaan luettuina;

c) liitteiden IV ja IVA nimikkeiden mukaisesti luokitellut jätetyypit, joihin päätöstä sovelletaan;

d) kokonaismäärä, jota ennakkohyväksyntä koskee;

e) aika, jona ennakkohyväksyntä on voimassa;

f) ennakkohyväksynnän mahdolliset muutokset;

g) ilmoitettujen tietojen mahdolliset muutokset; ja

h) ennakkohyväksyntää koskevan päätöksen peruuttaminen.

Tietojen antamiseen on käytettävä liitteen VI mukaista lomaketta.

4.  Poiketen siitä, mitä 9, 10 ja 12 artiklassa säädetään, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten 9 artiklan mukaisesti antamaan hyväksyntään, 10 artiklan mukaisesti asettamiin ehtoihin ja 12 artiklan mukaisesti esittämiin vastalauseisiin sovelletaan seitsemän työpäivän määräaikaa laskettuna siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen.

5.  Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi päättää, että lisäaika on tarpeen lisätietojen tai -asiakirjojen saamiseksi ilmoituksen tekijältä.

Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on seitsemän työpäivän kuluessa ilmoitettava asiasta ilmoituksen tekijälle kirjallisesti ja lähetettävä tästä ilmoituksesta jäljennökset muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Tarvittava kokonaisaika ei saa ylittää 30:tä päivää siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti lähettänyt vastaanottovahvistuksen.

15 artikla

Väliaikaisia hyödyntämis- ja huolehtimistoimia koskevat lisäsäännökset

Jätteiden siirtoihin väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia varten sovelletaan seuraavia lisäsäännöksiä:

a) Jos jäte siirretään väliaikaista hyödyntämis- tai huolehtimistointa varten, kaikki laitokset, joissa myöhempiä väliaikaisia ja ei-väliaikaisia hyödyntämis- ja huolehtimistoimia on tarkoitus toteuttaa, on myös ilmoitettava ilmoitusasiakirjassa ensimmäisen väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen lisäksi.

b) Lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voivat antaa hyväksyntänsä jätteen siirrolle väliaikaista hyödyntämis- tai huolehtimistointa varten ainoastaan, jos ei ole 11 tai 12 artiklan mukaisesti perusteita esittää vastalausetta jätteen siirroille laitoksiin, jotka toteuttavat mitä tahansa myöhempiä väliaikaisia tai muita kuin väliaikaisia hyödyntämis- tai huolehtimistoimia.

c) Väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on toimitettava kolmen päivän kuluessa jätteen vastaanottamisesta kirjallinen vahvistus siitä, että jäte on otettu vastaan.

Tämä vahvistus on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä. Kyseisen laitoksen on lähetettävä allekirjoitettu jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää vahvistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

d) Väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua kyseisen toimen suorittamisesta, ja viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan kuluttua jätteen vastaanottamisesta, annettava omalla vastuullaan todistus siitä, että väliaikainen hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu päätökseen.

Todistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä.

Kyseisen laitoksen on lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille

e) Kun väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttava hyödyntämis- tai huolehtimislaitos toimittaa jätteen vastaanottomaassa sijaitsevaan laitokseen mahdollista myöhemmin tapahtuvaa väliaikaista tai muuta kuin väliaikaista hyödyntämis- tai huolehtimistointa varten, sen on saatava kyseiseltä laitokselta mahdollisimman pian ja viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan kuluttua jätteen toimittamisesta todistus siitä, että jätteen muu kuin väliaikainen hyödyntämis- tai huolehtimistoimi on saatettu päätökseen.

Väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen toteuttavan laitoksen on toimitettava viipymättä ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille asianmukaiset todistukset, joista käy ilmi, mitä siirtoja ne koskevat.

f) Kun jäte-erä toimitetaan e alakohdassa kuvatulla tavalla laitokseen, joka sijaitsee:

i) alkuperäisessä lähtömaassa tai toisessa jäsenvaltiossa, on tehtävä uusi ilmoitus tämän osaston säännösten mukaisesti; tai

ii) kolmannessa maassa, on tehtävä uusi ilmoitus tämän asetuksen säännösten mukaisesti; tämän lisäksi asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia koskevia säännöksiä sovelletaan myös alkuperäisen lähtömaan alkuperäiseen toimivaltaiseen viranomaiseen.

16 artikla

Jätteiden siirron hyväksynnän jälkeen noudatettavat vaatimukset

Sen jälkeen, kun asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ilmoitetun siirron, kaikkien jätteen siirtoon osallistuvien yritysten on täytettävä siirtoasiakirja tai, jos kyse on yleisestä ilmoituksesta, siirtoasiakirjat soveltuvin osin, allekirjoitettava ne ja säilytettävä niistä itsellään jäljennös. Seuraavat vaatimukset on täytettävä:

a) Ilmoituksen tekijän täyttämä siirtoasiakirja: kun ilmoituksen tekijä on saanut lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta hyväksynnän tai voi olettaa kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen antaneen hiljaisen hyväksyntänsä, sen on merkittävä siirtoasiakirjaan todellinen siirtopäivä ja mahdollisuuksien mukaan muut tarvittavat tiedot.

b) Ennakkotieto siirron varsinaisesta alkamisesta: ilmoituksen tekijän on lähetettävä a alakohdassa kuvatun, siihen mennessä täytetyn siirtoasiakirjan jäljennös asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja vastaanottajalle vähintään kolme työpäivää ennen siirron alkamista.

c) Kuhunkin kuljetukseen liittyvät asiakirjat: ilmoituksen tekijän on säilytettävä jäljennös siirtoasiakirjasta. Kunkin kuljetuksen mukana on oltava jäljennös siirtoasiakirjasta sekä jäljennökset ilmoitusasiakirjasta, jossa on asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjalliset hyväksynnät ja ehdot. Jätteen vastaanottavan laitoksen on säilytettävä siirtoasiakirja.

d) Laitoksen kirjallinen vahvistus jätteen vastaanottamisesta: laitoksen on kolmen päivän kuluessa jätteen vastaanottamisesta toimitettava kirjallinen vahvistus siitä, että jäte on otettu vastaan.

Vahvistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä.

Laitoksen on lähetettävä allekirjoitetut jäljennökset siirtoasiakirjasta, joka sisältää tämän vahvistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

e) Laitoksen todistus muusta kuin väliaikaisesta huolehtimisesta tai hyödyntämisestä: toimen suorittavan laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua muun kuin väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen, ja viimeistään yhden kalenterivuoden tai 9 artiklan 7 kohdan mukaisesti määrätyn lyhyemmän ajan kuluttua jätteen vastaanottamisesta, annettava omalla vastuullaan todistus siitä, että jätteen muu kuin väliaikainen hyödyntäminen tai huolehtiminen on saatettu päätökseen.

Todistuksen on oltava siirtoasiakirjassa tai sen liitteenä.

Laitoksen on lähetettävä allekirjoitetut jäljennökset tämän todistuksen sisältävästä siirtoasiakirjasta ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

17 artikla

Siirtoa koskevat muutokset hyväksynnän jälkeen

1.  Jos hyväksytyn jätteiden siirron yksityiskohtiin ja/tai ehtoihin tehdään olennaisia muutoksia, mukaan lukien siirrettävän jätteen määrää, reittiä sekä siirron aikataulua ja kuljetuksen suorittajaa koskevat muutokset, niistä on ilmoitettava ilmoittajan toimesta asiaankuuluville toimivaltaisille viranomaisille ja vastaanottajalle välittömästi ja, mikäli mahdollista, ennen siirron alkamista.

2.  Tällöin on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset katso, etteivät ehdotetut muutokset edellytä uutta ilmoitusta.

3.  Kun muutokset koskevat muita toimivaltaisia viranomaisia kuin niitä, joita alkuperäinen ilmoitus koskee, on tehtävä uusi ilmoitus.2 LUKU

Yleiset tietojen antamista koskevat vaatimukset

18 artikla

Jäte, jonka mukana on oltava tietyt tiedot

1.  Edellä 3 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun jätteeseen, joka aiotaan siirtää, sovelletaan seuraavia menettelyvaatimuksia:

a) Tällaisen jätteen siirron jäljittämisen helpottamiseksi on jätteen siirron järjestävän, lähtömaan lainkäyttövaltaan kuuluvan henkilön varmistettava, että jätteen mukana seuraa liitteen VII mukainen asiakirja.

b) Jätteen siirron järjestävän henkilön on allekirjoitettava liitteen VII mukainen asiakirja ennen siirron toteuttamista, ja hyödyntämislaitoksen tai laboratorion sekä vastaanottajan on allekirjoitettava se, kun kyseinen jäte vastaanotetaan.

2.  Liitteessä VII tarkoitetun sopimuksen, joka tehdään siirron järjestävän henkilön ja vastaanottajan välillä jätteen hyödyntämisestä, on oltava voimassa siirron alkaessa, ja siihen on sisällytettävä velvoite, jonka mukaan, jos jätteen siirtoa tai sen hyödyntämistä ei voida toteuttaa aiotulla tavalla tai jos kyseessä on laiton siirto, siirron järjestävän henkilön tai, jos tämä henkilö ei kykene saattamaan siirtoa tai jätteen hyödyntämistä päätökseen (esimerkiksi koska on maksukyvytön), vastaanottajan on:

a) otettava jäte takaisin tai hoidettava sen hyödyntäminen vaihtoehtoisella tavalla; ja

b) huolehdittava tarvittaessa sen varastoinnista siihen asti.

Siirron järjestävän henkilön tai vastaanottajan on pyynnöstä toimitettava jäljennös sopimuksesta asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

3.  Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti pyytää 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tämän artiklan säännösten soveltamisalaan kuuluvista siirroista tarkastuksia, täytäntöönpanoa, suunnittelua ja tilastointia varten.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina, jos yhteisön ja kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttävät.3 LUKU

Yleiset vaatimukset

19 artikla

Kielto sekoittaa jätteitä siirron aikana

Siirron alusta siihen saakka, kun jäte vastaanotetaan hyödyntämis- tai huolehtimislaitokseen, ilmoitusasiakirjassa yksilöityä tai 18 artiklassa tarkoitettua jätettä ei saa sekoittaa muuhun jätteeseen.

20 artikla

Asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen

1.  Toimivaltaisten viranomaisten, ilmoituksen tekijän, vastaanottajan ja jätteen vastaanottavan laitoksen on säilytettävä kaikki ilmoitetun siirron yhteydessä toimivaltaisille viranomaisille lähetetyt tai niiden lähettämät asiakirjat yhteisön alueella vähintään kolmen vuoden ajan siirron alkamispäivästä.

2.  Siirron järjestävän henkilön, vastaanottajan ja jätteen vastaanottavan laitoksen on säilytettävä 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti annetut tiedot yhteisön alueella vähintään kolmen vuoden ajan siirron alkamispäivästä.

21 artikla

Oikeus tutustua ilmoituksiin

Lähtö- tai vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa aiheellisin tavoin, kuten Internetin kautta, yleisesti saataville tiedot ilmoituksista, jotka koskevat niiden hyväksymiä siirtoja, kun tällaiset tiedot eivät ole kansallisen tai yhteisön lainsäädännön mukaan luottamuksellisia.4 LUKU

Jätteen takaisin ottamista koskevat velvollisuudet

22 artikla

Jätteen takaisin ottaminen, kun siirtoa ei voida toteuttaa aiotulla tavalla

1.  Jos joku asianomaisista toimivaltaisista viranomaisista saa tiedon siitä, että jätteen siirtoa, sen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen mukaan luettuna, ei voida saattaa päätökseen aiotulla tavalla ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen ehtojen ja/tai 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti, sen on ilmoitettava asiasta välittömästi lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos hyödyntämis- tai huolehtimislaitos hylkää vastaanotetun jäte-erän, sen on ilmoitettava tästä välittömästi vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.  Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ilmoituksen tekijä 2 artiklan 15 kohdassa olevan luettelon mukaisessa järjestyksessä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, kyseinen toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ottaa jätteen takaisin viranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluvalle tai muulle lähtömaan alueelle, 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.

Tämän on tapahduttava 90 päivän kuluessa tai jossain muussa asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sopimassa ajassa siitä, kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon, ettei hyväksyttyä jätteen siirtoa tai hyödyntämistä tai siitä huolehtimista voida saattaa päätökseen, tai saanut tätä koskevan kirjallisen tiedonannon vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta sekä tiedon päätökseen saattamatta jäämisen syistä. Tämä tiedonanto voi perustua tietoihin, jotka muun muassa muut toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille.

3.  Edellä 2 kohdassa säädettyä velvollisuutta ottaa jäte takaisin ei sovelleta, jos jätteestä huolehtimiseen tai jätteen hyödyntämiseen myötävaikuttavat lähtömaan, kauttakulkumaan tai vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että ilmoituksen tekijä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi huolehtia jätteestä tai se voidaan hyödyntää jollakin vaihtoehtoisella tavalla vastaanottomaassa tai muualla.

Edellä 2 kohdassa säädettyä velvollisuutta ottaa jäte takaisin ei sovelleta, jos siirretty jäte on kyseisessä laitoksessa toteutetun toimen aikana peruuttamattomasti sekoittunut muuhun jätteeseen, ennen kuin asianomainen toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon siitä, ettei ilmoitettua siirtoa 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla voida saattaa päätökseen. Tällaisesta seoksesta on huolehdittava tai se on hyödynnettävä vaihtoehtoisella tavalla ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

4.  Kun jäte otetaan takaisin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä.

Uuden ilmoituksen tekee tarvittaessa alkuperäinen ilmoituksen tekijä tai, jos tämä ei ole mahdollista, muu 2 artiklan 15 kohdassa osoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa vastustaa tai esittää vastalausetta, kun kyse on sellaisen jäte-erän palauttamisesta tai siihen liittyvästä hyödyntämis- tai huolehtimistoimesta, jonka siirtoa ei voida saattaa päätökseen.

5.  Kun 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutetaan vaihtoehtoisia järjestelyjä alkuperäisen vastaanottomaan ulkopuolella, alkuperäisen ilmoituksen tekijän tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, muun 2 artiklan 15 kohdassa osoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on tarvittaessa tehtävä uusi ilmoitus.

Kun tällaisen uuden ilmoituksen tekee ilmoituksen tekijä, ilmoitus on tehtävä myös alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisille viranomaisille.

6.  Kun 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toteutetaan vaihtoehtoisia järjestelyjä alkuperäisessä vastaanottomaassa, uutta ilmoitusta ei tarvita, vaan asianmukaisesti perusteltu pyyntö riittää. Ilmoituksen tekijän on toimitettava tällainen asianmukaisesti perusteltu pyyntö, jolla haetaan hyväksyntää vaihtoehtoiselle järjestelylle, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava se vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

7.  Jollei uutta ilmoitusta 4 tai 6 kohdan mukaan tarvitse tehdä, alkuperäisen ilmoituksen tekijän tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, muun 2 artiklan 15 kohdassa osoitetun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on täytettävä uusi siirtoasiakirja 15 artiklan tai 16 artiklan mukaisesti.

Jos alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tekee uuden ilmoituksen 4 tai 5 kohdan mukaisesti, uutta rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta ei edellytetä.

8.  Ilmoituksen tekijän velvollisuus ja lähtömaan toissijainen velvollisuus ottaa jäte takaisin tai järjestää sen vaihtoehtoinen hyödyntäminen tai huolehtiminen päättyy, kun laitos on antanut 16 artiklan e alakohdassa tai tapauksen mukaan 15 artiklan e alakohdassa tarkoitetun todistuksen muusta kuin väliaikaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta. Kun kyse on 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta väliaikaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta, lähtömaan toissijainen velvollisuus päättyy, kun laitos on antanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun todistuksen.

Jos laitos antaa todistuksen jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta siten, että se johtaa laittomaan siirtoon, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, sovelletaan 24 artiklan 3 kohtaa ja 25 artiklan 2 kohtaa.

9.  Jos jossakin jäsenvaltiossa havaitaan jätettä, joka on peräisin sellaisesta siirrosta, jota ei voida saattaa päätökseen, mukaan lukien jätteen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen, se toimivaltainen viranomainen, jonka lainkäyttövaltaan alue, jolla jäte havaittiin, kuuluu, on vastuussa sen varmistamisesta, että jätteen turvallinen varastointi järjestetään ennen sen palauttamista tai muuta kuin väliaikaista hyödyntämistä tai siitä huolehtimista jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

23 artikla

Takaisin ottamisesta aiheutuvat kustannukset, kun siirtoa ei voida saattaa päätökseen

1.  Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta, kun siirtoa ei voida saattaa päätökseen, mukaan luettuina kuljetuskustannukset, 22 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset ja, siitä päivästä alkaen, jolloin lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tietoonsa, ettei jätteen siirtoa, sen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista voida saattaa päätökseen, jätteen 22 artiklan 9 kohdan mukaisesta varastoinnista aiheutuvat kustannukset peritään

a) ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

b) muulta asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

c) lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

d) siten kuin asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset asiasta sopivat.

2.  Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön tai kansallisten säännösten soveltamista.

24 artikla

Jätteen takaisin ottaminen, kun siirto on laiton

1.  Kun toimivaltainen viranomainen havaitsee jätteiden siirron, jonka se katsoo olevan laiton, sen on ilmoitettava asiasta välittömästi muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

2.  Jos laiton siirto on ilmoituksen tekijän vastuulla, toimivaltaisen lähtömaan viranomaisen on varmistettava, että:

a) tosiasiallinen ilmoituksen tekijä ottaa jätteen takaisin, tai jos ilmoitusta ei ole tehty,

b) oikeudellisesti vastuussa oleva ilmoituksen tekijä ottaa jätteen takaisin tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

c) lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ottaa jätteen takaisin tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

d) lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hyödyntää jätteen tai huolehtii siitä vaihtoehtoisella tavalla vastaanottomaassa tai lähtömaassa tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

e) lähtömaan toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö hyödyntää jätteen tai huolehtii siitä vaihtoehtoisella tavalla jossakin muussa maassa, jos kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat asiasta yhtä mieltä.

Tämän jätteen takaisin ottamisen, jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen on tapahduttava 30 päivän kuluessa tai asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sopimassa muussa ajassa siitä, kun lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon asiasta tai saanut vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta kirjallisen tiedonannon laittomasta siirrosta ja sen syistä. Tämä tiedonanto voi perustua tietoihin, jotka muun muassa muut toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet vastaanottomaan tai kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille.

Kun jäte otetaan takaisin a, b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä.

Uuden ilmoituksen tekee a, b tai c alakohdassa luetteloitu henkilö tai viranomainen näiden alakohtien mukaisessa järjestyksessä.

Mikään toimivaltainen viranomainen ei saa vastustaa laittoman siirron kohteena olevan jätteen palauttamista tai esittää sitä koskevaa vastalausetta. Mikäli lähtömaan toimivaltainen viranomainen toteuttaa d ja e alakohdassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia järjestelyjä, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön on tehtävä uusi ilmoitus, jolleivät asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ole yhtä mieltä siitä, että kyseisen viranomaisen asianmukaisesti perusteltu pyyntö on riittävä.

3.  Jos laiton siirto on vastaanottajan vastuulla, vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että kyseisen jätteen hyödyntää tai siitä huolehtii ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla:

a) vastaanottaja, tai jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

b) toimivaltainen viranomainen itse tai sen puolesta toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Tämän hyödyntämisen tai huolehtimisen on tapahduttava 30 päivän kuluessa tai asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sopimassa muussa ajassa siitä, kun vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon asiasta tai saanut lähtömaan tai kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta kirjallisen tiedonannon laittomasta siirrosta ja sen syistä. Tällainen tiedonanto voi perustua tietoihin, jotka muun muassa toiset toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet lähtömaan tai kauttakulkumaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tätä varten tehtävä tarvittaessa yhteistyötä jätteen hyödyntämisessä tai siitä huolehtimisessa.

4.  Jos uutta ilmoitusta ei tarvitse tehdä, takaisin ottamisesta vastuussa olevan henkilön tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista, alkuperäisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on täytettävä uusi siirtoasiakirja 15 tai 16 artiklan mukaisesti.

Jos alkuperäinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen tekee uuden ilmoituksen, uutta rahoitusvakuutta tai vastaavaa vakuutusta ei edellytetä.

5.  Erityisesti niissä tapauksissa, joissa laittoman siirron ei voida katsoa olevan ilmoituksen tekijän eikä vastaanottajan vastuulla, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että kyseinen jäte hyödynnetään tai siitä huolehditaan.

6.  Jos kyseessä on 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu väliaikainen hyödyntäminen tai huolehtiminen ja jos väliaikaisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen päätökseen saattamisen jälkeen havaitaan, että siirto on laiton, lähtömaan toissijainen velvollisuus ottaa jäte takaisin tai järjestää sen hyödyntäminen tai siitä huolehtiminen vaihtoehtoisella tavalla päättyy, kun laitos on antanut 15 artiklan d alakohdassa tarkoitetun todistuksen.

Jos laitos antaa todistuksen jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta siten, että se johtaa laittomaan siirtoon, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, sovelletaan 3 kohtaa sekä 25 artiklan 2 kohtaa.

7.  Kun jossakin jäsenvaltiossa havaitaan laittomasta siirrosta peräisin oleva jäte, se toimivaltainen viranomainen, jonka lainkäyttövaltaan alue, jolla jäte havaittiin, kuuluu, on vastuussa sen varmistamisesta, että jätteen turvallinen varastointi järjestetään ennen sen palauttamista tai muuta kuin väliaikaista hyödyntämistä tai huolehtimista vaihtoehtoisella tavalla.

8.  Jäljempänä 34 ja 36 artiklaa ei sovelleta silloin, kun laiton jäte-erä palautetaan sellaiseen lähtömaahan, johon sovelletaan mainituissa artikloissa säädettyjä kieltoja.

9.  Jos kyseessä on 2 artiklan 35 kohdan g alakohdassa määritelty laiton siirto, tässä artiklassa säädettyjä ilmoituksen tekijää koskevia velvollisuuksia on sovellettava myös siirron järjestävään henkilöön.

10.  Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön ja kansallisten säännösten soveltamista.

25 artikla

Takaisinottamisen kustannukset, kun siirto on laiton

1.  Kustannukset, jotka aiheutuvat laittomasta siirrosta peräisin olevan jätteen takaisin ottamisesta, mukaan luettuina kuljetuskustannukset, 24 artiklan 2 kohdan mukaisesta hyödyntämisestä tai huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset ja, siitä päivästä alkaen, jolloin lähtömaan toimivaltainen viranomainen on saanut tietoonsa, että siirto on laiton, 24 artiklan 7 kohdan mukaisesta varastoinnista aiheutuvat kustannukset peritään:

a) tosiasialliselta ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä tai, jos ilmoitusta ei ole tehty,

b) oikeudellisesti vastuussa olevalta ilmoituksen tekijältä tai tapauksen mukaan muulta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

c) lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta.

2.  Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja jotka sisältävät jätteen mahdollisesta kuljettamisesta ja varastoinnista 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti aiheutuvat kustannukset, peritään:

a) vastaanottajalta tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

b) vastaanottomaan toimivaltaiselta viranomaiselta.

3.  Kustannukset, jotka aiheutuvat jätteen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta 24 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jotka sisältävät jätteen mahdollisesta kuljettamisesta ja varastoinnista 24 artiklan 7 kohdan mukaisesti aiheutuvat kustannukset, peritään:

a) ilmoituksen tekijältä 2 artiklan 15 kohdassa osoitetussa järjestyksessä ja/tai vastaanottajalta asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten päätöksen mukaisesti tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

b) muulta asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä tai, jos tämä ei ole käytännössä mahdollista,

c) lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaisilta viranomaisilta.

4.  Jos kyseessä on 2 artiklan 35 kohdan g alakohdassa määritelty laiton siirto, tässä artiklassa säädettyjä ilmoituksen tekijää koskevia velvollisuuksia on sovellettava myös siirron järjestävään henkilöön.

5.  Tämä artikla ei rajoita korvausvastuuta koskevien yhteisön tai kansallisten säännösten soveltamista.5 LUKU

Yleiset hallinnolliset säännökset

26 artikla

Tietojen ja asiakirjojen toimittamistapa

1.  Jäljempänä luetellut tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa postitse:

a) suunniteltua jätteen siirtoa koskeva ilmoitus, josta säädetään 4 ja 13 artiklassa;

b) lisätietoja ja -asiakirjoja koskeva pyyntö, josta säädetään 4, 7 ja 8 artiklassa;

c) tietojen ja asiakirjojen toimittaminen, josta säädetään 4, 7 ja 8 artiklassa;

d) ilmoitettua siirtoa koskeva kirjallinen hyväksyntä, josta säädetään 9 artiklassa;

e) siirtoa koskevat ehdot, joista säädetään 10 artiklassa;

f) siirtoa koskevat vastalauseet, joista säädetään 11 ja 12 artiklassa;

g) tiedot päätöksistä, joilla annetaan ennakkohyväksyntä tietyille hyödyntämislaitoksille 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

h) jätteen vastaanottamista koskeva kirjallinen vahvistus, josta säädetään 15 ja 16 artiklassa;

i) jätteen hyödyntämistä tai jätteestä huolehtimista koskeva todistus, josta säädetään 15 ja 16 artiklassa;

j) siirron varsinaista alkamista koskevat ennakkotiedot, joista säädetään 16 artiklassa;

k) siirtoa koskevat muutokset, jotka tapahtuvat hyväksynnän jälkeen ja joista säädetään 17 artiklassa; ja

l) IV, V ja VI osaston nojalla lähetettävät kirjalliset hyväksynnät ja siirtoasiakirjat.

2.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten sekä ilmoituksen tekijän suostumuksella 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan valinnaisesti toimittaa millä tahansa seuraavista tavoista:

a) telekopiolla; tai

b) telekopiolla ja sen jälkeen postitse; tai

c) sähköpostilla digitaalisella allekirjoituksella varustettuna. Tällöin mahdollisesti vaadittavat leimat ja allekirjoitukset korvataan digitaalisella allekirjoituksella; tai

d) sähköpostilla ilman digitaalista allekirjoitusta ja sen jälkeen postitse.

3.  Asiakirjat, joiden on 16 artiklan c alakohdan ja 18 artiklan mukaan seurattava kunkin kuljetuksen mukana, voivat olla sähköisessä muodossa digitaalisin allekirjoituksin, jos ne ovat luettavissa milloin tahansa kuljetuksen aikana ja jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset tämän hyväksyvät.

▼M11

4.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten ja ilmoituksen tekijän suostumuksella 1 kohdassa luetellut tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa ja niitä voidaan vaihtaa käyttäen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/93/EY ( 9 ) mukaista sähköistä allekirjoitusta tai sähköistä todentamista tai saman turvallisuustason tarjoavaa vastaavaa sähköistä todentamisjärjestelmää.

Ensimmäisen alakohdan täytäntöönpanon helpottamiseksi komissio hyväksyy mahdollisuuksien mukaan täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset ja organisatoriset vaatimukset, jotka koskevat sähköisellä tiedonsiirrolla tapahtuvaa asiakirjojen ja tietojen toimittamista käytännössä. Komissio ottaa huomioon kaikki asianmukaiset kansainväliset vaatimukset ja varmistaa, että nämä vaatimukset ovat direktiivin 1999/93/EY mukaiset tai takaavat vähintään samantasoisen suojelun kuin mainitussa direktiivissä on säädetty. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

27 artikla

Kieli

1.  Kaikki tämän osaston säännösten mukaisesti toimitettavat ilmoitukset, tiedot, asiakirjat tai muut tiedonannot on toimitettava asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä.

2.  Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä ilmoituksen tekijän on toimitettava niille pyynnöstä yksi tai useampi virallinen käännös niiden hyväksymällä kielellä.

28 artikla

Jätteen luokittelua koskevat erimielisyydet

1.  Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko jokin erä jätteeksi vai ei, erää käsitellään kuin jätettä. Tämä ei kuitenkaan rajoita vastaanottomaan oikeutta käsitellä siirrettyä erää sen määränpäähän saapumisen jälkeen oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, jos kyseinen lainsäädäntö on yhteisön ja kansainvälisen oikeuden mukainen.

2.  Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko ilmoitettu jäte liitteessä III, IIIA, IIIB vai liitteessä IV olevaan luetteloon kuuluvaksi, jätteen katsotaan kuuluvan liitteessä IV olevaan luetteloon.

3.  Jos lähtömaan ja vastaanottomaan toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, luokitellaanko ilmoitettu jätteenkäsittelytoimi hyödyntämis- tai huolehtimistoimeksi, sovelletaan huolehtimista koskevia säännöksiä.

4.  Edellä olevaa 1–3 kohtaa sovelletaan ainoastaan tämän asetuksen puitteissa, eikä niiden soveltaminen rajoita asianomaisten osapuolten oikeutta ratkaista näihin kysymyksiin liittyvät riidat tuomioistuimessa tai muussa lainkäyttöelimessä.

29 artikla

Hallinnolliset kustannukset

Ilmoitus- ja valvontamenettelyistä aiheutuvat asianmukaiset ja oikeasuhteiset hallinnolliset kustannukset sekä asianmukaisten analyysien ja tarkastusten tavanomaiset kustannukset voidaan periä ilmoituksen tekijältä.

30 artikla

Raja-alueita koskevat sopimukset

1.  Maantieteellisen tai väestöllisen erityistilanteen vaatimissa poikkeustapauksissa jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia, joilla helpotetaan tiettyjä jätevirtoja koskevia ilmoitusmenettelyjä, kun on kyse rajat ylittävistä siirroista kyseisten kahden jäsenvaltion välisellä raja-alueella lähimpänä sijaitsevaan asianmukaiseen laitokseen.

2.  Tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia voidaan tehdä myös silloin, kun jäte siirretään lähtömaasta ja käsitellään siellä, mutta se kulkee toisen jäsenvaltion kautta.

3.  Jäsenvaltiot voivat tehdä edellä tarkoitettuja sopimuksia myös niiden maiden kanssa, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolia.

4.  Tällaisista sopimuksista on ilmoitettava komissiolle, ennen kuin niitä aletaan noudattaa.6 LUKU

Yhteisön sisällä kolmansien maiden kautta tapahtuvat jätteiden siirrot

31 artikla

Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot

Jos huolehdittavaksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman kolmannen maan kautta, lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on tämän osaston säännösten edellyttämien toimien lisäksi tiedusteltava kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisilta viranomaisilta, haluavatko ne lähettää suunniteltua siirtoa koskevan kirjallisen hyväksyntänsä

a) 60 päivän kuluessa, jos kyseessä on Baselin yleissopimuksen osapuoli, jollei se ole luopunut tästä oikeudestaan mainitun yleissopimuksen ehtojen mukaisesti; tai

b) toimivaltaisten viranomaisten sopimassa ajassa, jos kyseessä on maa, joka ei ole Baselin yleissopimuksen osapuoli.

32 artikla

Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden siirrot

1.  Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan 31 artiklaa.

2.  Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhteisössä, mukaan lukien siirrot paikasta toiseen samassa jäsenvaltiossa, siten, että se kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, johon sovelletaan OECD:n päätöstä, 9 artiklassa tarkoitettu hyväksyntä voidaan antaa hiljaisesti, ja jollei vastalauseita ole esitetty eikä ehtoja asetettu, siirto voidaan aloittaa 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on lähettänyt vastaanottovahvistuksen.III OSASTO

YKSINOMAAN JÄSENVALTIOIDEN SISÄISET JÄTTEIDEN SIIRROT

33 artikla

Tämän asetuksen soveltaminen yksinomaan jäsenvaltioiden sisäisiin jätteiden siirtoihin

1.  Jäsenvaltioiden on luotava asianmukainen jätteiden siirtojen valvonta- ja tarkastusjärjestelmä, jota sovelletaan yksinomaan niiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella. Tämän järjestelmän on oltava yhdenmukainen II ja VII osaston nojalla perustetun yhteisön järjestelmän kanssa.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedot jätteiden siirtojen valvonta- ja tarkastusjärjestelmästään. Komissio tiedottaa näistä järjestelmistä muille jäsenvaltioille.

3.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa lainkäyttövaltaansa kuuluvilla alueillaan järjestelmää, josta on säädetty II ja VII osastossa.IV OSASTO

JÄTTEIDEN VIENTI YHTEISÖSTÄ KOLMANSIIN MAIHIN1 LUKU

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen vienti

34 artikla

Vientikielto muualle kuin EFTA-maihin

1.  Kaikkien huolehdittavaksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä on kielletty.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta tapauksissa, joissa jätteitä viedään huolehdittaviksi EFTA-maihin, jotka ovat myös Baselin yleissopimuksen osapuolia.

3.  Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden vienti on kuitenkin kielletty myös EFTA-maahan, joka on Baselin yleissopimuksen osapuoli, jos:

a) kyseinen EFTA-maa kieltää tällaisten jätteiden tuonnin; tai

b) lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella on syytä uskoa, että kyseisessä vastaanottomaassa jätteestä ei huolehdita 49 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

4.  Tämän säännöksen soveltaminen ei rajoita 22 ja 24 artiklassa säädettyjen jätteen takaisin ottamista koskevien velvollisuuksien soveltamista.

35 artikla

Jätteiden vientiä EFTA-maihin koskevat menettelyt

1.  Kun huolehdittavaksi tarkoitettu jäte viedään yhteisöstä EFTA-maihin, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin 2 ja 3 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin.

2.  Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a) yhteisön ulkopuolisen kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella on 60 päivää aikaa siitä päivästä, jolloin se on lähettänyt ilmoitusta koskevan vastaanottovahvistuksen, pyytää lisätietoja ilmoitetusta siirrosta, antaa, jos kyseinen maa on päättänyt olla vaatimatta kirjallista ennakkohyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille osapuolille Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, hiljainen hyväksyntä tai antaa kirjallinen hyväksyntä tietyin ehdoin tai ehdoitta; ja

b) yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä 9 artiklassa tarkoitetun päätöksen jätteiden siirron hyväksymisestä vasta saatuaan kirjallisen hyväksynnän vastaanottomaan toimivaltaisilta viranomaisilta ja tarvittaessa hiljaisen tai kirjallisen hyväksynnän yhteisön ulkopuolisen kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta; päätös voidaan tehdä aikaisintaan 61 päivää sen päivän jälkeen, jolloin kauttakulkumaan toimivaltainen viranomainen on lähettänyt vastaanottovahvistuksen. Lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksensä ennen 61 päivän määräajan päättymistä, jos sillä on siihen muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen suostumus.

3.  Lisäksi sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a) yhteisössä olevan kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ilmoituksen tekijälle vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta;

b) yhteisössä olevien lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksymistä koskevasta päätöksestään yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan;

c) kuljetuksen suorittajan on toimitettava siirtoasiakirjan jäljennös yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan;

d) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu siirtoasiakirjan jäljennös, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle;

e) jos yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän kuluessa siitä, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta laitokselta jätteen vastaanottamisesta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

f) edellä 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa sopimuksessa on määrättävä seuraavaa:

i) jos laitos antaa virheellisen todistuksen jätteestä huolehtimisesta, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, vastaanottajan on vastattava kustannuksista, jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla;

ii) laitoksen on kolmen päivän kuluessa huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, lukuun ottamatta iii alakohdassa tarkoitettua huolehtimista koskevaa todistusta, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille; ja

iii) laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivää jätteestä huolehtimisen jälkeen sekä viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua sen vastaanottamisesta annettava omalla vastuullaan todistus huolehtimisen päätökseen saattamisesta ja lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää mainitun todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

4.  Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos:

a) ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, yhteisön ulkopuolisen vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta, ja jos kaikki asetetut ehdot on täytetty;

b) ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja ovat tehneet 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa vaaditun voimassa olevan sopimuksen;

c) on hankittu voimassa oleva rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, siten kuin 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa vaaditaan; ja

d) ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto on varmistettu 49 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

5.  Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä huolehtimistoimia varten laitokseen, joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia vastaanottomaassa.

6.  Jos yhteisön vientitullitoimipaikassa tai yhteisön poistumistullitoimipaikassa havaitaan jätteiden laiton siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta viipymättä tullitoimipaikan sijaintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on:

a) ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b) varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty.2 LUKU

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen vienti1 jakso

Jätteiden vienti maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä

36 artikla

Vientikielto

1.  Seuraavien hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä on kielletty maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä:

a) liitteessä V luetellut vaaralliset jätteet;

b) liitteen V osassa 3 luetellut jätteet;

c) vaaralliset jätteet, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä V olevaan jätenimikkeeseen;

d) vaarallisten jätteiden seokset ja sellaisten vaarallisten ja vaarattomien jätteiden seokset, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä V olevaan jätenimikkeeseen;

e) jätteet, jotka vastaanottomaan ilmoituksen mukaan ovat Baselin yleissopimuksen 3 artiklan nojalla vaarallisia;

f) jätteet, joiden tuonnin vastaanottomaa on kieltänyt; tai

g) jätteet, joiden suhteen lähtömaan toimivaltaisella viranomaisella on syytä uskoa, ettei niistä kyseisessä vastaanottomaassa huolehdita 49 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

2.  Tämä säännös ei rajoita 22 ja 24 artiklassa säädettyjen jätteen takaisin ottamista koskevien velvollisuuksien soveltamista.

3.  Jäsenvaltiot voivat poikkeustapauksissa antaa säännöksiä määrittääkseen ilmoituksen tekijän asianmukaisesti toimittaman asiakirjaselvityksen perusteella, ettei vientikielto koske tiettyä liitteessä V lueteltua vaarallista jätettä, jos sillä ei ole mitään direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltuja ominaisuuksia, ottaen kyseisen liitteen kohdissa H3–H8, H10 ja H11 määriteltyjen ominaisuuksien osalta huomioon raja-arvot, joista on säädetty jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta 3 päivänä toukokuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/532/EY ( 10 ).

4.  Se, ettei jätettä ole lueteltu vaarallisena jätteenä liitteessä V tai että se on lueteltu liitteen V osan 1 luettelossa B, ei poikkeustapauksissa estä luokittelemasta tällaista jätettä vaaralliseksi ja sen vuoksi soveltamasta siihen vientikieltoa, jos jätteellä on jokin direktiivin 91/689/ETY liitteessä III lueteltu ominaisuus ottaen huomioon kyseisen liitteen kohdissa H3–H8, H10 ja H11 määriteltyjen ominaisuuksien osalta komission päätöksessä 2000/532/EY säädetyt raja-arvot, siten kuin asiasta säädetään direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja tämän asetuksen liitteen III johdantokappaleessa.

5.  Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomaisen jäsenvaltion on ennen päätöksen tekemistä ilmoitettava asiasta aiotulle vastaanottomaalle. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista tapauksista komissiolle ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä. Komissio välittää tiedot kaikille jäsenvaltioille ja Baselin yleissopimuksen sihteeristölle. Komissio voi annettujen tietojen perusteella esittää huomautuksia ja tarvittaessa mukauttaa liitettä V 58 artiklan mukaisesti.

37 artikla

Liitteessä III ja IIIA lueteltujen jätteiden vientiä koskevat menettelyt

1.  Sellaisten jätteiden osalta, jotka on lueteltu liitteessä III ja IIIA ja joiden vienti ei ole 36 artiklan nojalla kielletty, komissio lähettää 20 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta kaikille maille, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä, kirjallisen tiedustelun, jossa pyydetään:

i) vahvistamaan kirjallisesti, että yhteisöstä voidaan viedä jätteitä hyödynnettäviksi kyseisiin maihin; ja

ii) ilmoittamaan, mitä valvontamenettelyä vastaanottomaassa mahdollisesti noudatetaan.

Kullakin maalla, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, on seuraavat vaihtoehdot:

a) jätteen tuonti kielletään; tai

b) sovelletaan edellä 35 artiklassa kuvattua kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä; tai

c) vastaanottomaassa ei sovelleta mitään valvontamenettelyä.

2.  Komissio antaa ennen tämän asetuksen soveltamispäivää asetuksen, jossa otetaan huomioon kaikki 1 kohdan nojalla saadut vastaukset, sekä ilmoittaa asiasta direktiivin 2006/12/EY 18 artiklalla perustetulle komitealle.

Jos jokin maa ei ole toimittanut 1 kohdassa tarkoitettua vahvistusta tai jos siihen ei jostain syystä ole otettu yhteyttä, sovelletaan 1 kohdan b alakohtaa.

Komissio saattaa annetun asetuksen säännöllisesti ajan tasalle.

3.  Jos jokin maa ilmoittaa vastauksessaan, ettei tiettyihin jätteiden siirtoihin kohdisteta mitään valvontamenettelyä, näihin siirtoihin sovelletaan 18 artiklaa soveltuvin osin.

4.  Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä hyödyntämistoimia varten laitokseen, joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia vastaanottomaassa.

5.  Jos siirretään jätettä, joka ei kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III olevaan jätenimikkeeseen, tai jäteseoksia, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III tai IIIA olevaan jätenimikkeeseen, tai liitteessä IIIB luokiteltuja jätteitä ja edellyttäen, ettei vientiä ole 36 artiklan nojalla kielletty, sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa.2 jakso

Jätteiden vienti maihin, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä

38 artikla

Liitteissä III, IIIA, IIIB, IV ja IVA lueteltujen jätteiden vienti

1.  Jos liitteissä III, IIIA, IIIB, IV ja IVA lueteltuja jätteitä taikka jätteitä tai jäteseoksia, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, IV ja IVA olevaan jätenimikkeeseen, viedään yhteisöstä hyödynnettäviksi maihin, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, käyttäen tai käyttämättä kuljetukseen sellaisia maita, joihin OECD:n päätöstä sovelletaan, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin 2, 3 ja 5 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin.

2.  Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a) Liitteessä IIIA lueteltujen, väliaikaisiin toimiin tarkoitettujen jäteseosten osalta noudatetaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä, jos väliaikainen tai muu kuin väliaikainen hyödyntämis- tai huolehtimistoimi on määrä myöhemmin toteuttaa maassa, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta;

b) liitteessä IIIB lueteltujen jätteiden osalta noudatetaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä;

c) jätteiden siirtoa koskeva, 9 artiklan vaatimusten mukainen hyväksyntä voidaan antaa yhteisön ulkopuolisen vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen antamana hiljaisena hyväksyntänä.

3.  Liitteissä IV ja IVA lueteltujen jätteiden vientiin sovelletaan lisäksi seuraavia säännöksiä:

a) yhteisössä olevien lähtömaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan;

b) kuljetuksen suorittajan on toimitettava siirtoasiakirjan jäljennös yhteisön vientitullitoimipaikkaan ja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan;

c) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle;

d) jos yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen ei 42 päivän kuluessa siitä, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, ole saanut ilmoitusta laitokselta jätteen vastaanottamisesta, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

e) edellä 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa tarkoitetussa sopimuksessa on määrättävä seuraavaa:

i) jos laitos antaa virheellisen todistuksen jätteen hyödyntämisestä, minkä seurauksena rahoitusvakuus vapautetaan, vastaanottajan on vastattava kustannuksista, jotka aiheutuvat jätteen palauttamisesta lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle sekä sen hyödyntämisestä tai siitä huolehtimisesta jollakin vaihtoehtoisella, ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla;

ii) laitoksen on kolmen työpäivän kuluessa hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen vastaanottamisesta lähetettävä täytetyn siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös, lukuun ottamatta iii alakohdassa tarkoitettua hyödyntämistä koskevaa todistusta, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille; ja

iii) laitoksen on mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivää jätteen hyödyntämisen jälkeen sekä viimeistään yhden kalenterivuoden kuluttua sen vastaanottamisesta annettava omalla vastuullaan todistus hyödyntämisen päätökseen saattamisesta ja lähetettävä jäljennös siirtoasiakirjasta, joka sisältää mainitun todistuksen, ilmoituksen tekijälle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

4.  Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos:

a) ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai jos yhteisön ulkopuolella olevan vastaanottaja- ja kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu tai voidaan olettaa saadun hiljainen hyväksyntä ja jos kaikki asetetut ehdot on täytetty;

b) 35 artiklan 4 kohdan b, c ja d alakohtaa noudatetaan.

5.  Jos liitteissä IV ja IVA lueteltuja jätteitä viedään 1 kohdassa kuvatulla tavalla sellaisen maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a) kauttakulkumaan, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, toimivaltaisella viranomaisella on 60 päivää aikaa siitä päivästä, jolloin se on lähettänyt ilmoituksen vastaanottamista koskevan vahvistuksen, pyytää lisätietoja ilmoitetusta siirrosta, antaa, jos kyseinen maa on päättänyt olla vaatimatta kirjallista ennakkohyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille osapuolille Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, hiljainen hyväksyntä tai antaa kirjallinen hyväksyntä tietyin ehdoin tai ehdoitta; ja

b) yhteisössä oleva lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä 9 artiklassa tarkoitetun päätöksen jätteiden siirron hyväksymisestä vasta saatuaan kyseisen kauttakulkumaan, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, toimivaltaisilta viranomaisilta kirjallisen tai hiljaisen hyväksynnän; päätös voidaan tehdä aikaisintaan 61 päivää sen päivän jälkeen, jolloin kauttakulkumaan toimivaltainen viranomainen on lähettänyt vastaanottovahvistuksen. Lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksensä ennen 61 päivän määräajan päättymistä, jos sillä on siihen muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjallinen suostumus.

6.  Jos jätettä viedään yhteisöstä, se on vietävä hyödyntämistoimia varten laitokseen, joka sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti joko toimii tai jolla on lupa toimia vastaanottomaassa.

7.  Jos yhteisön vientitullitoimipaikassa tai yhteisön poistumistullitoimipaikassa havaitaan laiton jätteiden siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava asiasta viipymättä tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on:

a) ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b) varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty.3 LUKU

Yleiset säännökset

39 artikla

Jätteiden vienti Etelämantereelle

Jätteiden vienti yhteisöstä Etelämantereelle on kielletty.

40 artikla

Jätteiden vienti merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille

1.  Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden vienti yhteisöstä merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille on kielletty.

2.  Hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden vientiin merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille sovelletaan 36 artiklassa säädettyä kieltoa soveltuvin osin.

3.  Jos on kyse hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden viennistä merentakaisiin maihin tai merentakaisille alueille, jotka eivät kuulu 2 kohdassa säädetyn kiellon soveltamisalaan, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin.V OSASTO

JÄTTEIDEN TUONTI YHTEISÖÖN KOLMANSISTA MAISTA1 LUKU

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen tuonti

41 artikla

Jätteiden tuonnin kielto, joka koskee muita kuin Baselin yleissopimuksen osapuolina olevia maita tai maita, joiden kanssa on tehty sopimus, tai muita alueita kriisi- tai sotatilanteen aikana

1.  Huolehdittaviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön on kielletty, lukuun ottamatta tuontia:

a) maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia; tai

b) muista maista, joiden kanssa yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisön lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai

c) muista maista, joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet 2 kohdan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai

d) muilta alueilta silloin, kun poikkeuksellisin perustein kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa b tai c alakohdan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä ei voida tehdä tai kun lähtömaan toimivaltaista viranomaista joko ei ole nimetty tai se ei kykene toimimaan.

2.  Poikkeustapauksissa yksittäiset jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä tietystä jätteestä huolehtimiseksi näissä jäsenvaltioissa, jos kyseisen jätteen huolto ei tapahdu lähtömaassa 49 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

Sopimusten ja järjestelyjen on oltava yhteisön lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia.

Sopimuksissa ja järjestelyissä on taattava, että huolehtimistoimet toteutetaan toimiluvan saaneessa laitoksessa ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Näissä sopimuksissa ja järjestelyissä on lisäksi varmistettava, että jäte on syntynyt lähtömaassa ja siitä huolehtiminen toteutetaan yksinomaan siinä jäsenvaltiossa, joka on tehnyt kyseisen sopimuksen tai sopinut kyseisestä järjestelystä.

Sopimuksista ja järjestelyistä on ilmoitettava komissiolle etukäteen. Kiireellisissä tapauksissa niistä voidaan kuitenkin ilmoittaa enintään kuukauden kuluttua niiden tekemisestä.

3.  Edellä 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla tehtyjen kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten ja järjestelyjen on perustuttava 42 artiklassa säädettyihin menettelyvaatimuksiin.

4.  Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja maita on vaadittava esittämään etukäteen vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle asianmukaisesti perusteltu pyyntö, joka perustuu siihen, ettei niillä ole käytettävissään eivätkä ne voi kohtuullisesti hankkia käyttöönsä teknistä kapasiteettia ja tarvittavia laitoksia, jotta jätteestä voitaisiin huolehtia ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

42 artikla

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia Baselin yleissopimuksen osapuolina olevista maista tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana

1.  Kun huolehdittavaksi tarkoitettu jäte tuodaan yhteisöön maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin sekä 2 ja 3 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin.

2.  Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a) yhteisön ulkopuolisen kauttakulkumaan toimivaltaisella viranomaisella on 60 päivää aikaa siitä päivästä, jolloin se on lähettänyt ilmoitusta koskevan vastaanottovahvistuksen, pyytää lisätietoja ilmoitetusta siirrosta, antaa, jos kyseinen maa on päättänyt olla vaatimatta kirjallista ennakkohyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille osapuolille Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti, hiljainen hyväksyntä tai antaa kirjallinen hyväksyntä tietyin ehdoin tai ehdoitta; ja

b) edellä 41 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa kriisitilanteissa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa ei lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää vaadita.

3.  Lisäksi sovelletaan seuraavia säännöksiä:

a) yhteisössä olevan kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava ilmoituksen tekijälle vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta sekä sen jäljennökset asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille;

b) yhteisössä olevien vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyntää koskevasta päätöksestään yhteisön saapumistullitoimipaikkaan;

c) kuljetuksen suorittajan on toimitettava jäljennös siirtoasiakirjasta yhteisön saapumistullitoimipaikkaan; ja

d) suoritettuaan tarvittavat tullimuodollisuudet yhteisön saapumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen saapuneen yhteisöön, yhteisössä oleville vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisille viranomaisille.

4.  Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos:

a) ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaisilta viranomaisilta, ja kaikki asetetut ehdot on täytetty;

b) ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja ovat tehneet 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa vaaditun voimassa olevan sopimuksen;

c) on hankittu voimassa oleva rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, siten kuin 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa vaaditaan; ja

d) ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto on varmistettu 49 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

5.  Jos yhteisön saapumistullitoimipaikassa havaitaan laiton jätteiden siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä viipymättä tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on:

a) ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka puolestaan ilmoittaa siitä yhteisön ulkopuoliselle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b) varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes yhteisön ulkopuolinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty.2 LUKU

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen tuonti

43 artikla

Jätteiden tuonnin kielto, joka koskee muita kuin niitä maita, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, Baselin yleissopimuksen osapuolina olevia maita, maita, joiden kanssa on tehty sopimus, tai muita alueita kriisi- tai sotatilanteen aikana

1.  Kaikki hyödynnettäviksi tarkoitettujen jätteiden tuonti yhteisöön on kielletty, lukuun ottamatta tuontia:

a) maista, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä; tai

b) muista maista, jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia; tai

c) muista maista, joiden kanssa yhteisö tai yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet yhteisön lainsäädännön kanssa yhteensopivia ja Baselin yleissopimuksen 11 artiklan mukaisia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai

d) muista maista, joiden kanssa yksittäiset jäsenvaltiot ovat tehneet 2 kohdan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä; tai

▼C2

e) muilta alueilta silloin, kun poikkeuksellisin perustein kriisitilanteessa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa c tai d alakohdan mukaisia kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä ei voida tehdä tai kun lähtömaan toimivaltaista viranomaista joko ei ole nimetty tai se ei kykene toimimaan.

▼B

2.  Poikkeustapauksissa yksittäiset jäsenvaltiot voivat tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä tietyn jätteen hyödyntämiseksi asianomaisissa jäsenvaltioissa, jos kyseisen jätteen huolto ei tapahdu lähtömaassa 49 artiklassa tarkoitetulla ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla.

Tällöin sovelletaan 41 artiklan 2 kohdan säännöksiä.

3.  Edellä 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti tehtyjen kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten ja järjestelyjen on perustuttava tapauksen mukaan 42 artiklassa säädettyihin menettelyvaatimuksiin.

44 artikla

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia maista, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana

1.  Kun hyödynnettäväksi tarkoitettua jätettä tuodaan yhteisöön maista ja sellaisten maiden kautta, joihin sovelletaan OECD:n päätöstä, sovelletaan II osaston säännöksiä soveltuvin osin sekä 2 ja 3 kohdassa luetelluin mukautuksin ja lisäyksin.

2.  Sovelletaan seuraavia mukautuksia:

a) jätteiden siirtoa koskeva, 9 artiklan mukainen hyväksyntä voidaan antaa yhteisön ulkopuolisen lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen antamana hiljaisena hyväksyntänä;

b) ilmoituksen tekijä voi antaa 4 artiklan mukaisen kirjallisen ennakkoilmoituksen; ja

c) edellä 43 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa kriisitilanteissa, rauhanpalauttamisen tai rauhanturvaamisoperaatioiden yhteydessä tai sotatilanteessa lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää ei vaadita.

3.  Lisäksi noudatetaan 42 artiklan 3 kohdan b, c ja d alakohtaa.

4.  Jätteen siirto voi tapahtua ainoastaan, jos:

a) ilmoituksen tekijä on saanut kirjallisen hyväksynnän lähtömaan, vastaanottomaan ja tarvittaessa kauttakulkumaan toimivaltaiselta viranomaiselta tai, jos yhteisön ulkopuoliselta lähtömaan toimivaltaiselta viranomaiselta on saatu tai voidaan olettaa saadun hiljainen hyväksyntä, ja jos kaikki asetetut ehdot on täytetty;

b) ilmoituksen tekijä ja vastaanottaja ovat tehneet 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa vaaditun voimassa olevan sopimuksen;

c) on hankittu voimassa oleva rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus, siten kuin 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa vaaditaan; ja

d) ympäristön kannalta hyväksyttävä jätehuolto on varmistettu 49 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

5.  Jos yhteisön saapumistullitoimipaikassa havaitaan laiton jätteiden siirto, kyseisen tullitoimipaikan on ilmoitettava tästä viipymättä tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on

a) ilmoitettava asiasta viipymättä yhteisössä olevalle vastaanottomaan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka puolestaan ilmoittaa siitä yhteisön ulkopuoliselle lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle; ja

b) varmistettava jätteen pidättäminen, kunnes yhteisön ulkopuolinen lähtömaan toimivaltainen viranomainen on toisin päättänyt ja ilmoittanut päätöksestä kirjallisesti sen tullitoimipaikan sijaintimaan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa jäte on pidätetty.

45 artikla

Menettelyvaatimukset, jotka koskevat tuontia maista, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä mutta jotka ovat Baselin yleissopimuksen osapuolia, tai muilta alueilta kriisi- tai sotatilanteen aikana

Jos hyödynnettäväksi tarkoitettua jätettä tuodaan yhteisöön

a) maasta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, tai

b) sellaisen maan kautta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä ja joka on Baselin yleissopimuksen osapuoli,

sovelletaan 42 artiklaa soveltuvin osin.3 LUKU

Yleiset säännökset

46 artikla

Jätteiden tuonti merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta

1.  Jos jätteitä tuodaan yhteisöön merentakaisista maista tai merentakaisilta alueilta, sovelletaan II osastoa soveltuvin osin.

2.  Yksi tai useampi merentakainen maa tai alue ja jäsenvaltio, johon ne liittyvät, voivat soveltaa kansallisia menettelyjä siirrettäessä jätteitä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta kyseiseen jäsenvaltioon.

3.  Niiden jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 2 kohtaa, on ilmoitettava komissiolle sovellettavista kansallisista menettelyistä.VI OSASTO

JÄTTEIDEN SIIRTÄMINEN KOLMANSISTA MAISTA KOLMANSIIN MAIHIN YHTEISÖN KAUTTA1 LUKU

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen

47 artikla

Huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen yhteisön kautta

Jos huolehdittavaksi tarkoitettu jäte siirretään kolmansista maista kolmansiin maihin yhden tai useamman jäsenvaltion kautta, sovelletaan 42 artiklan säännöksiä soveltuvin osin sekä jäljempänä luetelluin mukautuksin ja lisäyksin:

a) yhteisössä olevan ensimmäisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään tai, jos se on antanut hiljaisen hyväksynnän, jäljennös 42 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesta vahvistuksesta yhteisön saapumistullitoimipaikkaan, ja yhteisössä olevan viimeisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä vastaava asiakirja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan; ja

b) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä oleville kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille.2 LUKU

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen

48 artikla

Hyödynnettäväksi tarkoitetun jätteen kuljettaminen yhteisön kautta

1.  Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta sellaisesta maasta ja sellaiseen maahan, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, sovelletaan 47 artiklaa soveltuvin osin.

2.  Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta maasta ja maahan, johon sovelletaan OECD:n päätöstä, sovelletaan 44 artiklaa soveltuvin osin sekä seuraavin mukautuksin ja lisäyksin:

a) yhteisössä olevan ensimmäisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa lähetettävä leimattu jäljennös jätteiden siirron hyväksyvästä päätöksestään tai, jos se on antanut hiljaisen hyväksynnän, jäljennös 42 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesta vahvistuksesta yhteisön saapumistullitoimipaikkaan, ja yhteisössä olevan viimeisen kauttakulkumaan toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä vastaava asiakirja yhteisön poistumistullitoimipaikkaan; ja

b) heti, kun jäte on lähtenyt yhteisöstä, yhteisön poistumistullitoimipaikan on lähetettävä leimattu jäljennös siirtoasiakirjasta, jossa ilmoitetaan jätteen lähteneen yhteisöstä, yhteisössä oleville kauttakulkumaiden toimivaltaisille viranomaisille.

3.  Jos hyödynnettäväksi tarkoitettu jäte siirretään yhden tai useamman jäsenvaltion kautta maasta, johon ei sovelleta OECD:n päätöstä, maahan, johon OECD:n päätöstä sovelletaan, tai päinvastoin, sovelletaan 1 kohdan säännöksiä sen maan osalta, johon OECD:n päätöstä ei sovelleta, ja 2 kohdan säännöksiä sen maan osalta, johon OECD:n päätöstä sovelletaan.VII OSASTO

MUUT SÄÄNNÖKSET1 LUKU

Muut velvollisuudet

49 artikla

Ympäristön suojelu

1.  Tuottajan, ilmoituksen tekijän ja muiden jätteen siirtoon ja/tai sen hyödyntämiseen tai siitä huolehtimiseen osallistuvien yritysten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne siirtävät kaikki jätteet sekä hyödyntävät ne ja huolehtivat niistä ihmisten terveyttä vaarantamattomalla ja ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan. Erityisesti kun siirto tapahtuu yhteisössä, se on toteutettava direktiivin 2006/12/EY 4 artiklan ja jätteitä koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

2.  Kun kyseessä on jätteiden vienti yhteisöstä, yhteisössä olevan lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on:

a) vaadittava ja pyrittävä varmistamaan, että kaikkien yhteisöstä vietyjen jätteiden huolto tapahtuu ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla koko siirron ajan mukaan lukien vastaanottajana olevassa kolmannessa maassa tapahtuva 36 ja 38 artiklassa tarkoitettu hyödyntäminen tai 34 artiklassa tarkoitettu huolehtiminen;

b) kiellettävä jätteen vienti kolmanteen maahan, jos sillä on syytä uskoa, että jätteen huolto ei tapahdu a alakohdan vaatimusten mukaisesti.

Ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa voidaan olettaa noudatettavan kyseisen hyödyntämis- tai huolehtimistoimen osalta esimerkiksi, jos ilmoituksen tekijä tai vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen voi osoittaa, että vastaanottava laitos toimii ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevien sellaisten normien mukaisesti, jotka pääpiirteittäin vastaavat yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja normeja.

Tämä olettamus ei kuitenkaan vaikuta kokonaisarviointiin siitä, noudatetaanko ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koko siirron ajan, mukaan lukien vastaanottajana olevassa kolmannessa maassa tapahtuva hyödyntäminen tai huolehtiminen.

Ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevia suuntaviivoja etsittäessä voidaan ottaa huomioon liitteessä VIII luetellut ohjeet.

3.  Kun kyseessä on jätteen tuonti yhteisöön, yhteisössä olevan vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen on:

a) vaadittava ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikkien sen lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvalle alueelle siirrettyjen jätteiden huolto tapahtuu ihmisten terveyttä vaarantamattomalla tavalla ja käyttämättä menettelyjä tai menetelmiä, joista voi aiheutua vahinkoa ympäristölle, sekä direktiivin 2006/12/EY 4 artiklan sekä muun jätteitä koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti koko siirron ajan, mukaan lukien vastaanottomaassa tapahtuva hyödyntäminen tai huolehtiminen;

b) kiellettävä jätteen tuonti kolmansista maista, jos sillä on syytä uskoa, että jätteen huolto ei tapahdu a alakohdan vaatimusten mukaisesti.

50 artikla

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomuksiin sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan käytännössä. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle laittomien siirtojen estämiseen ja selville saamiseen liittyvästä kansallisesta lainsäädännöstä sekä tällaisista siirroista määrättävistä seuraamuksista.

▼M11

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen noudattamisen valvontaa koskevina toimenpiteinä muun muassa direktiivin 2008/98/EY 34 artiklan mukaisista laitosten, yritysten, välittäjien ja kauppiaiden tarkastuksista sekä jätteiden siirtojen ja niihin liittyvien hyödyntämis- ja huolehtimistoimien tarkastuksista.

▼M11

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 kohdan mukaisesti tehtävistä tarkastuksista on niiden koko maantieteellisen alueen osalta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2017 otettu käyttöön yksi tai useampi suunnitelma, jäljempänä ’tarkastussuunnitelma’, joko erikseen tai selkeästi määriteltynä osana muita suunnitelmia. Tarkastussuunnitelmien on perustuttava riskinarviointiin, joka kattaa laittomien siirtojen yksittäiset jätevirrat ja -lähteet ja jossa otetaan huomioon tiedustelutietoja, kuten poliisin ja tulliviranomaisten tutkimuksista saatuja tietoja ja rikollista toimintaa koskevia analyysejä, mikäli ne ovat saatavilla ja tämä on tarkoituksenmukaista. Tällä riskinarvioinnilla on pyrittävä muun muassa määrittämään vaadittavien tarkastusten vähimmäismäärä, mukaan lukien laitosten, yritysten, välittäjien, kauppiaiden sekä jätteiden siirron tai siihen liittyvien hyödyntämis- tai huolehtimistoimien fyysiset tarkastukset. Tarkastussuunnitelman on sisällettävä seuraavat osat:

a) tarkastusten tavoitteet ja painopisteet, mukaan lukien kuvaus siitä, miten nämä painopisteet on valittu;

b) kyseisen tarkastussuunnitelman kattama maantieteellinen alue;

c) tiedot suunnitelluista tarkastuksista, fyysiset tarkastukset mukaan lukien;

d) kullekin tarkastuksiin osallistuvalle viranomaiselle osoitetut tehtävät;

e) tarkastuksiin osallistuvien viranomaisten välistä yhteistyötä koskevat järjestelyt;

f) tiedot tarkastajien koulutuksesta tarkastuksiin liittyvien kysymysten osalta; ja

g) tiedot asianomaisen tarkastussuunnitelman toteuttamista varten käytössä olevista työvoima-, rahoitus- ja muista resursseista.

Tarkastussuunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja se on saatettava tarvittaessa ajan tasalle. Tässä arvioinnissa on tarkasteltava sitä, missä määrin kyseisen tarkastussuunnitelman tavoitteet ja muut osat ovat toteutuneet.

▼M11

3.  Jätteiden siirtoja voidaan tarkastaa erityisesti:

a) yhdessä tuottajan, haltijan tai ilmoituksen tekijän kanssa paikassa, josta jäte on peräisin;

b) yhdessä vastaanottajan tai laitoksen kanssa vastaanottopaikassa, mukaan lukien jätteen väliaikaisessa tai muussa kuin väliaikaisessa hyödyntämis- ja huolehtimispaikassa;

c) unionin rajoilla; ja/tai

d) jätteen siirron aikana unionissa.

4.  Siirtojen tarkastuksiin kuuluvat asiakirjojen tarkistaminen, henkilöllisyyden varmistaminen ja tarvittaessa jätteen fyysinen tarkastaminen.

▼M11

4 a.  Sen varmistamiseksi, ettei maantie-, rautatie-, lento-, meri- tai sisävesikuljetuksena siirrettävä aine tai esine ole jätettä, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset voivat, rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU ( 11 ) soveltamista, vaatia luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallussa asianomainen aine tai esine on tai joka järjestää sen kuljetuksen, toimittamaan asiakirjatodisteita:

a) paikasta, josta asianomainen aine tai esine on peräisin, ja sen vastaanottopaikasta; ja

b) siitä, ettei se ole jätettä, mukaan lukien tarvittaessa todisteet sen toimintakunnosta.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi on myös varmistettava kyseessä olevan aineen tai esineen suojaaminen vahingoittumiselta kuljetuksen, lastauksen ja purkamisen aikana, muun muassa riittävä pakkausmateriaali ja kuorman asianmukainen lastaaminen.

4 b.  Tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset voivat päättää, että asianomainen aine tai esine on jätettä, jos

 edellä 4 a kohdassa tarkoitettuja tai unionin muun lainsäädännön mukaisesti vaadittuja todisteita sen varmistamiseksi, että aine tai esine ei ole jätettä, ei ole toimitettu näiden viranomaisten asettamassa määräajassa, tai

 nämä viranomaiset katsovat, että niiden saatavilla olevat todisteet ja tiedot ovat riittämättömät johtopäätöksen tekemistä varten, tai ne katsovat, että 4 a kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu vahingoittumiselta suojaaminen on puutteellinen.

Tällaisissa olosuhteissa on kyseessä olevan aineen tai esineen kuljetusta tai jätteen siirtoa pidettävä laittomana siirtona. Näin ollen sitä on käsiteltävä 24 ja 25 artiklan mukaisesti, ja tarkastukseen osallistuvien viranomaisten on ilmoitettava asiasta viipymättä sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseessä oleva tarkastus tehtiin.

4 c.  Sen varmistamiseksi, onko jätteen siirto tämän asetuksen mukainen, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset voivat vaatia, että ilmoituksen tekijä, siirron järjestäjä, haltija, kuljettaja, vastaanottaja ja jätteen vastaanottava laitos toimittavat asiaan vaikuttavat asiakirjatodisteet näille viranomaisille niiden asettamassa määräajassa.

Sen varmistamiseksi, onko 18 artiklassa säädettyjen, tietojen antamista koskevien yleisten vaatimusten soveltamisalaan kuuluva jätteiden siirto tarkoitettu 49 artiklan mukaisiin hyödyntämistoimiin, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset voivat vaatia, että siirron järjestäjä toimittaa jätteitä väliaikaisesti ja muuten kuin väliaikaisesti hyödyntävän laitoksen antamat, ja tarvittaessa vastaanottomaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät, asiaan vaikuttavat asiakirjatodisteet.

4 d.  Jos 4 c kohdassa tarkoitettuja todisteita ei ole toimitettu tarkastuksiin osallistuville viranomaisille niiden määrittämän ajan kuluessa, tai nämä viranomaiset katsovat, että niiden saatavilla olevat tiedot ovat riittämättömät johtopäätöksen tekemistä varten, kyseistä jätteen siirtoa on pidettävä laittomana siirtona. Näin ollen sitä on käsiteltävä 24 ja 25 artiklan mukaisesti, ja tarkastukseen osallistuvien viranomaisten on ilmoitettava asiasta viipymättä sen maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseessä oleva tarkastus tehtiin.

4 e.  Komissio hyväksyy viimeistään 18 päivänä heinäkuuta 2015 täytäntöönpanosäädöksillä neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 ( 12 ) säädetyn yhdistetyn nimikkeistön koodien ja tämän asetuksen liitteissä III, IIIA, IIIB, IV, IVA ja V lueteltujen jätteiden nimikkeiden välisen alustavan vastaavuustaulukon. Komissio pitää tämän vastaavuustaulukon ajan tasalla, jotta siinä otetaan huomioon mainittuun nimikkeistöön ja mainituissa liitteissä lueteltuihin nimikkeisiin tehtävät muutokset, ja sisällyttää siihen mahdolliset uudet jätteisiin liittyvät harmonoidun järjestelmän nimikkeistön koodit, joita Maailman tullijärjestö mahdollisesti hyväksyy.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼M11

5.  Jäsenvaltioiden on tehtävä keskenään kahden- ja monenvälistä yhteistyötä helpottaakseen laittomien siirtojen estämistä ja havaitsemista. Niiden on vaihdettava asiaankuuluvia tietoja jätteiden siirroista, jätevirroista, toiminnanharjoittajista ja laitoksista sekä vaihdettava kokemuksia ja tietoja noudattamisen valvontaa koskevista toimenpiteistä, mukaan lukien tämän artiklan 2 a kohdan mukaisesti tehdystä riskinarvioinnista, olemassa olevien rakenteiden ja erityisesti 54 artiklan mukaisesti nimettyjen yhteyshenkilöiden verkoston puitteissa.

▼B

6.  Jäsenvaltioiden on yksilöitävä ne vakinaisen henkilöstönsä jäsenet, jotka vastaavat 5 kohdassa tarkoitetusta yhteistyöstä, ja yksilöitävä 4 kohdassa tarkoitettujen fyysisten tarkastusten painopiste(et). Tiedot on lähetettävä komissiolle, joka välittää tiedoista kootun luettelon 54 artiklassa tarkoitetuille yhteyshenkilöille.

7.  Jäsenvaltio voi toisen jäsenvaltion pyynnöstä toteuttaa täytäntöönpanoa koskevia toimia, jotka kohdistuvat ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa oleviin henkilöihin, jos kyseisten henkilöiden epäillään olevan tekemisissä laittomien jätteiden siirtojen kanssa.

51 artikla

Jäsenvaltioiden kertomukset

1.  Kunkin jäsenvaltion on ennen jokaisen kalenterivuoden loppua lähetettävä komissiolle edellistä kalenterivuotta koskeva kertomus, jonka se on laatinut Baselin yleissopimuksen 13 artiklan 3 kappaleen mukaisesti ja toimittanut tämän yleissopimuksen sihteeristölle.

▼M11

2.  Ennen kunkin kalenterivuoden päättymistä jäsenvaltioiden on lisäksi laadittava liitteen IX mukaisen kyselylomakkeen perusteella edellistä vuotta koskeva kertomus ja lähetettävä se komissiolle. Kuukauden kuluessa kertomuksen toimittamisesta komissiolle jäsenvaltioiden on asetettava julkisesti saataville, myös sähköisessä muodossa internetissä, se osa kertomuksesta, joka liittyy 24 artiklaan sekä 50 artiklan 1, 2 ja 2 a kohtaan sekä liitteessä IX olevaan taulukkoon 5, yhdessä jäsenvaltioiden tarkoituksenmukaisiksi katsomien selvennysten kanssa. Komissio laatii luettelon liitteen IX jaksossa, joka liittyy 50 artiklan 2 ja 2 a kohtaan, tarkoitetuista jäsenvaltioiden linkeistä ja asettaa sen julkisesti saataville verkkosivustollaan.

▼B

3.  Jäsenvaltioiden 1 ja 2 kohdan mukaisesti laatimat kertomukset on toimitettava komissiolle sähköisessä muodossa.

4.  Komissio laatii joka kolmas vuosi näiden kertomusten perusteella kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa.

52 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa yhdessä komission kanssa tehtävä yhteistyötä muiden Baselin yleissopimuksen osapuolten ja valtioiden välisten järjestöjen kanssa muun muassa vaihtamalla ja/tai jakamalla tietoa, edistämällä ympäristön kannalta hyväksyttäviä teknologioita ja kehittämällä hyviä toimintatapoja koskevia sääntöjä.

53 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaava yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen. Kukin jäsenvaltio voi nimetä vain yhden toimivaltaisen kauttakulkuviranomaisen.

54 artikla

Yhteyshenkilöiden nimeäminen

Kunkin jäsenvaltion ja komission on nimettävä yksi tai useampi yhteyshenkilö, joka on vastuussa henkilöiden tai yritysten tiedusteluihin vastaamisesta ja neuvonnasta. Komission yhteyshenkilön on välitettävä jäsenvaltioiden yhteyshenkilöille kaikki sille osoitetut jäsenvaltioita koskevat tiedustelut. Sama koskee vastaavasti jäsenvaltioiden saamia komissiota koskevia tiedusteluja.

55 artikla

Yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikkojen nimeäminen

Jäsenvaltiot voivat nimetä erityiset yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikat yhteisöön saapuvia ja yhteisöstä lähteviä jätteiden siirtoja varten. Jos jäsenvaltiot päättävät nimetä tällaiset tullitoimipaikat, jätteitä siirrettäessä ei saa käyttää mitään muita kyseisen jäsenvaltion rajanylityspaikkoja jätteiden yhteisöön saapumiseen tai yhteisöstä poistumiseen.

56 artikla

Nimeämisiä koskevat ilmoitukset ja tiedot

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) 53 artiklan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset;

b) 54 artiklan mukaisesti nimetyt yhteyshenkilöt; ja

c) tarvittaessa 55 artiklan mukaisesti nimetyt yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikat.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle nimeämisten osalta seuraavat tiedot:

a) nimi (nimet);

b) postiosoite (-osoitteet);

c) sähköpostiosoite (-osoitteet);

d) puhelinnumero(t);

e) telekopionumero(t); ja

f) toimivaltaisten viranomaisten hyväksymät kielet.

3.  Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle näiden tietojen muutoksista.

4.  Nämä tiedot ja niiden muutokset on ilmoitettava komissiolle sekä sähköisessä muodossa että paperimuodossa, jos näin vaaditaan.

5.  Komissio julkaisee luettelot nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista, yhteyshenkilöistä sekä yhteisön saapumis- ja poistumistullitoimipaikoista verkkosivuillaan ja pitää luettelot ajan tasalla.2 LUKU

Muut säännökset

57 artikla

Yhteyshenkilöiden kokous

Komission on jäsenvaltioiden pyynnöstä tai muuten tarvittaessa järjestettävä säännöllisesti yhteyshenkilöiden kokous, jossa tarkastellaan tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Asianomaiset sidosryhmät kutsutaan tällaisiin kokouksiin tai niiden osiin, kun kaikki jäsenvaltiot ja komissio ovat yksimielisiä siitä, että tämä on aiheellista.

▼M11

58 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 58 a artiklan mukaisesti seuraavien liitteiden muuttamiseksi:

a) liitteet IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI ja VII, Baselin yleissopimuksen ja OECD:n päätöksen mukaisesti sovittujen muutosten huomioon ottamiseksi;

b) liite V, direktiivin 2008/98/EY 7 artiklan mukaisesti vahvistettuun jäteluetteloon sovittujen muutosten huomioon ottamiseksi;

c) liite VIII, asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten nojalla tehtyjen päätösten huomioon ottamiseksi.

▼M11

58 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 17 päivästä heinäkuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 58 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 58 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 58 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

▼M11 —————

▼M11

59 a artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa direktiivin 2008/98/EY 39 artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

▼B

60 artikla

Arviointi

1.  Komissio saattaa ennen 15 päivää heinäkuuta 2006 päätökseen arviointinsa alakohtaisen eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevan voimassa olevan lainsäädännön, mukaan luettuina asetuksen (EY) N:o 1774/2002 piiriin kuuluvien jätteiden siirtojen, ja tämän asetuksen säännösten välisestä suhteesta. Arviointiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia ehdotuksia, jotta tällaisten jätteiden siirroille luotaisiin vastaavan tasoiset menettelyt ja valvontajärjestelmä.

2.  Komissio arvioi viiden vuoden kuluessa 12 päivästä heinäkuuta 2007 12 artiklan 1 kohdan c alakohdan täytäntöönpanoa, muun muassa sen vaikutuksia ympäristönsuojeluun sekä sisämarkkinoiden toimintaan. Arviointiin liitetään tarvittaessa asiaankuuluvia ehdotuksia tämän säännöksen muuttamiseksi.

▼M11

2 a.  Komissio tekee muun muassa 51 artiklan mukaisesti laaditut kertomukset huomioon ottaen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 tämän asetuksen arvioinnin, toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen sen tuloksista ja liittää niihin tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen. Tuossa arvioinnissa komissio tarkastelee erityisesti 50 artiklan 2 a kohdan tehokkuutta laittomien siirtojen torjunnassa ottamalla huomioon ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat.

▼B

61 artikla

Kumoaminen

1.  Kumotaan asetus (ETY) N:o 259/93 ja päätös 94/774/EY 12 päivästä heinäkuuta 2007.

2.  Viittauksia kumottuun asetukseen (ETY) N:o 259/93 pidetään tähän asetukseen kohdistuvina.

3.  Kumotaan päätös 1999/412/EY 1 päivästä tammikuuta 2008.

62 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Kaikkiin jätteiden siirtoihin, joista on tehty ilmoitus ja joiden osalta vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen on antanut vastaanottovahvistuksen ennen 12 päivää heinäkuuta 2007, sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 259/93 säännöksiä.

2.  Ne jätteiden siirrot, joihin asianomainen toimivaltainen viranomainen on antanut hyväksyntänsä asetuksen (ETY) N:o 259/93 mukaisesti, on saatettava päätökseen viimeistään vuoden kuluttua 12 päivästä heinäkuuta 2007.

3.  Asetuksen (ETY) N:o 259/93 41 artiklan 2 kohdan ja tämän asetuksen 51 artiklan mukaiset kertomukset vuodelta 2007 on laadittava päätöksen 1999/412/EY mukaista kyselylomaketta käyttäen.

63 artikla

Tiettyjä jäsenvaltioita koskevat siirtymäsäännökset

1.  Kaikkiin liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Latviaan ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2010.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

2.  Kaikkiin liitteeseen III sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Puolaan on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2012.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2007 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti seuraavien liitteissä III ja IV lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden Puolaan tapahtuvien siirtojen osalta:

B2020 ja GE020 (lasijäte)

B2070

B2080

B2100

B2120

B3010 ja GH013 (kiinteä muovijäte)

B3020 (paperijäte)

B3140 (käytetyt ilmarenkaat)

Y46

Y47

A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja elohopeaan liittyvät luetelmakohdat)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (sovelletaan vain polykloorinaftaleenin (PCN) osalta)

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Tätä siirtymäkautta voidaan kuitenkin muun kuin lasijätteen, paperijätteen ja käytettyjen ilmarenkaiden osalta jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2012 asti 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2012 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti Puolaan tapahtuvien siirtojen osalta

a) seuraavien liitteeseen IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta:

A2050

A3030

A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

ja

b) asetuksen liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, niin kauan kuin tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

3.  Kaikkiin liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Slovakiaan ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2011.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava asetuksen liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus neuvoston direktiivin 94/67/EY ( 13 ), direktiivin 96/61/EY, jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY ( 14 ) ja tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY ( 15 ) tiettyjen säännösten soveltamisesta, sinä aikana, jona tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

4.  Kaikkien liitteeseen III sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Bulgariaan on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2014.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2009 saakka esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti seuraavien liitteissä III ja IV lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden Bulgariaan tapahtuvien siirtojen osalta:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja elohopeaan liittyvät luetelmakohdat)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (sovelletaan vain polykloorinaftaleenin (PCN) osalta)

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

▼M3

Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2012 asti 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Bulgarian toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2009 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti Bulgariaan tapahtuvien siirtojen osalta

a) seuraavien liitteeseen IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta:

A2050

A3030

A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

ja

b) asetuksen liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Bulgarian toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY tai direktiivin 2001/80/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, sinä aikana, jona tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

5.  Kaikkiin liitteeseen III sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoihin Romaniaan on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja -hyväksyntämenettelyä II osaston mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2015.

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Romanian toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2011 saakka esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti seuraavien liitteissä III ja IV lueteltujen hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden Romaniaan tapahtuvien siirtojen osalta:

B2070

B2100, paitsi alumiinioksidijätteet

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 ja A1030 (vain arseeniin ja elohopeaan liittyvät luetelmakohdat)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180,(sovelletaan vain polykloorinaftaleenin (PCN) osalta)

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

▼M3

Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2015 asti 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Romanian toimivaltaiset viranomaiset voivat 31 päivään joulukuuta 2011 esittää vastalauseita 11 artiklassa olevien vastustamisperusteiden mukaisesti Romaniaan tapahtuvien siirtojen osalta

a) seuraavien liitteeseen IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta:

A2050

A3030

A3180, paitsi polykloorinaftaleeni (PCN)

A3190

A4110

A4120

RB020

ja

b) asetuksen liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden osalta.

▼M3

Tätä siirtymäkautta voidaan jatkaa enintään 31 päivään joulukuuta 2015 asti 59 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

Poiketen siitä, mitä 12 artiklassa säädetään, Romanian toimivaltaisten viranomaisten on vastustettava liitteisiin III ja IV sisältyvien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja ja kyseisiin liitteisiin sisältymättömien hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirtoja laitokseen, jolle on myönnetty tilapäinen poikkeus direktiivin 96/61/EY, direktiivin 2000/76/EY tai direktiivin 2001/80/EY tiettyjen säännösten soveltamisesta, sinä aikana jona tilapäistä poikkeusta sovelletaan vastaanottavaan laitokseen.

6.  Kun tässä artiklassa viitataan II osastoon liitteessä III lueteltujen jätteiden osalta, ei 3 artiklan 2 kohtaa, 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohtaa ja 6, 11, 22, 23, 24, 25 ja 31 artiklaa sovelleta.

64 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.  Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 12 päivästä heinäkuuta 2007.

2.  Jos Bulgarian tai Romanian liittymispäivä on myöhäisempi kuin edellä 1 kohdassa tarkoitettu soveltamispäivä, 63 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua soveltamispäivää sovelletaan tämän artiklan 1 kohdasta poiketen liittymispäivästä lähtien.

3.  Asianomaiset jäsenvaltiot voivat sopia, että 26 artiklan 4 kohtaa sovelletaan ennen 12 päivää heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1
LIITE IA

▼C1

Rajat ylittäviä jätteen siirtoja koskeva ilmoitusasiakirja

image

image

▼M1
LIITE IB

▼C1

Rajat ylittäviä jätteen siirtoja koskeva siirtoasiakirja

image

image

▼M2
LIITE I C

ILMOITUS- JA SIIRTOASIAKIRJOJEN TÄYTTÄMISTÄ KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET OHJEET

I   Johdanto

1.

Tässä asiakirjassa annetaan ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen täyttämistä koskevat ohjeet. Molemmat asiakirjat ovat Baselin yleissopimuksen ( 16 ), OECD:n päätöksen ( 17 ) (päätöksen soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan sellaisten jätteiden siirrot, jotka on tarkoitus hyödyntää OECD:n alueella) ja tämän asetuksen mukaisia, koska niissä otetaan huomioon näissä kolmessa oikeudellisessa välineessä vahvistetut erityisvaatimukset. Koska asiakirjat on laadittu riittävän yleisesti, jotta niitä voitaisiin käyttää kaikkien näiden kolmen oikeudellisen välineen yhteydessä, asiakirjan kaikki kentät (block) eivät välttämättä koske kaikkia välineitä, joten kaikissa tapauksissa ei tarvitse välttämättä täyttää kaikkia kenttiä. Jos erityisvaatimus liittyy vain yhteen valvontajärjestelmään, se on mainittu alaviitteessä. On myös mahdollista, että kansallisessa täytäntöönpanolainsäädännössä käytetään eri terminologiaa kuin Baselin yleissopimuksessa ja OECD:n päätöksessä. Esimerkkinä voidaan mainita, että tässä asetuksessa käytetään ilmaisua ”shipment” (siirto) ilmaisun ”movement” (siirto; Baselin yleissopimus ja OECD:n päätös) sijaan. Ilmoitus- ja siirtoasiakirjoissa käytetään tästä syystä ilmaisua ”movement/shipment”.

2.

Asiakirjoissa käytetään sekä ilmaisua ”disposal” (Baselin yleissopimus = käsittely; EY:n asetus = huolehtiminen) että ”recovery” (OECD:n päätös ja EY:n asetus = hyödyntäminen), koska termit on määritelty eri tavoin näissä kolmessa asiakirjassa. Euroopan yhteisön asetuksessa ja OECD:n päätöksessä viitataan ilmaisulla ”disposal” Baselin yleissopimuksen liitteessä IV A lueteltuihin käsittelymenetelmiin ja OECD:n päätöksen alaliitteessä 5 A lueteltuihin käsittelytoimintoihin ja ilmaisulla ”recovery” Baselin yleissopimuksen liitteessä IV B lueteltuihin käsittelymenetelmiin ja OECD:n päätöksen alaliitteessä 5 B lueteltuihin hyödyntämistoimintoihin. Baselin yleissopimuksessa ilmaisulla ”disposal” viitataan sekä käsittely- että hyödyntämistoimintoihin.

3.

Lähtömaan toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa ilmoitus- ja siirtoasiakirjojen (sekä paperi- että sähköinen versio) julkaisemista ja antamisesta. Asiakirjat varustetaan tunnistenumerolla, joka mahdollistaa jätelähetyksen jäljittämisen. Ennen tunnistenumeroa lisätään lähtömaan ISO-normin 3166 mukainen maakoodi. EU:n alueella kaksimerkkisen maakoodin jälkeen on oltava välilyönti. Tämän jälkeen voidaan merkitä enintään neljästä merkistä koostuva lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen määrittelemä valinnainen koodi, jonka jälkeen on oltava välilyönti. Asiakirjan tunnistenumeron on päätyttävä kuusinumeroiseen lukuun. Jos esimerkiksi maatunnus on XY ja kuusinumeroinen luku on 123456, asiakirjan numero on XY 123456 (jos valinnaisia koodeja ei ole määritelty). Jos on määritelty valinnainen koodi, esimerkiksi 12, asiakirjan tunnistenumero on XY 12 123456. Jos ilmoitus- tai siirtoasiakirja on toimitettu sähköisesti, eikä valinnaista koodia ole määritelty, merkitään ”0000” valinnaisen koodin sijaan (esimerkiksi XY 0000 123456); jos on yksilöity valinnainen koodi, jossa on alle neljä merkkiä (esimerkiksi 12), asiakirjan tunnistenumero on XY 0012 123456.

4.

Maat voivat julkaista asiakirjat kansallisten standardiensa mukaisessa paperikoossa (yleensä YK:n suosittelema ISO A4). Jotta asiakirjojen kansainvälinen käyttö helpottuisi ja jotta voitaisiin ottaa huomioon ISO A4 -arkkikoon ja Yhdysvalloissa käytettävän arkkikoon erot, ei lomakkeen kehyskoko saisi olla suurempi kuin 183 × 262 mm, kun marginaalit ovat arkin ylä- ja vasemmassa reunassa. Ilmoitusasiakirjan (kentät 1–21 ja alaviitteet) olisi oltava yksisivuinen. Ilmoitusasiakirjassa käytettävien lyhenteiden ja koodien luettelon olisi oltava toisella sivulla. Siirtoasiakirjassa kohtien 1–19 ja niitä koskevien alaviitteiden olisi oltava ensimmäisellä sivulla. Kenttien 20–22 ja siirtoasiakirjassa käytettävien lyhenteiden ja koodien luettelon olisi oltava toisella sivulla.

II   Ilmoitus ja siirtoasiakirjojen tarkoitus

5.

Asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset saavat ilmoitusasiakirjasta tiedot, joita ne tarvitsevat ehdotettujen jätesiirtojen hyväksyttävyyden arvioimisessa. Asiakirjassa on myös kohta, johon toimivaltaiset viranomaiset voivat lisätä ilmoituksen vastaanottamista koskevan merkinnän ja tarvittaessa kirjallisen hyväksynnän ehdotetulle siirrolle.

6.

Siirtoasiakirjan on määrä kulkea jätelähetyksen mukana koko ajan siitä hetkestä lähtien, jolloin se lähtee jätteen tuottajalta siihen hetkeen saakka, jolloin se saapuu toisessa maassa sijaitsevaan huolehtimis- tai hyödyntämislaitokseen. Kukin siirrosta vastuussa oleva henkilö (kuljettaja ja mahdollisesti vastaanottaja ( 18 )) allekirjoittaa siirtoasiakirjan toimittaessaan tai vastaanottaessaan kyseessä olevan jätekuljetuksen. Siirtoasiakirjassa on myös kohta, johon kyseessä olevien maiden tullitoimipaikat merkitsevät tiedot jätekuljetuksen liikkeistä (asetus edellyttää tätä). Lopuksi asianomainen huolehtimis- tai hyödyntämislaitos merkitsee asiakirjaan, että jäte on vastaanotettu ja että huolehtimis- tai hyödyntämistoiminto on saatettu loppuun.

III   Yleiset vaatimukset

7.

Sellainen suunniteltu siirto, johon sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitusta ja hyväksyntää, voidaan toteuttaa vasta, kun ilmoitus- ja siirtoasiakirjat on täytetty tämän asetuksen mukaisesti ottaen huomioon 16 artiklan a ja b kohdat, ja ainoastaan kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten antamien kirjallisten tai hiljaisten hyväksyntöjen voimassaoloaikana.

8.

Painetut lomakkeet olisi täytettävä kokonaisuudessaan pysyvällä musteella painokirjaimin tai isoin kirjaimin. Allekirjoituksissa olisi aina käytettävä pysyvää mustetta ja valtuutetun edustajan nimen selvennys olisi kirjoitettava isoin kirjaimin. Vähäinen virhe (esimerkiksi väärä jätekoodi) voidaan korjata toimivaltaisten viranomaisten luvalla. Uusi teksti on merkittävä ja allekirjoitettava tai varustettava leimalla. Muutos on lisäksi päivättävä. Jos tarvitaan suuria muutoksia tai korjauksia, on täytettävä uusi lomake.

9.

Lomakkeet on suunniteltu helposti myös sähköisestö täytettäväksi. Jos lomakkeet täytetään sähköisesti, olisi toteutettava asianmukaisesti turvatoimet lomakkeiden väärinkäytön estämiseksi. Jos täytettyihin lomakkeisiin on tehty muutoksia toimivaltaisten viranomaisten luvalla, korjausmerkinnät on jätettävä näkyviin. Jos käytetään sähköpostitse toimitettavaa sähköistä lomaketta, tarvitaan sähköinen allekirjoitus.

10.

Käännöstyön helpottamiseksi asiakirjassa käytetään useissa kohdissa erilaisia koodeja varsinaisen tekstin sijaan. Jos kenttään on lisättävä tekstiä, on käytettävä kieltä, jonka vastaanottomaan toimivaltaiset ja tarvittaessa muut asianomaiset viranomaiset hyväksyvät.

11.

Päivämäärän merkinnässä olisi käytettävä kuutta numeroa. Esimerkiksi 29. tammikuuta 2006 merkitään 29.01.06 (pp.kk.vv).

12.

Jos asiakirjoihin on liitettävä lisätietoja, kuhunkin liitteeseen olisi merkittävä asianomaisen asiakirjan viitenumero ja mainittava, mihin asiakirjan kenttään liite liittyy.

IV   Ilmoitusasiakirjan täyttämistä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet

13.

Ilmoituksen tekijän ( 19 ) on täytettävä lomakkeen kentät 1–18 (lukuun ottamatta kohdassa 3 olevaa ilmoituksen tunnistenumeroa) ilmoituksenteon yhteydessä. Joissakin sellaisissa kolmansissa maissa, jotka eivät ole OECD:n jäsenmaita, lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi täyttää nämä kentät. Jos ilmoituksen tekijä ei ole sama henkilö kuin alkuperäinen jätteen tuottaja, on tuottajan tai jommankumman 2 artiklan 15 kohdan a alakohdan ii tai iii alakohdassa mainituista henkilöistä, jos se on käytännössä mahdollista, myös allekirjoitettava kenttä 17, kuten 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja liitteessä II olevan 1 osan 26 kohdassa säädetään.

14.

Kenttä 1 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 2 ja 4 kohta) ja kenttä 2 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 6 kohta): Ilmoittakaa vaaditut tiedot (rekisteröintinumero (ainoastaan tarvittaessa), osoite (myös maan nimi), puhelin- ja faksinumerot (myös maakoodi), yhteyshenkilö, joka vastaa lähetyksestä, myös jos lähetykselle tapahtuu jotain kuljetuksen aikana)). Joissakin kolmansissa maissa voidaan antaa sen sijaan lähtömaan toimivaltaista viranomaista koskevat tiedot. Ilmoituksen tekijä voi olla tämän asetuksen 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu kauppias tai välittäjä. Tässä tapauksessa on liitettävä mukaan jäljennös tai todiste jätteen tuottajan, uuden tuottajan tai kerääjän ja välittäjän tai kauppiaan välillä tehdystä sopimuksesta (tai vakuutus sopimuksen olemassaolosta). Ks. liitteessä II olevan 1 osan 23 kohta. Puhelin- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoite helpottavat asiaa hoitavien henkilöiden yhteydenpitoa kaikkina aikoina, jos kuljetuksen aikana tapahtuu jotain, josta olisi ilmoitettava edelleen.

15.

Yleensä vastaanottaja on kentässä 10 mainittu huolehtimis- tai hyödyntämislaitos. Vastaanottaja voi joissakin tapauksissa olla myös joku toinen henkilö, kuten kauppias, välittäjä ( 20 ) tai oikeushenkilö, kuten kentässä 10 ilmoitetun vastaanottavan huolehtimis- tai hyödyntämislaitoksen pääkonttori tai postiosoite. Jotta kauppias, välittäjä tai oikeushenkilö voisi toimia vastaanottajana, kyseisen henkilön täytyy olla vastaanottomaan lainkäyttövallan alainen tai henkilöllä on oltava jonkin suuntainen lainmukainen määräysvalta jätteeseen hetkellä, jona lähetys saapuu vastaanottomaahan. Tällaisissa tapauksissa olisi kentässä 2 ilmoitettava kauppiasta, välittäjää tai oikeushenkilöä koskevat tiedot.

16.

Kenttä 3 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 1, 5, 11 ja 19 kohdat): Ilmoitusasiakirjaa antaessaan toimivaltainen viranomainen antaa asiakirjalle oman järjestelmänsä mukaisen tunnistenumeron, joka merkitään tähän kenttään (katso edellä 3 kohta). Kohdassa A tarkoitetaan ilmaisulla ”individual shipment” (yksittäinen siirto) yksittäistä ilmoitusta ja ilmaisulla ”multiple shipments” (useita siirtoja) yleistä. Ilmoittakaa kohdassa B, mitä toimintoa varten jäte siirretään. Kohdassa C viitataan ilmaisulla ”pre-consent” (ennalta hyväksytty) tämän asetuksen 14 artiklaan.

17.

Kenttä 4 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 1 kohta), kenttä 5 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 17 kohta) ja kenttä 6 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 12 kohta): Kenttään 4 merkitään siirtojen lukumäärä ja kenttään 6 yksittäisen siirron suunniteltu päivä tai useista eristä koostuvien siirtojen osalta ensimmäisen ja viimeisen siirron päivät. Kenttään 5 merkitään jätteen arvioitu vähimmäis- ja enimmäispaino tonneina (yksi tonni vastaa yhtä megagrammaa (Mg) tai 1 000 kiloa). Joissakin kolmansissa maissa jätteen määrä voidaan ilmaista myös kuutioina (yksi kuutiometri vastaa 1 000 litraa) tai muuna metrijärjestelmän yksikkönä, kuten kiloina tai litroina. Muita metrijärjestelmän yksikköjä käytettäessä on mainittava oikea mittayksikkö ja yliviivattava asiakirjassa oleva mittayksikkö. Siirron yhteismäärä ei saa ylittää kentässä 5 ilmoitettua enimmäismäärää. Kenttään 6 merkittävä suunniteltu siirtojen toteutusajanjakso ei saa ylittää yhtä vuotta, ellei ole kyseessä useista eristä koostuvat kuljetukset sellaisiin hyödyntämislaitoksiin, joilla on tämän asetuksen 14 artiklan mukainen ennakkohyväksyntä (ks. 16 kohta). Tällaisessa tapauksessa suunniteltu siirtojen toteutusajanjakso ei saa ylittää kolmea vuotta. Jätesiirrot on toteutettava kaikkien kyseessä olevien toimivaltaisten viranomaisten antamien kirjallisten tai hiljaisten hyväksyntöjen voimassaoloaikana, kuten tämän asetuksen 9 artiklan 6 kohdassa on säädetty. Jos kyseessä on useista eristä koostuva lähetys, jotkut kolmannet maat voivat Baselin yleissopimuksen perusteella edellyttää, että kunkin jäte-erän suunniteltu siirtopäivä, kunkin jäte-erän arvioitu määrä tai erien siirtovälit ja määrä ilmoitetaan kentissä 5 ja 6 tai liiteasiakirjassa. Jos toimivaltainen viranomainen antaa siirrolle kirjallisen hyväksynnän ja kentässä 20 ilmoitettu luvan voimassaoloaika poikkeaa kentässä 6 ilmoitetusta, toimivaltaisen viranomaisen päätös kumoaa kentässä 6 annetut tiedot.

18.

Kenttä 7 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 18 kohta): Ilmoittakaa pakkaustyyppi käyttämällä ilmoitusasiakirjan liitteenä olevan lyhenne- ja koodiluettelon mukaista koodia. Jos siirto edellyttää erityiskäsittelyä, kuten työntekijöille tarkoitettujen tuottajan käsittelyohjeiden tai terveys- ja turvallisuustietojen, mukaan lukien vuotojen käsittelyä koskevat tiedot, sekä vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien kirjallisten turvallisuusohjeiden mukaisia, rastittakaa asianmukainen kohta ja ilmoittakaa lisätiedot liitteessä.

19.

Kenttä 8 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 7 ja 13 kohta): Ilmoittakaa vaaditut tiedot (rekisteröintinumero (vain tarvittaessa), osoite (myös maan nimi) sekä puhelin- ja faksinumerot (myös maakoodi), yhteyshenkilö, joka vastaa siirrosta). Jos kuljettajia on useampia, liittäkää ilmoitusasiakirjaan täydellinen luettelo, jossa on kutakin kuljettajaa koskevat vaadittavat tiedot. Jos kuljetuksen järjestää huolitsija, ilmoittakaa yksityiskohtaiset tiedot huolitsijasta ja liitteessä vastaavat tiedot todellisista kuljettajista. Antakaa liitteessä todisteet siitä, että kuljettaja/kuljettajat on rekisteröity jätekuljetusten suorittajaksi/suorittajiksi (esim. vakuutus rekisteröinnin olemassaolosta). Ks. liitteessä II olevan 1 osan 15 kohta. Ilmoittakaa kuljetustapa ilmoitusasiakirjan liitteenä olevan lyhenne- ja koodiluettelon mukaisella lyhenteellä.

20.

Kenttä 9 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 3 ja 16 kohta): Ilmoittakaa jätteen tuottajaa ( 21 ) koskevat vaadittavat tiedot. Tuottajan rekisteröintinumero olisi annettava tarvittaessa. Jos ilmoituksen tekijä on jätteen tuottaja, merkitään tähän kenttään teksti ”same as block 1” (sama kuin kentässä 1). Jos jäte on peräisin useammasta lähteestä, merkitkää ”see attached list” (ks. liitteenä oleva luettelo), ja liittäkää asiakirjaan luettelo, jossa on kutakin tuottajaa koskevat vaaditut tiedot. Jos jätteen tuottajaa ei tunneta, ilmoittakaa sen henkilön nimi, jonka hallussa tai valvonnassa kyseinen jäte on (haltija). Ilmoittakaa myös tiedot jätteen syntyprosessista sekä -paikasta.

21.

Kenttä 10 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 5 kohta): Ilmoittakaa vaaditut tiedot (siirron määränpää rastittamalla joko huolehtimislaitosta tai hyödyntämislaitosta koskeva ruutu, rekisteröintinumero vain tarvittaessa; paikka, jossa huolehtiminen tai hyödyntäminen suoritetaan, jos paikan osoite on eri kuin laitoksen osoite). Jos huolehtija tai hyödyntäjä on myös vastaanottaja, merkitkää tähän kenttään ”same as block 2” (sama kuin kentässä 2). Jos kyse on huolehtimistoimesta D13–D15 tai hyödyntämistoimesta R12 tai R13 (jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY liitteen IIA tai IIB mukaisesti), kentässä 10 olisi mainittava toimen suorittava laitos sekä paikka, jossa toimi suoritetaan. Tällaisessa tapauksessa olisi ilmoitettava liitteessä vastaavat tiedot muusta laitoksesta tai muista laitoksista, joissa suoritetaan tai voidaan suorittaa myöhemmin toimia R12/R13 tai D13–D15 ja toimia D1–D12 tai R1–R11. Jos huolehtimis- tai hyödyntämislaitos on lueteltu ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY liitteessä I olevan luettelon luokassa 5 ja laitos sijaitsee Euroopan yhteisön alueella, antakaa liitteessä todisteet siitä, että laitoksella on direktiivin 4 ja 5 artiklan mukainen lupa (kuten vakuutus siitä, että lupa on olemassa).

22.

Kenttä 11 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 5, 19 ja 20 kohta): Ilmoittakaa hyödyntämis- tai huolehtimistoimen tyyppi käyttämällä jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY liitteissä IIA ja IIB olevia R- tai D-koodeja (ks. myös ilmoitusasiakirjan liitteenä oleva lyhenne- ja koodiluettelo) ( 22 ). Jos huolehtimis- tai hyödyntämistoimi on D13–D15 tai R12–R13, on vastaavat tiedot muista myöhemmistä toimista (R12/R13 tai D13–D15 ja D1–D2 tai R1–R11) annettava liitteessä. Mainitkaa myös käytetty tekniikka. Jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi, ilmoittakaa liitteessä hyödyntämisen jälkeen jäljelle jääneen osan suunniteltu huolehtimismenetelmä, hyödynnetyn materiaalin määrä suhteessa siihen jätteen määrään, jota ei voida hyödyntää, arvio hyödynnetyn materiaalin arvosta sekä hyödyntämiskustannukset ja sen osan, jota ei voida hyödyntää, huolehtimiskustannukset. Jos kyseessä on huolehdittavaksi tarkoitetun jätteen tuonti yhteisöön, ilmoittakaa kohdassa ”viennin syy” (reason for export) tämän asetuksen 41 artiklan 4 kohdan mukainen lähtömaan ennakolta tekemä asianmukaisesti perusteltu pyyntö ja liittäkää mainittu pyyntö asiakirjan liitteeksi. Jotkut kolmannet maat, jotka eivät ole OECD:n jäsenmaita, voivat Baselin yleissopimuksen perusteella edellyttää myös viennin syiden erittelyä.

23.

Kenttä 12 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 16 kohta): Ilmoittakaa nimi tai nimet, jolla/joilla materiaali tunnetaan yleisesti, tai sen/niiden kauppanimi ja tärkeimpien aineosien (määrän ja/tai vaaran osalta) nimet ja niiden suhteelliset pitoisuudet (ilmaistuna prosentuaalisina osuuksina), jos ne ovat tiedossa. Jos kyseessä on jäteseos, ilmoittakaa samat tiedot eri jätejakeiden osalta ja se, mitkä jakeet on tarkoitus hyödyntää. Tämän asetuksen liitteessä II olevan 3 osan 7 kohdan mukaisesti saatetaan vaatia jätteen koostumuksen kemiallista analyysiä. Ilmoittakaa tarvittaessa lisätietoja liitteessä.

24.

Kenttä 13 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 16 kohta): Ilmoittakaa jätteen fyysiset ominaisuudet normaalissa lämpötilassa ja ilmanpaineessa.

25.

Kenttä 14 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 16 kohta): Ilmoittakaa koodi, jonka mukaisesti jäte määritellään tämän asetuksen liitteen III, III A, III B, IV tai IV A mukaiseksi jätteeksi. Ilmoittakaa Baselin yleissopimuksen mukaisesti hyväksytyn järjestelmän (kentän 14 kohta i) ja tarvittaessa OECD:n päätöksellä hyväksytyn järjestelmän (kohta ii) ja muiden hyväksyttyjen luokittelujärjestelmien (kohdat iii–xii) mukaiset koodit. Ilmoittakaa tämän asetuksen 4 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ainoastaan yksi jätekoodi (tämän asetuksen liitteiden III, III A, III B, IV tai IV A mukainen koodi). Tästä voi poiketa ainoastaan seuraavissa kahdessa tapauksessa: Sellaisten jätteiden osalta, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, III B, IV tai IV A olevaan jätenimikkeeseen, ilmoitetaan vain yksi jätetyyppi. Sellaisten jäteseosten osalta, jotka eivät kuulu mihinkään yksittäiseen liitteessä III, III B, IV tai IV A olevaan jätenimikkeeseen, paitsi jos ne on lueteltu liitteessä III A, ilmoitetaan kunkin jätejakeen koodi tärkeysjärjestyksessä (tarvittaessa liitteessä).

a)

Kentän 14 kohta i: Jos jätteisiin sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä, käytetään Baselin yleissopimuksen liitteessä VIII olevia koodeja (ks. tämän asetuksen liitteessä IV oleva I osa). Baselin yleissopimuksen liitteessä IX olevia koodeja olisi käytettävä sellaisten jätteiden yhteydessä, joihin ei yleensä sovelleta kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä, mutta joihin sovelletaan tätä menettelyä erityisistä syistä, kuten vaarallisten aineiden aiheuttaman saastumisen (ks. tämän asetuksen liitteessä III oleva 1 kohta) tai tämän asetuksen 63 artiklan tai kansallisten säädösten ( 23 ) mukaisen poikkeavan luokittelun vuoksi (ks. tämän asetuksen liitteessä III oleva I osa). Baselin yleissopimuksen liitteet VIII ja IX ovat tämän asetuksen liitteessä V, Baselin yleissopimuksessa sekä Baselin yleissopimuksen sihteeristöltä saatavissa olevassa ohjeasiakirjassa (Instruction Manual). Jos jätettä ei ole lueteltu Baselin yleissopimuksen liitteessä VIII tai IX, merkitkää ”not listed” (ei mainita liitteessä).

b)

Kentän 14 kohta ii: OECD:n jäsenmaiden olisi käytettävä OECD:n jätekoodeja sellaisten jätteiden osalta, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteen III ja liitteen IV osassa II. Näitä jätteitä ei ole lueteltu Baselin yleissopimuksen liitteissä tai niitä valvotaan tämän asetuksen nojalla eri tavoin kuin Baselin yleissopimuksen nojalla. Jos jätettä ei ole lueteltu tämän asetuksen liitteessä III tai liitteessä IV olevassa II osassa, merkitkää ”not listed” (ei mainita liitteessä).

c)

Kentän 14 kohta iii: Euroopan unionin jäsenvaltioiden olisi käytettä koodeja, jotka on lueteltu Euroopan yhteisön jäteluettelossa (ks. komission päätös 2000/532/EY, sellaisena kuin se on muutettuna) ( 24 ). ►M9  ————— ◄

d)

Kentän 14 kohta iv ja v: Soveltuvin osin olisi käytettävä kansallisia koodeja, jotka ovat muita kuin lähtömaassa käytettävät EY:n jäteluettelon koodit, ja jos ne ovat tiedossa, muita kuin vastaanottomaassa käytettävät. ►M9  ————— ◄

e)

Kentän 14 kohta vi: Jos se on hyödyllistä tai jos asianomainen toimivaltainen viranomainen sitä edellyttää, lisätkää tähän kohtaan muut koodit tai lisätiedot, jotka voivat helpottaa jätteiden tunnistamista.

▼M9

Näitä koodeja on tämän asetuksen liitteessä IIIA, IIIB tai IVA. Tällöin liitteen numero olisi mainittava ennen koodeja. Olisi käytettävä liitteessä IIIA ilmoitettua koodia / ilmoitettuja koodeja (asianmukaisessa järjestyksessä). Tietyt Baselin yleissopimuksen mukaiset nimikkeet, kuten B1100, B3010 ja B3020, on varattu pelkästään tietyille jätevirroille, kuten liitteessä IIIA mainitaan.

▼M2

f)

Kentän 14 kohta vii: Ilmoittakaa asianmukainen Y-koodi tai asianmukaiset Y-koodit valvottavien jätteiden luokituksen mukaisesti (”Categories of wastes to be controlled”, ks. Baselin yleissopimuksen liite I ja OECD:n päätöksen alaliite 1), tai erityistä huomiota vaativien jätteiden luokituksen mukaisesti (”Categories of wastes requiring special consideration”, ks. Baselin yleissopimuksen liite II), jos sellainen tai sellaiset ovat olemassa (ks. tämän asetuksen liitteessä IV oleva I osa tai Baselin ohjeasiakirjan alaliite 2). Tässä asetuksessa tai OECD:n päätöksessä ei edellytetä Y-koodien käyttöä, ellei ole kyse jätesiirrosta, joka kuuluu jompaankumpaan Baselin yleissopimuksen luokista, jotka edellyttävät erityistä huomiota (Y46 tai Y47 tai liitteessä II luetellut jätteet), jolloin olisi mainittava Baselin yleissopimuksen mukainen Y-koodi. Jos jäte on luokiteltu vaaralliseksi Baselin yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesti, ilmoittakaa kuitenkin Y-koodi tai Y-koodit Baselin yleissopimuksen raportointivaatimusten täyttämiseksi.

▼M13

g)

Kentän 14 kohta viii: Ilmoittakaa tässä kohdassa soveltuvin osin asianmukainen H-koodi tai H-koodit eli jätteen vaarallisia ominaisuuksia osoittavat koodit (ks. ilmoitusasiakirjan liitteenä oleva lyhenne- ja koodiluettelo). Jos jätteellä ei ole Baselin yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia vaarallisia ominaisuuksia, mutta jäte on vaarallista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III mukaisesti, ilmoittakaa HP-koodi tai HP-koodit mainitun liitteen III mukaisesti ja lisätkää HP-koodin perään ’EU’ (esim. HP14 EU).

▼M2

h)

Kentän 14 kohta ix: Ilmoittakaa tässä kohdassa soveltuvin osin Yhdistyneiden kansakuntien luokka tai luokat, jotka ilmaisevat jätteen vaaralliset ominaisuudet YK:n luokituksen mukaisesti (ks. ilmoitusasiakirjan liitteenä oleva lyhenne- ja koodiluettelo) ja joita edellytetään vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia koskevien sääntöjen noudattamiseksi (ks. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (Orange Book), uusin painos) ( 25 ).

i)

Kentän 14 kohta x ja kohta xi: Ilmoittakaa tässä soveltuvin osin asianmukainen YK-numero tai -numerot sekä YK:n tekninen nimi. Näitä koodeja käytetään tunnistamaan jäte YK:n luokitusjärjestelmän mukaisesti. Niitä edellytetään myös vaarallisten aineiden kansainvälisiä kuljetuksia koskevien kansainvälisten sääntöjen noudattamiseksi (ks. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations (Orange Book), uusin painos).

j)

Kentän 14 kohta xii: Ilmoittakaa tässä kohdassa soveltuvin osin tullinimike tai -nimikkeet, joiden perusteella tullitoimipaikat voivat tunnistaa jätteet. (Ks. luettelo koodeista ja tavaroista Maailman tullijärjestön harmonisoidussa tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmässä).

26.

Kenttä 15 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 8–10 ja 14 kohta): Ilmoittakaa kentän 15 rivillä a lähtö-, kauttakulku- ja vastaanottomaiden ( 26 ) nimet tai kunkin maan koodi käyttäen ISO 3166-standardin lyhenteitä ( 27 ). Ilmoittakaa kentän 15 rivillä b kunkin maan asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen mahdollinen koodinumero ja rivillä c rajanylityspaikan tai sataman nimi ja kyseisen maan maahan saapumiseen tai maasta poistumiseen liittyvän tullitoimipaikan mahdollinen koodinumero. Ilmoittakaa kauttakulkumaiden osalta rivillä c tiedot saapumis- ja lähtöpaikasta kussakin maassa. Jos tiettyyn jätesiirtoon liittyy useampi kuin kolme kauttakulkumaata, ilmoittakaa tarvittavat tiedot liitteessä. Ilmoittakaa liitteessä saapumis- ja lähtöpaikkojen välinen suunniteltu kuljetusreitti sekä mahdolliset vaihtoehtoiset reitit, myös odottamattomissa olosuhteissa.

27.

Kenttä 16 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 14 kohta): Ilmoittakaa vaaditut tiedot, jos on kyse Euroopan unioniin saapuvasta, sen kautta kulkevasta tai Euroopan unionista poistuvasta siirrosta.

28.

Kenttä 17 (ks. liitteessä II olevan 1 osan 21–22 ja 24–26 kohdat): Ilmoituksen tekijän (tai ilmoituksen tekijänä toimivan kauppiaan tai välittäjän) on allekirjoitettava ja päivättävä kaikki ilmoitusasiakirjan kappaleet ennen kuin ne toimitetaan edelleen kyseisten maiden toimivaltaisille viranomaisille. Joissakin kolmansissa maissa lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi allekirjoittaa ja päivätä ilmoituksen. Jos ilmoituksen tekijä ei ole sama henkilö kuin alkuperäinen jätteen tuottaja, on alkuperäisen tuottajan, uuden tuottajan tai jätteen kerääjän mahdollisuuksien mukaan myös allekirjoitettava ja päivättävä ilmoitus. On huomioitava, että tämä ei välttämättä ole käytännössä mahdollista, jos jätteen tuottajia on useita (kansallisessa lainsäädännössä saattaa olla tätä koskevia määritelmiä). Jos tuottaja ei ole tiedossa, ilmoituksen allekirjoittaa henkilö, jonka hallussa tai valvonnassa jäte on (jätteen haltija). Tämän allekirjoituksen pitäisi myös vahvistaa kolmansia osapuolia koskevan vastuuvakuutuksen olemassaolo. Jotkut kolmannet maat voivat edellyttää, että ilmoitusasiakirjaan liitetään todisteet vakuutuksesta tai muusta rahoitusvakuudesta sekä sopimus.

29.

Kenttä 18: Ilmoittakaa ilmoitusasiakirjan mukana toimitettavien lisäliitteiden määrä ( 28 ). Kuhunkin liitteeseen on merkittävä sen ilmoitusasiakirjan tunnistenumero, johon liite liittyy. Tunnistenumero on merkitty kentän 3 kulmaan.

30.

Kenttä 19: Baselin yleissopimuksen mukaisesti vastaanottomaan tai kauttakulkumaan tai -maiden (soveltuvin osin) toimivaltaisten viranomaisten on annettava tällainen vahvistus. OECD:n päätöksen mukaisesti vastaanottomaan toimivaltainen viranomainen antaa vahvistuksen. Jotkut kolmannet maat voivat kansallisen lainsäädäntönsä nojalla edellyttää, että myös lähtömaan toimivaltainen viranomainen antaa tällaisen vahvistuksen.

31.

Kentät 20 ja 21: Minkä tahansa asianomaisen maan toimivaltaiset viranomaiset voivat merkitä kirjallisen hyväksynnän kenttään 20. Baselin yleissopimuksessa (paitsi jos maa on päättänyt olla edellyttämättä kauttakulkua koskevaa kirjallista hyväksyntää ja on ilmoittanut siitä muille sopimuspuolille Baselin yleissopimuksen 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti) edellytetään ja myös tietyt maat edellyttävät aina kirjallista hyväksyntää (tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti kauttakulkumaan toimivaltainen viranomainen voi antaa hiljaisen hyväksynnän), kun taas OECD:n päätöksessä ei edellytetä kirjallista hyväksyntää. Ilmoittakaa maan nimi (tai sen maakoodi ISO 3166-standardin lyhenteellä). Jos siirtoon sovelletaan erityisehtoja, kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on rastitettava asianmukainen kohta ja eriteltävä ehdot kentässä 21 tai ilmoitusasiakirjan liitteessä. Jos toimivaltainen viranomainen vastustaa siirtoa, sen olisi merkittävä kenttään 20 ”VASTALAUSE” (OBJECTION). Vastustuksen syyt voidaan ilmoittaa kentässä 21 tai erillisessä kirjeessä.

V   Siirtoasiakirjan täyttämistä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet

32.

Ilmoituksen antaja täyttää ilmoituksen yhteydessä kentät 3, 4 ja 9–14. Ilmoituksen tekijän on täytettävä kentät 2, 5–8 (paitsi kuljetustapa, siirtopäivä ja allekirjoitus), 15 ja tarvittaessa 16, kun siirtoilmoituksen tekijä on saanut lähtömaan, vastaanottomaan ja kauttakulkumaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksynnät tai voi olettaa kauttakulkumaan osalta, että kyseisen maan toimivaltainen viranomainen on antanut hiljaisen hyväksynnän, ja ennen siirron tosiasiallista alkamista. Joissakin sellaisissa kolmansissa maissa, jotka eivät ole OECD:n jäsenmaita, lähtömaan toimivaltainen viranomainen voi täyttää nämä kohdat ilmoituksen tekijän puolesta. Kun kuljettaja tai tämän edustaja ottaa lähetyksen haltuunsa, kyseisen henkilön on täytettävä kohdat kuljetustapa, -päivä ja allekirjoitus, jotka ovat kentissä 8 a–c ja tarvittaessa kentässä 16. Vastaanottaja täyttää kentän 17, jos vastaanottaja ei ole jätteestä huolehtija tai jätteen hyödyntäjä ja jos vastaanottaja ottaa jätesiirron vastuulleen sen saavuttua vastaanottomaahan, ja tarvittaessa kentän 16.

33.

Kenttä 1: Lähtömaan toimivaltaisen viranomaisen on merkittävä tunnistenumero, joka on sama kuin ilmoitusasiakirjan kentässä 3 oleva numero.

34.

Kenttä 2 (ks. liitteessä II olevan 2 osan 1 kohta): Jos kyseessä on useista eristä kostuvan siirron yleinen ilmoitus, merkitkää siirron sarjanumero ja ilmoitusasiakirjan kentässä 4 ilmoitettu suunniteltujen siirtojen kokonaismäärä (merkitkää esimerkiksi ”4/11”, jos kyseessä on neljäs erä kaikkiaan 11 suunnitellusta siirrosta, joita kyseinen yleinen ilmoitus koskee). Jos kyseessä on yhdestä erästä koostuva siirto, merkitkää ”1/1”.

35.

Kentät 3 ja 4: Ilmoittakaa ilmoituksen tekijästä ( 29 ) ja siirron vastaanottajasta samat tiedot, jotka on annettu ilmoitusasiakirjan 1 ja 2 kentissä.

36.

Kenttä 5 (ks. liitteessä II olevan 2 osan 6 kohta): Ilmoittakaa jätteen todellinen paino tonneina (yksi tonni vastaa yhtä megagrammaa (Mg) tai tuhatta kilogrammaa). Joissakin kolmansissa maissa jätteen määrä voidaan ilmaista myös kuutioina (yksi kuutiometri vastaa 1 000 litraa) tai muuna metrijärjestelmän yksikkönä, kuten kiloina tai litroina. Muita metrijärjestelmän yksikköjä käytettäessä on mainittava oikea mittayksikkö ja yliviivattava lomakkeessa oleva mittayksikkö. Liittäkää mahdollisuuksien mukaan asiakirjaan siltavaakakuittien jäljennökset.

37.

Kenttä 6 (ks. liitteessä II olevan 2 osan 2 kohta): Ilmoittakaa siirron todellinen alkamispäivä (ks. myös ilmoitusasiakirjan kentässä 6 olevat ohjeet).

38.

Kenttä 7 (ks. liitteessä II olevan 2 osan 7 ja 8 kohta): Ilmoittakaa pakkaustyyppi käyttämällä siirtoasiakirjan liitteenä olevan lyhenne- ja koodiluettelon mukaista koodia. Jos siirto edellyttää erityiskäsittelyä, kuten työntekijöille tarkoitettujen tuottajan käsittelyohjeiden tai terveys- ja turvallisuustietojen, mukaan luettuna vuotojen käsittelyä koskevat tiedot, sekä kuljetushätätilanteita koskevien turvaohjeiden mukaisia toimia, rastittakaa asianmukainen kohta ja antakaa lisätiedot liitteessä. Ilmoittakaa myös, kuinka monta pakkausta lähetyksessä on.

39.

Kentät 8 a, b ja c (ks. liitteessä II olevan 2 osan 3 ja 4 kohta): Ilmoittakaa vaaditut tiedot (rekisteröintinumero (vain tarvittaessa), osoite (myös maan nimi), puhelin- ja faksinumerot (myös maakoodi)). Jos siirtoa hoitaa useampi kuin kolme kuljettajaa, olisi siirtoasiakirjaan liitettävä kutakin kuljettajaa koskevat asianmukaiset tiedot. Lähetyksen haltuunsa ottavan kuljettajan tai kuljettajien edustajan on ilmoitettava kuljetusmuoto ja siirtopäivä ja allekirjoitettava ilmoitus. Ilmoituksen tekijän on säilytettävä jäljennös allekirjoitetusta siirtoasiakirjasta. Lähetyksen siirtyessä uudelle kuljettajalle on kuljettajan tai kuljettajan edustajan noudatettava samoja ohjeita ja myös allekirjoitettava asiakirja. Edellisen kuljettajan on säilytettävä jäljennös allekirjoitetusta siirtoasiakirjasta.

40.

Kenttä 9: Ilmoittakaa samat tiedot kuin ilmoitusasiakirjan kentässä 9.

41.

Kentät 10 ja 11: Ilmoittakaa samat tiedot kuin ilmoitusasiakirjan kentässä 10 ja 11. Jos huolehtija tai hyödyntäjä on myös lähetyksen vastaanottaja, kirjoittakaa kenttään 10: ”same as block 4” (sama kuin kentässä 4). Huolehtimis- tai hyödyntämistoimien D13–D15, R12 tai R13 (jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY liitteen II A tai II B mukaisesti), osalta riittää kentässä 10 annettavat toimen suorittavaa laitosta koskevat tiedot. Siirtoasiakirjaan ei tarvitse merkitä tietoja muista laitoksista, jotka myöhemmin suorittavat toimia R12/R13 tai D13–15, tai laitoksesta/laitoksista, joka/jotka suorittaa/suorittavat toimia D1–D12 tai R1–R11.

42.

Kentät 12, 13 ja 14: Ilmoittakaa samat tiedot kuin ilmoitusasiakirjan kentissä 12, 13 ja 14.

43.

Kenttä 15 (ks. liitteessä II olevan 2 osan 9 kohta): Siirron käynnistyessä ilmoituksen tekijän (tai ilmoituksen tekijänä toimivan kauppiaan tai välittäjän) on allekirjoitettava ja päivättävä siirtoasiakirja. Joissakin kolmansissa maissa lähtömaan toimivaltainen viranomainen tai Baselin yleissopimuksen mukainen jätteen tuottaja voi allekirjoittaa ja päivätä siirtoasiakirjan. Liittäkää siirtoasiakirjaan tämän asetuksen 16 artiklan c kohdan mukaisesti jäljennös ilmoitusasiakirjasta, jossa on asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kirjalliset hyväksynnät ja ehdot. Jotkut kolmannet maat voivat edellyttää, että siirtoasiakirjaan liitetään alkuperäiset asiakirjat.

44.

Kenttä 16 (liitteessä II olevan 2 osan 5 kohta): Tätä kenttää voi täyttää kuka tahansa siirron kanssa tekemisissä oleva henkilö (ilmoituksen tekijä tai tarvittaessa lähtömaan toimivaltainen viranomainen, siirron vastaanottaja, kuka tahansa toimivaltainen viranomainen, kuljettaja) erityistapauksissa, kun kansallisessa lainsäädännössä edellytetään tiettyjä tarkempia tietoja (esimerkiksi tiedot satamasta, jossa jäte siirretään toiseen kuljetusmuotoon, konttien määrä ja niiden tunnistenumero, tai lisätodisteet tai leimat, jotka osoittavat, että toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet siirron). Ilmoittakaa joko kentässä 16 tai liitteessä reititys (saapumis- ja lähtöpaikka kussakin maassa, myös saapumis- ja/tai poistumis- ja/tai vientitullitoimipaikka yhteisössä ja kuljetusreitti (saapumis- ja lähtöpaikan välinen reitti), mahdolliset vaihtoehdot mukaan luettuina, myös odottamattomissa olosuhteissa.

45.

Kenttä 17: Siirron vastaanottaja täyttää tämän kentän, jos se ei ole huolehtija tai hyödyntäjä (ks. edellä kohta 15) ja jos se ottaa jätteen vastuulleen, kun siirto saapuu vastaanottomaahan.

46.

Kenttä 18: Huolehtimis- tai hyödyntämislaitoksen valtuutettu edustaja täyttää tämän kentän vastaanotettuaan jätelähetyksen. Rastittakaa asianomainen laitostyyppi. Vastaanotettujen määrien osalta ks. erityisohjeet kentän 5 kohdalla (36 kohta). Siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös annetaan viimeiselle kuljettajalle. Jos siirtoa ei jostain syystä oteta vastaan, on huolehtimis- ja hyödyntämislaitoksen edustajan välittömästi otettava yhteyttä maansa toimivaltaiseen viranomaiseen. Tämän asetuksen 16 artiklan d kohdan tai tarvittaessa 15 artiklan c kohdan taikka OECD:n päätöksen mukaisesti siirtoasiakirjan allekirjoitettu jäljennös on lähetettävä kolmen päivän kuluessa ilmoituksen tekijälle ja asianomaisten maiden toimivaltaisille viranomaisille (poikkeuksena ovat ne OECD:n kauttakulkumaat, jotka ovat ilmoittaneet OECD:n sihteeristölle, että ne eivät halua vastaanottaa siirtoasiakirjojen jäljennöksiä). Huolehtimis- tai hyödyntämislaitoksen on säilytettävä alkuperäinen siirtoasiakirja.

47.

Huolehtimis- tai hyödyntämistoimia, mukaan luettuna toimet D13–D15, R12 tai R13, suorittavan laitoksen on vahvistettava jätelähetyksen vastaanotto. Laitoksen, joka suorittaa jotakin toimista D13–D15 tai R12/R13 tai toimista D1–D12 tai R1–R11 sen jälkeen, kun samassa maassa on suoritettu toimia D13–D15 tai R12/R13, ei kuitenkaan tarvitse vahvistaa jätelähetyksen vastaanottamista toimintoja D13–D15 tai R12/R13 suorittavasta laitoksesta. Näin ollen kenttää 18 ei tarvitse käyttää lähetyksen lopullisen vastaanottamisen vahvistamiseen tällaisessa tapauksessa. Ilmoittakaa huolehtimis- tai hyödyntämistoimen tyyppi käyttämällä jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY liitteissä II A tai II B olevia R- tai D-koodeja ja arvioitu ajankohta, johon mennessä jätteen huolehtimis- tai hyödyntämistoimet päättyvät.

48.

Kenttä 19: Huolehtija tai hyödyntäjä täyttää tämän kentän vahvistaakseen jätteen huolehtimis- tai hyödyntämistoimen päättymisen. Tämän asetuksen 16 artiklan e ja tarvittaessa 15 artiklan d kohdan sekä OECD:n päätöksen mukaisesti ilmoituksen tekijälle ja lähtömaan, kauttakulkumaan (tätä ei edellytetä OECD:n päätöksessä) ja vastaanottomaan toimivaltaisille viranomaisille olisi lähetettävä siirtoasiakirjan, jonka kenttä 19 on täytetty, allekirjoitettu jäljennös mahdollisimman pian, mutta viimeistään 30 päivää huolehtimis- tai hyödyntämistoimen päättymisen jälkeen ja viimeistään yksi kalenterivuosi jätteen vastaanottamisen jälkeen. Jotkut kolmannet maat, jotka eivät ole OECD:n jäsenvaltioita, voivat edellyttää Baselin yleissopimuksen mukaisesti, että ilmoituksen tekijälle ja lähtömaan toimivaltaiselle viranomaiselle lähetetään allekirjoitettu jäljennös siirtoasiakirjasta, jonka kenttä 19 on täytetty. Huolehtimis- tai hyödyntämistoimien D13–D15 tai R12/R13 osalta riittää kentässä 10 annettavat tiedot tällaisen toimen suorittavasta laitoksesta. Siirtoasiakirjaan ei tarvitse liittää tietoja muista laitoksista, joissa suoritetaan myöhemmin toimia R12/R13 tai D13–15 taikka toimia D1–D12 tai R1–R11.

49.

Jokaisen laitoksen, joka suorittaa huolehtimis- tai hyödyntämistoimia, mukaan lukien toimet D13–D15 tai R12/R13, on vahvistettava jätteestä huolehtiminen tai jätteen hyödyntäminen. Tästä syystä sellainen laitos, joka suorittaa jotakin toimista D13–D15 tai R12/R13 tai toimista D1–D12 tai R1–R11 sen jälkeen, kun samassa maassa on suoritettu toimia D1–D15 tai R12/ R13, ei saisi käyttää kenttää 19 jätteen hyödyntämisen tai siitä huolehtimisen vahvistamiseen, koska tämän kentän on jo täyttänyt laitos, joka suorittaa toimia D13–D15 tai R12/R13. Kunkin maan on varmistettava tapa, jolla huolehtimis- tai hyödyntämistoimi on vahvistettava.

50.

Kentät 20, 21 ja 22: Näitä kenttiä käytetään tullitoimipaikkojen yhteisön rajoilla tekemiin tarkastuksiin.

▼B
LIITE II

ILMOITUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT JA ASIAKIRJAT

Osa 1   ILMOITUSASIAKIRJASSA ANNETTAVAT TAI SIIHEN LIITETTÄVÄT TIEDOT:

1. Ilmoitusasiakirjan sarjanumero tai muu hyväksytty tunniste ja suunniteltujen siirtojen kokonaislukumäärä.

2. Ilmoituksen tekijän nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö.

3. Jos ilmoituksen tekijä ei ole jätteen tuottaja, tuottajan (tuottajien) nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö.

4. Jälleenmyyjän tai välittäjän nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite ja yhteyshenkilö, jos ilmoituksen tekijä on valtuuttanut tämän 2 artiklan 15 kohdan mukaisesti.

5. Hyödyntämis- tai huolehtimislaitoksen nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero, yhteyshenkilö, sen käyttämät tekniikat sekä tieto siitä, onko se saanut 14 artiklassa tarkoitetun ennakkohyväksynnän.

Jos jäte siirretään väliaikaisia huolehtimis- tai hyödyntämistoimia varten, edellä mainitut tiedot on annettava kaikista niistä laitoksista, joissa väliaikaiset hyödyntämis- tai huolehtimistoimet on tarkoitus myöhemmin toteuttaa.

Jos hyödyntämis- tai huolehtimislaitos on mainittu direktiivin 96/61/EY liitteessä I olevan luettelon luokassa 5, on kyseisen direktiivin 4 ja 5 artiklan mukaisesti myönnetystä, voimassa olevasta luvasta esitettävä todiste (esimerkiksi vakuutus luvan olemassaolosta).

6. Vastaanottajan nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö.

7. Aiotun kuljettajan (kuljettajien) ja/tai sen (niiden) edustajien nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero, sähköpostiosoite, rekisteröintinumero ja yhteyshenkilö.

8. Lähtömaa ja sen toimivaltainen viranomainen.

9. Kauttakulkumaat ja niiden toimivaltaiset viranomaiset.

10. Vastaanottomaa ja sen toimivaltainen viranomainen.

11. Koskeeko ilmoitus yksittäistä siirtoa vai onko se yleinen? Jos ilmoitus on yleinen, on ilmoitettava sen voimassaoloaika.

12. Siirron (siirtojen) suunniteltu aloituspäivä (aloituspäivät).

13. Suunniteltu kuljetustapa.

14. Suunniteltu saapumis- ja lähtöpaikka kussakin maassa, myös saapumis- ja/tai poistumis- ja/tai vientitullitoimipaikka yhteisössä ja suunniteltu kuljetusreitti (saapumis- ja lähtöpaikan välinen reitti), mahdolliset vaihtoehdot mukaan luettuina, myös odottamattomissa olosuhteissa.

15. Todiste siitä, että kuljettaja(t) on rekisteröity jätekuljetusten suorittajaksi (esim. vakuutus rekisteröinnin olemassaolosta).

16. Jätteen määrittäminen asianmukaisen luettelon nimikkeiden avulla, lähde (lähteet), kuvaus, koostumus ja mahdolliset vaaralliset ominaisuudet. Jos jäte on peräisin monesta lähteestä, jätteistä on laadittava yksityiskohtainen luettelo.

17. Arvioidut enimmäis- ja vähimmäismäärät.

18. Suunniteltu pakkaustyyppi.

19. Hyödyntämis- tai huolehtimistoim(i)en yksilöiminen direktiivin 2006/12/EY liitteiden II A ja II B mukaisesti.

20. Jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi:

a) hyödyntämisen jälkeen jäljelle jääneen osan suunniteltu huolehtimismenetelmä;

b) hyödynnetyn materiaalin määrä suhteessa siihen jätteen määrään, jota ei voida hyödyntää;

c) arvio hyödynnetyn materiaalin arvosta;

d) hyödyntämiskustannukset ja sen osan, jota ei voida hyödyntää, huolehtimiskustannukset.

21. Todiste vakuutuksesta kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvan vahingon varalta (esim. vakuutus tällaisen vakuutuksen olemassaolosta).

22. Selvitys ilmoituksen tekijän ja vastaanottajan välisestä jätteen hyödyntämistä tai siitä huolehtimista koskevasta sopimuksesta (tai vakuutus sopimuksen olemassaolosta), jonka on oltava tehty ja voimassa oleva, kun jätteen siirrosta tehdään ilmoitus, kuten 4 artiklan toisen kohdan 4 alakohdassa ja 5 artiklassa säädetään.

23. Jäljennös tai selvitys jätteen tuottajan, uuden tuottajan tai kerääjän ja välittäjän tai jälleenmyyjän välisestä sopimuksesta (tai vakuutus sopimuksen olemassaolosta) siinä tapauksessa, että ilmoituksen tekijänä on välittäjä tai kauppias.

24. Selvitys rahoitusvakuudesta tai vastaavasta vakuutuksesta (tai vakuutus tällaisen vakuuden tai vakuutuksen olemassaolosta, jos toimivaltainen viranomainen sallii sen), jonka on oltava asetettu ja voimassa oleva, kun jätteen siirrosta tehdään ilmoitus tai, jos se toimivaltainen viranomainen, joka hyväksyy rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen, sen sallii, viimeistään silloin, kun siirto alkaa, kuten 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa ja 6 artiklassa säädetään.

25. Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat sen tietämyksen mukaan täydelliset ja oikeat.

26. Jos ilmoituksen tekijä ei ole jätteen tuottaja 2 artiklan 15 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti, ilmoituksen tekijän on varmistettava, että myös jätteen tuottaja tai yksi 2 artiklan 15 kohdan a alakohdan ii tai iii alakohdassa osoitetuista henkilöistä allekirjoittaa liitteen IA mukaisen ilmoitusasiakirjan silloin, kun se on käytännössä mahdollista.

Osa 2   SIIRTOASIAKIRJASSA ANNETTAVAT TAI SIIHEN LIITETTÄVÄT TIEDOT:

On annettava kaikki 1 osassa luetellut tiedot ja jäljempänä esitettyjen kohtien mukaisesti ajan tasalle saatetut tiedot sekä muut erikseen mainitut lisätiedot.

1. Siirron järjestysluku ja siirtojen kokonaislukumäärä.

2. Päivä, jona jätteen siirto alkoi.

3. Kuljetustapa.

4. Kuljetuksen suorittajan nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite.

5. Saapumis- ja lähtöpaikka kussakin maassa, myös saapumis- ja/tai poistumis- ja/tai vientitullitoimipaikka yhteisössä ja kuljetusreitti (saapumis- ja lähtöpaikan välinen reitti), mahdolliset vaihtoehdot mukaan luettuina, myös odottamattomissa olosuhteissa.

6. Määrät

7. Pakkaustyyppi.

8. Mahdolliset yhdeltä tai useammalta kuljetuksen suorittajalta vaaditut varotoimet.

9. Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että tarpeelliset suostumukset on saatu asianomaisten maiden toimivaltaisilta viranomaisilta. Tässä vakuutuksessa on oltava ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

10. Asianmukaiset allekirjoitukset kuljetuksen kussakin eri vaiheessa.

Osa 3   LISÄTIEDOT JA ASIAKIRJAT, JOITA TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET VOIVAT VAATIA:

1. Sen luvan tyyppi ja voimassaoloaika, jonka nojalla hyödyntämis- tai huolehtimislaitos toimii.

2. Jäljennös direktiivin 96/61/EY 4 ja 5 artiklan mukaisesti myönnetystä luvasta.

3. Kuljetuksen turvallisuuden varmistamiseksi toteutettavat toimenpiteet.

4. Ilmoituksen tekijän ja laitoksen välinen kuljetusetäisyys ja mahdolliset vaihtoehtoiset kuljetusreitit, myös odottamattomissa olosuhteissa, sekä useita kuljetusmuotoja käyttävässä kuljetuksessa paikka, jossa vaihto tapahtuu.

5. Tiedot ilmoituksen tekijän ja laitoksen välisistä kuljetuskustannuksista.

6. Jäljennös asiakirjasta, joka osoittaa, että kuljetuksen suorittaja(t) on rekisteröity jätekuljetusten suorittajaksi.

7. Jätteen koostumuksen kemiallinen analyysi.

8. Jätteen syntyprosessin kuvaus.

9. Vastaanottavassa laitoksessa toteutettavan käsittelyprosessin kuvaus.

10. Rahoitusvakuus tai vastaava vakuutus tai sen jäljennös.

11. Tiedot 4 artiklan toisen kohdan 5 alakohdan ja 6 artiklan mukaisesti vaadittavan rahoitusvakuuden tai vastaavan vakuutuksen laskemisesta.

12. Jäljennös 1 osan 22 ja 23 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista.

13. Jäljennös vakuutussopimuksesta kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvan vahingon varalta.

14. Muut tiedot, joita tarvitaan ilmoituksen arvioimiseen tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
LIITE III

LUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIHIN SOVELLETAAN 18 ARTIKLASSA TARKOITETTUJA YLEISIÄ TIETOJEN ANTAMISTA KOSKEVIA VAATIMUKSIA (NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEET) ( 30 )

Huolimatta siitä, onko jäte mainittu tässä luettelossa vai ei, siihen ei välttämättä sovelleta 18 artiklassa tarkoitettuja yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia, jos jäte on siinä määrin muiden aineiden saastuttama, että

a) jätteeseen liittyvät riskit kasvavat niin suuriksi, että siihen on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä ottaen huomioon direktiivin 91/689/ETY liitteessä III luetellut vaaralliset ominaisuudet; tai että

b) jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla estyy.

Osa I

Seuraaviin jätteisiin sovelletaan 18 artiklassa tarkoitettuja yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia:

Baselin yleissopimuksen liitteessä IX ( 31 ) luetellut jätteet.

▼M6

Tässä asetuksessa:

a) kaikkia viittauksia Baselin yleissopimuksen liitteen IX luetteloon A pidetään viittauksina tämän asetuksen liitteeseen IV;

b) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1020 sisältyvä termi ”työstetty bulkkitavara” sisältää kaiken nimikkeessä luetellun kiinteän ( 32 ) metalliromun;

c) Baselin yleissopimuksen mukainen nimike B1030 on: ”Tulenkestävien metallien jätteet”;

d) Baselin yleissopimuksen mukaisen nimikkeen B1100 osaa ”kuparin käsittelyssä muodostuvat kuonat” ei sovelleta, vaan sen sijaan sovelletaan (OECD:n luokituksen mukaista) osassa II olevaa nimikettä GB040;

e) Baselin yleissopimukseen sisältyvää nimikettä B1110 ei sovelleta, vaan sen sijaan sovelletaan (OECD:n luokituksen mukaisia) osassa II olevia nimikkeitä GC010 ja GC020;

f) Baselin yleissopimukseen sisältyvää nimikettä B2050 ei sovelleta, vaan sen sijaan sovelletaan (OECD:n luokituksen mukaista) osassa II olevaa nimikettä GG040;

g) viittaukseen Baselin yleissopimuksen mukaisessa nimikkeessä B3010 mainittuihin fluorattuihin polymeerijätteisiin katsotaan sisältyvän polymeerit ja fluorieteenien kopolymeerit (PTFE).

▼B

Osa II

Myös seuraaviin jätetyyppeihin sovelletaan 18 artiklassa tarkoitettuja yleisiä tietojen antamista koskevia vaatimuksia.

Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa muodostuvat metallipitoiset jätteetGB040

7112

262030

262090

Jalometallien ja kuparin käsittelyssä muodostunut, jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

Muut metalleja sisältävät jätteetGC010

 

Sähkölaitteiden jätteet, jotka sisältävät vain metalleja tai metalliseoksia

GC020

 

Elektroniikkaromu (kuten painetut piirilevyt, elektroniset komponentit, johdot jne.) ja talteen otetut elektroniset komponentit, jotka soveltuvat perus- ja jalometallien hyödyntämiseen

GC030

ex 890800

Romutettavaksi tarkoitetut alukset ja muut uivat rakenteet, asianmukaisesti tyhjennettyinä lastista ja muista aluksen toiminnassa syntyneistä aineista, jotka mahdollisesti on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi tai jätteeksi

GC050

 

Nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen (FCC) käytetyt katalyytit (kuten alumiinidioksidi, zeoliitit)

Kiinteä lasijäteGE020

ex 7001

ex 701939

Lasikuitujäte

Kiinteät keraamiset jätteetGF010

 

Muotoilun jälkeen poltettujen keraamisten tuotteiden jätteet, myös keraamisten astioiden jätteet (sekä käyttämättömät että käytetyt)

Muut jätteet, jotka muodostuvat pääasiallisesti epäorgaanisista ainesosista mutta saattavat sisältää metalleja ja orgaanisia aineitaGG030

ex 2621

Hiilivoimalaitosten pohjatuhka ja laskettu kuona

GG040

ex 2621

Hiilivoimalaitosten lentotuhka

Kiinteä muovijäteGH013

391530

ex 390410 —40

Vinyylikloridipolymeerit

Vuotien värjäyksessä ja käsittelyssä ja nahan käytössä muodostuvat jätteetGN010

ex 050200

Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen jätteet; mäyränkarvojen ja muiden harjantekoon käytettävien karvojen jätteet

GN020

ex 050300

Jouhien jätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinäkin

GN030

ex 050590

Höyhen- tai untuvapeitteisten linnunnahkojen ja muiden osien, höyhenten ja höyhenten osien jätteet (myös sellaisten, joiden reunat on leikattu) ja sellaisten untuvien jätteet, joita ei ole valmistettu muulla tavoin kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten

▼M4
LIITE IIIA

KAHDEN TAI USEAMMAN LIITTEESSÄ III LUETELLUN JÄTTEEN SEOKSET, JOTKA EIVÄT KUULU MIHINKÄÄN YKSITTÄISEEN 3 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETTUUN NIMIKKEESEEN

1. Riippumatta siitä, onko seokset sisällytetty tähän luetteloon vai ei, niihin voidaan olla soveltamatta 18 artiklassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia yleisiä vaatimuksia, jos ne ovat siinä määrin muiden aineiden saastuttamia, että

a) jätteisiin liittyvä riski on kasvanut sellaiseksi, että niihin on aiheellista soveltaa kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä, kun otetaan huomioon direktiivin 91/689/ETY liitteessä III luetellut vaaralliset ominaisuudet; tai

b) jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta järkevällä tavalla on mahdotonta.

▼M7

2. Seuraavat jäteseokset sisällytetään tähän liitteeseen:

a) Baselin yleissopimuksen mukaisiin nimikkeisiin B1010 ja B1050 luokitellut jäteseokset;

b) Baselin yleissopimuksen mukaisiin nimikkeisiin B1010 ja B1070 luokitellut jäteseokset;

c) Baselin yleissopimuksen mukaisiin nimikkeisiin B3040 ja B3080 luokitellut jäteseokset;

d) OECD:n luokituksen mukaiseen nimikkeeseen GB040 ja Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1100 luokitellut jäteseokset rajoitettuina seuraaviin: kovasinkki, sinkkiä sisältävät kuonat, alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta sekä kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, upokkaat mukaan luettuina;

e) OECD:n luokituksen mukaiseen nimikkeeseen GB040, Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1070 ja Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1100 luokitellut jäteseokset rajoitettuina seuraaviin: kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, upokkaat mukaan luettuina.

Edellä c ja d alakohdassa tarkoitettuja nimikkeitä ei sovelleta sellaisiin maihin suuntautuvaan vientiin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä.

▼M7

3. Seuraavat jäteseokset, jotka luokitellaan yhden ainoan nimikkeen eri luetelmakohtiin tai alaluetelmakohtiin, sisällytetään tähän liitteeseen:

a) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1010 luokitellut jäteseokset;

b) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B2010 luokitellut jäteseokset;

c) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B2030 luokitellut jäteseokset;

d) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3010 luokitellut jäteseokset, jotka on lueteltu kohdassa Seuraavista halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu;

e) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3010 luokitellut jäteseokset, jotka on lueteltu kohdassa Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet;

f) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3010 luokitellut jäteseokset, jotka on lueteltu kohdassa Perfluorialkoksialkaani;

g) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3020 luokitellut jäteseokset rajoitettuina seuraaviin: valkaisematon paperi tai kartonki taikka aaltopaperi tai -kartonki, muu, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistettu paperi tai kartonki, pääasiassa mekaanisesta massasta valmistettu paperi tai kartonki (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet);

h) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3030 luokitellut jäteseokset;

i) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3040 luokitellut jäteseokset;

j) Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3050 luokitellut jäteseokset.

▼M8
LIITE IIIB

NS. VIHREÄN JÄTELUETTELON JÄTTEET, JOTKA ON 58 ARTIKLAN 1 KOHDAN b ALAKOHDAN MUKAISESTI MÄÄRÄ SISÄLLYTTÄÄ BASELIN YLEISSOPIMUKSEN TAI OECD:N PÄÄTÖKSEN LIITTEISIIN

1. Riippumatta siitä, onko jäte sisällytetty tähän luetteloon vai ei, siihen voidaan olla soveltamatta 18 artiklassa säädettyjä tietojen toimittamista koskevia yleisiä vaatimuksia, jos jäte on siinä määrin muiden aineiden saastuttama, että

a) jätteisiin liittyvä riski on kasvanut sellaiseksi, että niihin on aiheellista soveltaa kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä, kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY ( 33 ) liitteessä III luetellut vaaralliset ominaisuudet; tai

b) jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta järkevällä tavalla on mahdotonta.

2. Seuraavat jätteet sisällytetään tähän liitteeseen:

▼M12 —————

▼M8

BEU04

Komposiittipakkaukset, jotka sisältävät pääosin paperia ja jonkin verran muovia ja jotka eivät sisällä jäämiä eivätkä kuulu Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B3020

BEU05

Maa-, puutarha- ja metsätaloudesta, puutarhoista, puistoista ja hautausmailta peräisin oleva puhdas biologisesti hajoava jäte

3. Tässä liitteessä lueteltujen jätteiden kuljetukset eivät rajoita neuvoston direktiivin 2000/29/EY ( 34 ) säännösten, mukaan lukien sen 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyt toimenpiteet, soveltamista.

▼B
LIITE IV

LUETTELO JÄTTEISTÄ, JOIHIN SOVELLETAAN KIRJALLISTA ENNAKKOILMOITUS- JA HYVÄKSYNTÄMENETTELYÄ (NS. KELTAISEN JÄTELUETTELON JÄTTEET) ( 35 )

OSA I

Seuraaviin jätteisiin sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä:

Baselin yleissopimuksen liitteissä II ja VIII luetellut jätteet ( 36 ).

Tässä asetuksessa:

a) kaikkia viittauksia Baselin yleissopimuksen liitteen VIII luetteloon B on pidettävä viittauksina tämän asetuksen liitteeseen III;

b) Baselin yleissopimuksen mukaisessa nimikkeessä A1010 oleva ilmaus ”Tähän nimikkeeseen eivät sisälly jätteet, jotka on erikseen mainittu (liitteen IX) luettelossa B” viittaa Baselin yleissopimuksen mukaiseen nimikkeeseen B1020 ja nimikettä B1020 koskevaan alaviitteeseen, joka on tämän asetuksen liitteen III osassa I olevassa b kohdassa;

c) Baselin yleissopimuksen mukaisia nimikkeitä A1180 ja A2060 ei sovelleta, vaan niiden sijaan liitteen III osassa II olevia nimikkeitä GC010, GC020 ja GG040;

d) Baselin yleissopimuksen mukainen nimike A4050 sisältää alumiinin sulatuksessa syntyvät käytetyt upokkaiden vuorausaineet, koska ne sisältävät luokkaan Y33 kuuluvia epäorgaanisia syanideja. Jos syanidit on hävitetty, käytetyt upokkaiden vuorausaineet luokitellaan osassa II olevaan nimikkeeseen AB120, koska ne sisältävät luokkaan Y32 kuuluvia epäorgaanisia fluoriyhdisteitä (ei kuitenkaan kalsiumfluoridia).

OSA II

Myös seuraaviin jätteisiin sovelletaan kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä.

Metallipitoiset jätteet▼M6

AA010

261900

Rauta- ja terästeollisuudesta peräisin oleva kuona, hehkuhilse ja muut jätteet (1)

▼B

AA060

262050

Vanadiinituhka ja jäännökset (1)

AA190

810420

ex 810430

Magnesiumjäte ja -romu, joka on syttyvää, itsestään syttyvää tai josta aiheutuu vaarallisen suuria määriä syttyvien kaasujen päästöjä

(1)   Tähän luetteloon kuuluvat jätteet, jotka ovat tuhkaa, jäämiä, hehkuhilsettä, skimmaus-, kuorimis- tai kaapimisjätettä, pölyä, jauhetta, lietettä tai suodatteita, ellei näitä ole nimenomaan lueteltu muualla.

Pääasiallisesti epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia aineitaAB030

 

Metallien pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet

AB070

 

Valimoissa käytetyt hiekat

AB120

ex 281290 ex 3824

Epäorgaaniset halidiyhdisteet, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

AB130

 

Käytetty puhallushiekka

AB150

ex 382490

Savukaasun rikinpoistossa (FGD) muodostuva puhdistamaton kalsiumsulfiitti ja kalsiumsulfaatti

Pääasiallisesti orgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineitaAC060

ex 381900

Hydraulinesteet

AC070

ex 381900

Jarrunesteet

AC080

ex 382000

Jäätymisenestonesteet

AC150

 

Kloorifluorihiilivedyt

AC160

 

Halonit

AC170

ex 440310

Käsitellyt korkki- ja puujätteet

AC250

 

Pinta-aktiiviset aineet

AC260

ex 3101

Sian virtsa ja ulosteet

AC270

 

Jätevedenpuhdistamoiden liete

Jätteet, jotka voivat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia ainesosiaAD090

ex 382490

Reprografia- ja valokuvauskemikaalien ja -materiaalien tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, ellei niitä ole eritelty tai lueteltu muualla

AD100

 

Muovin pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet

AD120

ex 391400 ex 3915

Ioninvaihtohartsit

AD150

 

Suodattimina (kuten biosuodattimet) käytetyt luonnosta peräisin olevat orgaaniset aineet

Pääasiallisesti epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia aineitaRB020

ex 6815

Fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan asbestin kaltaiset keraamiset kuidut
LIITE IVA

LIITTEESSÄ III LUETELLUT JÄTTEET, JOIHIN KUITENKIN SOVELLETAAN KIRJALLISTA ILMOITUS- JA HYVÄKSYNTÄMENETTELYÄ (3 ARTIKLAN 3 KOHTA)
LIITE V

JÄTTEET, JOIHIN SOVELLETAAN 36 ARTIKLASSA SÄÄDETTYÄ VIENTIKIELTOA

Johdanto

1. Liitettä V sovelletaan rajoittamatta direktiivien 91/689/ETY ja 2006/12/EY soveltamista.

2. Tämä liite on kolmiosainen, ja 2 ja 3 osaa sovelletaan ainoastaan silloin, kun 1 osaa ei voida soveltaa. Jotta voidaan määrittää, onko tietty jätetyyppi lueteltu tässä liitteessä, on siksi ensin tarkistettava, onko se lueteltu tämän liitteen 1 osassa, ja jollei, onko se lueteltu 2 osassa, ja jollei, onko se lueteltu 3 osassa.

1 osa on jaettu kahteen alaosastoon. Luettelossa A luetellaan Baselin yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vaarallisiksi luokitellut jätteet, jotka ovat tästä syystä vientikiellon alaisia, ja luettelossa B jätteet, joita Baselin yleissopimuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohta ei kata ja joita vientikielto ei näin ollen koske.

Jos jokin jätetyyppi on lueteltu 1 osassa, on siten tarkistettava, onko se lueteltu luettelossa A vai luettelossa B. Ainoastaan siinä tapauksessa, että jätetyyppiä ei ole lueteltu 1 osan A tai B luettelossa, on tarkistettava, onko se lueteltu joko 2 osan vaarallisten jätteiden luettelossa (tähdellä (*) merkityt jätteet) tai 3 osassa. Jos näin on, siihen sovelletaan vientikieltoa.

3. Jäljempänä 1 osan luettelossa B olevat jätteet, jotka sisältyvät 2 osassa lueteltuihin ei-vaarallisiin jätteisiin (jätetyypit, joita ei ole merkitty tähdellä (*)), ovat vientikiellon alaisia, jos niissä olevien muiden aineiden pitoisuus on niin suuri, että

a) jätteeseen liittyvät riskit kasvavat niin suuriksi, että siihen on sovellettava kirjallista ennakkoilmoitus- ja hyväksyntämenettelyä ottaen huomioon direktiivin 91/689/ETY liitteessä III luetellut vaaralliset ominaisuudet; tai että

b) jätteen hyödyntäminen ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla estyy.

Osa 1 ( 37 )

Luettelo A (Baselin yleissopimuksen liite VIII)

A1   METALLIJÄTTEET JA METALLIPITOISET JÄTTEET

A1010 Metallijätteet ja metalliseokset, jotka sisältävät seuraavia aineita:

 Antimoni

 Arseeni

 Beryllium

 Kadmium

 Lyijy

 Elohopea

 Seleeni

 Telluuri

 Tallium

Tähän nimikkeeseen eivät sisälly jätteet, jotka on erikseen mainittu luettelossa B.

A1020 Jätteet, lukuun ottamatta metallikappaleita, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita tai ovat niiden saastuttamia:

 Antimoni, antimoniyhdisteet

 Beryllium, berylliumyhdisteet

 Kadmium, kadmiumyhdisteet

 Lyijy, lyijy-yhdisteet

 Seleeni, seleeniyhdisteet

 Telluuri, telluuriyhdisteet

A1030 Jätteet, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita tai ovat niiden saastuttamia:

 Arseeni, arseeniyhdisteet

 Elohopea, elohopeayhdisteet

 Tallium, talliumyhdisteet

A1040 Jätteet, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita:

 Metallikarbonyylit

 Kuusiarvoiset kromiyhdisteet

A1050 Galvaaninen liete

A1060 Metallien peittauksesta peräisin olevat jäteliuokset

A1070 Sinkin käsittelyssä syntyvät liuotusjäännökset, pölyt ja lietteet, kuten jarosiitti, hematiitti jne.

A1080 Sinkkijäännökset, jotka eivät sisälly luetteloon B ja jotka sisältävät lyijyä ja kadmiumia sellaisina pitoisuuksina, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus

A1090 Eristetyn kuparilangan poltossa syntyvä tuhka

A1100 Kuparisulattamojen kaasunpuhdistusjärjestelmien pölyt ja jäännökset

A1110 Kuparin elektrolyyttisessä jalostuksessa ja rikastuksessa syntyvät käytetyt elektrolyyttiliuokset

A1120 Kuparin elektrolyyttisessä jalostuksessa ja rikastuksessa käytettävissä elektrolyytin puhdistusjärjestelmissä syntyvät jätelietteet, ei kuitenkaan anodilieju

A1130 Liuennutta kuparia sisältävät käytetyt syövytysliuokset

A1140 Kuparikloridi- ja kuparisyanidikatalyyttijätteet

A1150 Painettujen piirilevyjen poltossa syntyvä jalometallituhka, joka ei sisälly luetteloon B ( 38 )

A1160 Lyijyakkujäte, kokonaisena tai murskattuna

A1170 Lajittelemattomat jäteakut ja -paristot lukuun ottamatta sekoituksia, joissa on ainoastaan luettelossa B mainittuja akkuja. Akku- ja paristojäte, jota ei ole erikseen mainittu luettelossa B ja joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina määrinä, että ne ovat vaarallisia

A1180 Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte tai -romu ( 39 ), joka sisältää sellaisia komponentteja kuten luettelossa A mainittuja akkuja tai muita paristoja, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia ja PCB-kondensaattoreita, tai jossa on epäpuhtautena liitteessä I tarkoitettuja aineita (esim. kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polykloorattuja bifenyylejä) siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B1110) ( 40 )

A1190 Jätemetallikaapelit, jotka on päällystetty tai eristetty muoveilla, jotka sisältävät kivihiilitervaa, PCB-yhdisteitä ( 41 ), lyijyä, kadmiumia, muita orgaanisia halogeeniyhdisteitä tai muita liitteessä I mainittuja ainesosia tai ovat niiden saastuttamia, mikäli niillä on liitteessä III mainittuja ominaisuuksia.

A2   PÄÄASIASSA EPÄORGAANISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT JÄTTEET, JOTKA VOIVAT SISÄLTÄÄ METALLEJA JA ORGAANISIA AINEITA

A2010 Katodisädeputkista ja muusta aktivoituneesta lasista peräisin oleva lasijäte

A2020 Nestemäiset tai lietteenä olevat epäorgaaniset fluoriyhdisteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A2030 Katalyyttijätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A2040 Kemianteollisuuden prosesseissa muodostuva kipsijäte, joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2080)

A2050 Asbestijäte (pöly ja kuidut)

A2060 Hiilivoimalaitosten lentotuhka, joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2050)

A3   PÄÄASIASSA ORGAANISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT JÄTTEET, JOTKA VOIVAT SISÄLTÄÄ METALLEJA JA EPÄORGAANISIA AINEITA

A3010 Petrolikoksin ja bitumin tuotannossa tai jalostuksessa muodostuva jäte

A3020 Jätemineraaliöljyt, jotka eivät sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa

A3030 Jätteet, jotka sisältävät lyijypitoisia nakutuksenestoyhdisteiden lietteitä, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia

A3040 Lämmönsiirtonesteiden jätteet

A3050 Hartsien, lateksin, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B4020)

A3060 Nitroselluloosajäte

A3070 Nestemäiset tai lietteenä olevat fenoli- ja fenoliyhdistejätteet, mukaan lukien kloorifenolit

A3080 Eetterijätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A3090 Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe, joka sisältää kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B3100)

A3100 Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut jätteet, jotka sisältävät kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B3090)

A3110 Vuotien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä tai taudinaiheuttajia (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B3110)

A3120 Metallinöyhtä — paloittelussa muodostuva kevytjae

A3130 Orgaanisten fosforiyhdisteiden jätteet

A3140 Halogenoimattomat orgaaniset liuotinjätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A3150 Halogenoidut orgaaniset liuotinjätteet

A3160 Orgaanisten liuottimien hyödyntämisessä muodostuvat halogenoidut tai halogenoimattomat vedettömät tislausjäännökset

A3170 Alifaattisten halogenoitujen hiilivetyjen (kuten metyylikloridin, dikloorietaanin, vinyylikloridin, vinyylideenikloridin, allyylikloridin ja epikloorihydrinin) valmistuksessa muodostuvat jätteet

A3180 Jätteet, aineet ja tuotteet, jotka sisältävät polyklooribifenyylejä (PCB), polyklooriterfenyylejä (PCT), polykloorinaftaleenia (PCN) tai polybromibifenyylejä (PBB) tai mitä tahansa näiden yhdisteiden monibromijohdannaisia, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia edellyttäen, että näiden yhdisteiden pitoisuus on vähintään 50 mg/kg ( 42 )

A3190 Tervamaiset jäännökset (paitsi kauppabitumit), joita syntyy orgaanisten aineiden jalostuksessa, tislauksessa tai pyrolyyttisessä käsittelyssä

A3200 Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), jotka sisältävät tervaa (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2130).

A4   JÄTTEET, JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ JOKO EPÄORGAANISIA TAI ORGAANISIA AINEITA

A4010 Lääkevalmisteiden tuotannossa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A4020 Lääketieteellisessä toiminnassa syntyvät ja sitä vastaavat jätteet eli sairaanhoidossa, lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin tai muissa hoitotoimenpiteissä syntyvät jätteet sekä sairaaloissa ja muissa laitoksissa potilaiden tutkimusten ja hoidon yhteydessä taikka tutkimushankkeissa syntyvät jätteet

A4030 Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, mukaan lukien tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineet, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia, ovat vanhentuneita ( 43 ) tai eivät enää sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa

A4040 Puunsuojauskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet ( 44 )

A4050 Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:

 epäorgaaniset syanidit lukuun ottamatta kiinteässä muodossa olevia jalometalleja sisältäviä jäännöksiä, joissa on pieniä määriä epäorgaanisia syanideja

 orgaaniset syanidit

A4060 Jäteöljy/vesi-, hiilivety/vesiseokset, emulsiot

A4070 Painomusteiden, väriaineiden, pigmenttien, maalien, lakkojen ja vernissojen tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B4010)

A4080 Räjähdysalttiit jätteet (jotka eivät sisälly luetteloon B)

A4090 Happamat tai emäksiset jäteliuokset, jotka eivät sisälly luettelossa B olevaan vastaavaan nimikkeeseen (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2120)

A4100 Teollisuuden kaasupäästöjen puhdistuksessa käytettyjen, saastumista ehkäisevien laitteiden jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon B

A4110 Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia:

 polyklooratut dibentsofuraanit

▼C3

 polyklooratut dibentso-p-dioksiinit

▼B

A4120 Jätteet, jotka sisältävät peroksideja, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia

A4130 Jätepakkaukset ja -säiliöt, jotka sisältävät liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus

A4140 Jäte, joka sisältää liitteessä I oleviin luokkiin kuuluvia kemikaaleja, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia tai jotka ovat vanhentuneita (43)  tai joilla on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus

A4150 Tutkimuksessa ja kehittämis- tai opetustoiminnassa syntyvä jäte, joka sisältää tunnistamattomia ja/tai uusia kemiallisia aineita, joiden vaikutuksia ihmisen terveyteen ja/tai ympäristöön ei tunneta

A4160 Käytetty aktiivihiili, joka ei sisälly luetteloon B (huom. luettelossa B oleva vastaava nimike B2060)

Luettelo B (Baselin yleissopimuksen liite IX)

B1   METALLIJÄTTEET JA METALLIPITOISET JÄTTEET

B1010 Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet:

 Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta)

 Rauta- ja teräsromu

 Kupariromu

 Nikkeliromu

 Alumiiniromu

 Sinkkiromu

 Tinaromu

 Volframiromu

 Molybdeeniromu

 Tantaaliromu

 Magnesiumromu

 Kobolttiromu

 Vismuttiromu

 Titaaniromu

 Zirkoniumromu

 Mangaaniromu

 Germaniumromu

 Vanadiiniromu

 Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu

 Toriumromu

 Harvinaisten maametallien romu

 Kromiromu

B1020 Puhdas, saastumaton metalliromu, myös metalliseokset, työstettynä bulkkitavarana (metallikalvot, levyt, palkit, tangot jne.):

 Antimoniromu

 Berylliumromu

 Kadmiumromu

 Lyijyromu (lukuun ottamatta lyijyakkuja)

 Seleeniromu

 Telluuriromu

B1030 Tulenkestävien metallien jätteet

B1031 Molybdeeni-, volframi-, titaani-, tantaali-, niobium- ja reniummetalli- ja metalliseosjätteet hajaantuvassa muodossa (metallijauhe), lukuun ottamatta luettelon A nimikkeessä A1050, galvaaninen liete, mainittuja jätteitä

B1040 Sähkövoimalaitosten laiteromu, jossa ei ole voiteluöljyä, PCB:tä tai PCT:tä siinä määrin, että se luokiteltaisiin vaaralliseksi jätteeksi

B1050 Ei-rautametalleista koostuva raskasjakeinen romuseos, joka ei sisällä liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että sillä olisi liitteessä III tarkoitettuja ominaisuuksia ( 45 )

B1060 Seleeni- ja telluurijäte metallisena alkuaineena, myös jauheena

B1070 Kupari- ja kupariseosjäte hajaantuvassa muodossa, paitsi jos se sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus

▼C3

B1080 Sinkkituhka ja jäännökset sekä sinkkiseosten jäännökset hajaantuvassa muodossa, paitsi jos ne sisältävät liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus ( 46 )

▼B

B1090 Tietyt laatuvaatimukset täyttävät akku- ja paristojäte, joka ei sisällä lyijyä, kadmiumia tai elohopeaa

B1100 Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa syntyvät metallipitoiset jätteet:

 Kovasinkki

 Sinkkiä sisältävät kuonat:

 

 Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn)

 Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn)

 Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn)

 Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn)

 Sinkkiskimmausjäte

 Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta

 Kuparin käsittelyssä muodostuvat jatkokäsittelyyn tai -jalostukseen tarkoitetut kuonat, jotka eivät sisällä arseenia, lyijyä tai kadmiumia siinä määrin, että niillä olisi jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus

 Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat

 Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona

 Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %

B1110 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet:

 Elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vain metalleja tai niiden seoksia

 Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte tai -romu ( 47 ) (mukaan lukien painetut piirilevyt), joka ei sisällä esimerkiksi luettelossa A olevia akkuja tai muita paristoja, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia ja PCB-kondensaattoreita, eikä liitteessä I tarkoitettuja aineita (esim. kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polyklooribifenyyliä), tai josta nämä aineet on poistettu siten, ettei sillä ole mitään liitteessä III tarkoitettua ominaisuutta (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A1180)

 Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (mukaan lukien piirilevyt, elektroniset komponentit ja johdot), jotka on tarkoitettu suoraan uudelleenkäytettäviksi ( 48 ) eikä kierrätettäväksi tai loppukäsiteltäviksi ( 49 )

B1115 Jätemetallikaapelit, jotka on päällystetty tai eristetty muilla kuin luettelon A nimikkeessä A1190 tarkoitetuilla muoveilla, lukuun ottamatta niitä, jotka on tarkoitettu liitteessä IVA mainittuihin toimiin tai muihin käsittelytoimiin, joihin sisältyy jossakin vaiheessa kontrolloimattomia lämpöprosesseja, kuten avopolttoa.

B1120 Käytetyt katalyytit, katalyytteinä käytettyjä nesteitä lukuun ottamatta, jotka sisältävät jotakin seuraavista aineista:Siirtymämetallit, lukuun ottamatta luettelossa A olevia katalyyttijätteitä (käytetyt katalyytit, katalyytteinä käytetyt nesteet ja muut katalyytit)

Skandium

Vanadiini

Mangaani

Koboltti

Kupari

Yttrium

Niobium

Hafnium

Volframi

Titaani

Kromi

Rauta

Nikkeli

Sinkki

Zirkonium

Molybdeeni

Tantaali

Renium

Lantanidit (harvinaiset maametallit):

Lantaani

Praseodyymi

Samarium

Gadolinium

Dysprosium

Erbium

Ytterbium

Cerium

Neodyymi

Europium

Terbium

Holmium

Tulium

Lutetium

B1130 Puhdistetut, käytetyt jalometallipitoiset katalyytit

B1140 Kiinteässä muodossa olevat jalometalleja sisältävät jäännökset, joissa on pieniä määriä epäorgaanisia syanideja

B1150 Asianmukaisesti pakatut ja merkinnöillä varustetut jalometalli- ja jalometalliseosjätteet (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta) hajaantuvassa, ei–nestemäisessä muodossa

B1160 Painettujen piirilevyjen poltossa syntyvä jalometallituhka (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A1150)

B1170 Valokuvausfilmin poltossa syntyvä jalometallituhka

B1180 Valokuvausfilmijäte, joka sisältää hopeahalideja ja metallista hopeaa

B1190 Valokuvauspaperijäte, joka sisältää hopeahalideja ja metallista hopeaa

B1200 Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona

B1210 Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona, mukaan lukien sellainen kuona, jota käytetään titaanidioksidin ja vanadiinin lähteenä

B1220 Sinkin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301) pääasiassa rakennustarkoituksiin

B1230 Teräksen ja raudan valmistuksessa syntyvä hehkuhilse

B1240 Hehkuhilse, kuparioksidi

B1250 Jäteromuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia

B2   PÄÄASIASSA EPÄORGAANISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT JÄTTEET, JOTKA VOIVAT SISÄLTÄÄ METALLEJA JA ORGAANISIA AINEITA

B2010 Kaivannaistoiminnan kiinteät jätteet:

 Luonnongrafiittijäte

 Liuskejäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu

 Kiillejäte

 Leusiitti-, nefeliini- ja nefeliinisyeniittijäte

 Maasälpäjäte

 Fluorisälpäjäte

 Kiinteät piidioksidijätteet lukuun ottamatta valimoissa käytettyjä

B2020 Kiinteä lasijäte:

 Lasimurska ja muu lasijäte ja -romu paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi

B2030 Kiinteät keraamiset jätteet:

 Kermettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit)

 Keramiikkakuidut, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

B2040 Muut jätteet, jotka sisältävät pääasiassa epäorgaanisia aineita:

 Savukaasujen rikinpoistossa (FDG) muodostuva osittain jalostettu kalsiumsulfaatti

 Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte

 Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin

 Kiinteä rikki

 Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH on alle 9)

 Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit

 Tekokorundi (piikarbidi)

 Rikottu betoni

 Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte

B2050 Hiilivoimalaitosten lentotuhka, joka ei sisälly luetteloon A (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A2060)

B2060 Käytetty aktiivihiili, joka ei sisällä mitään liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että niillä olisi jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus, esimerkiksi hiili, jota on käytetty juotavaksi tarkoitetun veden käsittelyssä sekä elintarviketeollisuudessa ja vitamiinien valmistuksessa (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A4160)

B2070 Kalsiumfluoridiliete

B2080 Kemianteollisuuden prosesseissa muodostuva kipsijäte, joka ei sisälly luetteloon A (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A2040)

B2090 Petrolikoksista tai bitumista valmistettujen, teräksen tai alumiinin valmistuksessa käytettyjen anodihiilien jätteet, jotka on puhdistettu tavallisten teollisuusstandardien mukaisesti (kloorialkalielektrolyysissä ja metallien jalostuksessa käytettäviä anodihiiliä lukuun ottamatta)

B2100 Alumiinihydraattijätteet ja alumiinioksidijätteet sekä alumiinioksidin tuotannossa syntyvät jäännökset lukuun ottamatta aineita, joita käytetään kaasunpuhdistus-, saostus- ja suodatusprosesseissa

B2110 Bauksiittijäte (”punalieju”) (pH-arvo alennettu alle 11,5 :een)

B2120 Happamat ja emäksiset jäteliuokset, joiden pH-arvo on suurempi kuin 2 ja pienempi kuin 11,5 ja jotka eivät ole syövyttäviä tai muulla tavoin vaarallisia (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A4090)

B2130 Tien rakentamisessa ja kunnossapidossa syntyvät bitumiset materiaalit (asfalttijätteet), jotka eivät sisällä tervaa ( 50 ) (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3200)

B3   PÄÄASIASSA ORGAANISIA AINEITA SISÄLTÄVÄT JÄTTEET, JOTKA VOIVAT SISÄLTÄÄ METALLEJA JA EPÄORGAANISIA AINEITA

B3010 Kiinteä muovijäte:

Seuraavat muovit tai muovisekoitukset sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen ja että ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi:

 Halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu, muun muassa seuraavat ( 51 ):

 

 eteeni

 styreeni

 polypropeeni

 polyeteenitereftalaatti

 akrylinitriili

 butadieeni

 polyasetaalit

 polyamidit

 polybuteenitereftalaatti

 polykarbonaatit

 polyeetterit

 polyfenyleenisulfidit

 akryylipolymeerit

 alkaanit C10–C13 (pehmennin)

 polyuretaani (joka ei sisällä CFC-yhdisteitä)

 polysiloksaanit

 polymetyylimetakrylaatti

 polyvinyylialkoholi

 polyvinyylibutyraali

 polyvinyyliasetaatti

 Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet, muun muassa seuraavat:

 

 ureaformaldehydihartsit

 fenoliformaldehydihartsit

 melamiiniformaldehydihartsit

 epoksihartsit

 alkydihartsit

 polyamidit

▼C2

 Seuraavat fluoratut polymeerijätteet ( 52 ):

 

 perfluorieteeni/propeeni (FEP)

 perfluorialkoksialkaani

 

 tetrafluorietyleeni/perfluorivinyylieetteri (PFA)

 tetrafluorietyleeni/perfluorimetyylivinyylieetteri (MFA)

 polyvinyylifluoridi (PVF)

 polyvinyylideenifluoridi (PVDF)

▼B

B3020 Paperi- ja kartonkijätteet

Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu vaarallisiin jätteisiin:

Paperi- ja kartonkijäte joka koostuu:

 valkaisemattomasta paperista tai kartongista taikka aaltopaperista tai kartongista

 muusta, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistetusta paperista tai kartongista

 pääasiassa mekaanisesta massasta valmistetusta paperista tai kartongista (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet)

 muusta aineesta, kuten

 

1) laminoidusta kartongista;

2) lajittelemattomasta jätteestä

▼M12

B3026 Seuraavat nesteiden komposiittipakkausten esikäsittelystä syntyvät jätteet, jotka eivät sisällä liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että niillä olisi liitteessä III tarkoitettuja ominaisuuksia:

 erottelematon muovijae

 erottelematon muovialumiinijae

B3027 Tarralaminaattijäte, joka sisältää laminaattimateriaalin valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita

▼B

B3030 Tekstiilijätteet

Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen ja että ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi:

 Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

 

 karstaamattomat ja kampaamattomat

 muut

 Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput

 

 villan tai hienon eläimenkarvan kampausjätteet

 muut villan tai hienon eläimenkarvan jätteet

 karkean eläimenkarvan jätteet

 Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

 

 lankajätteet

 garnetoidut jätteet ja lumput

 muut

 Pellavarohtimet ja -jätteet

 Hampun (Cannabis sativa L.) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

 Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

 Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

 Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

 Abacan (manillahamppu tai Musa textilis Nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput)

 Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan

 Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput):

 

 tekokuituiset

 muuntokuituiset

 Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet

 Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat:

 

 lajitellut

 muut

B3035 Tekstiiliainetta olevat lattiapäällyste- ja mattojätteet

B3040 Kumijätteet

Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen:

 Kovakumijätteet ja -romu (esimerkiksi eboniitti)

 Muut kumijätteet (joita ei ole mainittu muualla)

B3050 Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet:

 Puujäte ja -romu, myös halkoina, briketteinä, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa

 Korkkijäte: rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki

B3060 Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet sillä edellytyksellä, etteivät ne ole tartuntavaarallisia:

 Viinisakka

 Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jäännökset ja sivutuotteet (myös pelletoituina), jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa ja joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan

 Degras (nahkarasva); rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet

 Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen jätteet

 Kalajätteet

 Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet

 Muut elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät ihmis- tai eläinravintoa koskevat kansalliset tai kansainväliset vaatimukset ja standardit

B3065 Eläin- tai kasviperäiset ravintorasva- ja ruokaöljyjätteet (esim. paistoöljyt) edellyttäen, että niillä ei ole mitään liitteessä III tarkoitettua ominaisuutta

B3070 Seuraavat jätteet:

 Hiusjätteet

 Jäteolki

 Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot

B3080 Kumijätteet, -leikkeet ja -romu

B3090 Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut jätteet, nahkalietettä lukuun ottamatta, jotka eivät sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3100)

B3100 Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe, joka ei sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3090)

B3110 Vuotien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka eivät sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä tai taudinaiheuttajia (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3110)

B3120 Elintarvikeväreistä koostuva jäte

B3130 Polymeerieetterijätteet ja vaarattomat monomeerieetterijätteet, joista ei voi muodostua peroksideja

B3140 Käytetyt ilmarenkaat sellaisia renkaita lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu liitteessä IVA kuvattuihin tarkoituksiin

B4   JÄTTEET, JOTKA SAATTAVAT SISÄLTÄÄ JOKO EPÄORGAANISIA

B4010 Jäte, joka koostuu pääasiassa vesiliukoisista ja lateksimaaleista, painomusteista ja kovetetuista vernissoista, jotka eivät sisällä orgaanisia liuottimia, raskasmetalleja tai biosidejä siinä määrin, että ne olisivat vaarallisia (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A4070)

B4020 Hartsien, lateksin, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä syntyvät jätteet, jotka eivät sisälly luetteloon A ja jotka eivät sisällä liuottimia ja muita epäpuhtauksia siinä määrin, että niillä olisi liitteessä III tarkoitettuja ominaisuuksia; esimerkiksi vesiliukoiset liimat tai liimat, jotka perustuvat kaseiiniin, tärkkelykseen, dekstriiniin, selluloosaeettereihin tai polyvinyylialkoholeihin (huom. luettelossa A oleva vastaava nimike A3050)

B4030 Käytetyt kertakäyttökamerat, joissa on luetteloon A kuulumaton paristo

▼M13Osa 2

Päätöksen 2000/532/EY liitteessä luetellut jätteet (1)

01

MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ, LOUHINNASSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

01 01

mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 01

metallimineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 01 02

muiden mineraalien louhinnassa syntyvät jätteet

01 03

metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 03 04 *

sulfidimalmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat

01 03 05 *

muut rikastushiekat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 06

muut kuin nimikkeissä 01 03 04 ja 01 03 05 mainitut rikastushiekat

01 03 07 *

muut metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 03 08

muut kuin nimikkeessä 01 03 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 03 09

muu kuin nimikkeessä 01 03 10 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punaliejujäte

01 03 10 *

muu kuin nimikkeessä 01 03 07 mainittu alumiinioksidin valmistuksessa syntyvä punaliejujäte, joka sisältää vaarallisia aineita

01 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 04

muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

01 04 07 *

muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 04 08

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut sorajätteet ja kivimurske

01 04 09

hiekka- ja savijätteet

01 04 10

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet

01 04 11

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut potaskan ja vuorisuolan jalostusjätteet

01 04 12

muut kuin nimikkeissä 01 04 07 ja 01 04 11 mainitut mineraalien pesussa ja puhdistuksessa syntyvät rikastushiekat ja jätteet

01 04 13

muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut kivien veistämisessä ja sahauksessa syntyvät jätteet

01 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

01 05

porauslietteet ja muut porausjätteet

01 05 04

makean veden porauksessa syntyvät lietteet ja jätteet

01 05 05 *

öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 06 *

porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

01 05 07

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut baryyttia sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 08

muut kuin nimikkeissä 01 05 05 ja 01 05 06 mainitut klorideja sisältävät porauslietteet ja -jätteet

01 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02

MAATALOUDESSA, PUUTARHATALOUDESSA, VESIVILJELYSSÄ, METSÄTALOUDESSA, METSÄSTYKSESSÄ, KALASTUKSESSA SEKÄ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUKSESSA JA JALOSTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

02 01

maataloudessa, puutarhataloudessa, vesiviljelyssä, metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa syntyvät jätteet

02 01 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 01 02

eläinkudosjätteet

02 01 03

kasvikudosjätteet

02 01 04

muovijätteet (lukuun ottamatta pakkauksia)

02 01 06

eläinten ulosteet, virtsa ja lanta (likaantunut olki mukaan lukien) sekä erikseen kootut ja muualla käsiteltävät nestemäiset jätteet

02 01 07

metsätalouden jätteet

02 01 08 *

maatalouskemikaalien jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

02 01 09

muut kuin nimikkeessä 02 01 08 mainitut maatalouskemikaalien jätteet

02 01 10

metallijätteet

02 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 02

lihan, kalan ja muiden eläinperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

02 02 01

pesu- ja puhdistuslietteet

02 02 02

eläinkudosjätteet

02 02 03

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 02 04

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 03

hedelmien, vihannesten, viljojen, ruokaöljyjen, kaakaon, kahvin, teen ja tupakan valmistuksessa ja jalostuksessa, säilykkeiden valmistuksessa, hiivan ja hiivauutteen valmistuksessa sekä melassin valmistuksessa ja käymisessä syntyvät jätteet

02 03 01

pesu-, puhdistus-, kuorinta-, sentrifugointi- ja erotuslietteet

02 03 02

säilöntäainejätteet

02 03 03

liuotinuuton jätteet

02 03 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 03 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 04

sokerin jalostuksessa syntyvät jätteet

02 04 01

sokerijuurikkaiden pesussa ja puhdistuksessa syntyvä maa-aines

02 04 02

kalsiumkarbonaatti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

02 04 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 05

maidonjalostusteollisuudessa syntyvät jätteet

02 05 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 05 02

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 06

leipomo-, konditoria- ja makeisteollisuudessa syntyvät jätteet

02 06 01

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 06 02

säilöntäainejätteet

02 06 03

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

02 07

jätteet, jotka syntyvät alkoholijuomien ja alkoholittomien juomien valmistuksessa (lukuun ottamatta kahvin, teen ja kaakaon valmistusta)

02 07 01

raaka-aineiden pesussa ja puhdistuksessa sekä mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 02

alkoholin tislausjätteet

02 07 03

kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

02 07 04

kulutukseen tai jalostukseen soveltumattomat aineet

02 07 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

02 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03

PUUN KÄSITTELYSSÄ SEKÄ LEVYJEN JA HUONEKALUJEN, MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

03 01

puun käsittelyssä sekä levyjen ja huonekalujen valmistuksessa syntyvät jätteet

03 01 01

kuori- ja korkkijätteet

03 01 04 *

sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03 01 05

muut kuin nimikkeessä 03 01 04 mainitut sahajauho, lastut, palaset, puu, lastulevy ja vaneri

03 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

03 02

puunsuojauksessa syntyvät jätteet

03 02 01 *

halogenoimattomat orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 02 *

klooratut orgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 03 *

organometalliset puunsuojakemikaalit

03 02 04 *

epäorgaaniset puunsuojakemikaalit

03 02 05 *

muut puunsuojakemikaalit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

03 02 99

puunsuojakemikaalit, joita ei ole mainittu muualla

03 03

massojen, paperin ja kartongin valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet

03 03 01

kuori- ja puujätteet

03 03 02

soodasakka (joka syntyy keittolipeän hyödyntämisessä)

03 03 05

keräyspaperin siistauslietteet

03 03 07

keräyspaperin ja -kartongin pulpperoinnissa syntyvät mekaanisesti erotetut jätteet

03 03 08

kierrätykseen tarkoitetun paperin ja kartongin lajittelussa syntyvät jätteet

03 03 09

meesajäte

03 03 10

mekaanisessa erotuksessa syntyvät kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteet

03 03 11

muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

03 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04

NAHKA-, TURKIS- JA TEKSTIILITEOLLISUUDEN JÄTTEET

04 01

nahka- ja turkisteollisuuden jätteet

04 01 01

lihaus-, halkaisu- ja trimmausjätteet

04 01 02

kalkitusjätteet

04 01 03 *

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät liuottimia ilman nestefaasia

04 01 04

kromia sisältävät parkitsemisliuokset

04 01 05

parkitsemisliuokset, jotka eivät sisällä kromia

04 01 06

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät kromia

04 01 07

erityisesti jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka eivät sisällä kromia

04 01 08

kromia sisältävät parkitun nahan jätteet (ohennuskalvot, -lastut, palat, hiontapöly)

04 01 09

muokkaus- ja viimeistelyjätteet

04 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

04 02

tekstiiliteollisuuden jätteet

04 02 09

komposiittimateriaalien jätteet (kyllästetyt tekstiilit, elastomeerit, plastomeerit)

04 02 10

luonnonmateriaaleista syntyvä orgaaninen aines (kuten rasva ja vaha)

04 02 14 *

orgaanisia liuottimia sisältävät viimeistelyjätteet

04 02 15

muut kuin nimikkeessä 04 02 14 mainitut viimeistelyjätteet

04 02 16 *

vaarallisia aineita sisältävät väriaineet ja pigmentit

04 02 17

muut kuin nimikkeessä 04 02 16 mainitut väriaineet ja pigmentit

04 02 19 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

04 02 20

muut kuin nimikkeessä 04 02 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

04 02 21

käsittelemättömien tekstiilikuitujen jätteet

04 02 22

käsiteltyjen tekstiilikuitujen jätteet

04 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05

ÖLJYNJALOSTUKSESSA, MAAKAASUN PUHDISTUKSESSA JA HIILEN PYROLYYTTISESSÄ KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

05 01

öljynjalostuksen jätteet

05 01 02 *

suolanpoistolietteet

05 01 03 *

säiliöiden pohjalietteet

05 01 04 *

happamat alkyylilietteet

05 01 05 *

vuotanut öljy

05 01 06 *

jalostamon ja laitteistojen kunnossapitotoiminnassa syntyvät öljyiset lietteet

05 01 07 *

happotervat

05 01 08 *

muut tervat

05 01 09 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

05 01 10

muut kuin nimikkeessä 05 01 09 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

05 01 11 *

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

05 01 12 *

happoja sisältävä öljy

05 01 13

kattiloiden syöttöveden käsittelyssä syntyvät lietteet

05 01 14

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 01 15 *

käytetyt suodatussavet

05 01 16

öljyn rikinpoistossa syntyvä, rikkiä sisältävä jäte

05 01 17

bitumi

05 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 06

hiilen pyrolyyttisessä käsittelyssä syntyvät jätteet

05 06 01 *

happotervat

05 06 03 *

muut tervat

05 06 04

jäähdytyskolonneissa syntyvät jätteet

05 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

05 07

maakaasun puhdistuksessa ja kuljetuksessa syntyvät jätteet

05 07 01 *

elohopeaa sisältävät jätteet

05 07 02

rikkiä sisältävät jätteet

05 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06

EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

06 01

happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 01 01 *

rikkihappo ja rikkihapoke

06 01 02 *

suolahappo

06 01 03 *

fluorivetyhappo

06 01 04 *

fosforihappo ja fosforihapoke

06 01 05 *

typpihappo ja typpihapoke

06 01 06 *

muut hapot

06 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 02

emästen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 02 01 *

kalsiumhydroksidi

06 02 03 *

ammoniumhydroksidi

06 02 04 *

natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi

06 02 05 *

muut emäkset

06 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 03

suolojen ja suolaliuosten sekä metallioksidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 03 11 *

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät syanideja

06 03 13 *

kiinteät suolat ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 14

muut kuin nimikkeissä 06 03 11 ja 06 03 13 mainitut kiinteät suolat ja liuokset

06 03 15 *

metallioksidit, jotka sisältävät raskasmetalleja

06 03 16

muut kuin nimikkeessä 06 03 15 mainitut metallioksidit

06 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 04

muut kuin nimikeryhmässä 06 03 mainitut metalleja sisältävät jätteet

06 04 03 *

arseenia sisältävät jätteet

06 04 04 *

elohopeaa sisältävät jätteet

06 04 05 *

muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

06 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 05

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 05 02 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

06 05 03

muut kuin nimikkeessä 06 05 02 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

06 06

rikkikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä rikin kemiallisissa prosesseissa ja rikinpoistoprosesseissa syntyvät jätteet

06 06 02 *

vaarallisia sulfideja sisältävät jätteet

06 06 03

muita kuin nimikkeessä 06 06 02 mainittuja sulfideja sisältävät jätteet

06 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 07

halogeenien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä halogeenien kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 07 01 *

jätteet, jotka sisältävät elektrolyysissä käytettyä asbestia

06 07 02 *

kloorin valmistuksessa käytetty aktiivihiili

06 07 03 *

elohopeaa sisältävät bariumsulfaattilietteet

06 07 04 *

liuokset ja hapot, kuten kontaktihappo

06 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 08

piin ja piijohdannaisten valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

06 08 02 *

vaarallisia kloorisilaaneja sisältävät jätteet

06 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 09

fosforikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä fosforin kemiallisissa prosesseissa syntyvät jätteet

06 09 02

fosforia sisältävä kuona

06 09 03 *

kalsiumpohjaiset reaktiojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

06 09 04

muut kuin nimikkeessä 06 09 03 mainitut kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 10

typpikemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä sekä typen kemiallisissa prosesseissa ja lannoitteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 10 02 *

vaarallisia aineita sisältävät jätteet

06 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 11

epäorgaanisten pigmenttien ja opasiteettia lisäävien aineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

06 11 01

titaanidioksidin valmistuksessa syntyvät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

06 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13

sellaisissa epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

06 13 01 *

epäorgaaniset kasvinsuojeluaineet, puunsuojakemikaalit ja muut biosidit

06 13 02 *

käytetty aktiivihiili (lukuun ottamatta nimikettä 06 07 02 )

06 13 03

nokimusta

06 13 04 *

asbestin käsittelyssä syntyvät jätteet

06 13 05 *

noki

06 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07

ORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

07 01

orgaanisten peruskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 01 01 *

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 03 *

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 04 *

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 01 07 *

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 08 *

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 01 09 *

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 10 *

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 01 11 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 01 12

muut kuin nimikkeessä 07 01 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 02

muovien, kumin ja synteettisten kuitujen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 02 01 *

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 03 *

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 04 *

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 02 07 *

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 08 *

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 02 09 *

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 10 *

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 02 11 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 12

muut kuin nimikkeessä 07 02 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 02 13

muovijätteet

07 02 14 *

lisäainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 02 15

muut kuin nimikkeessä 07 02 14 mainitut lisäainejätteet

07 02 16 *

vaarallisia silikoneja sisältävät jätteet

07 02 17

muita kuin nimikkeessä 07 02 16 mainittuja silikoneja sisältävät jätteet

07 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 03

orgaanisten väriaineiden ja pigmenttien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 06 11 )

07 03 01 *

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 03 *

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 04 *

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 03 07 *

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 08 *

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 03 09 *

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 10 *

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 03 11 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 03 12

muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 04

orgaanisten kasvinsuojeluaineiden (lukuun ottamatta nimikkeitä 02 01 08 ja 02 01 09 ), puunsuojakemikaalien (lukuun ottamatta nimikeryhmää 03 02 ) ja muiden biosidien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 04 01 *

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 03 *

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 04 *

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 04 07 *

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 08 *

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 04 09 *

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 10 *

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 04 11 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 12

muut kuin nimikkeessä 07 04 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 04 13 *

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 05

lääkkeiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 05 01 *

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 03 *

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 04 *

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 05 07 *

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 08 *

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 05 09 *

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 10 *

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 05 11 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 12

muut kuin nimikkeessä 07 05 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 05 13 *

kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 05 14

muut kuin nimikkeessä 07 05 13 mainitut kiinteät jätteet

07 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 06

rasvojen, voiteiden, saippuoiden, pesu- ja puhdistusaineiden, desinfiointiaineiden ja kosmeettisten aineiden valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 06 01 *

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 03 *

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 04 *

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 06 07 *

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 08 *

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 06 09 *

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 10 *

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 06 11 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 06 12

muut kuin nimikkeessä 07 06 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

07 07

hienokemikaalien ja kemikaalien, joita ei ole mainittu muualla, valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

07 07 01 *

vesipitoiset pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 03 *

orgaaniset halogenoidut liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 04 *

muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

07 07 07 *

halogenoidut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 08 *

muut tislaus- ja reaktiojäännökset

07 07 09 *

halogenoidut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 10 *

muut suodatuskakut ja käytetyt absorboimisaineet

07 07 11 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

07 07 12

muut kuin nimikkeessä 07 07 11 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

07 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08

PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN, TIIVISTYSMASSOJEN SEKÄ PAINOVÄRIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA, JAKELUSSA JA KÄYTÖSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

08 01

maalien ja lakkojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa syntyvät jätteet

08 01 11 *

maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 12

muut kuin nimikkeessä 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet

08 01 13 *

maali- tai lakkalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 14

muut kuin nimikkeessä 08 01 13 mainitut maali- tai lakkalietteet

08 01 15 *

maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 16

muut kuin nimikkeessä 08 01 15 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesipitoiset lietteet

08 01 17 *

maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 18

muut kuin nimikkeessä 08 01 17 mainitut maalin- tai lakanpoistossa syntyvät jätteet

08 01 19 *

maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 01 20

muut kuin nimikkeessä 08 01 19 mainitut maalia tai lakkaa sisältävät vesisuspensiot

08 01 21 *

maalin- tai lakanpoistoaineiden jätteet

08 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 02

muiden pinnoitteiden (keraamiset materiaalit mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 02 01

jauhemaisten pinnoitteiden jätteet

08 02 02

keraamisia materiaaleja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 02 03

keraamisia materiaaleja sisältävät vesisuspensiot

08 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 03

painovärien valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 03 07

painoväriä sisältävät vesipohjaiset lietteet

08 03 08

painoväriä sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

08 03 12 *

painovärijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 13

muut kuin nimikkeessä 08 03 12 mainitut painovärijätteet

08 03 14 *

painovärilietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 15

muut kuin nimikkeessä 08 03 14 mainitut painovärilietteet

08 03 16 *

etsausliuosten jätteet

08 03 17 *

värijauhejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

08 03 18

muut kuin nimikkeessä 08 03 17 mainitut värijauhejätteet

08 03 19 *

dispersioöljy

08 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 04

liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitävät aineet mukaan luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet

08 04 09 *

liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 10

muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet

08 04 11 *

liima- ja tiivistysmassalietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 12

muut kuin nimikkeessä 08 04 11 mainitut liima- ja tiivistysmassalietteet

08 04 13 *

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 14

muut kuin nimikkeessä 08 04 13 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset lietteet

08 04 15 *

liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

08 04 16

muut kuin nimikkeessä 08 04 15 mainitut, liimoja tai tiivistysmassoja sisältävät vesipitoiset nestemäiset jätteet

08 04 17 *

hartsiöljy

08 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

08 05

jätteet, joita ei ole mainittu muualla nimikeryhmässä 08

08 05 01 *

isosyanaattijätteet

09

VALOKUVATEOLLISUUDEN JÄTTEET

09 01

valokuvateollisuuden jätteet

09 01 01 *

vesipohjaiset kehite- ja aktivointiliuokset

09 01 02 *

vesipohjaiset kehiteliuokset offsetlevylle

09 01 03 *

liuotinpohjaiset kehiteliuokset

09 01 04 *

kiinniteliuokset

09 01 05 *

valkaisuliuokset ja valkaisu/kiinniteliuokset

09 01 06 *

valokuvausjätteiden käsittelyssä toimipaikalla syntyvät jätteet, jotka sisältävät hopeaa

09 01 07

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka sisältävät hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 08

valokuvausfilmit ja -paperit, jotka eivät sisällä hopeaa tai hopeayhdisteitä

09 01 10

kertakäyttökamerat, joissa ei ole paristoa

09 01 11 *

kertakäyttökamerat, joissa on nimikkeessä 16 06 01 , 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitettu paristo

09 01 12

muut kuin nimikkeessä 09 01 11 mainitut kertakäyttökamerat, joissa on paristo

09 01 13 *

muut kuin nimikkeessä 09 01 06 mainitut, hopean talteenotossa toimipaikalla syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

09 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10

TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

10 01

voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19 )

10 01 01

pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka (lukuun ottamatta nimikkeessä 10 01 04 mainittua kattilatuhkaa)

10 01 02

hiilen poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 03

turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa syntyvä lentotuhka

10 01 04 *

öljyn poltossa syntyvä lentotuhka ja kattilatuhka

10 01 05

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät kiinteät kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

10 01 07

savukaasujen rikinpoistossa syntyvät lietemäiset kalsiumpohjaiset reaktiojätteet

10 01 09 *

rikkihappo

10 01 13 *

polttoaineena käytetyistä emulsifioiduista hiilivedyistä syntyvä lentotuhka

10 01 14 *

rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 15

muu kuin nimikkeessä 10 01 14 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka

10 01 16 *

rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

10 01 17

muu kuin nimikkeessä 10 01 16 mainittu rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka

10 01 18 *

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 19

muut kuin nimikkeissä 10 01 05 , 10 01 07 ja 10 01 18 mainitut, kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

10 01 20 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 21

muut kuin nimikkeessä 10 01 20 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

10 01 22 *

kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 23

muut kuin nimikkeessä 10 01 22 mainitut, kattiloiden puhdistuksessa syntyvät vesipitoiset lietteet

10 01 24

leijupetihiekka

10 01 25

hiilivoimalaitosten polttoaineen varastoinnissa ja valmistuksessa syntyvät jätteet

10 01 26

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 02

rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet

10 02 01

kuonan käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 02

käsittelemättömät kuonat

10 02 07 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 08

muut kuin nimikkeessä 10 02 07 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 02 10

hehkuhilse

10 02 11 *

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 02 12

muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 02 13 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 02 14

muut kuin nimikkeessä 10 02 13 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 02 15

muut lietteet ja suodatuskakut

10 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 03

alumiinin pyrometallurgiajätteet

10 03 02

anodijätteet

10 03 04 *

primäärituotannossa syntyvät kuonat

10 03 05

alumiinioksidijätteet

10 03 08 *

sekundäärituotannon suolakuonat

10 03 09 *

sekundäärituotannon mustakuonat

10 03 15 *

skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 03 16

muut kuin nimikkeessä 10 03 15 mainitut skimmausjätteet

10 03 17 *

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

10 03 18

muut kuin nimikkeessä 10 03 17 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet

10 03 19 *

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 20

muut kuin nimikkeessä 10 03 19 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 03 21 *

muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 22

muut kuin nimikkeessä 10 03 21 mainitut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna)

10 03 23 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 24

muut kuin nimikkeessä 10 03 23 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 03 25 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 26

muut kuin nimikkeessä 10 03 25 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 03 27 *

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 03 28

muut kuin nimikkeessä 10 03 27 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 03 29 *

suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 30

muut kuin nimikkeessä 10 03 29 mainitut suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet

10 03 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 04

lyijyn pyrometallurgiajätteet

10 04 01 *

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 04 02 *

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 04 03 *

kalsiumarsenaatti

10 04 04 *

savukaasujen suodatuspölyt

10 04 05 *

muut hienojakeet ja pölyt

10 04 06 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 04 07 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 04 09 *

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 04 10

muut kuin nimikkeessä 10 04 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 04 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 05

sinkin pyrometallurgiajätteet

10 05 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 05 03 *

savukaasujen suodatuspölyt

10 05 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 05 05 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 05 06 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 05 08 *

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 05 09

muut kuin nimikkeessä 10 05 08 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 05 10 *

kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 05 11

muut kuin nimikkeessä 10 05 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

10 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 06

kuparin pyrometallurgiajätteet

10 06 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 06 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 06 03 *

savukaasujen suodatuspölyt

10 06 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 06 06 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 06 07 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 06 09 *

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 06 10

muut kuin nimikkeessä 10 06 09 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 07

hopean, kullan ja platinan pyrometallurgiajätteet

10 07 01

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 07 02

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 07 03

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 07 04

muut hienojakeet ja pölyt

10 07 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 07 07 *

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 07 08

muut kuin nimikkeessä 10 07 07 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 08

muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet

10 08 04

hienojakeet ja pölyt

10 08 08 *

primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona

10 08 09

muut kuonat

10 08 10 *

kuonat ja skimmausjätteet, jotka ovat syttyviä tai jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

10 08 11

muut kuin nimikkeessä 10 08 10 mainitut kuonat ja skimmausjätteet

10 08 12 *

anodien valmistuksessa syntyvät tervapitoiset jätteet

10 08 13

muut kuin nimikkeessä 10 08 12 mainitut, anodien valmistuksessa syntyvät hiilipitoiset jätteet

10 08 14

anodijätteet

10 08 15 *

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 08 16

muut kuin nimikkeessä 10 08 15 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 08 17 *

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 08 18

muut kuin nimikkeessä 10 08 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 08 19 *

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä sisältävät jätteet

10 08 20

muut kuin nimikkeessä 10 08 19 mainitut jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet

10 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 09

rautametallien valimojätteet

10 09 03

valimouunien kuona

10 09 05 *

käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 06

muut kuin nimikkeessä 10 09 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit

10 09 07 *

käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 08

muut kuin nimikkeessä 10 09 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit

10 09 09 *

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 10

muut kuin nimikkeessä 10 09 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 09 11 *

muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 12

muut kuin nimikkeessä 10 09 11 mainitut hienojakeet

10 09 13 *

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09 14

muut kuin nimikkeessä 10 09 13 mainitut sideainejätteet

10 09 15 *

halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita

10 09 16

muu kuin nimikkeessä 10 09 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste

10 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 10

ei-rautametallien valimojätteet

10 10 03

valimouunien kuona

10 10 05 *

käyttämättömät valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 06

muut kuin nimikkeessä 10 10 05 mainitut käyttämättömät valukeernat ja valumuotit

10 10 07 *

käytetyt valukeernat ja valumuotit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 08

muut kuin nimikkeessä 10 10 07 mainitut käytetyt valukeernat ja valumuotit

10 10 09 *

savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 10

muut kuin nimikkeessä 10 10 09 mainitut savukaasujen suodatuspölyt

10 10 11 *

muut hienojakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 12

muut kuin nimikkeessä 10 10 11 mainitut hienojakeet

10 10 13 *

sideainejätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 10 14

muut kuin nimikkeessä 10 10 13 mainitut sideainejätteet

10 10 15 *

halkeamien tunnistamiseen käytetty neste, joka sisältää vaarallisia aineita

10 10 16

muu kuin nimikkeessä 10 10 15 mainittu halkeamien tunnistamiseen käytetty neste

10 10 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 11

lasin ja lasituotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 11 03

lasipohjaisten kuitumateriaalien jätteet

10 11 05

hienojakeet ja pölyt

10 11 09 *

polttamattomat raaka-aineseosjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 10

muut kuin nimikkeessä 10 11 09 mainitut polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 11 11 *

lasijätteet pieninä kappaleina ja lasijauho (joka on peräisin esim. katodisädeputkista), jotka sisältävät raskasmetalleja

10 11 12

muut kuin nimikkeessä 10 11 11 mainitut lasijätteet

10 11 13 *

lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete, joka sisältää vaarallisia aineita

10 11 14

muu kuin nimikkeessä 10 11 13 mainittu lasinkiillotuksessa ja -hionnassa syntyvä liete

10 11 15 *

savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 16

muut kuin nimikkeessä 10 11 15 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 11 17 *

savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 18

muut kuin nimikkeessä 10 11 17 mainitut savukaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 11 19 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 11 20

muut kuin nimikkeessä 10 11 19 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät kiinteät jätteet

10 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 12

keraamisten tuotteiden, tiilien, laattojen ja rakennusaineiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 12 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 12 03

hienojakeet ja pölyt

10 12 05

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 12 06

käytöstä poistetut muotit

10 12 08

keramiikka-, tiili-, laatta- ja rakennustuotejäte (poltettu)

10 12 09 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 12 10

muut kuin nimikkeessä 10 12 09 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 12 11 *

lasituksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

10 12 12

muut kuin nimikkeessä 10 12 11 mainitut lasituksessa syntyvät jätteet

10 12 13

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvä liete

10 12 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 13

sementin, kalkin ja laastin sekä näistä valmistettujen tuotteiden valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 01

polttamattomat raaka-aineseosjätteet

10 13 04

kalkin kalsinointi- ja hydratointijätteet

10 13 06

hienojakeet ja pölyt (lukuun ottamatta nimikkeitä 10 13 12 ja 10 13 13 )

10 13 07

kaasujen käsittelyssä syntyvät lietteet ja suodatuskakut

10 13 09 *

asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät asbestia

10 13 10

muut kuin nimikkeessä 10 13 09 mainitut asbestisementin valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 11

muut kuin nimikkeissä 10 13 09 ja 10 13 10 mainitut sementtipohjaisten komposiittimateriaalien valmistuksessa syntyvät jätteet

10 13 12 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 13 13

muut kuin nimikkeessä 10 13 12 mainitut kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 13 14

betonijäte ja betoniliete

10 13 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

10 14

krematorioissa syntyvät jätteet

10 14 01 *

kaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

11

METALLIEN JA MUIDEN MATERIAALIEN KEMIALLISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ JA PINNOITTAMISESSA SEKÄ EI-RAUTAMETALLIEN HYDROMETALLURGIASSA SYNTYVÄT JÄTTEET

11 01

metallien ja muiden materiaalien kemiallisessa pintakäsittelyssä ja pinnoittamisessa (esimerkiksi galvanointi, sinkitys, peittaus, etsaus, fosfatointi, emäksinen rasvanpoisto ja anodisointi) syntyvät jätteet

11 01 05 *

peittaushapot

11 01 06 *

hapot, joita ei ole mainittu muualla

11 01 07 *

peittausemäkset

11 01 08 *

fosfatointilietteet

11 01 09 *

lietteet ja suodatuskakut, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 10

muut kuin nimikkeessä 11 01 09 mainitut lietteet ja suodatuskakut

11 01 11 *

vesipitoiset huuhtelunesteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 12

muut kuin nimikkeessä 11 01 11 mainitut vesipitoiset huuhtelunesteet

11 01 13 *

rasvanpoistojätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 14

muut kuin nimikkeessä 11 01 13 mainitut rasvanpoistojätteet

11 01 15 *

membraanijärjestelmissä tai ioninvaihtojärjestelmissä syntyvät eluaatit ja lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 16 *

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

11 01 98 *

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 02

ei-rautametallien hydrometallurgisissa prosesseissa syntyvät jätteet

11 02 02 *

sinkin hydrometallurgiassa syntyvät lietteet (mukaan lukien jarosiitti ja götiitti)

11 02 03

elektrolyysiprosessien anodien valmistuksessa syntyvät jätteet

11 02 05 *

kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 02 06

muut kuin nimikkeessä 11 02 05 mainitut kuparin hydrometallurgiassa syntyvät jätteet

11 02 07 *

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

11 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

11 03

karkaisussa syntyvät lietteet ja kiinteät jätteet

11 03 01 *

syanideja sisältävät jätteet

11 03 02 *

muut jätteet

11 05

kuumaupotuksessa syntyvät jätteet

11 05 01

kovasinkki

11 05 02

sinkkituhka

11 05 03 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

11 05 04 *

käytetyt sulatteet

11 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12

METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

12 01

metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet

12 01 01

rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 02

rautametallien pölyt ja hienojakeet

12 01 03

ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet

12 01 04

ei-rautametallien pölyt ja hienojakeet

12 01 05

muovilastut ja muovien muovausjätteet

12 01 06 *

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka sisältävät halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

12 01 07 *

mineraalipohjaiset työstö-öljyt, jotka eivät sisällä halogeeneja (ei emulsiot eikä liuokset)

12 01 08 *

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka sisältävät halogeeneja

12 01 09 *

työstöemulsiot ja -liuokset, jotka eivät sisällä halogeeneja

12 01 10 *

synteettiset työstö-öljyt

12 01 12 *

käytetyt vahat ja rasvat

12 01 13

hitsausjätteet

12 01 14 *

työstölietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 15

muut kuin nimikkeessä 12 01 14 mainitut työstölietteet

12 01 16 *

suihkupuhdistusjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 17

muut kuin nimikkeessä 12 01 16 mainitut suihkupuhdistusjätteet

12 01 18 *

metalliliete (hionnassa ja hierrossa syntyvät lietteet), joka sisältää öljyä

12 01 19 *

helposti biohajoava työstö-öljy

12 01 20 *

käytetyt hiomakappaleet ja -aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

12 01 21

muut kuin nimikkeessä 12 01 20 mainitut käytetyt hiomakappaleet ja -aineet

12 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

12 03

jätteet, jotka syntyvät vedellä ja höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa (lukuun ottamatta nimikeryhmää 11 )

12 03 01 *

vesipitoiset pesunesteet

12 03 02 *

höyryllä tapahtuvassa rasvanpoistossa syntyvät jätteet

13

ÖLJYJÄTTEET JA POLTTONESTEJÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA RUOKAÖLJYJÄ JA NIMIKERYHMIIN 05 , 12 JA 19 KUULUVIA ÖLJYJÄTTEITÄ JA POLTTONESTEJÄTTEITÄ)

13 01

hydrauliöljyjätteet

13 01 01 *

PCB:tä sisältävät hydrauliöljyt

13 01 04 *

klooratut emulsiot

13 01 05 *

klooraamattomat emulsiot

13 01 09 *

mineraalipohjaiset klooratut hydrauliöljyt

13 01 10 *

mineraalipohjaiset klooraamattomat hydrauliöljyt

13 01 11 *

synteettiset hydrauliöljyt

13 01 12 *

helposti biohajoavat hydrauliöljyt

13 01 13 *

muut hydrauliöljyt

13 02

moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet

13 02 04 *

mineraalipohjaiset klooratut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 05 *

mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 06 *

synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 07 *

helposti biohajoavat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 02 08 *

muut moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt

13 03

eristys- ja lämmönsiirtoöljyjätteet

13 03 01 *

PCB:tä sisältävät eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 06 *

muut kuin nimikkeessä 13 03 01 mainitut mineraalipohjaiset klooratut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 07 *

mineraalipohjaiset klooraamattomat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 08 *

synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 09 *

helposti biohajoavat eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 03 10 *

muut eristys- ja lämmönsiirtoöljyt

13 04

pilssivedet

13 04 01 *

sisävesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 04 02 *

satamien vastaanottolaitteistoihin kerätyt pilssivedet

13 04 03 *

muut vesiliikenteessä syntyvät pilssivedet

13 05

öljynerottimien jätteet

13 05 01 *

hiekanerottimien ja öljynerottimien kiinteät jätteet

13 05 02 *

öljynerottimien lietteet

13 05 03 *

keräilyaltaan lietteet

13 05 06 *

öljynerottimien öljy

13 05 07 *

öljynerottimien öljyinen vesi

13 05 08 *

hiekanerottimien ja öljynerottimien jäteseokset

13 07

polttonestejätteet

13 07 01 *

polttoöljy ja dieselöljy

13 07 02 *

bensiini

13 07 03 *

muut polttoaineet (seokset mukaan luettuina)

13 08

öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla

13 08 01 *

suolanpoiston lietteet tai emulsiot

13 08 02 *

muut emulsiot

13 08 99 *

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

14

ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN, JÄÄHDYTYSAINEIDEN JA PONNEKAASUJEN JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA NIMIKERYHMIÄ 07 JA 08 )

14 06

orgaanisten liuottimien jätteet, jäähdytysaineet sekä aerosolien ja vaahtomuovien ponnekaasut

14 06 01 *

kloorifluorihiilivedyt, HCFC-yhdisteet, HFC-yhdisteet

14 06 02 *

muut halogenoidut liuottimet ja liuotinseokset

14 06 03 *

muut liuottimet ja liuotinseokset

14 06 04 *

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät halogenoituja liuottimia

14 06 05 *

lietteet ja kiinteät jätteet, jotka sisältävät muita liuottimia

15

PAKKAUSJÄTTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA

15 01

pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista erikseen kerätty pakkausjäte)

15 01 01

paperi- ja kartonkipakkaukset

15 01 02

muovipakkaukset

15 01 03

puupakkaukset

15 01 04

metallipakkaukset

15 01 05

komposiittipakkaukset

15 01 06

sekalaiset pakkaukset

15 01 07

lasipakkaukset

15 01 09

tekstiilipakkaukset

15 01 10 *

pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

15 01 11 *

metallipakkaukset, joiden rakenneaine sisältää vaarallista kiinteää huokoista ainetta (esim. asbestia), tyhjät ainepakkaukset ja -säiliöt mukaan luettuina

15 02

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

15 02 02 *

absorboimisaineet, suodatinmateriaalit (mukaan luettuina öljysuodattimet, joita ei ole mainittu muualla), puhdistusliinat ja suojavaatteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

15 02 03

muut kuin nimikkeessä 15 02 02 mainitut absorboimisaineet, suodatinmateriaalit, puhdistusliinat ja suojavaatteet

16

JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 01

romuajoneuvot eri liikennemuodoista (liikkuvat työkoneet mukaan luettuina) ja romuajoneuvojen purkamisessa ja ajoneuvojen huollossa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 13 , 14 , 16 06 ja 16 08 )

16 01 03

loppuun käytetyt renkaat

16 01 04 *

romuajoneuvot

16 01 06

romuajoneuvot, jotka eivät sisällä nesteitä eivätkä muita vaarallisia osia

16 01 07 *

öljynsuodattimet

16 01 08 *

elohopeaa sisältävät osat

16 01 09 *

PCB:tä sisältävät osat

16 01 10 *

räjähdysvaaralliset osat (kuten turvatyynyt)

16 01 11 *

asbestia sisältävät jarrupalat

16 01 12

muut kuin nimikkeessä 16 01 11 mainitut jarrupalat

16 01 13 *

jarrunesteet

16 01 14 *

jäätymisenestoaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 01 15

muut kuin nimikkeessä 16 01 14 mainitut jäätymisenestoaineet

16 01 16

nesteytetyn kaasun säiliöt

16 01 17

rautametalli

16 01 18

ei-rautametalli

16 01 19

muovi

16 01 20

lasi

16 01 21 *

muut kuin nimikkeissä 16 01 07 –16 01 11 , 16 01 13 ja 16 01 14 mainitut vaaralliset osat

16 01 22

osat, joita ei ole mainittu muualla

16 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 02

sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen jätteet

16 02 09 *

PCB:tä sisältävät muuntajat ja kondensaattorit

16 02 10 *

muut kuin nimikkeessä 16 02 09 mainitut, PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat käytöstä poistetut laitteistot

16 02 11 *

kloorifluorihiilivetyjä, HCFC-yhdisteitä ja HFC-yhdisteitä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 12 *

asbestia vapaana sisältävät laitteistot

16 02 13 *

muut kuin nimikkeissä 16 02 09 –16 02 12 mainitut, vaarallisia osia (2) sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

16 02 14

muut kuin nimikkeissä 16 02 09 –16 02 13 mainitut käytöstä poistetut laitteistot

16 02 15 *

käytöstä poistetuista laitteista poistetut vaaralliset osat

16 02 16

muut kuin nimikkeessä 16 02 15 mainitut, käytöstä poistetuista laitteista poistetut osat

16 03

epäkurantit tuotteiden valmistuserät ja käyttämättömät tuotteet

16 03 03 *

epäorgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 03 04

muut kuin nimikkeessä 16 03 03 mainitut epäorgaaniset jätteet

16 03 05 *

orgaaniset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 03 06

muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet

16 03 07 *

metallinen elohopea

16 04

räjähdysainejätteet

16 04 01 *

ammusjätteet

16 04 02 *

ilotulitusjätteet

16 04 03 *

räjähdysainejätteet

16 05

painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut ja käytöstä poistetut kemikaalit

16 05 04 *

painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 05 05

muut kuin nimikkeessä 16 05 04 mainitut painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut

16 05 06 *

laboratoriokemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä, laboratoriokemikaalien seokset mukaan luettuina

16 05 07 *

käytöstä poistetut epäorgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

16 05 08 *

käytöstä poistetut orgaaniset kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

16 05 09

muut kuin nimikkeissä 16 05 06 , 16 05 07 ja 16 05 08 mainitut käytöstä poistetut kemikaalit

16 06

paristot ja akut

16 06 01 *

lyijyakut

16 06 02 *

nikkelikadmiumakut

16 06 03 *

elohopeaa sisältävät paristot

16 06 04

alkaliparistot (lukuun ottamatta nimikettä 16 06 03 )

16 06 05

muut paristot ja akut

16 06 06 *

erikseen kerätyt paristojen ja akkujen elektrolyytit

16 07

kuljetussäiliöiden, varastosäiliöiden ja tynnyrien puhdistuksessa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmiä 05 ja 13 )

16 07 08 *

öljyä sisältävät jätteet

16 07 09 *

jätteet, jotka sisältävät muita vaarallisia aineita

16 07 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

16 08

käytetyt katalyytit ja katalysaattorit

16 08 01

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät kultaa, hopeaa, reniumia, rodiumia, palladiumia, iridiumia tai platinaa (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07 )

16 08 02 *

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät vaarallisia siirtymämetalleja tai vaarallisia siirtymämetalliyhdisteitä

16 08 03

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät sellaisia siirtymämetalleja tai siirtymämetalliyhdisteitä, joita ei ole mainittu muualla

16 08 04

nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen käytetyt katalyytit (lukuun ottamatta nimikettä 16 08 07 )

16 08 05 *

käytetyt katalyytit, jotka sisältävät fosforihappoa

16 08 06 *

katalyytteinä käytetyt nesteet

16 08 07 *

käytetyt katalyytit, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

16 09

hapettavat aineet

16 09 01 *

permanganaatit, kuten kaliumpermanganaatti

16 09 02 *

kromaatit, kuten kaliumkromaatti, kaliumdikromaatti ja natriumdikromaatti

16 09 03 *

peroksidit, kuten vetyperoksidi

16 09 04 *

hapettavat aineet, joita ei ole mainittu muualla

16 10

vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka on tarkoitus käsitellä muualla kuin toimipaikassa

16 10 01 *

vesipitoiset nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 10 02

muut kuin nimikkeessä 16 10 01 mainitut vesipitoiset nestemäiset jätteet

16 10 03 *

vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 10 04

muut kuin nimikkeessä 16 10 03 mainitut vesipitoiset konsentraatit

16 11

vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet

16 11 01 *

metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 02

muut kuin nimikkeessä 16 11 01 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet

16 11 03 *

muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 04

muut kuin nimikkeessä 16 11 03 mainitut, metallurgisissa prosesseissa syntyvät muut vuoraukset ja tulenkestävät aineet

16 11 05 *

muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 06

muut kuin nimikkeessä 16 11 05 mainitut, muissa kuin metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet

17

RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA)

17 01

betoni, tiilet, laatat ja keramiikka

17 01 01

betoni

17 01 02

tiilet

17 01 03

laatat ja keramiikka

17 01 06 *

betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 01 07

muut kuin nimikkeessä 17 01 06 mainitut betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset

17 02

puu, lasi ja muovit

17 02 01

puu

17 02 02

lasi

17 02 03

muovi

17 02 04 *

lasi, muovi ja puu, jotka sisältävät vaarallisia aineita tai ovat niiden saastuttamia

17 03

bitumiseokset, kivihiiliterva ja -tervatuotteet

17 03 01 *

kivihiilitervaa sisältävät bitumiseokset

17 03 02

muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset

17 03 03 *

kivihiiliterva ja -tervatuotteet

17 04

metallit (niiden seokset mukaan luettuina)

17 04 01

kupari, pronssi, messinki

17 04 02

alumiini

17 04 03

lyijy

17 04 04

sinkki

17 04 05

rauta ja teräs

17 04 06

tina

17 04 07

sekalaiset metallit

17 04 09 *

metallijätteet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

17 04 10 *

öljyä, kivihiilitervaa tai muita vaarallisia aineita sisältävät kaapelit

17 04 11

muut kuin nimikkeessä 17 04 10 mainitut kaapelit

17 05

maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat

17 05 03 *

maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 04

muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset

17 05 05 *

ruoppausmassat, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 06

muut kuin nimikkeessä 17 05 05 mainitut ruoppausmassat

17 05 07 *

ratapenkereiden sorapäällysteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05 08

muut kuin nimikkeessä 17 05 07 mainitut ratapenkereiden sorapäällysteet

17 06

eristysaineet ja asbestia sisältävät rakennusaineet

17 06 01 *

asbestia sisältävät eristysaineet

17 06 03 *

muut eristysaineet, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

17 06 04

muut kuin nimikkeissä 17 06 01 ja 17 06 03 mainitut eristysaineet

17 06 05 *

asbestia sisältävät rakennusaineet

17 08

kipsipohjaiset rakennusaineet

17 08 01 *

kipsipohjaiset rakennusaineet, jotka ovat vaarallisten aineiden saastuttamia

17 08 02

muut kuin nimikkeessä 17 08 01 mainitut kipsipohjaiset rakennusaineet

17 09

muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet

17 09 01 *

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät elohopeaa

17 09 02 *

rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä (kuten PCB:tä sisältävät tiivistysmassat, PCB:tä sisältävät hartsipohjaiset lattiapäällysteet, PCB:tä sisältävät umpiolasit ja PCB:tä sisältävät muuntajat)

17 09 03 *

muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 09 04

muut kuin nimikkeissä 17 09 01 , 17 09 02 ja 17 09 03 mainitut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät sekalaiset jätteet

18

IHMISTEN JA ELÄINTEN TERVEYDEN HOIDOSSA TAI SIIHEN LIITTYVÄSSÄ TUTKIMUSTOIMINNASSA SYNTYVÄT JÄTTEET (LUKUUN OTTAMATTA KEITTIÖ- JA RAVINTOLAJÄTTEITÄ, JOTKA EIVÄT OLE SYNTYNEET VÄLITTÖMÄSSÄ HOITOTOIMINNASSA)

18 01

synnytyslaitoksissa, taudinmäärityksessä, sairaanhoidossa tai sairauksien ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet

18 01 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03 )

18 01 02

ruumiinosat ja elimet, verivalmisteet mukaan luettuina (lukuun ottamatta nimikettä 18 01 03 )

18 01 03 *

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 01 04

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi (esimerkiksi sidetarpeet, kipsisiteet, liinavaatteet, kertakäyttövaatteet, vaipat)

18 01 06 *

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 01 07

muut kuin nimikkeessä 18 01 06 mainitut kemikaalit

18 01 08 *

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 01 09

muut kuin nimikkeessä 18 01 08 mainitut lääkkeet

18 01 10 *

hammashoidon amalgaamijätteet

18 02

eläinten tautien tutkimuksessa, taudinmäärityksessä sekä tautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä syntyvät jätteet

18 02 01

viiltävät ja pistävät jätteet (lukuun ottamatta nimikettä 18 02 02 )

18 02 02 *

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 03

jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle ei aseteta erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi

18 02 05 *

kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä

18 02 06

muut kuin nimikkeessä 18 02 05 mainitut kemikaalit

18 02 07 *

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

18 02 08

muut kuin nimikkeessä 18 02 07 mainitut lääkkeet

19

JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

19 01

jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 01 02

pohjatuhkasta erotellut rautapitoiset jätteet

19 01 05 *

kaasujen käsittelystä syntyvät suodatuskakut

19 01 06 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja muut vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 01 07 *

kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

19 01 10 *

savukaasujen käsittelyssä käytetty aktiivihiili

19 01 11 *

pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 12

muut kuin nimikkeessä 19 01 11 mainitut pohjatuhka ja kuona

19 01 13 *

lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 14

muu kuin nimikkeessä 19 01 13 mainittu lentotuhka

19 01 15 *

kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 16

muu kuin nimikkeessä 19 01 15 mainittu kattilatuhka

19 01 17 *

pyrolyysijätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 18

muut kuin nimikkeessä 19 01 17 mainitut pyrolyysijätteet

19 01 19

leijupetihiekka

19 01 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 02

jätteiden fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä (mukaan luettuina krominpoisto, syanidinpoisto ja neutralointi) syntyvät jätteet

19 02 03

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat ainoastaan vaarattomista jätteistä

19 02 04 *

sekoitetut jätteet, jotka koostuvat jätteistä, joista vähintään yksi on vaarallista

19 02 05 *

fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 06

muut kuin nimikkeessä 19 02 05 mainitut fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 02 07 *

öljynerotuksessa syntyvät öljyt ja konsentraatit

19 02 08 *

palavat nestemäiset jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 09 *

palavat kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 10

muut kuin nimikkeissä 19 02 08 ja 19 02 09 mainitut palavat jätteet

19 02 11 *

muut jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 02 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 03

stabiloidut ja kiinteytetyt jätteet

19 03 04 *

muut kuin nimikkeessä 19 03 08 mainitut vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on osittain stabiloitu

19 03 05

muut kuin nimikkeessä 19 03 04 mainitut stabiloidut jätteet

19 03 06 *

vaarallisiksi määritellyt jätteet, jotka on kiinteytetty

19 03 07

muut kuin nimikkeessä 19 03 06 mainitut kiinteytetyt jätteet

19 03 08 *

osittain stabiloitu elohopea

19 04

lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet

19 04 01

lasitetut jätteet

19 04 02 *

lentotuhkat ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

19 04 03 *

lasittumaton kiinteä faasi

19 04 04

lasitettujen jätteiden karkaisussa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 05

kiinteiden jätteiden aerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 05 01

yhdyskuntajätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden kompostoimaton osa

19 05 02

eläin- ja kasvijätteiden kompostoimaton osa

19 05 03

komposti, joka ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia

19 05 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 06

jätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvät jätteet

19 06 03

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

19 06 04

yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

19 06 05

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste

19 06 06

eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete

19 06 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 07

kaatopaikan suotovedet

19 07 02 *

kaatopaikan suotovedet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 07 03

muut kuin nimikkeessä 19 07 02 mainitut kaatopaikan suotovedet

19 08

jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 08 01

välppäyksessä ja siivilöinnissä syntyvät jätteet

19 08 02

hiekanerotuksessa syntyvät jätteet

19 08 05

asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 06 *

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 08 07 *

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 08 08 *

membraanijärjestelmissä syntyvät jätteet, jotka sisältävät raskasmetalleja

19 08 09

öljynerotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset, jotka sisältävät ainoastaan ruokaöljyjä ja ravintorasvoja

19 08 10 *

muut kuin nimikkeessä 19 08 09 mainitut, öljyn erotuksessa syntyvät rasvan ja öljyn seokset

19 08 11 *

teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 08 12

muut kuin nimikkeessä 19 08 11 mainitut teollisuuden jätevesien biologisessa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 13 *

teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 08 14

muut kuin nimikkeessä 19 08 13 mainitut teollisuuden jätevesien muussa käsittelyssä syntyvät lietteet

19 08 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 09

ihmisten käyttöön tai teollisuuskäyttöön tarkoitetun veden valmistuksessa syntyvät jätteet

19 09 01

ensisuodatuksessa, siivilöinnissä ja välppäyksessä syntyvät kiinteät jätteet

19 09 02

selkeytyksessä syntyvät lietteet

19 09 03

veden pehmennyksessä syntyvät lietteet

19 09 04

käytetty aktiivihiili

19 09 05

kyllästyneet tai käytetyt ioninvaihtohartsit

19 09 06

ioninvaihtimien regeneroinnissa syntyvät liuokset ja lietteet

19 09 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 10

metallia sisältävien jätteiden paloituksessa syntyvät jätteet

19 10 01

rauta- ja teräsjätteet

19 10 02

ei-rautametallijätteet

19 10 03 *

metallinöyhtä (fluff) – kevytjae ja pöly, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 10 04

muu kuin nimikkeessä 19 10 03 mainittu metallinöyhtä (fluff) – kevytjae ja pöly

19 10 05 *

muut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 10 06

muut kuin nimikkeessä 19 10 05 mainitut muut jakeet

19 11

öljyn regeneroinnissa syntyvät jätteet

19 11 01 *

käytetyt suodatussavet

19 11 02 *

happotervat

19 11 03 *

vesipitoiset nestemäiset jätteet

19 11 04 *

emästen avulla tapahtuvassa polttonesteiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

19 11 05 *

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 11 06

muut kuin nimikkeessä 19 11 05 mainitut, jätevesien käsittelyssä toimipaikalla syntyvät lietteet

19 11 07 *

savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

19 11 99

jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 12

jätteiden mekaanisessa käsittelyssä (kuten lajittelussa, murskaamisessa, paalauksessa ja pelletoinnissa) syntyvät jätteet, joita ei ole mainittu muualla

19 12 01

paperi ja kartonki

19 12 02

rautametalli

19 12 03

ei-rautametalli

19 12 04

muovi ja kumi

19 12 05

lasi

19 12 06 *

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

19 12 07

muu kuin nimikkeessä 19 12 06 mainittu puu

19 12 08

tekstiilit

19 12 09

mineraalit (kuten hiekka ja kiviainekset)

19 12 10

palava jäte (jäteperäiset polttoaineet)

19 12 11 *

muut jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 12 12

muut kuin nimikkeessä 19 12 11 mainitut, jätteiden mekaanisessa käsittelyssä syntyvät jätteet (eri materiaalien seokset mukaan luettuina)

19 13

maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa syntyvät jätteet

19 13 01 *

maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 02

muut kuin nimikkeessä 19 13 01 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät kiinteät jätteet

19 13 03 *

maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 04

muut kuin nimikkeessä 19 13 03 mainitut, maaperän kunnostamisessa syntyvät lietteet

19 13 05 *

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 06

muut kuin nimikkeessä 19 13 05 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät lietteet

19 13 07 *

pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 13 08

muut kuin nimikkeessä 19 13 07 mainitut, pohjaveden kunnostamisessa syntyvät vesipitoiset nestemäiset jätteet ja vesipitoiset konsentraatit

20

YHDYSKUNTAJÄTTEET (KOTITALOUSJÄTTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN, TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JÄTTEET), ERILLISKERÄTYT JAKEET MUKAAN LUETTUINA

20 01

erilliskerätyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01 )

20 01 01

paperi ja kartonki

20 01 02

lasi

20 01 08

biohajoavat keittiö- ja ruokalajätteet

20 01 10

vaatteet

20 01 11

tekstiilit

20 01 13 *

liuottimet

20 01 14 *

hapot

20 01 15 *

emäkset

20 01 17 *

valokuvauskemikaalit

20 01 19 *

torjunta-aineet

20 01 21 *

loisteputket ja muut elohopeaa sisältävät jätteet

20 01 23 *

kloorifluorihiilivetyjä sisältävät käytöstä poistetut laitteistot

20 01 25

ruokaöljyt ja ravintorasvat

20 01 26 *

muut kuin nimikkeessä 20 01 25 mainitut öljyt ja rasvat

20 01 27 *

maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita

20 01 28

muut kuin nimikkeessä 20 01 27 mainitut maalit, painovärit, liimat ja hartsit

20 01 29 *

pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

20 01 30

muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesu- ja puhdistusaineet

20 01 31 *

sytotoksiset lääkkeet ja sytostaatit

20 01 32

muut kuin nimikkeessä 20 01 31 mainitut lääkkeet

20 01 33 *

nimikkeissä 16 06 01 , 16 06 02 tai 16 06 03 tarkoitetut paristot ja akut sekä lajittelemattomat paristot ja akut, jotka sisältävät tällaisia paristoja

20 01 34

muut kuin nimikkeessä 20 01 33 mainitut paristot ja akut

20 01 35 *

muut kuin nimikkeissä 20 01 21 ja 20 01 23 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot, jotka sisältävät vaarallisia osia (3)

20 01 36

muut kuin nimikkeissä 20 01 21 , 20 01 23 ja 20 01 35 mainitut, käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot

20 01 37 *

puu, joka sisältää vaarallisia aineita

20 01 38

muu kuin nimikkeessä 20 01 37 mainittu puu

20 01 39

muovit

20 01 40

metallit

20 01 41

nuohouksessa syntyvät jätteet

20 01 99

muut jakeet, joita ei ole mainittu muualla

20 02

puutarha- ja puistojätteet, hautausmaiden hoidossa syntyvät jätteet mukaan luettuina

20 02 01

biohajoavat jätteet

20 02 02

maa- ja kiviainekset

20 02 03

muut biohajoamattomat jätteet

20 03

muut yhdyskuntajätteet

20 03 01

sekalaiset yhdyskuntajätteet

20 03 02

torikaupassa syntyvät jätteet

20 03 03

katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet

20 03 04

sakokaivolietteet

20 03 06

viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet

20 03 07

kookkaat jätteet

20 03 99

yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla

(1)   Asteriskilla (*) merkittyjen jätteiden katsotaan olevan direktiivin 2008/98/EY mukaisia vaarallisia jätteitä. Jäljempänä olevassa luettelossa mainittuja jätteitä luokiteltaessa otetaan huomioon päätöksen 2000/532/EY liitteessä olevien otsakkeiden ’määritelmät’, ’arviointi ja luokittelu’ ja ’jäteluettelo’ alla olevat kohdat.

(2)   Sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen vaarallisiin osiin voi kuulua paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia jne.

(3)   Sähkö- ja elektroniikkalaitteistojen vaarallisiin osiin voi kuulua paristoja ja akkuja, jotka on mainittu nimikeryhmässä 16 06 ja määritelty vaarallisiksi, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia jne.

▼B

Osa 3

Luettelo A (Baselin yleissopimuksen liite II) ( 53 ))

Y46 Kotitalouksista kerätyt jätteet ( 54 )

Y47 Kotitalousjätteiden polttamisessa syntyvät jäämät

Luettelo B (Jätteet, jotka luetellaan OECD:n päätöksen lisäyksessä 4 olevassa II osassa ( 55 )

Metallipitoiset jätteet▼M6

AA010

261900

Rauta- ja terästeollisuudesta peräisin oleva kuona, hehkuhilse ja muut jätteet (1)

▼B

AA 060

262050

Vanadiinituhka ja jäännökset (1)

AA 190

810420

ex 810430

Magnesiumjäte ja -romu, joka on syttyvää, itsestään syttyvää tai joka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittää vaarallisia määriä syttyviä kaasuja

(1)   Tähän luetteloon kuuluvat jätteet, jotka ovat tuhkaa, jäämiä, hehkuhilsettä, skimmaus-, kuorimis- tai kaapimisjätettä, pölyä, jauhetta, lietettä tai suodatteita, ellei näitä ole nimenomaan lueteltu muualla.

Pääasiallisesti epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia aineitaAB 030

 

Metallien pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet

AB 070

 

Valimoissa käytetyt hiekat

AB 120

ex 281290

ex 3824

Epäorgaaniset halidiyhdisteet, joita ei ole eritelty tai lueteltu muualla

AB 150

ex 382490

Savukaasun rikinpoistossa (FGD) muodostuva puhdistamaton kalsiumsulfiitti ja kalsiumsulfaatti

Pääasiallisesti orgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineitaAC 060

ex 381900

Hydraulinesteet

AC 070

ex 381900

Jarrunesteet

AC 080

ex 382000

Jäätymisenestonesteet

AC 150

 

Kloorifluorihiilivedyt

AC 160

 

Halonit

AC 170

ex 440310

Käsitellyt korkki- ja puujätteet

Jätteet, jotka voivat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia ainesosiaAD 090

ex 382490

Reprografia- ja valokuvauskemikaalien ja -materiaalien tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, ellei niitä ole eritelty tai lueteltu muualla

AD 100

 

Muovin pintakäsittelyssä muodostuvat syanidittomien prosessien jätteet

AD 120

ex 3915

ex 391400

Ioninvaihtohartsit

AD 150

 

Suodattimina (kuten biosuodattimet) käytetyt luonnosta peräisin olevat orgaaniset aineet

Pääasiallisesti epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia aineitaRB 020

ex 6815

Fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan asbestin kaltaiset keraamiset kuidut

▼M4
LIITE VIENNALTA HYVÄKSYTTYJEN LAITOSTEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU LOMAKE (14 ARTIKLA)

Toimivaltainen viranomainen

Hyödyntämislaitos

Jätetunniste

Voimassaoloaika

Kokonaismäärä, jota ennakkohyväksyntä koskee

Hyödyntämislaitoksen nimi ja rekisteröintinumero

Osoite

Hyödyntämistoimi

(+ R-koodi)

Käytetyt tekniikat

(Koodi)

Alkamispäivä

Päättymispäivä

(Tonnia (Mg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M9
LIITE VII

TIEDOT, JOTKA ON LIITETTÄVÄ 3 ARTIKLAN 2 JA 4 KOHDASSA TARKOITETTUJEN JÄTTEIDEN SIIRTOIHIN

image
LIITE VIII

YMPÄRISTÖN KANNALTA HYVÄKSYTTÄVÄÄ JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT OHJEET (ARTIKLA 49)

I Baselin yleissopimuksen nojalla hyväksytyt ohjeet ja ohjeasiakirjat:

1. Tekniset ohjeet biologisten, lääketieteellisten ja terveydenhuollosta syntyvien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (Y1, Y3). ( 56 )

2. Tekniset ohjeet lyijyakkujen ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (56) 

3. Tekniset ohjeet laivojen ympäristön kannalta hyväksyttävästä täydellisestä tai osittaisesta romuttamisesta (56) 

4. Tekniset ohjeet metallien ja metalliyhdisteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä kierrätyksestä tai talteenotosta (R4) ( 57 )

5. Ajantasaistetut yleiset tekniset ohjeet pysyvistä orgaanisista yhdisteistä muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta ( 58 )

6. Ajantasaistetut tekniset ohjeet polyklooratuista bifenyyleistä (PCB), polyklooratuista terfyleeneistä (PCT) ja polybromibifenyyleistä (PBB) muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (58) 

7. Tekniset ohjeet aldriini-, klordaani-, dieldriini-, endriini-, heptakloori-, heksaklooribentseeni- (HCB), mirex- tai toksafeenitorjunta-aineista tai teollisuuskemikaalina käytettävästä HCB:stä muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (58) 

8. Tekniset ohjeet 1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaanista (DDT) muodostuvien, niitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (58) 

9. Tekniset ohjeet tahattomasti syntyneitä polykloorattuja dibentso-para-dioksiineja (PCDD), polykloorattuja dibentsofuraaneja (PCDF), heksaklooribentseeniä (HCB) tai polykloorattuja bifenyyleitä sisältävien tai niiden saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (58) 

10. Tekniset ohjeet käytettyjen renkaiden ja romurenkaiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta ( 59 )

11. Tekniset ohjeet alkuainemuodossa olevasta elohopeasta muodostuvien ja elohopeaa sisältävien tai sen saastuttamien jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (59) 

12. Tekniset ohjeet vaarallisten jätteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä rinnakkaiskäsittelystä sementtiuuneissa (59) 

13. Ohjeasiakirja käytettyjen ja käytöstä poistettavien matkapuhelinten ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta (59) 

▼M12

14. Ohjeasiakirja käytettyjen ja käytöstä poistettavien tietojenkäsittelylaitteiden ympäristön kannalta hyväksyttävästä jätehuollosta, luvut 1, 2, 4 ja 5 ( 60 ).

▼M9

II OECD:n vahvistamat ohjeet:

Tiettyjen jätevirtojen ympäristön kannalta hyväksyttävää jätehuoltoa koskevat tekniset ohjeet:

▼M12

Käytetyt henkilökohtaiset tietokoneet ja tietokoneromu ( 61 )

▼M9

III Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymät ohjeet:

Alusten kierrätystä koskevat ohjeet ( 62 )

IV Kansainvälisen työjärjestön (ILO) hyväksymät ohjeet:

Turvallisuus ja terveys laivojen romutuksen yhteydessä: Aasian maita ja Turkkia koskevat ohjeet ( 63 )

▼B
LIITE IX

JÄSENVALTIOIDEN 51 ARTIKLAN 2 KOHDAN NOJALLA ANTAMIA KERTOMUKSIA VARTEN KÄYTETTÄVÄ KYSELYLOMAKE

image

image

image

►(3) M11  

►(3) M11  

►(3) M11  

Taulukko 1

POIKKEUKSET LÄHEISYYS-, HYÖDYNTÄMISEN ENSISIJAISUUS- JA OMAVARAISUUSPERIAATTEEN SOVELTAMISESSA (11 artiklan 3 kohta)

image

Taulukko 2

SUUNNITELTUJA SIIRTOJA KOSKEVAT VASTALAUSEET (11 artiklan 1 kohdan g alakohta)

image

Taulukko 3

SUUNNITELTUJA SIIRTOJA KOSKEVAT VASTALAUSEET (12 artiklan 1 kohdan c alakohta)

image

Taulukko 4

TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN PÄÄTÖKSET MYÖNTÄÄ ENNAKKOHYVÄKSYNTÄ (14 ARTIKLA)

image

Taulukko 5

LAITTOMAT JÄTTEIDEN SIIRROT ( *1 ) (24 artikla ja 50 artiklan 1 kohta)

image

►(1) M11  

Taulukko 6

JÄSENVALTIOIDEN NIMEÄMÄT TULLITOIMIPAIKAT JÄTTEIDEN YHTEISÖÖN SAAPUMISTA JA YHTEISÖSTÄ POISTUMISTA VARTEN (55 artikla)

image( 1 ) EYVL L 35, 12.2.1992, s. 24.

( 2 ) EUVL L 140, 5.6.2009, s. 114.

( 3 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2013, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta (EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1).

( 4 ) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 94/31/EY (EYVL L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

( 6 ) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

( 7 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 215/2006 (EUVL L 38, 9.2.2006, s. 11).

( 8 ) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

( 9 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista (EUVL L 13, 19.1.2000, s. 12).

( 10 ) EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2001/573/EY (EYVL L 203, 28.7.2001, s. 18).

( 11 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 38).

( 12 ) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

( 13 ) EYVL L 365, 31.12.1994, s. 34).

( 14 ) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 91.

( 15 ) EYVL L 309, 27.11.2001, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

( 16 ) Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta 22 päivänä maaliskuuta 1989 tehty Baselin yleissopimus. Ks. www.basel.int.

( 17 ) Hyödynnettävien jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta tehdyn päätöksen C(92) 39/FINAL muuttamisesta tehty OECD:n neuvoston päätös C(2001) 107/FINAL. Aikaisempi päätös on konsolidoitu toisinto säädöksistä, jotka OECD:n neuvosto hyväksyi 14 päivänä kesäkuuta 2001 ja 28 päivänä helmikuuta 2002 (sellaisina kuin ne ovat muutettuina).

Ks.: Katso http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34397_1_1_1_1_1,00.html

( 18 ) Euroopan yhteisön ulkopuolisissa maissa voidaan käyttää ilmaisun ”consignee” (vastaanottaja) sijasta ilmaisua ”importer” (tuoja).

( 19 ) Euroopan yhteisön ulkopuolisissa maissa voidaan ilmaisun ”notifier” (ilmoituksen tekijä) sijaan käyttää ilmaisua ”exporter” (viejä).

( 20 ) Joissakin kolmansissa maissa, jotka ovat OECD:n jäsenmaita, voidaan käyttää OECD:n päätöksen mukaisesti ilmaisua ”recognised trader” (tunnettu välittäjä).

( 21 ) Euroopan yhteisön ulkopuolella jätteen tuottajasta voidaan käyttää ilmaisun ”producer” sijasta myös ilmaisua ”generator”.

( 22 ) Lyhenneluettelossa olevan R1-toimen määritelmä on Euroopan yhteisössä erilainen kuin Baselin yleissopimuksessa ja OECD:n päätöksessä: tästä syystä esitetään molemmat muotoilut. Euroopan yhteisön ja Baselin yleissopimuksen sekä OECD:n päätöksen termeissä on myös muita sanamuotoja koskevia eroja, joita ei ole sisällytetty lyhenneluetteloon.

( 23 ) Komission asetus (EY) N:o 1418/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 liitteessä III tai III A lueteltujen tietyntyyppisten jätteiden viennistä hyödynnettäväksi maihin, joihin ei sovelleta OECD:n päätöstä jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen valvonnasta (EUVL L 316, 4.12.2007, s. 6).

( 24 ) Ks. http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000D0532_index.html

( 25 ) Ks. http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm

( 26 ) Baselin yleissopimuksessa käytetään ilmaisua ”state” (valtio) ilmaisun ”country” (maa) sijaan.

( 27 ) Euroopan yhteisön ulkopuolella voidaan käyttää ilmaisuja ”dispatch” (lähettäjä) ja ”destination” (vastaanottaja) ilmaisujen ”export” (vienti) ja ”import” (tuonti) sijaan.

( 28 ) Ks. kentät 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 tai 21, ja jos toimivaltaiset viranomaiset edellyttävät lisätietoja ja lisäasiakirjoja, ks. tämän asetuksen liitteessä II olevan osan 3 kohdat, joita ei käsitellä missään lomakkeen kentistä.

( 29 ) Joissakin kolmansissa maissa voidaan antaa sen sijaan lähtömaan toimivaltaista viranomaista koskevat tiedot.

( 30 ) Alun perin OECD:n päätöksen lisäyksessä 3 oleva luettelo.

( 31 ) Baselin yleissopimuksen liite IX on tässä asetuksessa liitteen V osan 1 luettelo B.

( 32 ) ”Kiinteisiin” jätteisiin eivät kuulu jauhemaiset, lietemäiset tai pölymäiset jätteet eivätkä kiinteät esineet, jotka sisältävät vaarallisia nestemäisiä jätteitä.

( 33 ) EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3.

( 34 ) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

( 35 ) Tämä luettelo on OECD:n päätöksen lisäyksestä 4.

( 36 ) Baselin yleissopimuksen liite VIII on tässä asetuksessa liitteen V osan 1 luettelo A. Baselin yleissopimuksen liite II sisältää seuraavat nimikkeet:

Y46 Kotitalouksista kerätyt jätteet, paitsi jos ne on luokiteltu asianmukaisesti yhteen nimikkeeseen liitteessä III;

Y47 Kotitalousjätteiden polttamisessa syntyvät jäämät.

( 37 ) Luetteloissa A ja B olevat viittaukset liitteisiin I, III ja IV viittaavat Baselin yleissopimuksen liitteisiin.

( 38 ) Huom.: Luetteloon B sisältyvässä vastaavassa nimikkeessä (B1160) ei yksilöidä poikkeuksia.

( 39 ) Tähän kohtaan ei sisälly sähkövoimalaitosten laiteromu.

( 40 ) PCB-yhdisteiden pitoisuus vähintään 50 mg/kg.

( 41 ) PCB-yhdisteiden pitoisuus on 50 mg/kg tai enemmän.

( 42 ) Pitoisuutta 50 mg/kg pidetään kansainvälisesti käyttökelpoisena kaikkia jätteitä koskevana raja-arvona. Monet maat ovat kuitenkin säätäneet tietyille jätteille alhaisempia rajoja (esim. 20 mg/kg).

( 43 ) Vanhentumisella tarkoitetaan sitä, ettei aineita ole käytetty valmistajan suositteleman käyttöajan kuluessa.

( 44 ) Tähän kohtaan ei sisälly puunsuojauskemikaaleilla käsitelty puu.

( 45 ) On huomattava, että vaikka liitteessä I tarkoitettujen aineiden pitoisuudet olisivatkin aluksi alhaisia, myöhempien prosessien, kierrätysprosessit mukaan luettuina, tuloksena saattaa syntyä erillisiä jakeita, joissa kyseisten liitteessä I tarkoitettujen aineiden pitoisuudet ovat huomattavasti korkeampia.

( 46 ) Sinkkituhkan asemaa tarkastellaan parhaillaan uudelleen, ja Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD on suosittanut, ettei sinkkituhkaa pidettäisi vaarallisena aineena.

( 47 ) Tähän kohtaan ei sisälly sähkövoimalaitosten laiteromu.

( 48 ) Uudelleenkäyttö voi tarkoittaa laitteen korjausta, kohennusta tai parantamista, muttei sen kokoamista olennaisilta osiltaan uudelleen.

( 49 ) Joissakin maissa näitä suoraan uudelleen käytettäviksi tarkoitettuja materiaaleja ei pidetä jätteenä.

( 50 ) Bentso(a)pyreenin pitoisuustason olisi oltava alle 50 mg/kg.

( 51 ) Tällaisen romun on oltava täysin polymerisoitua.

( 52

( 53 ) Tämä luettelo on OECD:n päätöksen lisäyksen 4 osasta I.

( 54 ) Jollei niitä ole luokiteltu asianmukaisesti yhteen kohtaan liitteessä III.

( 55 ) Jätenimikkeet AB 130, AC 250, AC 260 ja AC 270 on poistettu, koska ne on jätteestä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (EYVL L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi on kumottu direktiivillä 2006/12/EY), 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen todettu vaarattomiksi, eikä niihin siksi sovelleta tämän asetuksen 35 artiklassa säädettyä vientikieltoa.

( 56 ) Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin kuudennessa kokouksessa 9.–13. joulukuuta 2002.

( 57 ) Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin seitsemännessä kokouksessa 25.–29. lokakuuta 2004.

( 58 ) Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin kahdeksannessa kokouksessa 27. marraskuuta – 1. joulukuuta 2006.

( 59 ) Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin kymmenennessä kokouksessa 17.–21. lokakuuta 2011.

( 60 ) Hyväksytty vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen osapuolten konferenssin yhdennessätoista kokouksessa 28. huhtikuuta — 10. toukokuuta 2013.

( 61 ) OECD:n ympäristöpoliittinen komitea hyväksynyt helmikuussa 2003 (asiakirja ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

( 62 ) IMOn yleiskokouksen 23. sääntömääräisessä istunnossaan 24. marraskuuta – 5. joulukuuta 2003 antama päätöslauselma A.962.

( 63 ) Hyväksytty julkaistavaksi ILO:n hallintoneuvoston 289. kokouksessa, 11.–26.3.2004.

( *1 ) Tiedot raportointijakson kuluessa käsitellyistä tapauksista.