02005L0065 — FI — 26.07.2019 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/65/EY,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,

satamien turvallisuuden parantamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 310 25.11.2005, s. 28)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 219/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

  L 87

109

31.3.2009

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1243, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/65/EY,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2005,

satamien turvallisuuden parantamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Aihe

1.  Tämän direktiivin päätavoitteena on ottaa käyttöön yhteisön toimenpiteet satamaturvallisuuden parantamiseksi turvallisuusvälikohtausten uhkien varalta.

Tällä direktiivillä varmistetaan myös, että asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamiseksi toteutettavissa turvatoimissa hyödynnetään parempaa satamaturvallisuutta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sisältyvät

a) satamien turvatoimia koskevat yhteiset perussäännöt;

b) näiden sääntöjen täytäntöönpanomekanismi;

c) asianmukaiset säännösten noudattamisen seurantamekanismit.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tässä direktiivissä säädetään turvatoimista, joita on noudatettava satamissa. Jäsenvaltiot voivat soveltaa tämän direktiivin säännöksiä satamiin liittyvillä alueilla.

2.  Tässä direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioiden alueella sijaitsevissa satamissa, joissa on yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla hyväksytyn satamarakenteiden turvallisuussuunnitelman piiriin kuuluva satamarakenne. Tätä direktiiviä ei sovelleta satamissa oleviin sotilaallisiin laitoksiin.

3.  Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin soveltamiseksi määritettävä kunkin sataman rajat ottaen asianmukaisesti huomioon sataman turvallisuusarviointiin perustuvat tiedot.

4.  Jos jäsenvaltio on määrittänyt asetuksessa (EY) N:o 725/2004 tarkoitetun satamarakenteen rajat siten, että se tosiasiallisesti kattaa koko sataman, asiaa koskevat asetuksen (EY) N:o 725/2004 säännökset ovat ensisijaisia tämän direktiivin säännöksiin nähden.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

1. ”satamalla” tarkoin määrättyä maa- ja vesialuetta, jonka rajat sataman sijaintijäsenvaltio määrittää ja jonka rakenteet ja varusteet on tarkoitettu kaupallisen merikuljetustoiminnan helpottamiseen;

2. ”aluksen ja sataman vuorovaikutuksella” vuorovaikutusta, joka syntyy, kun alukseen vaikuttavat suoraan ja välittömästi toimet, jotka edellyttävät henkilöiden tai tavaroiden liikkumista tai satamapalvelujen suorittamista alukselle tai aluksesta;

3. ”satamarakenteella” paikkaa, jossa sataman ja alusten vuorovaikutus tapahtuu. Siihen kuuluvat soveltuvin osin ankkurointialueet, odotuspaikat ja sisääntuloväylät;

4. ”satamaturvallisuuden yhteysyksiköllä” kunkin jäsenvaltion nimeämää elintä, joka toimii yhteyspisteenä komissiota ja muita jäsenvaltioita varten ja helpottaa ja seuraa tässä direktiivissä vahvistettujen satamien turvatoimien panemista täytäntöön sekä tiedottaa siitä;

5. ”satamaturvallisuusviranomaisella” viranomaista, joka vastaa tietyn sataman turvallisuusasioista.

4 artikla

Yhteensovittaminen asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamiseksi toteutettujen toimenpiteiden kanssa

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla käyttöön otetut sataman turvatoimet sovitetaan tiiviisti yhteen asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamiseksi toteutettujen toimenpiteiden kanssa.

5 artikla

Satamaturvallisuusviranomainen

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä satamaturvallisuusviranomainen jokaiselle tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle satamalle. Sama satamaturvallisuusviranomainen voidaan nimetä useammalle kuin yhdelle satamalle.

2.  Satamaturvallisuusviranomainen vastaa satamaturvallisuussuunnitelmien valmistelusta ja toteuttamisesta satamanturvallisuusarviointien tulosten perusteella.

3.  Jäsenvaltiot voivat nimetä satamaturvallisuusviranomaiseksi asetuksessa (EY) N:o 725/2004 tarkoitetun ”toimivaltaisen merenkulun turvaviranomaisen”.

6 artikla

Sataman turvallisuusarviointi

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa satamissa suoritetaan satamien turvallisuusarviointeja. Arvioinneissa on otettava asianmukaisesti huomioon sataman eri osien sekä, jos kyseisen jäsenvaltion asianomaiset viranomaiset pitävät tätä soveliaana, myös sitä ympäröivien alueiden ominaispiirteet, jos näillä alueilla on vaikutusta sataman turvaamiseen, sekä arvioinnit, jotka on tehty satamarakenteille niiden sisällä asetuksen (EY) N:o 725/2004 mukaisesti.

2.  Jokainen sataman turvallisuusarviointi on suoritettava ottaen huomioon vähintään liitteessä I esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset.

3.  Sataman turvallisuusarvioinnin voi suorittaa 11 artiklassa tarkoitettu tunnustettu turvaorganisaatio.

4.  Jäsenvaltion on hyväksyttävä satamien turvallisuusarvioinnit.

7 artikla

Satamaturvallisuussuunnitelma

1.  Jäsenvaltioiden on satamien turvallisuusarviointien tulosten perusteella varmistettava, että laaditaan satamaturvallisuussuunnitelmat, niitä noudatetaan ja ne pidetään ajan tasalla. Satamaturvallisuussuunnitelmassa on otettava riittävästi huomioon sataman eri osien ominaispiirteet ja siihen on sisällytettävä turvallisuussuunnitelmat, jotka on laadittu satamarakenteille niiden sisällä asetuksen (EY) N:o 725/2004 mukaisesti.

2.  Satamaturvallisuussuunnitelmassa on määritettävä kutakin 8 artiklassa tarkoitettua turvatasoa varten

a) noudatettavat menettelyt;

b) käyttöön otettavat toimenpiteet;

c) toteutettavat toimet.

3.  Jokaisessa satamaturvallisuussuunnitelmassa on otettava huomioon vähintään tämän direktiivin liitteessä II esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset. Satamaturvallisuussuunnitelmaan on tarvittaessa ja siinä määrin kuin se on asianmukaista sisällytettävä turvatoimet, joita on määrä soveltaa matkustajia ja ajoneuvoja kuljettaviin merialuksiin nousemassa oleviin matkustajiin ja ajoneuvoihin. Kun kyse on kansainvälisistä merikuljetuspalveluista, asianomaisten jäsenvaltioiden on tehtävä turvallisuusarvioinnissa yhteistyötä.

4.  Satamaturvallisuussuunnitelmia voi laatia 11 artiklassa tarkoitettu tunnustettu turvaorganisaatio.

5.  Asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä satamaturvallisuussuunnitelmat ennen niiden täytäntöönpanoa.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satamaturvallisuussuunnitelmien täytäntöönpanoa seurataan. Seuranta on sovitettava yhteen muiden satamassa suoritettavien valvontatoimien kanssa.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava riittävien harjoitusten järjestäminen ottaen huomioon liitteessä III esitetyt turvallisuuskoulutusharjoituksia koskevat perusvaatimukset.

8 artikla

Turvatasot

1.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön turvatasojärjestelmä satamia tai sataman osia varten.

2.  Turvatasot on määritelty asetuksessa (EY) N:o 725/2004, ja niitä on kolme:

 turvataso 1 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään jatkuvasti asianmukaisia suojaavia vähimmäisturvatoimia,

 turvataso 2 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään tietyn ajan asianmukaisia suojaavia lisäturvatoimia turvallisuusvälikohtauksen kohonneen riskin vuoksi,

 turvataso 3 tarkoittaa tasoa, jolla ylläpidetään rajoitetun ajan suojaavia erityistoimia, kun turvallisuusvälikohtaus on todennäköinen tai sen uhka on välitön, vaikka tarkkaa kohdetta ei ehkä ole mahdollista määrittää.

3.  Jäsenvaltioiden on määritettävä käytettävät turvatasot kutakin satamaa tai sataman osaa varten. Jäsenvaltiot voivat määritellä, että sataman eri osissa toteutetaan sataman turvallisuusarvioinnin tuloksista riippuen erilaisia turvatoimia kullakin turvatasolla.

4.  Jäsenvaltioiden on tiedotettava asianomaiselle henkilölle tai asianomaisille henkilöille kussakin satamassa tai sataman osassa voimassa olevasta turvatasosta sekä sen muutoksista.

9 artikla

Sataman turvapäällikkö

1.  Asianomaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä jokaiselle satamalle sataman turvapäällikkö. Kullakin satamalla on oltava oma turvapäällikkö, mikäli se on käytännössä mahdollista, mutta tarvittaessa useammalla satamalla voi olla sama turvapäällikkö.

2.  Sataman turvapäällikkö toimii yhteyspisteenä sataman turvallisuuskysymyksissä.

3.  Jos sataman turvapäällikkö ei ole sama henkilö kuin asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla nimetty satamarakenteen turvapäällikkö tai nimetyt satamarakenteiden turvapäälliköt, näiden kesken on varmistettava tiivis yhteistyö.

10 artikla

Uudelleen tarkastelu

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että satamien turvallisuusarviointeja ja satamaturvallisuussuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa. Niitä on tarkasteltava uudelleen vähintään viiden vuoden välein.

2.  Uudelleentarkastelumenettely on 6 artiklan tai 7 artiklan mukainen.

11 artikla

Tunnustettu turvaorganisaatio

Jäsenvaltiot voivat nimetä tunnustettuja turvaorganisaatioita tässä direktiivissä määriteltyihin tarkoituksiin. Tunnustettujen turvaorganisaatioiden on täytettävä liitteessä IV asetetut ehdot.

12 artikla

Satamaturvallisuuden yhteysyksikkö

Jäsenvaltioiden on nimettävä satamaturvallisuusnäkökohtia varten yhteysyksikkö. Jäsenvaltiot voivat nimetä asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla nimetyn yhteysyksikön yhteysyksiköksi satamaturvallisuusnäkökohtia varten. Satamaturvallisuuden yhteysyksikkö toimittaa komissiolle luettelon tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvista satamista ja ilmoittaa sille kaikista luetteloa koskevista muutoksista.

13 artikla

Täytäntöönpano ja vaatimustenmukaisuuden valvonta

1.  Jäsenvaltioiden on luotava järjestelmä, jolla varmistetaan satamaturvallisuussuunnitelmien ja niiden toteuttamisen riittävä ja säännöllinen valvonta.

2.  Komissio seuraa yhteistyössä 12 artiklassa tarkoitetun yhteysyksikön kanssa tämän direktiivin panemista täytäntöön jäsenvaltioissa.

3.  Seuranta suoritetaan asetuksen (EY) N:o 725/2004 9 artiklan 4 kohdassa edellytettyjen tarkastusten yhteydessä.

▼M2

14 artikla

Liitteiden I–IV muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I–IV niiden mukauttamiseksi niiden täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella tämän direktiivin soveltamisalaa laajentamatta.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 14 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy liitteiden I–IV mukauttamiseksi tarvittaviin muutoksiin.

▼M2

14 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 26 päivästä heinäkuuta 2019 viiden vuoden ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa ( 1 ) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

14 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 14 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

▼M2 —————

▼B

16 artikla

Luottamuksellisuus ja tietojen levittäminen

1.  Tätä direktiiviä sovellettaessa komissio toteuttaa päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom ( 2 ) mukaisesti aiheelliset toimenpiteet suojatakseen luottamuksellisuutta edellyttävät tiedot, jotka ovat sen saatavilla tai joita jäsenvaltiot sille toimittavat.

Jäsenvaltioiden on toteutettava vastaavia toimenpiteitä asiaa koskevan kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

2.  Turvatarkastuksia suorittaville tai tähän direktiiviin liittyvää luottamuksellista tietoa käsitteleville henkilöille on tehtävä asianmukainen luotettavuusselvitys jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat.

17 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava tämän direktiivin nojalla annettavien kansallisten säännösten rikkomisista johtuvien tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten käyttöönotto.

18 artikla

Täytäntöönpano

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa toimenpiteissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

19 artikla

Arviointikertomus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 15 päivänä joulukuuta 2008 ja tämän jälkeen joka viides vuosi muun muassa 13 artiklan nojalla saatuihin tietoihin perustuvan arviointikertomuksen. Kertomuksessa komissio arvioi direktiivin noudattamista jäsenvaltioissa sekä toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta. Tarvittaessa se tekee ehdotuksia lisätoimenpiteiksi.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

21 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille, joissa on 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja satamia.
LIITE I

SATAMAN TURVALLISUUSARVIOINTI

Sataman turvallisuusarviointi toimii perustana satamaturvallisuussuunnitelmalle ja sen toteuttamiselle. Satamaturvallisuusarviointiin kuuluu vähintään seuraavia osatekijöitä:

 sellaisen merkittävän omaisuuden ja infrastruktuurin määrittely ja arviointi, jota on tärkeää suojella,

 mahdollisten omaisuuteen ja infrastruktuuriin kohdistuvien uhkien ja niiden todennäköisyyden määrittely, jotta turvatoimet voidaan vahvistaa ja asettaa tärkeysjärjestykseen,

 vastatoimenpiteiden ja menettelytapojen muutosten määrittäminen, valinta ja asettaminen tärkeysjärjestykseen, sekä sen määrittäminen, kuinka tehokkaasti ne vähentävät suojattomuutta, ja

 heikkouksien tunnistaminen infrastruktuurissa, toimintaperiaatteissa ja menettelyissä, inhimilliset tekijät mukaan luettuina.

Tätä tarkoitusta varten arvioinnissa ainakin:

 määritetään kaikki satamaturvallisuuden kannalta merkitykselliset alueet ja määritetään siis myös sataman rajat. Tähän sisältyvät satamarakenteet, jotka kuuluvat jo asetuksen (EY) N:o 725/2004 soveltamisalaan ja joiden riskinarviointia käytetään arvioinnissa lähtökohtana,

 määritetään satamarakenteen turvatoimien ja muun sataman turvatoimien välisestä vuorovaikutuksesta johtuvat turvallisuuskysymykset,

 määritetään, mille satamahenkilöstölle tehdään taustan tarkistus ja/tai luotettavuusselvitys siksi, että he ovat tekemisissä korkean riskin alueiden kanssa,

 jos se on hyödyllistä, jaetaan satama osa-alueisiin sillä perusteella, kuinka todennäköisiä turvallisuusvälikohtaukset ovat. Alueita ei arvioida ainoastaan sen mukaan, kuinka todennäköisiä kohteita ne ovat, vaan myös sen perusteella, voidaanko niitä käyttää kauttakulkuun, kun kohteena ovat viereiset alueet,

 määritetään riskien vaihtelut, esim. kausiluonteisuudesta johtuvat,

 määritetään kunkin osa-alueen erityispiirteet, kuten sijainti, pääsytiet, sähkönjakelu, viestintäjärjestelmä, omistussuhteet ja käyttäjät sekä muut tekijät, joilla katsotaan olevan merkitystä turvatoimien kannalta,

 määritetään sataman mahdolliset uhkaskenaariot. Määritetyn uhkan välittömänä kohteena voivat olla koko satama tai tietyt osat sen infrastruktuurista, lastit, matkatavarat, henkilöt tai kuljetusvälineet sataman alueella,

 määritetään uhkaskenaarion tarkat seuraukset. Seuraukset voivat kohdistua yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Sekä välittömät että välilliset seuraukset määritetään. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilövahinkojen riskiin,

 määritetään turvallisuusvälikohtausten mahdolliset kerrannaisvaikutukset,

 määritetään kunkin osa-alueen suojattomuus,

 määritetään kaikki sataman yleiseen turvallisuuteen liittyvät organisatoriset näkökohdat, mukaan luettuina kaikkien turvatoimiin liittyvien viranomaisten tehtävienjako sekä voimassa olevat säännöt ja menettelyt,

 määritetään koko sataman turvallisuutta koskevat heikkoudet, jotka liittyvät organisatorisiin, lainsäädännöllisiin ja menettelytapoja koskeviin näkökohtiin,

 määritetään kriittisten heikkouksien parantamiseen tähtäävät toimenpiteet, menettelyt ja toimet. Erityistä huomiota kiinnitetään koko sataman tai sen erityisosien kulunvalvonnan tai pääsyrajoitusten tarpeeseen ja toteuttamiskeinoihin, mukaan luettuina matkustajien, sataman henkilöstön ja muiden työntekijöiden, vierailijoiden ja alusten miehistöjen tunnistaminen, alueita tai toimintoja koskevat valvontavaatimukset sekä lastin ja matkatavaroiden valvonta. Toimenpiteiden, menettelyjen ja toimien on vastattava arvioitua riskiä, joka voi vaihdella sataman eri osissa,

 määritetään, kuinka toimenpiteitä, menettelyjä ja toimia vahvistetaan turvatason kohotessa,

 määritetään erityisvaatimukset sille, kuinka käsitellään perinteisiä riskitekijöitä, kuten epäilyttäviä lasteja, matkatavaroita, polttoainetoimituksia, tavaratoimituksia tai henkilöitä, tunnistamattomia paketteja tai tunnettuja vaaroja (esim. pommeja). Näissä vaatimuksissa arvioidaan, missä olosuhteissa riski olisi parasta selvittää löytöpaikalla ja missä olosuhteissa vasta turvalliselle alueelle siirtämisen jälkeen,

 määritetään toimenpiteet, menettelyt ja toimet, joilla pyritään rajoittamaan tai lieventämään seurauksia,

 määritetään tehtävien jako, joka mahdollistaa määritettyjen toimenpiteiden, menettelyjen ja toimien asianmukaisen ja oikean toteuttamisen,

 kiinnitetään tarvittaessa erityistä huomiota suhteeseen muihin turvallisuussuunnitelmiin (esim. satamarakenteiden turvallisuussuunnitelmiin) ja muihin jo sovellettaviin turvatoimiin. Huomiota kiinnitetään myös suhteeseen muihin hätätilannesuunnitelmiin (esim. öljyvuotojen torjuntasuunnitelma, sataman valmiussuunnitelma, lääkintähuoltosuunnitelma, ydinonnettomuussuunnitelma jne.),

 määritetään toimenpiteiden ja menettelyjen toteuttamiseen liittyvät viestintävaatimukset,

 kiinnitetään erityistä huomiota toimenpiteisiin, joilla suojataan turvatoimiin liittyviä arkaluontoisia tietoja paljastumiselta,

 määritetään, mitä tietoja on tarpeellista antaa turvatoimien kanssa välittömästi tekemisissä oleville henkilöille ja, jos se on aiheellista, yleisölle.
LIITE II

SATAMATURVALLISUUSSUUNNITELMA

Satamaturvallisuussuunnitelmassa määritellään sataman turvajärjestelyt. Se perustuu sataman turvallisuusarvioinnin tuloksiin. Siinä annetaan yksityiskohtainen kuvaus toimenpiteistä. Siihen sisältyy valvontajärjestelmä, joka mahdollistaa tarvittaessa asianmukaisten korjaavien toimenpiteiden toteuttamisen.

Satamaturvallisuussuunnitelma perustuu seuraaville yleisille näkökohdille:

 määritetään kaikki sataman turvatoimien kannalta merkitykselliset alueet. Sataman turvallisuusarvioinnista riippuen sataman eri osa-alueilla voidaan soveltaa erilaisia toimenpiteitä, menettelyjä ja toimia. Eräillä osa-alueilla voidaan tarvita tiukempia ehkäiseviä toimenpiteitä kuin toisilla. Erityistä huomiota kiinnitetään sataman turvallisuusarvioinnissa määriteltyjen osa-alueiden välisiin rajapintoihin,

 varmistetaan turvatoimien yhteensovittaminen sellaisten alueiden kesken, joiden turvatoimiin liittyvät ominaispiirteet ovat erilaiset,

 varaudutaan siihen, että toimenpiteitä voidaan tarvittaessa vaihdella sataman eri osissa, turvatasojen muuttuessa tai erityisten tiedustelutietojen perusteella,

 määritetään sataman turvallisuuden parantamista tukeva organisaatiorakenne.

Näiden yleisten näkökohtien pohjalta satamaturvallisuussuunnitelmassa jaetaan tehtävät ja määritellään toimintasuunnitelmat seuraavilla aloilla:

 pääsyvaatimukset. Eräillä alueilla vaatimukset tulevat voimaan vasta, kun turvataso ylittää vähimmäiskynnyksen. Kaikki vaatimukset ja vähimmäiskynnykset esitetään kattavasti satamaturvallisuussuunnitelmassa,

 henkilöllisyyttä osoittavien todistusten tarkastusta ja matkatavaroiden ja lastien valvontaa koskevat vaatimukset. Vaatimuksia voidaan soveltaa tai olla soveltamatta tietyillä osa-alueilla, ja niitä voidaan soveltaa joko kokonaan tai osittain tietyillä osa-alueilla. Osa-alueelle saapuvien tai siellä olevien henkilöiden henkilöllisyys voidaan tarkastaa. Satamaturvallisuussuunnitelmassa on otettava riittävällä tavalla huomioon sataman turvallisuusarvioinnin tulokset; turvallisuusarviointi on väline, jonka avulla määritetään kunkin osa-alueen turvavaatimukset kullakin turvatasolla. Jos sataman turvatoimia varten otetaan käyttöön sataman omat henkilökortit, näiden asiakirjojen myöntämistä, käytön valvontaa ja palauttamista varten vahvistetaan selkeät menettelyt. Näissä menettelyissä otetaan huomioon tiettyjen sataman käyttäjäryhmien erityispiirteet ja mahdollistetaan vain tiettyjä ryhmiä koskevat toimenpiteet, jotta rajoitetaan kulunvalvontavaatimusten kielteisiä vaikutuksia. Ryhmiin kuuluvat ainakin seuraavat: merenkulkijat, viranomaiset, satamassa säännöllisesti työskentelevät tai vierailevat henkilöt, satamassa asuvat henkilöt sekä satamassa satunnaisesti työskentelevät tai vierailevat henkilöt,

 yhteistoiminta lastien valvonnasta ja matkatavaroiden ja matkustajien tarkastamisesta vastaavien viranomaisten kanssa. Suunnitelmassa on tarvittaessa käsiteltävä näiden viranomaisten tieto- ja selvitysjärjestelmien yhdistämistä, mahdolliset saapumista edeltävät selvitysjärjestelmät mukaan luettuina,

 epäilyttävien lastien, matkatavaroiden, polttoainetoimitusten, tavaratoimitusten ja henkilöiden käsittelyä koskevat menettelyt ja toimenpiteet, turva-alueen määrittely mukaan luettuna, sekä vastaavat menettelyt ja toimenpiteet muiden riskitekijöiden ja satamaturvallisuuden pettämisten varalta,

 osa-alueita tai osa-alueilla harjoitettavia toimintoja koskevat valvontavaatimukset. Sekä teknisten ratkaisujen tarve että itse ratkaisut pohjautuvat sataman turvallisuusarviointiin,

 viitoitus. Alueet, joilla sovelletaan pääsy- ja/tai valvontavaatimuksia, merkitään selvästi. Valvonta- ja pääsyvaatimuksissa otetaan asianmukaisesti huomioon kaikki asiaa koskevat voimassa olevat säädökset ja käytännöt. Toimintojen valvonnasta ilmoitetaan asianmukaisesti, jos kansallisessa lainsäädännössä niin vaaditaan,

 tiedotus ja turvaluokitus. Kaikista asiaankuuluvista turvatiedoista tiedotetaan suunnitelmaan sisältyvien turvaluokitusvaatimusten mukaisesti. Eräiden tietojen arkaluonteisuuden vuoksi tiedotus rajataan niihin tahoihin, jotka tietoja tarvitsevat. Tarvittaessa luodaan kuitenkin menettelyjä yleisölle suunnattua tiedotusta varten. Turvaluokitusvaatimukset ovat osa suunnitelmaa, ja niiden tarkoituksena on suojata turvatoimiin liittyviä arkaluontoisia tietoja luvattomalta paljastamiselta,

 turvallisuusvälikohtauksista ilmoittaminen. Nopeiden vastatoimien varmistamiseksi satamaturvallisuussuunnitelmassa vahvistetaan selkeät vaatimukset, joiden mukaisesti kaikista turvallisuusvälikohtauksista ilmoitetaan sataman turvapäällikölle ja/tai sataman turvallisuusviranomaiselle,

 yhteensovittaminen muiden ehkäisevien suunnitelmien tai toimien kanssa. Suunnitelmassa käsitellään nimenomaisesti yhteensovittamista muiden satamassa toteutettavien ehkäisevien tai valvontatoimien kanssa,

 yhteensovittaminen muiden hätätilannesuunnitelmien kanssa ja/tai erityisten hätätoimenpiteiden, -menettelyjen ja -toimien kanssa. Suunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti vuorovaikutusta ja koordinointia muiden torjunta- tai hätäsuunnitelmien kanssa. Mahdolliset ristiriitaisuudet ja puutteet korjataan,

 koulutusta ja harjoituksia koskevat vaatimukset,

 sataman turvallisuuteen liittyvä toimintaorganisaatio ja työmenetelmät. Satamaturvallisuussuunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti sataman turvaorganisaatio, sen tehtävienjako ja työmenetelmät. Tarpeen mukaan siinä kuvataan myös koordinointia satamarakenteiden ja alusten turvapäälliköiden kanssa. Siinä hahmotellaan sataman turvakomitean tehtävät, jos sellainen on olemassa,

 menettelyt satamaturvallisuussuunnitelman mukauttamista ja ajantasaistamista varten.
LIITE III

TURVALLISUUSKOULUTUSHARJOITUKSIA KOSKEVAT PERUSVAATIMUKSET

Erilaisia koulutusharjoituksia, joihin voivat joutua osallistumaan satamarakenteiden turvapäälliköt yhdessä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa sekä yhtiöiden turvapäälliköt tai alusten turvapäälliköt, jos he ovat paikalla, järjestetään vähintään kerran kalenterivuodessa siten, että koulutusharjoitusten väli on korkeintaan 18 kuukautta. Yhtiöiden turvapäälliköitä tai alusten turvapäälliköitä pyydetään osallistumaan yhteisiin koulutusharjoituksiin, ottaen huomioon tämän vaikutukset aluksen turvallisuuteen ja työmäärään. Näissä koulutusharjoituksissa testataan viestintää, koordinointia, voimavarojen saatavuutta ja toimintaa hätätilanteissa. Tällaiset koulutusharjoitukset voivat olla:

1) täysimittaisia tai todellisuutta vastaavia;

2) mallisimulaatioita tai seminaareja; tai

3) yhdistetty muihin, kuten hätätilanneharjoituksiin tai muihin satamavaltion viranomaisen harjoituksiin.
LIITE IV

EHDOT, JOTKA TUNNUSTETUN TURVAORGANISAATION ON TÄYTETTÄVÄ

Tunnustettu turvaorganisaatio kykenee osoittamaan:

1) asiantuntemusta asianmukaisista satamaturvallisuuteen liittyvistä näkökohdista;

2) asianmukaista tietämystä satamien toiminnasta, mukaan luettuna tietämystä satamien suunnittelusta ja rakentamisesta;

3) asianmukaista tietämystä muista turvallisuuden kannalta merkittävistä toiminnoista, joilla on mahdollisesti vaikutusta sataman turvallisuuteen;

4) kykyä arvioida sataman todennäköisiä turvallisuusriskejä;

5) kykyä ylläpitää ja parantaa henkilökuntansa asiantuntemusta sataman turvallisuudesta;

6) kykyä valvoa henkilökuntansa jatkuvaa luotettavuutta;

7) kykyä ylläpitää asianmukaisia toimenpiteitä, joilla vältetään turvallisuuden kannalta arkaluontoisen aineiston luvaton luovuttaminen tai saatavuus;

8) asiaa koskevan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön ja turvavaatimusten tuntemusta;

9) tietämystä ajankohtaisista turvauhista ja -malleista;

10) kykyä tunnistaa ja havaita aseita, vaarallisia aineita ja laitteita;

11) kykyä tunnistaa syrjimättömältä pohjalta turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien henkilöiden ominaispiirteitä ja käyttäytymismalleja;

12) turvatoimien kiertämiseen käytettyjen tekniikoiden tuntemusta;

13) tietämystä turva- ja valvontalaitteista ja -järjestelmistä sekä niiden toiminnallisista rajoituksista.

Tunnustettu turvaorganisaatio, joka on tehnyt sataman turvallisuusarvioinnin tai sen uudelleentarkastelun tietyssä satamassa, ei saa tehdä saman sataman satamaturvallisuussuunnitelmaa tai sen uudelleentarkastelua.( 1 ) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 2 ) EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/94/EY, Euratom (EYVL L 31, 4.2.2005, s. 66).