2004R0866 — FI — 31.08.2015 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

▼C1

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 866/2004,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa nro 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystä

▼B

(EUVL L 206 9.6.2004, s. 128)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 293/2005, annettu 17 päivänä helmikuuta 2005,

  L 50

1

23.2.2005

 M2

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 601/2005, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2005,

  L 99

10

19.4.2005

 M3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1283/2005, annettu 3 päivänä elokuuta 2005,

  L 203

8

4.8.2005

►M4

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 587/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 163

1

24.6.2008

►M5

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 685/2013, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2013,

  L 196

1

19.7.2013

►M6

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1472, annettu 26 päivänä elokuuta 2015,

  L 225

3

28.8.2015


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EUVL L 206, 9.6.2004, s.  51 (866/2004,)
▼B

▼C1

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 866/2004,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa nro 10 olevan 2 artiklan mukaisesta järjestelystäEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin koskevassa asiakirjassa olevan, Kyproksesta tehdyn pöytäkirjan nro 10 ( 1 ) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon edellä mainitussa liittymisasiakirjassa olevan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvista alueista Kyproksessa tehdyn pöytäkirjan nro 3 ( 2 ) ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto on toistuvasti ilmaissut pitävänsä parhaimpana, että Kypros liittyisi unioniin uudelleen yhdistyneenä. Valitettavasti kattavaan sopimukseen ei vielä ole päästy. Neuvosto on 26 päivänä huhtikuuta 2004 esittänyt pääpiirteissään kannanottonsa saaren tämänhetkiseen tilanteeseen Kööpenhaminassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 12 kohdan mukaisesti.

(2)

Yhteisön säännöstön soveltamista liittymisajankohdasta alkaen on sopimuksen syntymistä odotettaessa lykätty pöytäkirjassa nro 10 olevan 1 artiklan 1 kohdan perusteella Kyproksen tasavallan alueilla, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

(3)

Pöytäkirjassa nro 10 olevan 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti säännöstön soveltamisen lykkäämisen vuoksi on säädettävä niistä ehdoista, joiden mukaisesti Euroopan unionin lainsäädännön asiaankuuluvia säännöksiä sovelletaan edellä mainittujen alueiden ja niiden alueiden, jotka kuuluvat Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, välisellä linjalla. Näiden sääntöjen tehokkuuden varmistamiseksi niitä on sovellettava myös raja-alueella, joka jää niiden alueiden, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvan itäisen tukikohta-alueen väliin.

(4)

Koska edellä mainittu linja ei ole Euroopan unionin ulkoraja, on vahvistettava erityissääntöjä, jotka koskevat tavaroiden, palvelujen ja henkilöiden linjanylitystä, mistä päävastuu kuuluu Kyproksen tasavallalle. Koska edellä mainitut alueet eivät väliaikaisesti kuulu yhteisön tulli- ja veroalueeseen eivätkä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen, olisi turvattava näillä erityissäännöillä, että suoja laitonta maahanmuuttoa sekä yleiseen järjestykseen ja tavaroiden liikkuvuuden osalta Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia uhkia vastaan on Euroopan unionin vaatimusten mukainen. Ennen kuin eläinten terveystilanteesta edellä mainituilla alueilla on riittävästi tietoa, eläinten ja eläintuotteiden liikkuminen on kiellettyä.

(5)

Pöytäkirjassa nro 10 olevassa 3 artiklassa todetaan nimenomaisesti, että yhteisön säännöstön soveltamisen lykkääminen ei estä taloudelliseen kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä edellä mainituilla alueilla. Tämän asetuksen tavoitteena on helpottaa kauppaa ja muita yhteyksiä yllä mainittujen alueiden ja niiden alueiden, jotka kuuluvat Kyproksen tasavallan tosiasialliseen hallintaan samalla kun varmistetaan, että asianmukaiset suojelua koskevat vaatimukset pidetään voimassa siten kuin edellä on todettu.

(6)

Henkilöiden osalta Kyproksen tasavallan hallitus sallii tällä hetkellä sen, että kaikki tämän tasavallan kansalaiset, Euroopan unionin ja kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti Kyproksen pohjoisosassa, sekä kaikki Euroopan unionin ja kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat tulleet saarelle hallituksen valvomien alueiden kautta, saavat ylittää linjan.

(7)

Samalla kun otetaan huomioon Kyproksen tasavallan hallituksen perustellut huolenaiheet, on tarpeen antaa Euroopan unionin kansalaisille mahdollisuus käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionin alueella ja vahvistaa vähimmäissäännöt linjalla tehtäviä henkilötarkastuksia varten, jotta varmistetaan linjan tehokas valvonta niin kolmansien maiden kansalaisten laittoman maahanmuuton kuin minkä tahansa kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä vaarantavan uhan torjumiseksi. Lisäksi on tarpeen määritellä edellytykset, joilla kolmansien maiden kansalaiset voivat ylittää linjan.

(8)

Tämä asetus ei saisi henkilötarkastusten osalta vaikuttaa pöytäkirjassa nro 3 ja erityisesti sen 8 artiklassa oleviin määräyksiin.

(9)

Tämä asetus ei vaikuta millään tavoin Yhdistyneiden Kansakuntien toimivaltaan puskurivyöhykkeellä.

(10)

Koska mahdolliset muutokset linjaa koskevassa Kyproksen tasavallan hallituksen politiikassa voivat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia tässä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen kanssa, muutoksista olisi ilmoitettava komissiolle ennen niiden voimaantuloa, jotta komissio voi tehdä tarvittavat aloitteet epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi.

(11)

Komission olisi myös voitava muuttaa tämän asetuksen liitteitä I ja II mahdollisten välitöntä toimintaa vaativien muutosten huomioon ottamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

1. ’linja’

a) 2 artiklassa määriteltyjen henkilötarkastusten osalta Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvien alueiden ja niiden alueiden, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, välistä linjaa;

b) 4 artiklassa määriteltyjen tavaroille tehtävien tarkastusten osalta niiden alueiden, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, sekä Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvien ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvan itäisen tukikohta-alueen välistä linjaa;

2. ’kolmannen maan kansalainen’ henkilöitä, joilla ei ole Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua Euroopan unionin kansalaisuutta.

Tässä asetuksessa olevat viittaukset alueisiin, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, koskevat vain Kyproksen tasavallassa olevia alueita.II OSASTO

HENKILÖIDEN LINJANYLITYS

2 artikla

Henkilötarkastukset

1.  Kyproksen tasavallan on tehtävä tarkastuksia kaikille linjan ylittäville henkilöille torjuakseen kolmansien maiden kansalaisten laittoman maahanmuuton sekä havaitakseen ja ehkäistäkseen kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä vaarantavat uhat. Myös ajoneuvot ja tavarat, joita linjan ylittävillä henkilöillä on mukanaan, on tarkastettava.

2.  Kaikille henkilöille on tehtävä vähintään yksi tällainen tarkastus heidän henkilöllisyytensä toteamiseksi.

3.  Kolmansien maiden kansalaiset voivat ylittää linjan ainoastaan seuraavin edellytyksin:

a) heillä on Kyproksen tasavallan myöntämä oleskelulupa tai voimassa oleva matkustusasiakirja ja tarvittaessa voimassa oleva Kyproksen tasavallan viisumi; ja

b) he eivät uhkaa kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä.

4.  Linjan saa ylittää ainoastaan Kyproksen tasavallan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymillä ylityspaikoilla. Liitteessä I on luettelo näistä ylityspaikoista.

5.  Itäisen tukikohta-alueen ja Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien alueiden väliin jäävällä raja-alueella on tehtävä henkilötarkastuksia liittymisasiakirjan pöytäkirjassa nro 3 olevan 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Linjan valvonta

Kyproksen tasavallan on valvottava koko linjaa tehokkaasti niin, että valvonta estää ihmisiä kiertämästä 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen ylityspaikkojen tarkastuksia.III OSASTO

TAVAROIDEN LINJANYLITYS

4 artikla

Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta alueilta tulevien tavaroiden kohtelu

1.  Sen estämättä, mitä 6 artiklassa säädetään, tavaroita voidaan tuoda alueelle, joka kuuluu Kyproksen tasavallan tosiasialliseen hallintaan, edellyttäen että ne on hankittu kokonaan Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilla alueilla tai niille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilla alueilla yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 3 ) 23 ja 24 artiklan mukaisesti.

▼M4

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tavaroista ei tehdä tulli-ilmoitusta. Niistä ei kanneta tulleja tai vaikutuksiltaan vastaavia maksuja. Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi linjan ylittävät määrät kirjataan.

▼C1

3.  Tavarat saavat ylittää linjan ainoastaan liitteessä I luetelluilla ylityspaikoilla sekä Pergamosin ja Strovilian ylityspaikoilla itäisen tukikohta-alueen viranomaisen valvonnassa.

4.  Tavaroiden on täytettävä yhteisön lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset ja niille on tehtävä sen mukaiset tarkastukset liitteessä II vahvistetuin tavoin.

5.  Tavaroiden mukana on seurattava komission yhteisymmärryksessä Kyproksen tasavallan hallituksen tähän tarkoitukseen valtuuttaman Kyproksen turkkilaisen kauppakamarin tai jonkun muun tällä tavalla yhteisymmärryksessä Kyproksen tasavallan hallituksen kanssa valtuutetun elimen antama asiakirja. Kyproksen turkkilainen kauppakamarin tai muun asianmukaisesti valtuutetun elimen on pidettävä luetteloa kaikista tällaisista annetuista asiakirjoista, jotta komissiolla on mahdollisuus seurata linjan ylittävien tavaroiden laatua ja määrää sekä sitä, että ne ovat tämän artiklan mukaiset.

6.  Kun tavarat ovat saapuneet linjan yli alueille, jotka kuuluvat Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, Kyproksen tasavallan toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava 5 kohdassa tarkoitetun asiakirjan aitous ja se, että asiakirja vastaa lähetystä.

7.  Kyproksen tasavallan on kohdeltava 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita kuin ne eivät olisi maahan tuotuja direktiivin 77/388/ETY ( 4 ) 7 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 92/12/ETY ( 5 ) 5 artiklan mukaisesti, jos tavarat on tarkoitettu kulutukseen Kyproksen tasavallassa.

8.  Edellä oleva 7 kohta ei vaikuta mitenkään arvonlisäverosta kertyviin Euroopan yhteisöjen omiin varoihin.

▼M1

9.  Eläviä eläimiä ja eläintuotteita, joita koskevat yhteisön eläinlääkintävaatimukset, on kiellettyä viedä linjan yli. Kielto voidaan poistaa tiettyjen elävien eläinten ja eläintuotteiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tehdyillä komission päätöksillä, joissa määrätään kaupassa sovellettavista ehdoista ( 6 ).

▼C1

10.  Itäisen tukikohta-alueen viranomaiset voivat sallia edelleen, että Pylan kylän Kyproksen turkkilaisväestö jatkaa perinteisiä tavarahankintoja alueilta, jotka eivät kuulu Kyproksen hallituksen tosiasialliseen hallintaan. Viranomaisten on valvottava tarkkaan tavaroiden määrää ja luonnetta niiden käyttötarkoitusta ajatellen.

11.  Edellä olevan 1—10 kohdan edellytysten mukaisia tavaroita pidetään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuina yhteisötavaroina.

12.  Tätä artiklaa sovelletaan välittömästi 1 päivästä toukokuuta 2004 lukien tavaroihin, jotka on saatu kokonaan Kyproksen tasavallan tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta alueilta ja jotka ovat liitteen II mukaiset. Muitten tavaroiden osalta tämän artiklan täysimääräinen soveltaminen edellyttää sellaisia erityissääntöjä, joissa otetaan täysin huomioon Kyproksen saarella vallitseva erityinen tilanne komission päätöksen pohjalta, joka tehdään mahdollisimman pian ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen antamisesta. Tätä varten komissiota avustaa komitea, ja tällöin sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 7 ) 3 ja 7 artiklaa.

▼M4

4 a artikla

Tavaroiden tilapäinen tuonti

1.  Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluvaatimusten alaisia tavaroita lukuun ottamatta seuraavia tavaroita voidaan tilapäisesti tuoda Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomilta Kyproksen tasavallan alueilta Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville Kyproksen tasavallan alueille:

a) linjan ylittävien henkilöiden henkilökohtaiset tavarat, joita voidaan kohtuudella katsoa tarvittavan matkan aikana, ja urheilukäyttöön tarkoitetut tavarat;

b) kuljetusvälineet;

c) ammatinharjoittamisvälineet;

d) korjattaviksi tarkoitetut tavarat;

e) julkisessa tilaisuudessa näytteille asetettavat tai käytettävät tavarat.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita voidaan tuoda enintään kuudeksi kuukaudeksi.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ei tarvitse täyttää 4 artiklan 1 kohdassa määriteltyjä ehtoja.

4.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ei ole palautettu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomille Kyproksen tasavallan alueille tilapäiselle tuonnille 2 kohdassa säädetyn ajan umpeutuessa, Kyproksen tasavallan tulliviranomaiset takavarikoivat ne.

5.  Tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden tilapäiseen tuontiin sovelletaan tarvittavin muutoksin komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ( 8 ) 229, 232, 579 ja 581 artiklaa.

Tämän artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden tilapäiseen tuontiin sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a) Tavaroiden mukana pitää olla niitä tuovan henkilön ilmoitus, josta ilmenee tavaroiden tilapäisen tuonnin tarkoitus, sekä asianmukaiset liiteasiakirjat, jotka tarjoavat hyväksyttävät todisteet siitä, että tavarat kuuluvat johonkin tämän artiklan 1 kohdan c, d ja e alakohdassa luetelluista kolmesta ryhmästä.

b) Kyproksen tasavallan tulliviranomaisten tai itäisen tukikohta-alueen viranomaisten on kirjattava tavarat, kun ne tuodaan Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville Kyproksen tasavallan alueille tai itäiselle tukikohta-alueelle ja kun ne viedään pois näiltä alueilta.

c) Kyproksen tasavallan tulliviranomaiset tai itäisen tukikohta-alueen viranomaiset voivat edellytyksenä tavaroiden tilapäiselle tuonnille vaatia vakuutta varmistaakseen, että tavaroista mahdollisesti syntyvä tulli- tai verovelka maksetaan.

6.  Komissio voi antaa erityissääntöjä 4 artiklan 12 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

▼C1

5 artikla

Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomille alueille lähetetyt tavarat

1.  Tavaroille, joiden sallitaan ylittää linja, ei suoriteta vientimuodollisuuksia. Kyproksen tasavallan viranomaisten on kuitenkin pyynnöstä annettava tarvittavat vastaavat asiakirjat Kyproksen kansallista lainsäädäntöä täysin noudattaen.

2.  Maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista ei makseta vientitukea niiden ylittäessä linjan.

3.  Tavaratoimituksille ei myönnetä direktiivin 77/388/ETY 15 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaista vapautusta.

4.  Sellaisten tavaroiden liikkuminen, joiden poistaminen tai vienti yhteisön tullialueelta on kielletty tai jotka edellyttävät lupaa tai joihin sovelletaan rajoituksia, tulleja tai muita maksuja yhteisön lainsäädännön mukaisesti, on kielletty.

▼M5

5 a artikla

Niiden tavaroiden käsittely, jotka viedään Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta ja tuodaan takaisin näille alueille Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien alueiden kautta

1.  Asetuksen (EY) N:o 450/2008 4 artiklan 18 alakohdassa tarkoitettuja unionitavaroita voidaan viedä Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta ja tuoda takaisin näille alueille Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien Kyproksen tasavallan alueiden kautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4, 4 a ja 6 artiklan soveltamista, edellyttäen, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a) henkilön, joka kuljettaa kyseisiä tavaroita, on esitettävä ylityspaikalla, josta tavarat viedään Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta, Kyproksen tasavallan toimivaltaisille viranomaisille asianmukaiset asiakirjat, joilla voidaan vahvistaa, että tavarat ovat unionitavaroita. Näihin asiakirjoihin on sisällyttävä lasku, kuljetusasiakirja tai vastaava asiakirja. Jos tällaisia asiakirjoja ei voida esittää, koska tavarat on tuottanut niitä kuljettava henkilö, Kyproksen tasavallan toimivaltaisille viranomaisille on esitettävä ilmoitus siitä, että tavarat ovat unionitavaroita;

b) lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavarat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, niiden mukana seuraavissa asiakirjoissa on oltava ainakin lähettäjän koko nimi ja osoite, tai tavaran ilmoittajan koko nimi ja osoite, jos lähettäjä ja tavaranilmoittaja eivät ole samat, kollien määrä ja laji sekä niiden merkit ja numerot, tavaran kuvaus, tavaroiden bruttomassa kilogrammoina ja tarvittaessa konttien numerot;

c) henkilön, joka kuljettaa kyseisiä tavaroita, on nimettävä ylityspaikka, jota on tarkoitus käyttää kuljetettaessa tavaroita takaisin Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville alueille, ja ilmoitettava tästä nimeämisestä Kyproksen tasavallan toimivaltaisille viranomaisille ylityspaikalla, josta tavarat viedään Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta;

d) jos Kyproksen tasavallan toimivaltaiset viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi, lähetykset tai kuljetusvälineet on sinetöitävä ylityspaikalla, josta tavarat viedään Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta;

e) kun tavarat tuodaan takaisin Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville alueille Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien alueiden kautta, henkilön, joka kuljettaa kyseisiä tavaroita, on esitettävä Kyproksen tasavallan toimivaltaisille viranomaisille ylityspaikalla, josta tavarat tuodaan takaisin Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville alueille, samat asiakirjat, joita käytettiin ylityspaikalla, josta tavarat on viety Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta;

f) tavarat on vietävä Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta ja tuotava niihin takaisin liitteessä I luetelluilla ylityspaikoilla Kyproksen tasavallan toimivaltaisten viranomaisten määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa ottaen huomioon kuljetuksen hyväksyttävä kokonaisaika, kun otetaan huomioon kuljetusmatkan kokonaispituus;

g) Kyproksen tasavallan toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava asiakirjat ja tarvittaessa tavarat sekä niiden sinetit, se, vastaavatko Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville alueille takaisin tuodut tavarat asiakirjoja, joita käytettiin ylityspaikoilla, joista tavarat vietiin Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta, sekä se, onko f kohdan vaatimuksia noudatettu;

h) jos a–g kohdassa säädettyjä vaatimuksia ei ole noudatettu, tavaroita ei voida tuoda takaisin Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville alueille, ellei riskiarviointia ole tehty eikä tuohon arviointiin perustuvia tehokkaita, oikeasuhteisia ja oikein kohdennettuja toimenpiteitä ole otettu käyttöön. Kyproksen tasavallan tulliviranomaiset voivat julistaa kyseiset tavarat valtiolle menetetyiksi.

2.  Edellä olevan 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti on kiellettyä palauttaa eläviä eläimiä, joihin sovelletaan unionin eläinlääkintävaatimuksia.

3.  Eläintuote-eriä, joihin sovelletaan unionin eläinlääkintävaatimuksia, voidaan viedä Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvilta alueilta ja tuoda takaisin näille alueille Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien alueiden kautta.

Kyproksen tasavallan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että eläintuote-eriä ei palauteta Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluville alueille, jos kuljetuksen kokonaiskesto on huomattavasti kuljetuksen hyväksyttävää kokonaisaikaa pitempi, kun otetaan huomioon kuljetusmatkan kokonaispituus, paitsi jos toimivaltainen eläinlääkintäviranomainen on tehnyt eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevan riskiarvioinnin ja ottanut käyttöön tuohon arviointiin perustuvia tehokkaita, oikeasuhteisia ja kohdennettuja toimia.

Kyproksen tasavallan on säännöllisesti ja tarvittaessa ilmoitettava komissiolle, jos tätä kohtaa jätetään noudattamatta, sekä asian johdosta toteutetut toimenpiteet.

4.  Edellä 1–3 kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin ei sovelleta muita tullimuodollisuuksia.

Kyproksen tasavallan toimivaltaiset tulliviranomaiset voivat kuitenkin tehdä sovellettavien säännösten mukaisesti tehokkaita riskianalyysejä ja suorittaa tullitarkastuksia kuljetettavia tavaroita koskevien asiakirjojen perusteella.

Liitteessä I luetelluissa ylityspaikoissa on oltava tarvittavat laitteet ja henkilöstö sekä niiden on oltava kaikin tavoin valmiita panemaan täytäntöön 1, 2 ja 3 kohdan säännökset.

▼M1

6 artikla

▼M4

1.  Kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta 28 päivänä toukokuuta 1969 annettua direktiiviä 69/169/ETY ( 9 ) ja yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annettua asetusta (ETY) N:o 918/83 ( 10 ) ei sovelleta, vaan linjan ylittävien henkilöiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvat tavarat vapautetaan liikevaihto- ja valmisteveroista sekä tulleista edellyttäen, että tavarat eivät ole luonteeltaan kaupallisia ja että niiden kokonaisarvo on enintään 260 euroa henkilöä kohti.

2.  Liikevaihto- ja valmisteveroja sekä tulleja koskevan vapautuksen määrälliset rajat ovat 40 savuketta ja 1 litra alkoholijuomia henkilökohtaiseen kulutukseen.

▼M1

3.  Edellä 2 kohdassa mainittuja tavaroiden verovapautuksia ei myönnetä linjan ylittäville alle 17-vuotiaille henkilöille.

4.  Edellä 2 kohdassa vahvistettujen määrien rajoissa 2 kohdassa lueteltujen tavaroiden arvoa ei lasketa mukaan 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta määritettäessä.

5.  Kyproksen tasavalta saa, komission annettua asialle hyväksyntänsä, poiketa 6 artiklan 1 kohdasta enintään kolmen kuukauden ajaksi korjatakseen vakavia häiriöitä, joita on ilmennyt jollakin sen talouden alalla linjan ylittäville henkilöille tarkoitettujen palvelujen laajamittaisen käytön johdosta.

▼C1IV OSASTO

PALVELUT

7 artikla

Verotus

Kun henkilöt, jotka ovat sijoittautuneet alueille, jotka eivät ole Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasiallisessa hallinnassa, tai joiden pysyvä taikka tavanomainen asuinpaikka on näillä alueilla, toimittavat palveluja linjan toiselle puolelle, niiden katsotaan arvonlisäveron suhteen olevan sellaisten henkilöiden toimittamia tai vastaanottamia, jotka ovat sijoittautuneet Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasiallisessa hallinnassa oleville alueille tai joiden pysyvä taikka tavanomainen asuinpaikka on näillä alueilla.V OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

8 artikla

Täytäntöönpano

Kyproksen tasavallan viranomaiset ja Kyproksella sijaitsevan itäisen tukikohta-alueen viranomaisten on toteutettava kaikki asianmukaiset toimenpiteet tämän asetuksen säännösten täysimääräisen noudattamisen varmistamiseksi ja niiden kiertämisen estämiseksi.

9 artikla

Liitteiden muuttaminen

Komissio voi yhteisymmärryksessä Kyproksen tasavallan hallituksen kanssa muuttaa tämän asetuksen liitteitä. Ennen liitteiden muuttamista komissio kuulee Kyproksen turkkilaista kauppakamaria tai muuta Kyproksen tasavallan hallituksen 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuin tavoin asianmukaisesti valtuuttamaa elintä sekä Yhdistynyttä kuningaskuntaa, jos muutoksella on vaikutusta sen tukikohta-alueilla. Muuttaessaan liitettä II komissio noudattaa asiaan kuuluvassa muutettavaan asiaan liittyvässä yhteisön lainsäädännössä tarkoitettua asianmukaista menettelyä.

10 artikla

Harjoitetun politiikan muutos

Mikä tahansa Kyproksen tasavallan hallituksen harjoittaman politiikan muutos henkilöiden tai tavaroiden linjanylityksen osalta tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun ehdotetut muutokset on ilmoitettu komissiolle, ja mikäli komissio ei ole vastustanut niitä kuukauden kuluessa. Tarvittaessa ja, jos asialla on vaikutusta tukikohta-alueilla, Yhdistynyttä kuningaskuntaa kuultuaan komissio voi ehdottaa muutoksia tähän asetukseen linjalla sovellettavien kansallisten ja Euroopan unionin sääntöjen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

11 artikla

Asetuksen uudelleentarkastelu ja seuranta

1.  Komissio antaa neuvostolle vuosittain kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja sen soveltamisesta aiheutuneesta tilanteesta, sekä liittää tähän kertomukseen tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia sen muutoksiksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 12 kohdan soveltamista. Ensimmäinen kertomus annetaan viimeistään vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

▼M5

2.  Komissio valvoo tämän asetuksen 4 ja 5 a artiklan soveltamista sekä Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan kuuluvien alueiden sekä sen tosiasialliseen hallintaan kuulumattomien alueiden välisen kaupan rakennetta, mukaan lukien kaupan määrä ja arvo sekä kaupan kohteena olevat tuotteet. Kyproksen tasavallan on tätä varten kerättävä tietoja ja toimitettava ne komissiolle kuukausittain.

▼C1

3.  Jokainen jäsenvaltio voi pyytää neuvostoa kehottamaan komissiota tutkimaan mitä hyvänsä tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvaa huolenaihetta, ja antamaan asiasta neuvostolle määräajan kuluessa kertomuksen.

4.  Kiireellisessä tapauksessa, josta aiheutuu uhka tai vaara kansanterveydelle taikka eläinten tai kasvien terveydelle, sovelletaan liitteessä II mainitussa Euroopan unionin lainsäädännössä vahvistettuja menettelyjä. ►M4  Muissa kiireellisissä, erityisesti säännönvastaisuuksista, kaupan vääristymisestä tai petoksista aiheutuvissa tapauksissa tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka vaativat välittömiä toimia, komissio voi Kyproksen tasavallan hallitusta kuultuaan soveltaa välittömästi sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi. ◄ Toteutetut toimenpiteet on saatettava neuvoston käsiteltäviksi kymmenen työpäivän kuluessa. Neuvosto voi 21 työpäivän kuluessa komissiolta tulleen ilmoituksen vastaanottamisesta määräenemmistöllä äänestää komission toteuttamista toimenpiteistä, muuttaa niitä tai kumota ne.

5.  Jokainen jäsenvaltio voi kehottaa komissiota antamaan yksityiskohtaisia tietoja linjan ylittävien tuotteiden määrästä ja arvosta asianomaiselle pysyvälle tai hallintokomitealle edellyttäen, että se esittää pyyntönsä kuukautta edeltä käsin.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona Kypros liittyy Euroopan unioniin.

▼M6
LIITE I

Luettelo 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista ylityspaikoista

 Ágios Dométios

 Astromerítis – Zódia

 Káto Pýrgos – Karavostási

 Káto Pýrgos – Kókkina

 Kókkina – Pachýammos

 Ledra Palace

 Ledra Street

 Léfka – Aplíki

 Derýneia

▼C1
LIITE II

Luettelo 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista ja tarkastuksista

 Eläinten ja kasvien terveyttä sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset ja tarkastukset sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 37 artiklan (ex 43 artikla) ja/tai 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla hyväksytyissä toimenpiteissä. Asianomaisille kasveille, kasvituotteille ja muille kohteille on ollut erityisesti oltava tehty asianmukaisesti hyväksyttyjen asiantuntijoiden suorittamat tarkastukset sen varmistamiseksi, että kasvien terveyttä koskevaa Euroopan unionin lainsäädännön (neuvoston direktiivi 2000/29/EY ( 11 )) säännöksiä on noudatettu, ennen kuin ne siirtyvät yli linjan Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasiallisessa hallinnassa oleville alueille.( 1 ) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 955.

( 2 ) EUVL L 236, 23.9.2003, s. 940.

( 3 ) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

( 4 ) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/15/EY (EUVL L 52, 21.2.2004, s. 61).

( 5 ) EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 30).

( 6 ) EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 4).

( 7 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

( 9 ) EYVL L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/74/EY (EUVL L 346, 29.12.2007, s. 6).

( 10 ) EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 274/2008 (EUVL L 85, 27.3.2008, s. 1).

( 11 ) EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/31/EY (EUVL L 85, 23.3.2004, s. 18).