02004R0809 — FI — 21.07.2019 — 011.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004,

annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 149, 30.4.2004, p.1)

On kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission delegoitu Asetus (EU) 2019/980, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019,

L 166

26

21.6.2019

 
Viimeisin konsolidoitu toisinto ennen kumoamista:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02004R0809-20160324