2004R0282 — FI — 31.03.2004 — 000.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 282/2004,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2004,

kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 049, 19.2.2004, p.11)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

Komission asetus (EY) N:o 585/2004, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2004,

  L 91

17

30.3.2004
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 282/2004,

annettu 18 päivänä helmikuuta 2004,

kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY ( 1 ) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ennakkoilmoitus kolmansista maista tuotavien eläinten saapumisesta edellyttää rajatarkastusasemien toiminnan sujuvoittamiseksi, että hyväksytään virallinen asiakirja, joka sisältää tulli-ilmoituksessa tarvittavat tiedot.

(2)

Eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevat menettelyt rajoilla olisi yhdenmukaistettava eläinperäisiä tuotteita koskevien menettelyjen kanssa.

(3)

Tämän yhdenmukaistamisen yhteydessä olisi sovellettava lastauksesta vastuussa olevan henkilön määritelmää, sellaisena kuin siitä on säädetty neuvoston direktiivin 97/78/EY ( 2 ) 2 artiklan 2 kohdan e alakohdassa.

(4)

Komission päätöksessä 2003/623/EY ( 3 ) säädetyn yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittäminen edellyttää ilmoittamista ja tarkastuksia koskevien asiakirjojen standardointia, jotta kerätyt tiedot ja niiden käsittely voidaan hallita ja siten parantaa yhteisön terveysturvaa.

(5)

Tällä asetuksella olisi saatettava ajan tasalle direktiivissä 91/496/ETY säädettyjen tarkastusten toteutumisen osoittavan todistuksen mallista tehdyn komission päätöksen 92/527/ETY ( 4 ) säännökset, ja päätös 92/527/ETY olisi sen vuoksi kumottava.

(6)

Koska nykyisten ja uusien jäsenvaltioiden väliset rajatarkastusasemat on lakkautettava liittymisen yhteydessä, olisi säädettävä yhden kuukauden pituisesta siirtymätoimenpiteestä, jotta voidaan välttää uusien hallinnollisten menettelyjen käyttöönotto näillä rajatarkastusasemilla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Ilmoittaminen eläinten saapumisesta yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan avulla

1.  Kun yhteisöön tuodaan kolmannesta maasta direktiivissä 91/496/ETY tarkoitettuja eläimiä, direktiivin 97/78/EY 2 artiklan 2 kohdan e alakohdan määritelmän mukaisen lastauksesta vastuussa olevan tahon on ilmoitettava eläimen tai eläinten suunnitellusta saapumisesta yhteisön alueelle vähintään yksi työpäivä etukäteen. Ilmoitus tehdään rajatarkastusaseman tarkastushenkilöstölle asiakirjalla, joka on laadittava liitteessä I annetun yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan (CVED-todistuksen) mallin mukaisesti.

2.  CVED-todistus on annettava niiden todistuksia koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti, joista säädetään asiaa koskevissa säännöksissä muussa yhteisön lainsäädännössä.

3.  CVED-todistus on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena ja niin monena jäljennöksenä kuin toimivaltainen viranomainen vaatii, jotta voidaan täyttää tämän asetuksen vaatimukset. Lastauksesta vastuussa olevan tahon on täytettävä CVED-todistuksen osa 1 jokaisesta vaaditusta kappaleesta ja toimitettava asiakirjat rajatarkastusaseman tarkastuksista vastaavalle virkaeläinlääkärille.

4.  Asiakirjassa olevat tiedot voidaan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovitulla tavalla ilmoittaa etukäteen teleliikenteen tai tietojensiirtojärjestelmän välityksellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 3 kohdan soveltamista. Tällöin sähköisesti toimitettujen tietojen on oltava täysin yhdenmukaiset CVED-todistuksen mallin osassa 1 vaadittujen tietojen kanssa.

2 artikla

Eläinlääkärintarkastukset

Eläinlääkärintarkastukset ja laboratoriokokeet suoritetaan komission päätöksen 97/794/EY ( 5 ) vaatimusten mukaisesti.

3 artikla

Eläinlääkärintarkastusten suorittamisen jälkeen noudatettavat menettelyt

1.  Kun direktiivin 91/496/ETY 4 artiklassa mainitut eläinlääkinnälliset tarkastukset on tehty, CVED-todistuksen osa 2 on täytettävä rajatarkastusaseman tarkastuksista vastaavan virkaeläinlääkärin vastuulla. Kyseinen virkaeläinlääkäri tai hänen valvonnassaan toimiva muu virkaeläinlääkäri allekirjoittaa osan 2.

Jos maahantuonti kielletään, CVED-todistuksen osasta 3 täytetään tarvittaessa kohta ”Tarkat tiedot jälleenlähettämisestä”, kun asianmukaiset tiedot on saatu. Kyseiset tiedot sisällytetään neuvoston direktiivin 90/425/ETY ( 6 ) 20 artiklassa tarkoitettuun tietojenvaihtojärjestelmään.

2.  CVED-todistuksen alkuperäiskappale koostuu osista 1 ja 2, jotka on täytettävä ja allekirjoitettava asianmukaisesti.

3.  Virkaeläinlääkäri, maahantuoja tai lastauksesta vastuussa oleva taho ilmoittaa sitten rajatarkastusaseman tulliviranomaisille erää koskevan eläinlääkärinpäätöksen esittämällä CVED-todistuksen alkuperäiskappaleen tai toimittamalla sen sähköisesti.

4.  Jos eläinlääkärinpäätös on myönteinen ja kun tulliviranomaiset ovat antaneet hyväksyntänsä, CVED-todistuksen alkuperäiskappale toimitetaan eteenpäin eläinten mukana asiakirjassa ilmoitettuun määräpaikkaan saakka.

5.  CVED-todistuksesta jää jäljennös rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärille.

6.  Toinen jäljennös CVED-todistuksesta sekä tarvittaessa direktiivin 91/496/ETY 7 artiklan mukaisesti jäljennös eläinlääkärin antamista tuontitodistuksista toimitetaan maahantuojalle tai lastauksesta vastuussa olevalle taholle.

7.  Virkaeläinlääkärin on säilytettävä eläinten mukana seuraava alkuperäinen eläinlääkärintodistus tai muut vastaavat asiakirjat ja CVED-todistuksen jäljennös vähintään kolmen vuoden ajan. Kauttakuljetettavien tai edelleenlähetettävien eläinten osalta eläinlääkärinasiakirjojen alkuperäiskappaleet seuraavat kuljetettavien eläinten mukana, kunnes eläimet saapuvat lopulliseen yhteisön ulkopuoliseen määräpaikkaansa. Rajatarkastusasemille jää asiakirjoista ainoastaan jäljennökset.

4 artikla

Tullivalvonnassa tai erityisseurannassa olevien eläinten osalta noudatettavat menettelyt

Sellaisten yhteisöön tuotavien eläinten osalta, jotka on vapautettu direktiivin 91/496/ETY 4 artiklan 3 kohdan tai 8 artiklan A kohdan 1 alakohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti poikkeusluvalla tunnistamis- ja/tai fyysisiä tarkastuksia koskevista velvoitteista, tuontirajatarkastusaseman virkaeläinlääkärin on ilmoitettava tarkastettujen asiakirjojen hyväksymisestä määräpaikan rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärille. Kyseinen tieto annetaan direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän avulla. Määräpaikan rajatarkastusaseman virkaeläinlääkäri antaa CVED-todistuksen, johon on merkitty lopullinen eläinlääkintäpäätös eläinten hyväksymisestä. Jos erä ei saavu perille, tai se ei määrältään tai laadultaan ole ilmoitetun mukainen, määräpaikan rajatarkastusaseman toimivaltainen viranomainen täyttää CVED-todistuksen osan 3.

Kauttakuljetuksessa lastauksesta vastuussa oleva taho esittää erän sen rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärille, jonka kautta eläimet poistuvat. Rajatarkastusasemien virkaeläinlääkärin, jolle on ilmoitettu kauttakuljetettavien kolmanteen maahan tarkoitettujen eläinten kuljetuksesta niiden lähtiessä yhteisöstä, on täytettävä CVED-todistuksen osa 3. Hänen on ilmoitettava asiasta CVED-todistuksella sen rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärille, jonka kautta kyseiset eläimet ovat tulleet yhteisön alueelle.

Määräpaikan toimivaltaisen viranomaisen virkaeläinlääkärien, joille on ilmoitettu teurastamoon, komission päätöksen 2000/666/EY ( 7 ) mukaisesti hyväksytylle karanteeniasemalle tai neuvoston direktiivissä 92/65/ETY ( 8 ) tarkoitettuihin, heidän toimialueellaan sijaitseviin virallisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin kuljetettavien eläinten tulosta, on täytettävä CVED-todistuksen osa 3, jos erä ei saavu perille tai se ei määrältään tai laadultaan ole ilmoitetun mukainen.

5 artikla

Tarkastuksista vastaavien toimivaltaisten viranomaisten toiminnan koordinointi

Varmistaakseen, että kaikki yhteisön alueelle tulevat eläimet ovat olleet eläinlääkärintarkastuksessa, toimivaltainen viranomainen ja kunkin jäsenvaltion virkaeläinlääkärit toimivat yhteistyössä muiden valvontaelinten kanssa kootakseen yhteen kaiken eläinten tuontia koskevan hyödyllisen tiedon. Kyse on erityisesti seuraavista tiedoista:

a) tulliviranomaisten tiedot;

b) alusten, junien ja lentokoneiden lastiluetteloiden tiedot;

c) muut maantie-, rautatie-, meri- ja ilmailuliikenteen harjoittajien saatavilla olevat tietolähteet.

6 artikla

Tietokantoihin pääsy ja osallistuminen tietojärjestelmiin

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja tulliviranomaiset järjestävät vastavuoroisen tietojenvaihdon tietokantoihinsa sisältyvän tiedon osalta 5 artiklassa säädetyn tavoitteen toteuttamiseksi. Toimivaltaisen viranomaisen käyttämiä tietojärjestelmiä koordinoidaan mahdollisimman pitkälle — ottaen huomioon tietoturvallisuuden — tulliviranomaisten ja kaupallisten toimijoiden tietojärjestelmien kanssa tiedonsiirron nopeuttamiseksi.

7 artikla

Sähköisen todistuksen käyttö

CVED-todistuksen laatiminen, käyttö, siirto ja säilytys voi toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä tapahtua sähköisesti.

Tiedonsiirto toimivaltaisten viranomaisten välillä tapahtuu direktiivin 90/425/ETY 20 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihtojärjestelmän avulla.

▼M1

8 artikla

Ennen 1 päivää toukokuuta 2004 tätä asetusta ei sovelleta liitteessä II lueteltuihin rajatarkastusasemiin, jotka lakkautetaan Puolan, Slovakian, Slovenian, Tšekin ja Unkarin liittymisen yhteydessä.

▼B

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 92/527/ETY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

▼B
LIITE IIPaís: AlemaniaLand: TysklandLand: DeutschlandΧώρα: ΓερμανίαCountry: GermanyPays: AllemagnePaese: GermaniaLand: DuitslandPaís: AlemanhaMaa: SaksaLand: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, OPaís: ItaliaLand: ItalienLand: ItalienΧώρα: ΙταλίαCountry: ItalyPays: ItaliePaese: ItaliaLand: ItaliëPaís: ItáliaMaa: ItaliaLand: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 

 

Prodotti NHC

NHC

 

 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, EPaís: AustriaLand: ØstrigLand: ÖsterreichΧώρα: ΑυστρίαCountry: AustriaPays: AutrichePaese: AustriaLand: OostenrijkPaís: ÁustriaMaa: ItävaltaLand: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 

 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O( 1 ) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1).

( 2 ) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

( 3 ) EUVL L 216, 28.8.2003, s. 58.

( 4 ) EYVL L 332, 18.11.1992, s. 22.

( 5 ) EYVL L 323, 26.11.1997, s. 31.

( 6 ) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

( 7 ) EYVL L 278, 31.10.2000, s. 26.

( 8 ) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.