2004L0042 — FI — 10.12.2010 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/42/EY,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta

(EYV L 143, 30.4.2004, p.87)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1137/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

  L 311

1

21.11.2008

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/112/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,

  L 345

68

23.12.2008

►M3

KOMISSION DIREKTIIVI 2010/79/EU, annettu 19 päivänä marraskuuta 2010,

  L 304

18

20.11.2010
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/42/EY,

annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisestaEUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 1 ),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä ( 2 ),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/81/EY ( 3 ) vahvistetaan tiettyjen epäpuhtauksien kuten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (jäljempänä ”VOC-yhdisteiden”) kansalliset päästörajat, jotka on saavutettava vuoteen 2010 mennessä osana yhteisön kokonaisvaltaista strategiaa happamoitumisen ja alailmakehän otsonin torjumiseksi, mutta direktiivissä ei anneta raja-arvoja näiden epäpuhtauksien erityisistä lähteistä peräisin oleville päästöille.

(2)

VOC-yhdisteiden kansallisten päästörajojen noudattamiseksi jäsenvaltioiden on kohdistettava toimenpiteensä näiden päästöjen lähteiden useisiin eri luokkiin.

(3)

Tällä direktiivillä täydennetään kansallisen tason toimia VOC-yhdisteiden päästörajojen noudattamisen varmistamiseksi.

(4)

Koska yhteisön säännökset puuttuvat, jäsenvaltioiden lainsäädäntö, jossa asetetaan raja-arvot VOC-yhdisteille tietyissä tuoteluokissa, voi vaihdella. Tällaiset erot sekä tällaisen lainsäädännön puuttuminen joissakin jäsenvaltioissa saattaisivat aiheuttaa tarpeettomia kaupan esteitä ja vääristää kilpailua sisämarkkinoilla.

(5)

Kansalliset lait ja määräykset, joissa asetetaan alailmakehän otsonin torjumiseksi raja-arvot VOC-yhdisteiden pitoisuuksille tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa, on sen vuoksi yhdenmukaistettava sen varmistamiseksi, että ne eivät rajoita kyseisten tuotteiden vapaata liikkuvuutta.

(6)

Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa ehdotetun toiminnan tavoitetta, joka on VOC-päästöjen vähentäminen, sillä yhden jäsenvaltion VOC-päästöt vaikuttavat toisten jäsenvaltioiden ilmanlaatuun, ja koska VOC-päästöjen vähentämiseen voidaan sen vuoksi toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia päästä paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa tarkoitetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

(7)

Maaleissa, lakoissa ja ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa olevista VOC-yhdisteiden pitoisuuksista nousee ilmaan huomattavia VOC-yhdisteiden päästöjä, jotka myötävaikuttavat paikallisten ja valtiosta toiseen kulkeutuvien valokemiallisten hapettimien muodostumiseen alailmakehän rajakerroksessa.

(8)

Tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa olevia VOC-yhdisteiden pitoisuuksia olisi sen vuoksi vähennettävä niin paljon kuin on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista ottaen huomioon ilmasto-olot.

(9)

Korkeatasoinen ympäristönsuojelu edellyttää, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa käytetyille VOC-yhdisteille asetetaan pitoisuusraja-arvot ja että nämä arvot saavutetaan.

(10)

Niiden tuotteiden osalta, jotka on valmistettu ennen tämän direktiivin vaatimusten voimaantuloa, olisi säädettävä siirtymätoimenpiteet.

(11)

Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää erityistarkoituksiin yksittäisiä myynti- ja ostolupia hyvin rajoitetulle määrälle sellaisia tuotteita, jotka eivät täytä tässä direktiivissä asetettuja liuotinraja-arvoja.

(12)

Tämä direktiivi täydentää kemiallisten aineiden ja valmisteiden merkitsemistä koskevia yhteisön säännöksiä.

(13)

Kuluttajien ja/tai työntekijöiden terveyden suojelun ja työympäristön suojelun ei pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan, eikä tämän direktiivin pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden siinä tarkoituksessa toteuttamiin toimiin.

(14)

Pitoisuusraja-arvoja on valvottava, jotta voidaan määrittää, ovatko kunkin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan maali-, lakka- sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuoteluokan VOC-yhdisteiden massapitoisuudet sallittuja.

(15)

Koska tiettyihin ajoneuvojen korjausmaalaustoimiin käytettävien tuotteiden VOC-yhdisteiden pitoisuuksia säännellään nyt tällä direktiivillä, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 1999 annettua neuvoston direktiiviä 1999/13/EY ( 4 ) olisi muutettava vastaavasti.

(16)

Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia toimenpiteitä sellaisista ajoneuvojen korjausmaalaustoimista aiheutuvien päästöjen rajoittamiseksi, joita toteutetaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY ( 5 ) määriteltyjen maantieajoneuvojen tai niiden osien maalaamiseksi ja jotka suoritetaan osana ajoneuvojen korjausta, entistämistä tai koristemaalausta muualla kuin tuotantolaitoksissa.

(17)

Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa sellaisiin tuotteisiin, joita myydään yksinomaan käytettäväksi direktiivin 1999/13/EY nojalla sallituissa laitoksissa, joissa päästöjen rajoitustoimenpiteillä saavutetaan vaihtoehtoisin keinoin vähintään vastaavat VOC-yhdisteiden päästövähennykset.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja varmistettava niiden täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(19)

Jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle tämän direktiivin soveltamisesta saaduista kokemuksista.

(20)

Olisi tarkasteltava sekä tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomien tuotteiden VOC-yhdisteiden pitoisuuksien vähentämistä että mahdollisuutta alentaa edelleen VOC-yhdisteiden jo säädettyjä raja-arvoja.

(21)

Tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi vahvistettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 6 ) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on rajoittaa tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa olevien VOC-yhdisteiden kokonaispitoisuutta ja siten ehkäistä tai vähentää ilman pilaantumista, joka aiheutuu siitä, että VOC-yhdisteet myötävaikuttavat alailmakehän otsonin muodostumiseen.

2.  Tällä direktiivillä lähennetään teknisiä vaatimuksia tiettyjen maalien ja lakkojen sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteidenosalta 1 kohdassa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

3.  Tätä direktiiviä sovelletaan liitteessä I määriteltyihin tuotteisiin.

4.  Tämä direktiivi ei rajoita toimenpiteitä, merkintävaatimukset mukaan lukien, joita toteutetaan yhteisön tai kansallisella tasolla kuluttajien ja työntekijöiden terveyden ja työympäristön suojelemiseksi, eikä vaikuta tällaisiin toimenpiteisiin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1.

”toimivaltaisella viranomaisella”viranomaista tai viranomaisia tai elimiä, jonka tai joiden vastuulla on jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tästä direktiivistä johtuvien velvollisuuksien täyttäminen,

2.

”aineilla”mitä hyvänsä kiinteässä tai nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa olevia kemiallisia alkuaineita tai niiden yhdisteitä sellaisina kuin ne esiintyvät luonnollisessa tilassa tai kuin teollisuus niitä tuottaa,

3.

►M2  ”seoksilla” ◄ kahden tai useamman aineen seoksia tai liuoksia,

4.

”orgaanisella yhdisteellä”yhdistettä, joka sisältää alkuaineista ainakin hiiltä ja yhtä tai useampaa seuraavista: vety, happi, rikki, fosfori, pii, typpi tai jokin halogeeni, lukuun ottamatta hiilen oksideja ja epäorgaanisia karbonaatteja ja bikarbonaatteja,

5.

”haihtuvalla orgaanisella yhdisteellä”(VOC-yhdisteellä) orgaanista yhdistettä, jonka alkukiehumispiste normaali-ilmanpaineessa 101,3 kPa mitattuna on enintään 250°C,

6.

”VOC-pitoisuudella”haihtuvien orgaanisten yhdisteiden massaa ilmaistuna grammoina litrassa (g/l) siinä muodossa kuin se on käyttövalmiina tuotteena. VOC-pitoisuuden osana ei pidetä sellaisten jossakin tuotteessa olevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden massaa, jotka kuivattaessa reagoivat kemiallisesti muodostaakseen osan pinnoitteesta/maalista,

7.

”orgaanisella liuottimella”VOC-yhdistettä, jota käytetään sellaisenaan tai yhdessä muiden aineiden kanssa raaka-aineiden, tuotteiden tai jäteaineiden liuottamiseen tai ohentamiseen tai jota käytetään puhdistusaineena epäpuhtauksien liuottamiseen tai dispergointiaineena, viskositeetin säätäjänä, pintajännityksen säätäjänä, pehmittimenä tai säilöntäaineena,

8.

”pinnoitteella/maalilla” ►M2  seosta ◄ , jota käytetään antamaan pinnalle kalvo, jolla on koristava, suojaava tai muu käyttötarpeen mukainen vaikutus, mukaan luettuina kaikki orgaaniset liuottimet sekä ►M2  seosta ◄ , jotka sisältävät niiden asianmukaisen käytön kannalta välttämättömiä orgaanisia liuottimia,

9.

”kalvolla”yhtenäistä päällystekerrosta, joka saadaan aikaan levittämällä yksi tai useampia kerroksia pinnalle,

10.

”vesiohenteisella maalilla/pinnoitteella”(VO) maalia/pinnoitetta, jonka viskositeettia säädetään vedellä,

11.

”liuotinohenteisella maalilla/pinnoitteella”(LO) maalia/pinnoitetta, jonka viskositeettia säädetään orgaanisella liuottimella,

12.

”markkinoille saattamisella”asettamista kolmansien osapuolten saataville maksua vastaan tai maksutta. Maahantuontia yhteisön tullialueelle pidetään tämän direktiivin soveltamiseksi markkinoille saattamisena.

3 artikla

Vaatimukset

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä I määriteltyjä tuotteita saatetaan markkinoille niiden alueella liitteessä II vahvistetuista päivistä alkaen vain, jos niiden VOC-pitoisuus ei ylitä liitteessä II ilmoitettuja raja-arvoja ja jos ne ovat 4 artiklan mukaisia.

Sen määrittelemiseksi, ovatko tuotteet liitteessä II ilmoitettujen VOC-pitoisuuden raja-arvojen mukaisia, käytetään liitteessä III tarkoitettuja analyysimenetelmiä.

Niiden liitteessä I määriteltyjen tuotteiden osalta, joihin on lisättävä liuottimia tai liuottimia sisältäviä muita komponentteja, jotta tuote on valmis käytettäväksi, liitteessä II ilmoitettuja raja-arvoja sovelletaan käyttövalmiin tuotteen VOC-pitoisuuteen.

2.  Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen jäsenvaltioiden on vapautettava edellä mainittujen vaatimusten noudattamisesta tuotteet, jotka myydään käytettäväksi yksinomaan direktiivin 1999/13/EY mukaisessa toiminnossa, joka toteutetaan rekisteröidyssä tai luvan saaneessa laitoksessa kyseisen direktiivin 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

3.  Jäsenvaltiot voivat myöntää yksittäisiä lupia myydä ja ostaa tarkasti rajoitettuja määriä tuotteita, jotka eivät vastaa liitteessä II vahvistettuja VOC-pitoisuuden raja-arvoja, sellaisten rakennusten ja vanhojen ajoneuvojen entistämistä ja ylläpitoa varten, joilla toimivaltaiset viranomaiset katsovat olevan erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa.

4.  Niitä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita, jotka osoitetaan valmistetuiksi ennen liitteessä II vahvistettuja päivämääriä ja jotka eivät täytä edellä 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia, voidaan saattaa markkinoille 12 kuukauden aikana sen päivän jälkeen, jona kyseiseen tuotteeseen sovellettavat vaatimukset tulevat voimaan.

4 artikla

Merkinnät

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että liitteessä I määritellyissä tuotteissa on merkintä, kun ne saatetaan markkinoille. Merkinnässä on ilmoitettava:

a) tuotteen alaluokka sekä asiaankuuluvat VOC-pitoisuuden raja-arvot (g/l) liitteen II mukaisesti;

b) käyttövalmiin tuotteen VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus (g/l).

5 artikla

Toimivaltainen viranomainen

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tässä direktiivissä asetettujen velvollisuuksien täyttämisestä, ja ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2005.

6 artikla

Valvonta

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön valvontaohjelma tämän direktiivin noudattamisen todentamiseksi.

7 artikla

Tietojen ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava valvontaohjelman tulokset tämän direktiivin noudattamisen osoittamiseksi sekä niiden tuotteiden luokat ja määrät, joille on myönnetty 3 artiklan 3 kohdan mukainen lupa. Kaksi ensimmäistä ilmoitusta on toimitettava komissiolle 18 kuukautta liitteessä II vahvistettujen VOC-pitoisuuden raja-arvojen noudattamista koskevien määräaikojen jälkeen; sen jälkeen ilmoitus on toimitettava joka viides vuosi. Komissio määrittelee 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti etukäteen yhteisen muodon, jossa valvontatiedot on toimitettava. Vuosittaiset tiedot on annettava pyynnöstä komission käyttöön.

8 artikla

Vapaa liikkuvuus

Jäsenvaltiot eivät saa tässä direktiivissä käsitellyistä syistä kieltää, rajoittaa tai estää sellaisten tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden saattamista markkinoille, jotka käyttövalmiina ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

9 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissiota pyydetään antamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle:

1. vuoteen 2008 mennessä kertomus, joka perustuu direktiivin 2001/81/EY 10 artiklassa tarkoitetun uudelleenarvioinnin tuloksiin. Tässä kertomuksessa tarkastellaan:

a) onko yleisiä edellytyksiä ja mahdollisuuksia alentaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomien tuotteiden VOC-pitoisuutta, mukaan lukien aerosolimaalit ja -lakat,

b) onko mahdollista alentaa edelleen ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden VOC-pitoisuutta (II vaihe),

c) mahdollisia uusia seikkoja, jotka liittyvät maaleja ja lakkoja koskevan II vaiheen soveltamisesta aiheutuviin sosioekonomisiin vaikutuksiin.

2. viimeistään 30 kuukautta liitteessä II esitetyn II vaiheen VOC-pitoisuuden raja-arvojen täytäntöönpanopäivän jälkeen kertomus, jossa otetaan erityisesti huomioon 7 artiklassa tarkoitetut raportit sekä maalien, lakkojen ja ajoneuvojen korjausmaalaustuotteiden valmistamista koskeva tekninen kehitys. Tässä kertomuksessa tarkastellaan, onko yleisiä edellytyksiä ja mahdollisuuksia vähentää tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden VOC-pitoisuutta edelleen, muun muassa voidaanko liitteen I kohdan 1.1 ja liitteessä II olevan taulukon A alaluokissa d) ja e) mainitut maalit jakaa sisätiloissa ja ulkotiloissa käytettäviin maaleihin.

Näihin kertomuksiin liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän direktiivin muuttamiseksi.

10 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännökset tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset ja toimenpiteet komissiolle viimeistään 30 päivänä lokakuu 2005, ja ilmoitettava sille viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

▼M1

11 artikla

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen

Komissio mukauttaa liitteen III tekniseen kehitykseen. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

▼B

12 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa neuvoston direktiivin 1999/13/EY 13 artiklalla perustettu komitea, jäljempänä ”komitea”.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

▼M1

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼B

13 artikla

Direktiivin 1999/13/EY muuttaminen

1.  Muutetaan direktiivi 1999/13/EY seuraavasti:

Kumotaan liitteen I jakson ”Ajoneuvojen korjausmaalaus” seuraava luetelmakohta:

”— direktiivissä 70/156/ETY määriteltyjen maantieajoneuvojen tai niiden osien maalaus, joka suoritetaan osana ajoneuvon korjausta, entistämistä tai koristelua tuotantolaitoksen ulkopuolella, tai”.

2.  Huolimatta 1 kohdan säännöksestä jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisia toimenpiteitä sellaisista ajoneuvojen korjausmaalaustoimista aiheutuvien päästöjen rajoittamiseksi, jotka on poistettu direktiivin 1999/13/EY soveltamisalasta.

14 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä lokakuu 2005, ja ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle ja toimitettava sille taulukko, josta ilmenee, miten tämän direktiivin säännökset vastaavat kyseisiä kansallisia säännöksiä.

15 artikla

Direktiivin voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

16 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE I

SOVELTAMISALA

1.

Tässä direktiivissä maaleilla ja lakoilla tarkoitetaan jäljempänä olevissa alaluokissa lueteltuja tuotteita aerosoleja lukuun ottamatta. Ne ovat pinnoitteita, joita käytetään rakennuksiin, niiden koristeisiin ja kiinteisiin kalusteisiin sekä rakennuksiin liittyviin rakenteisiin toiminnallisessa, somistamis- ja suojaamistarkoituksessa.

1.1.

Alaluokat:

a)

Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan maaleja ja pinnoitteita , jotka on tarkoitettu sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen ja pinnoittamiseen ja joiden kiiltoarvo on enintään 25 yksikköä 60°:n heijastuskulmalla.

b)

Sisäseinien ja -kattojen kiiltävillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan maaleja ja pinnoitteita , jotka on tarkoitettu sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen ja pinnoittamiseen ja joiden kiiltoarvo on yli 25 yksikköä 60°:n heijastuskulmalla.

c)

Mineraalialustaisten julkisivujen maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan maaleja ja pinnoitteita , jotka on tarkoitettu ulkokäyttöön rapattujen, betonisten, tiili- tai kipsiseinien maalaamiseen ja pinnoittamiseen.

d)

Sisä- ja ulkovarusteiden ja ulkoverhousten maaleilla puu-, metalli- tai muovipinnoille tarkoitetaan maaleja , jotka on tarkoitettu sisä- ja ulkovarusteiden ja ulkoverhousten maalaamiseen ja jotka muodostavat peittävän kalvon. Nämä maalit on tarkoitettu joko puu-, metalli- tai muovipinnoille. Tähän alaluokkaan kuuluvat pohja- ja välimaalit.

e)

Sisä- ja ulkolakoilla ja kuultavilla pintakäsittelyaineilla tarkoitetaan pinnoitteita, jotka on tarkoitettu sisä- ja ulkovarusteiden pinnoittamiseen , jotka muodostavat läpikuultavan tai puoliksi läpikuultavan kalvon ja joita käytetään puun, metallin ja muovin koristamiseen ja suojaamiseen. Tähän alaluokkaan kuuluvat myös peittävät puunsuojat. Peittävillä puunsuojilla tarkoitetaan pinnoitteita, joita käytetään puun koristamiseen ja suojaamiseen ja jotka muodostavat peittävän, säänkestävän kalvon standardin EN 927-1 mukaisesti (osittain mittapysyvä luokka).

f)

Erittäin ohutkalvoisilla puunsuojilla tarkoitetaan puunsuojia , joiden muodostaman kalvon keskimääräinen paksuus on standardin EN 927-1:1996 mukaisesti alle 5 μm standardin ISO 2808: 1997 menetelmän 5A mukaisesti mitattuna.

g)

Pohjamaaleilla tarkoitetaan maaleja , joilla on tiivistäviä ja/tai eristäviä ominaisuuksia ja jotka on tarkoitettu puupintojen tai seinien ja kattojen maalaamiseen.

h)

Pohjustusaineilla tarkoitetaan pintakäsittelyaineita , jotka on tarkoitettu sitomaan ja lujittamaan jauhomaista alustaa tai lisäämään vedenhylkivyyttä ja/tai suojaamaan puuta sinistymiseltä.

i)

Yksikomponenttisilla erikoispinnoitteilla tarkoitetaan erikoispinnoitteita , jotka perustuvat kalvon muodostavaan materiaaliin. Ne on tarkoitettu sovelluksiin, jotka vaativat erityisiä ominaisuuksia, kuten muovien pohja- ja pintamaalaukseen, rautapitoisten alustojen pohjamaalaukseen, reaktiivisten metallien kuten sinkin ja alumiinin pohjamaalaukseen, korroosionestomaalaukseen, lattioiden pinnoitukseen puu ja sementti mukaan luettuina, graffitilta suojaamiseen, palonestoon sekä kohteisiin, joiden on täytettävä elintarvike- ja juomateollisuuden tai terveydenhuollon hygieniavaatimukset.

j)

Kaksikomponenttisilla erikoispinnoitteilla tarkoitetaan pinnoitteita , joilla on sama käyttötarkoitus kuin yksikomponenttisilla erikoispinnoitteilla ja joihin lisätään toinen komponentti (esimerkiksi tertiäärisiä amiineja) ennen käyttöä.

k)

Moniväripinnoitteilla tarkoitetaan pinnoitteita, , joilla saadaan aikaan kaksisävyinen tai monivärivaikutelma yhdellä käsittelykerralla.

l)

Koristemaaleilla tarkoitetaan maaleja , jotka on suunniteltu antamaan erityinen esteettinen vaikutelma erityisellä tavalla esikäsitellyille ja -maalatuille alustoille tai massoille ja joita käsitellään myöhemmin erilaisilla välineillä kuivumisen aikana.

2.

Tässä direktiivissä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteilla tarkoitetaan jäljempänä olevissa alaluokissa lueteltuja tuotteita. Niitä käytetään direktiivissä 70/156/ETY määriteltyjen maantieajoneuvojen tai niiden osien maalaamisessa, joka suoritetaan osana ajoneuvojen korjausta, entistämistä tai koristemaalausta muualla kuin tuotantolaitoksissa.

2.1.

Alaluokat:

a)

Esikäsittely- ja puhdistusaineilla tarkoitetaan tuotteita ,

jotka on tarkoitettu vanhojen maalien ja pinnoitteiden sekä ruosteen poistamiseen mekaanisesti tai kemiallisesti tai muodostamaan tartuntapohja maaleille ja pinnoitteille.

i) Esikäsittelytuotteiden piiriin kuuluvat ruiskupuhdistusaineet (aineet, joita käytetään ruiskujen ja muiden välineiden puhdistukseen), maalinpoistoaineet, rasvanpoistoaineet (myös muovien käsittelyyn tarkoitetut antistaattiset aineet) sekä silikoninpoistoaineet.

ii) Esipuhdistusaineilla tuotteita, joilla poistetaan pinnan epäpuhtaudet esikäsittelyvaiheessa ja ennen pinnoitusmateriaalien levittämistä.

b)

Täytetasoitteilla/kiteillä tarkoitetaan jähmeitä valmisteita , jotka on tarkoitettu käytettäviksi pinnan suurten epätasaisuuksien täyttämiseen ennen hiomamaalin/pintatasoitteen levittämistä.

c)

Pohjamaaleilla tarkoitetaan maaleja ,

jotka ruiskutetaan paljaalle metallille tai vanhalle pinnoitteelle korroosiosuojaksi ennen pohja-/hiomamaalin levittämistä.

i) Hiomamaaleilla/pintatasoitteilla tarkoitetaan maaleja, jotka levitetään juuri ennen pintamaalia korroosiosuojaksi pintamaalin tarttumisen varmistamiseksi ja yhtenäisen pinnan muodostumisen edistämiseksi täyttämällä pinnan pienet epätasaisuudet.

ii) Yleisillä metallipohjamaaleilla tarkoitetaan pinnoitteita, joita käytetään pohjamaaleina, kuten tartuntamaaleja, tiivistys- ja eristyspinnoitteita, hiomamaaleja, pohjamaaleja, muovipinnoille tarkoitettuja pohjamaaleja, märkää-märälle-hiomamaaleja, ei-hiottavia tasoitteita ja kittejä sekä ruiskutasoitteita ja -kittejä.

iii) Happopohjamaaleilla tarkoitetaan maaleja, jotka sisältävät vähintään 0,5 painoprosenttia fosforihappoa ja jotka ruiskutetaan suoraan paljaille metallipinnoille suojaamaan korroosiolta ja edistämään tarttumista, maaleja, joita käytetään hitsattavina pohjamaaleina, sekä galvanoitujen ja sinkkipintojen peittaamisliuoksia.

d)

Pintamaaleilla tarkoitetaan pigmentoituja pinnoitteita ,

jotka antavat yksi- tai monikerrosmaaleina kiiltoa ja kestävyyttä. Niihin kuuluvat kaikki tähän tarkoitukseen käytettävät tuotteet, kuten massat ja kirkaslakat.

i) Massoilla tarkoitetaan pigmentoituja pinnoitteita, joiden tehtävänä on antaa pinnalle värisävy ja haluttu optinen vaikutelma mutta joilla ei saada aikaan kiiltoa tai rakenteen kestävyyttä.

ii) Kirkaslakoilla tarkoitetaan läpikuultavia pinnoitteita, joilla saadaan aikaan lopullinen kiilto ja rakenteen kestävyys.

e)

Erikoispinnoitteilla tarkoitetaan pinnoitteita , joita käytetään pintamaaleina ja joilla saadaan aikaan erityisiä ominaisuuksia kuten metallin- tai helmiäishohtoinen vaikutelma yhdellä kerroksella, erityisen kestäviä tavallisia (ei-metallinhohtoisia) pintamaaleja ja kirkaslakkoja (esimerkiksi naarmunkestävät, fluoria sisältävät kirkaslakat), heijastavia massoja, teksturoituja maaleja (esimerkiksi vasaralakka), liukumisenestomaaleja, alustamassoja, kiveniskumaaleja ja korin sisämaaleja sekä kaikenlaisia aerosoleja.
LIITE IIA.  MAALIEN JA LAKKOJEN SISÄLTÄMIEN VOC-YHDISTEIDEN ENIMMÄISPITOISUUDEN RAJA-ARVOT

 

Tuotteen alaluokka

Tyyppi

I vaihe (g/l (1))

(1.1.2007 alkaen)

II vaihe (g/l (1))

(1.1.2010 alkaen)

a

Sisäseinien ja -kattojen himmeät maalit ja pinnoitteet (kiiltoarvo enintään 25 yksikköä 60°:n heijastuskulmalla)

VO

75

30

LO

400

30

b

Sisäseinien ja -kattojen kiiltävät maalit ja pinnoitteet (kiiltoarvo yli 25 yksikköä 60°:n heijastuskulmalla)

VO

150

100

LO

400

100

c

Mineraalialustaisten julkisivujen maalit ja pinnoitteet

VO

75

40

LO

450

430

d

Sisä- ja ulkovarusteiden ja ulkoverhousten maalit puu- ja metallipinnoille

VO

150

130

LO

400

300

e

Sisä- ja ulkolakat ja kuultavat pintakäsittelyaineet, peittävät puunsuojat mukaan luettuina

VO

150

130

LO

500

400

f

Erittäin ohutkalvoiset puunsuojat

VO

150

130

LO

700

700

g

Pohjamaalit

VO

50

30

LO

450

350

h

Pohjustusaineet

VO

50

30

LO

750

750

i

Yksikomponenttiset erikoispinnoitteet

VO

140

140

LO

600

500

j

Kaksikomponenttiset reaktiiviset erikoispinnoitteet erityisiin käyttötarkoituksiin kuten lattiapinnoille

VO

140

140

LO

550

500

k

Moniväripinnoitteet

VO

150

100

LO

400

100

l

Koristemaalit

VO

300

200

LO

500

200

(1)   g/l käyttövalmista tuotettaB.  AJONEUVOJEN KORJAUSMAALAUSTUOTTEIDEN SISÄLTÄMIEN VOC-YHDISTEIDEN ENIMMÄISPITOISUUDEN RAJA-ARVOT

 

Tuotteen alaluokka

Maalit ja pinnoitteet

VOC g/l (1)

(1.1.2007)

a

Esikäsittely- ja puhdistusaineet

Esikäsittely

850

Esipuhdistusaineet

200

b

Täytetasoite/kitti

Kaikentyyppiset

250

c

Pohjamaalit

Hiomamaalit/pintatasoitteet ja yleiset metallipohjamaalit

540

Happopohjamaalit

780

d

Pintamaalit

Kaikentyyppiset

420

e

Erikoispinnoitteet

Kaikentyyppiset

840

(1)   g/l käyttövalmista tuotetta. Lukuun ottamatta a alaluokkaa käyttövalmiin tuotteen vesipitoisuus olisi vähennettävä.

▼M3
LIITE III

3 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT MENETELMÄT

Sallittu menetelmä, kun tuotteiden VOC-pitoisuus on alle 15 massaprosenttia eikä reaktiivisia ohenteita ole mukana:Muuttuja

Yksikkö

Testi

Menetelmä

Julkaisupäivä

VOC-pitoisuus

g/l

ISO 11890-2

2006

Sallitut menetelmät, kun tuotteiden VOC-pitoisuus on vähintään 15 massaprosenttia eikä reaktiivisia ohenteita ole mukana:Muuttuja

Yksikkö

Testi

Menetelmä

Julkaisupäivä

VOC-pitoisuus

g/l

ISO 11890-1

2007

VOC-pitoisuus

g/l

ISO 11890-2

2006

Sallittu menetelmä VOC-yhdisteitä sisältäville tuotteille kun reaktiivisia ohenteita on mukana:Muuttuja

Yksikkö

Testi

Menetelmä

Julkaisupäivä

VOC-pitoisuus

g/l

ASTMD 2369

2003( 1 ) EUVL C 220, 16.9.2003, s. 43.

( 2 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. syyskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 7. tammikuuta 2004 (EUVL C 79 E, 30.3.2004, s. 1), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 30. maaliskuuta 2004.

( 3 ) EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22.

( 4 ) EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 5 ) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/3/EY (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 36).

( 6 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.