2003R1785 — FI — 01.09.2008 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1785/2003,

annettu 29 päivänä syyskuuta 2003,

riisin yhteisestä markkinajärjestelystä

(EYV L 270, 21.10.2003, p.96)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007,

L 299

1

16.11.2007