2003R0006 — FI — 31.03.2010 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 6/2003,

annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,

maanteiden tavarakuljetuksia koskevien tilastotietojen levittämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 001, 4.1.2003, p.45)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 202/2010, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2010,

  L 61

24

11.3.2010
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 6/2003,

annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,

maanteiden tavarakuljetuksia koskevien tilastotietojen levittämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maanteiden tavarakuljetusten tilastoista 25 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/98 ( 1 ), ja erityisesti sen 6 ja 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1172/98 tarkoitettuja, maanteiden tavarakuljetuksia koskevia tilastotietoja on aiheellista hyödyntää mahdollisimman laajamittaisesti mutta samalla kunnioittaen yksittäisten tietueiden luottamuksellisuutta.

(2)

On tarpeen varmistaa levitettävien tietojen kohtuullinen laatu ja nykyisten tilastosarjojen ylläpito.

(3)

Tietyt tiedot on tarpeen tarjota jäsenvaltioiden käyttöön, jotta kansallisella tasolla voitaisiin täydentää maantiekuljetuksia koskevien tilastotietojen kattavuutta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle (Eurostatille) asetuksen (EY) N:o 1172/98 mukaisesti erillisiä tietueita, joiden avulla kootaan tilastotaulukoita, joihin sisältyy pohjatiedoista yhteenlaskemalla saatuja aggregoituja arvoja. Komissio (Eurostat) levittää tuloksena saatavia tilastotaulukoita 2 ja 3 artiklan säännösten mukaisesti.

2 artikla

Liitteessä lueteltujen tilastotaulukoiden levittäminen on sallittua.

3 artikla

1.  Taulukoita voidaan levittää muille käyttäjille kuin jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille sillä edellytyksellä, että kunkin solun tiedot perustuvat vähintään kymmeneen ajoneuvotietueeseen kyseisen taulukkona esitetyn muuttujan mukaisesti. Jos solu perustuu vähempään kuin kymmeneen tietueeseen, se on aggregoitava muiden solujen kanssa tai se on korvattava sopivalla merkillä. Tätä sääntöä ei sovelleta liitteessä A kohdassa tarkoitettuihin taulukoihin.

2.  Taulukoita, joihin sisältyy vähemmästä kuin kymmenestä ajoneuvotietueesta aggregoituja arvoja, voidaan toimittaa yhteisön liikennetilastoista vastaaville jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille sillä edellytyksellä, että kansalliset viranomaiset soveltavat 1 kohdassa annettuja ehtoja kaikkiin muille käyttäjille levitettäviin taulukoihin.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1
LIITE

LEVITETTÄVIEN TAULUKOIDEN LUETTELO

A.    Nykyisten taulukoiden jatkuvuus

Jatkuvuuden turvaamiseksi komissio (Eurostat) voi levittää nykyisiä taulukoita.

B.    Keskeiset taulukot

Seuraavia taulukoita ja niiden osia voidaan levittää.Taulukko

Kuvaus

Huomautus 1

Viitejakso

Yksiköt

Huomautus 2

Huomautukset

B1

Tiivistelmä toimintatyypeittäin ja kuljetustyypeittäin

Vuosi, neljännes

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Ajoneuvokilometriä

Huomautus 3

B2

Kuljetukset, toimintatyypeittäin

Vuosi, neljännes

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Huomautus 3

B3

Kuljetukset, tavaralajeittain

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

 

B4.1

Kansainväliset kuljetukset, lastaus- ja purkausmaittain (kaikki ilmoittavat maat yhteensä)

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

 

B4.2

Kuten taulukko B4.1, mutta lisäjaottelu tavaralajeittain

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

 

B4.3

Kansainväliset kuljetukset, lastaus- ja purkausmaittain (ilmoittavien maiden mukaisesti jaoteltuna)

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

 

B4.4

Kuten taulukko B4.3, mutta lisäjaottelu tavaralajeittain

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

 

B5.1

Kuljetukset, lastauspaikoittain

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Liikkeet

Huomautus 4

B5.2

Kuljetukset, purkauspaikoittain

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Liikkeet

Huomautus 4

B6.1

Kuljetukset, etäisyysluokittain

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B6.2

Kuten taulukko B6.1, mutta lisäjaottelu tavaralajeittain

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B7

Kuljetukset, akselien lukumäärän mukaisesti

Vuosi

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B8

Kuljetukset, ajoneuvon iän mukaisesti

Vuosi

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B9

Kuljetukset, ajoneuvon suurimman sallitun painon mukaisesti

Vuosi

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B10

Kuljetukset, ajoneuvon hyötykuorman mukaisesti

Vuosi

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B11

Kuljetukset, NACE-luokittain

Vuosi

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B12

Ajoneuvojen liikkeet, kuormattuna ja tyhjänä

Vuosi

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B13.1

Ajoneuvojen liikkeet kauttakulkuliikenteessä, kauttakulkumaittain, kuormattuna/tyhjänä ja suurimman sallitun painon mukaisesti (kaikki ilmoittavat maat yhteensä)

Vuosi, neljännes

1 000 t

Liikkeet

 

B13.2

Ajoneuvojen liikkeet kauttakulkuliikenteessä, kauttakulkumaittain (ilmoittavien maiden mukaisesti jaoteltuina)

Vuosi

1 000 t

Liikkeet

 

B14

Vaarallisten aineiden kuljetukset, vaarallisten aineiden luokkien mukaisesti

Vuosi

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B15

Kuljetukset, lastityypeittäin

Vuosi

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B16

Kuljetukset, lastityypeittäin ja etäisyysluokittain

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä

Liikkeet

 

B17

Kansalliset kuljetukset, lastaus- ja purkauspaikoittain, ilmoittavien maiden mukaisesti jaoteltuna

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Liikkeet

Huomautus 5

B18

Kansainväliset kuljetukset, lastaus- ja purkauspaikoittain, kaikki ilmoittavat maat yhteensä

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Liikkeet

Huomautus 6

Huomautus 1:  Jollei toisin ilmoiteta, taulukot jaotellaan ilmoittavien maiden mukaisesti.

Huomautus 2:  Seuraavat suureet lasketaan sisäisesti kaikille taulukoille:

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

Miljoonaa ajoneuvokilometriä (kuormattuna, tyhjänä)

Liikkeet (kuormattuna, tyhjänä)

Taulukon solun laskentaan käytettyjen ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

Tämä sarake ilmaisee ne tiedot, jotka yleensä tarjotaan käyttäjille. Muut tiedot ja yksiköt voidaan toimittaa käyttäjien pyynnöstä.

Käyttäjien tarpeiden mukaisesti taulukot voivat perustua matkaa koskeviin muuttujiin (kokonaisuuden A2 tiedot) tai tavaraa koskeviin muuttujiin (kokonaisuuden A3 tiedot) (ks. asetus (EY) N:o 1172/98). Liikkeet ovat siis joko matkojen määriä tai peruskuljetusten määriä. Kauttakulkuliikkeet ilmoitetaan sellaisenaan.

Huomautus 3:  Matkatyyppi jaotellaan seuraavasti:

Kansallinen matka: sekä lastaus- että purkauspaikka ilmoittavassa maassa

Kansainvälinen matka: joko lastaus- tai purkauspaikka taikka kumpikin muussa kuin ilmoittavassa maassa (= seuraavien neljän luokan summa)

(joita ovat:)

matka ilmoittavasta maasta (tavarat lastattu ilmoittavassa maassa): matka alkaa ilmoittavasta maasta ja päättyy muualle

matka ilmoittavaan maahan (tavarat purettu ilmoittavassa maassa): matka alkaa muualta ja päättyy ilmoittavaan maahan

matka kolmansien maiden välillä (”cross-trade”): matka kahden muun maan (ei ilmoittavan maan) välillä

kabotaasiliikenne: matka paikasta toiseen muussa maassa kuin ilmoittavassa maassa.

Huomautus 4:  Lastaus- ja purkauspaikoittain annettavat tiedot ilmoitetaan NUTS 3 -tasolla.

Huomautus 5:  Kansallisten kuljetusten osalta lastaus- ja purkauspaikat ilmoitetaan NUTS 2 -tasolla.

Huomautus 6:  Kansainvälisten kuljetusten osalta lastaus- ja purkauspaikat ilmoitetaan NUTS 1 -tasolla.

C.    Kabotaasiliikenteen taulukot

Jotta kabotaasiliikenteestä voitaisiin tarjota tiedot, jotka vastaavat neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3118/93 ( 2 ) mukaisesti saatavilla olevia tietoja, seuraavia taulukoita ja niiden osia voidaan levittää: 

Kuvaus

Kausi

Yksikkö

C1

Kustakin ilmoittavasta maasta tulevien liikenteenharjoittajien suorittama kabotaasiliikenne, ilmoittavien maiden mukaisesti jaoteltuna

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

C2

Kaikista ilmoittavista maista tulevien liikenteenharjoittajien kabotaasiliikenne, kabotaasiliikenteen suoritusmaiden mukaisesti jaoteltuna

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

C3

Kabotaasiliikenne ilmoittavien maiden mukaisesti ja kabotaasiliikenteen suoritusmaiden mukaisesti jaoteltuna

Vuosi

1 000 t

Miljoonaa tonnikilometriä

D.    Taulukot jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille

Jotta myös muiden maiden kuin ilmoittavan maan kansalliset viranomaiset voisivat koota kattavia tilastoja maantieliikenteestä omalla kansallisella alueellaan, seuraavat aggregoidut tiedostot voidaan toimittaa kansallisille viranomaisille: 

Kuvaus

Kausi

Aggregoitu muuttujien osalta

Huomautus

Yksiköt

D1.1

Kansalliset kuljetukset (kuormattuna ajetut matkat)

Vuosi

— Ilmoittava maa

— Lastausmaa

— Purkausmaa

— Tavaralaji

— Kuljetustyyppi

— Ajoneuvon ikäluokka

— Etäisyysluokka

— Akselien lukumäärä

Tonnia

Tonnikilometriä

Ajoneuvokilometriä

Liikkeet

Ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

D1.2

Kansalliset vaarallisten aineiden kuljetukset (kuormattuna ajetut matkat)

Vuosi

— Ilmoittava maa

— Lastausmaa

— Purkausmaa

— Vaaralliset aineet

— Kuljetustyyppi

Tonnia

Tonnikilometriä

Ajoneuvokilometriä

Liikkeet

Ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

D2

Kansalliset kuljetukset (tyhjänä ajetut matkat)

Vuosi

— Ilmoittava maa

— Alkuperämaa

— Määrämaa

— Kuljetustyyppi

— Ajoneuvon ikäluokka

— Etäisyysluokka

Ajoneuvokilometriä

Liikkeet

Ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

D3.1

Alueelliset kuljetukset (kuormattuna ajetut matkat)

Vuosi

— Ilmoittava maa

— Lastauspaikka

— Purkauspaikka

— Akselien lukumäärä

— Lastityyppi

— Ajoneuvon ikäluokka

Tonnia

Tonnikilometriä

Ajoneuvokilometriä

Liikkeet

Ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

D3.2

Alueelliset kuljetukset (kuormattuna ajetut matkat)

Vuosi

— Ilmoittava maa

— Lastauspaikka

— Tavaralaji

— Akselien lukumäärä

— Ajoneuvon ikäluokka

Tonnia

Tonnikilometriä

Ajoneuvokilometriä

Liikkeet

Ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

D3.3

Alueelliset kuljetukset (kuormattuna ajetut matkat)

Vuosi

— Ilmoittava maa

— Purkauspaikka

— Tavaralaji

— Akselien lukumäärä

— Ajoneuvon ikäluokka

Tonnia

Tonnikilometriä

Ajoneuvokilometriä

Liikkeet

Ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

D4

Alueelliset kuljetukset (tyhjänä ajetut matkat)

Vuosi

— Ilmoittava maa

— Alkuperäalue

— Määräalue

— Akselien lukumäärä

— Ajoneuvon ikäluokka

Ajoneuvokilometriä

Liikkeet

Ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

D5

Kauttakulkuliikenne (kuormattuna ja tyhjänä ajetut matkat)

Vuosi

— Kauttakulkumaa

— Ilmoittava maa

— Kuormattuna/tyhjänä

— Alkuperäalue

— Määräalue

Tonnia

Liikkeet

Ajoneuvokohtaisten tietueiden määrä

Huomautus:  Kokonaisuuden D taulukoissa käytetään seuraavia luokituksia:

Kuljetustyyppi: omaan lukuun / toisen lukuun harjoitettava liikenne

Ajoneuvon ikäluokka: kolme luokkaa

Etäisyysluokka: neljä luokkaa

Alue: NUTS 3

Akselien lukumäärä: aggregoitu ajoneuvotyypeittäin (kuorma-auto, yhdistelmäajoneuvo ja perävaunuyhdistelmä).( 1 ) EYVL L 163, 6.6.1998, s. 1.

( 2 ) EYVL L 279, 12.11.1993, s. 1.