2002R2375 — FI — 20.11.2008 — 009.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2375/2002,

annettu 27 päivänä joulukuuta 2002,

kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta

(EUVL L 358, 31.12.2002, p.88)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission asetus (EY) N:o 1067/2008, annettu 30 päivänä lokakuuta 2008,

L 290

3

31.10.2008