2002R1221 — FI — 01.07.2013 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1221/2002,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002,

muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta

(EYV L 179, 9.7.2002, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

1

10.6.2013
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1221/2002,

annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002,

muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidostaEUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon ( 2 ),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä ( 3 ),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96 ( 4 ), (EKT-95), sisältää yhteisten standardien, määritelmien, luokitusten ja tilinpidon sääntöjen viitekehyksen jäsenvaltioiden tilien laatimista varten yhteisön tilastovaatimusten osalta, jotta saataisiin jäsenvaltioiden kesken vertailukelpoisia tuloksia.

(2)

Tietotarpeita käsittelevässä talous- ja rahoituskomitean raportissa, jonka Ecofin-neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 1999, korostettiin, että tehokas valvonta ja talouspolitiikkojen yhteensovittaminen ovat erittäin tärkeitä talous- ja rahaliiton ja yhtenäismarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta ja että tämä edellyttää kattavaa tilastotietojärjestelmää, joka tarjoaa poliittisille päättäjille tarpeellisia tietoja päätöstensä perustaksi. Raportissa todettiin myös, että julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastoille olisi annettava etusija erityisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat talous- ja rahaliittoon, ja että tavoitteena oli laatia vaiheittaisen lähestymistavan tuloksena syntyvä yksinkertaistettu julkisyhteisöjen muita kuin rahoitustilejä koskeva neljännesvuositilinpito.

(3)

On tarkoituksenmukaista määritellä yksinkertaistettu, muita kuin rahoitustilejä koskeva julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpito viittaamalla EKT-95:n luetteloon sisältyviin julkisyhteisöjen menoja ja tuloja koskeviin luokkiin, jotka on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisyhteisöjen menojen ja tulojen osalta 10 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1500/2000 ( 5 ).

(4)

Vaiheittaisessa lähestymistavassa annettiin etusija veroille, todellisille sosiaaliturvamaksuille ja rahamääräisille sosiaalietuuksille luokkina, jotka ovat julkisen rahoituksen kehityssuuntien luotettavia indikaattoreita ja jotka ovat jo saatavilla ja ajan tasalla (ensimmäinen vaihe).

(5)

Tämän ensimmäisen luokkien yhdistelmän neljännesvuosittaisten tietojen toimittaminen kesäkuusta 2000 alkaen kaikissa jäsenvaltioissa kuuluu neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastojen osalta 3 päivänä helmikuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 264/2000 ( 6 ) soveltamisalaan.

(6)

On tarpeen täydentää ensimmäistä vaihetta toisella luokkien yhdistelmällä täydellisen luettelon saamiseksi luokista, joista julkisyhteisöjen menot ja tulot muodostuvat.

(7)

Tämän asetuksen mukaisesti toimitettujen neljännesvuosittaisten tietojen luotettavuutta suhteessa vuosittaisiin tietoihin olisi arvioitava. Sen vuoksi olisi laadittava neljännesvuosittaisten tietojen laatua koskeva kertomus vuoden 2005 loppuun mennessä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 2223/96 2 ja 3 artiklassa säädetään edellytyksistä, joilla komissio voi hyväksyä EKT-95:n menetelmää koskevia muutoksia sen sisällön selventämiseksi ja parantamiseksi. Muita kuin rahoitustilejä koskevien neljännesvuosittaisten tietojen keruu julkisyhteisöjen osalta edellyttää lisäresursseja jäsenvaltioissa. Niiden toimittamista komissiolle ei sen vuoksi voida käsitellä komission päätöksessä.

(9)

Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom ( 7 ) perustettua tilasto-ohjelmakomiteaa ja neuvoston päätöksellä 91/115/ETY ( 8 ) perustettua raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomiteaa on kumpaakin kuultu kyseisten päätösten 3 artiklan mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on määritellä muita kuin rahoitustilejä koskevan julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidon sisältö, vahvistaa luettelo niistä EKT-95:n luokista, joiden tiedot jäsenvaltioiden on toimitettava 30 päivästä kesäkuuta 2002 alkaen, ja määritellä näiden luokkien pääpiirteet.

2 artikla

Muita kuin rahoitustilejä koskevan julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidon sisältö

Muita kuin rahoitustilejä koskevan julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidon sisältö määritellään liitteessä viittaamalla niiden EKT-95:n luokkien luetteloon, joista julkisyhteisöjen menot ja tulot muodostuvat.

3 artikla

Luokat, joista neljännesvuosittaiset tiedot toimitetaan

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) neljännesvuosittaiset tiedot niiden luokkien tai luokkien ryhmien osalta, jotka sisältyvät liitteessä olevaan luetteloon lukuun ottamatta luokkia, joita koskevat tiedot on toimitettava asetuksen (EY) N:o 264/2000 mukaisesti.

2.  Neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava seuraavien julkisyhteisöjen menojen ja tulojen luokkien (tai luokkien ryhmien) osalta:

a) Menopuolella:

 välituotekäyttö (P.2),

 pääoman bruttomuodostus + valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (P.5 + K.2),

 kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51),

 palkansaajakorvaukset (D.1),

 muut tuotantoverot (D.29),

 tukipalkkiot, maksetut (D.3),

 omaisuustulot (D.4),

 korot (D.41),

 tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5),

 luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot, jotka liittyvät kotitalouksille markkinatuottajilta hankittujen tuotteiden menoihin (D.6311 + D.63121 + D.63131),

 muut tulonsiirrot (D.7),

 kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu (D.8),

 pääomaverot + investointiavustukset + muut pääomansiirrot, maksetut (D.91 + D.92 + D.99);

b) Tulopuolella:

 markkinatuotos + tuotos omaan loppukäyttöön + maksut muusta markkinattomasta tuotoksesta (P.11 + P.12 + P.131),

 muut tuotantopalkkiot, saadut (D.39),

 omaisuustulot (D.4),

 laskennalliset sosiaaliturvamaksut (D.612),

 muut tulonsiirrot (D.7),

 investointiavustukset + muut pääomansiirrot, saadut (D.92 + D.99).

3.  Kohtien D.41, D.7, D.92 ja D.99 taloustoimet on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

4 artikla

Neljännesvuosittaisten tietojen keruu: lähteet ja menetelmät

1.  Neljännesvuosittaisten tietojen keruussa noudatetaan vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen seuraavia sääntöjä:

a) neljännesvuosittaisten tietojen on perustuttava mahdollisimman suuressa määrin tietoihin, jotka saadaan suoraan peruslähteistä, ja tavoitteena on oltava kunkin neljänneksen osalta ensimmäisten estimaattien ja lopullisten lukujen välisten erojen minimointi;

b) suoria tietoja on tarvittaessa täydennettävä kattavuuteen liittyvillä mukautuksilla ja käsitteellisillä mukautuksilla, jotta neljännesvuosittaiset tiedot ovat EKT-95:n käsitteiden mukaisia;

c) neljännesvuosittaisten ja vastaavien vuosittaisten tietojen on oltava johdonmukaisia.

2.  Neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 1999 ensimmäisestä vuosineljänneksestä vuoden 2000 neljänteen vuosineljännekseen on kerättävä sellaisten lähteiden ja menetelmien mukaisesti, joilla varmistetaan neljännesvuosittaisten tietojen ja vastaavien vuosittaisten tietojen johdonmukaisuus.

5 artikla

Neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisen aikataulu

1.  Edellä 3 artiklassa tarkoitetut neljännesvuosittaiset tiedot on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen vuosineljänneksen päättymisestä, jota tiedot koskevat.

Kaikki mahdolliset tarkistukset edellisten vuosineljännesten tietoihin on toimitettava samanaikaisesti.

2.  Ensimmäiset neljännesvuosittaiset tiedot toimitetaan vuoden 2002 ensimmäiseltä neljännekseltä. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2002. ►M1  Kroatian tasavallan on toimitettava ensimmäiset neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 2012 ensimmäiseltä neljännekseltä. Kroatian tasavallan on toimitettava nämä tiedot ensimmäisen liittymispäivää seuraavan neljänneksen loppuun mennessä. ◄

Komissio voi kuitenkin myöntää enintään yhdeksi vuodeksi poikkeuksen, joka koskee ensimmäisten neljännesvuosittaisten tietojen toimittamista vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, jos kansalliset tilastojärjestelmät edellyttävät suuria mukautuksia.

6 artikla

Takautuvien tietojen toimittaminen

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) neljännesvuosittaiset takautuvat tiedot 3 artiklassa mainittujen luokkien osalta vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. ►M1  Kroatian tasavallan on toimitettava komissiolle (Eurostatille) neljännesvuosittaiset takautuvat tiedot 3 artiklassa mainittujen luokkien osalta vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. ◄

2.  Neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2001 neljänteen neljännekseen on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2002. ►M1  Kroatian tasavallan on toimitettava komissiolle (Eurostatille) neljännesvuosittaiset tiedot vuoden 2002 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2011 neljänteen neljännekseen joulukuun 2015 loppuun mennessä. ◄

Komissio voi kuitenkin myöntää enintään yhdeksi vuodeksi poikkeuksen, joka koskee ensimmäisten neljännesvuosittaisten tietojen toimittamista vuoden 1999 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, jos kansalliset tilastojärjestelmät edellyttävät suuria mukautuksia.

7 artikla

Täytäntöönpano

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) kuvaus 3 artiklassa tarkoitettujen neljännesvuosittaisten tietojen keruussa käytettävistä lähteistä ja menetelmistä (ensimmäinen kuvaus) samalla, kun ne aloittavat neljännesvuosittaisten tietojen toimittamisen 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) kaikki ensimmäiseen kuvaukseen sisältyvien neljännesvuosittaisten tietojen keruussa käytettävien lähteiden ja menetelmien tarkistukset silloin, kun tarkistetut tiedot toimitetaan.

3.  Komissio (Eurostat) tiedottaa tilasto-ohjelmakomitealle sekä raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitealle kunkin jäsenvaltion käyttämistä lähteistä ja menetelmistä.

8 artikla

Kertomus

Edellä 3 artiklassa määriteltyjen luokkien osalta toimitettujen tietojen perusteella ja tilasto-ohjelmakomiteaa kuultuaan komissio (Eurostat) antaa 31 päivään joulukuuta 2005 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää arvioinnin jäsenvaltioiden toimittamien neljännesvuosittaisten tietojen luotettavuudesta.

9 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Jäsenvaltioiden, jotka eivät 4 kohdassa säädetyn siirtymäkauden aikana voi toimittaa neljännesvuosittaisia tietoja vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjen lähteiden ja menetelmien ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun aikataulun mukaisesti, on sovellettava 2 kohtaa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) ”parhaat neljännesvuosittaiset estimaattinsa” (eli sisällytettävä kaikki uusi tieto, joka tulee saataville muita kuin rahoitustilejä koskevan julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidon parannetun järjestelmän laadintaprosessin aikana) 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun aikataulun mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on samalla ilmoitettava, mitä on vielä tehtävä, jotta lähteet ja menetelmät olisivat 4 artiklan 1 kohdan mukaiset.

3.  Komissio (Eurostat) tarkastelee 4 kohdassa säädetyn siirtymäkauden aikana jäsenvaltioiden edistymistä 4 artiklan 1 kohdan täydellisen noudattamisen osalta.

4.  Siirtymäkausi alkaa 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta ensimmäisten tietojen toimittamisen ajankohdasta ja päättyy viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2005.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

Muita kuin rahoitustilejä koskevan julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidon sisältö

Muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon sisältö julkisyhteisöjen osalta määritellään viittaamalla julkisyhteisöjen menojen ja tulojen luetteloon, joka sisältyy komission asetukseen (EY) N:o 1500/2000.

Julkisyhteisöjen menot muodostuvat EKT-95:n luokista, jotka kirjataan julkisyhteisöjen tilien käytön puolelle tai varojen muutosten puolelle tai velkojen ja nettovarallisuuden muutosten puolelle julkisyhteisöjen tilien kokonaisuudessa, lukuun ottamatta luokkaa D.3, joka kirjataan julkisyhteisöjen tilien resurssien puolelle.

Julkisyhteisöjen tulot muodostuvat EKT-95:n luokista, jotka kirjataan julkisyhteisöjen tilien resurssien puolelle tai velkojen ja nettovarallisuuden muutosten puolelle julkisyhteisöjen muiden kuin rahoitustilien kokonaisuudessa, lukuun ottamatta kohtaa D.39, joka kirjataan julkisyhteisöjen tilien käytön puolelle.

Julkisyhteisöjen tulojen ja julkisyhteisöjen menojen erotus on määritelmällisesti julkisyhteisösektorin nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–).

Kohtien D.41, D.7, D.92 ja D.99 taloustoimet on sulautettu julkisyhteisösektorilla. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Jäljempänä oleva taulukko osoittaa EKT-95:n luokat, joista julkisyhteisöjen menot ja tulot muodostuvat. Kursivoiduista luokista toimitetaan jo tiedot neljännesvuosittain komission asetuksen (EY) N:o 264/2000 mukaisesti.EKT-95:n koodit

Julkisyhteisöjen menot

P.2

Välituotekäyttö

P.5 + K.2

Pääoman bruttomuodostus + valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset

P.51

Kiinteän pääoman bruttomuodostus

D.1

Palkansaajakorvaukset

D.29

Muut tuotantoverot

D.3

Tukipalkkiot, maksetut

D.4

Omaisuustulot

D.41

Korot

D.5

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Rahamääräiset sosiaalietuudet + luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot, jotka liittyvät kotitalouksille markkinatuottajilta hankittujen tuotteiden menoihin

D.7

Muut tulonsiirrot

D.8

Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu

D.9

Pääomansiirrot, maksetutEKT-95:n koodit

Julkisyhteisöjen tulot

P.11 + P.12 + P.131

Markkinatuotos + tuotos omaan loppukäyttöön + maksut muusta markkinattomasta tuotoksesta

D.2

Tuotannon ja tuonnin verot

D.39

Muut tuotantopalkkiot

D.4

Omaisuustulot

D.5

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

D.61

Sosiaaliturvamaksut

D.611

Todelliset sosiaaliturvamaksut

D.612

Laskennalliset sosiaaliturvamaksut

D.7

Muut tulonsiirrot

D.9  (1)

Pääomansiirrot, saadut

D.91

Pääomaverot

B.8g

Säästö, brutto

B.9

Nettoluotonanto/nettoluotonotto

(1)   Kun arvioitujen mutta kantamatta jääneiden verojen ja sosiaaliturvamaksujen korjaukset kirjataan kohtaan D.9, ne katsotaan negatiiviseksi tuloksi.( 1 ) EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 300.

( 2 ) EYVL C 131, 3.5.2001, s. 6.

( 3 ) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 3. heinäkuuta 2001 (EYVL C 65 E, 14.3.2002, s. 33) ja neuvoston päätös, tehty 7. toukokuuta 2002.

( 4 ) EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 359/2002 (EYVL L 58, 28.2.2002, s. 1).

( 5 ) EYVL L 172, 12.7.2000, s. 3.

( 6 ) EYVL L 29, 4.2.2000, s. 4.

( 7 ) EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

( 8 ) EYVL L 59, 6.3.1991, s. 19, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 96/174/EY (EYVL L 51, 1.3.1996, s. 48).

( 9 ) Kun arvioitujen mutta kantamatta jääneiden verojen ja sosiaaliturvamaksujen korjaukset kirjataan kohtaan D.9, ne katsotaan negatiiviseksi tuloksi.