02002A0515(02) — FI — 04.12.2018 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan

EURO–VÄLIMERI-ASSOSIAATIOSOPIMUS

(EUVL L 129 15.5.2002, s. 3)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksen PÖYTÄKIRJA

  L 283

3

26.10.2005

►M2

Euroopan yhteisön ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty SOPIMUS

  L 41

3

13.2.2006

►M3

EU–JORDANIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖSN:o 1/2006, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2006,

  L 209

30

31.7.2006

►M4

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

  L 40

64

13.2.2010

►M5

EU–JORDANIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2010, annettu 16 päivänä syyskuuta 2010,

  L 253

60

28.9.2010

►M6

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välistä assosiointia koskevaan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä PÖYTÄKIRJA,

  L 117

2

27.4.2013

►M7

PÖYTÄKIRJA Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

  L 132

81

21.5.2016

 M8

EU:n JA JORDANIAN ASSOSIAATIOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2016, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016,

  L 233

6

30.8.2016

►M9

EU:N JA JORDANIAN ASSOSIAATIOKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2018, annettu 4 päivänä joulukuuta 2018,

  L 9

147

11.1.2019
▼B

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan

EURO–VÄLIMERI-ASSOSIAATIOSOPIMUSBELGIAN KUNINGASKUNTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

IRLANTI,

ITALIAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet,

jäljempänä ”jäsenvaltiot”, ja

EUROOPAN YHTEISÖ ja

EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖ,

jäljempänä ”yhteisö”,

sekä

JORDANIAN HAŠEMIITTINEN KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ”Jordania”,

jotka

PITÄVÄT merkittävänä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian välillä olemassa olevia perinteisiä siteitä ja niiden yhteisiä arvoja,

KATSOVAT yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian haluavan vahvistaa näitä siteitä ja luoda vastavuoroisuuden ja kumppanuuden pohjalta kestävät suhteet sekä yhdistää Jordanian talous tiiviimmin Euroopan talouteen,

OTTAVAT HUOMIOON osapuolten antaman merkityksen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja erityisesti ihmisoikeuksien, kansanvallan periaatteiden sekä poliittisen ja taloudellisen vapauden noudattamiselle, mikä on assosiaation tosiasiallinen perusta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopassa ja Lähi-idässä viime vuosina tapahtuneen poliittisen ja taloudellisen kehityksen,

OVAT TIETOISIA tarpeesta yhdistää ponnistelunsa alueen poliittisen vakauden ja taloudellisen kehityksen vahvistamiseksi edistämällä alueellista yhteistyötä,

HALUAVAT aloittaa säännöllisen poliittisen vuoropuhelun molempia osapuolia kiinnostavista kahdenvälisistä ja kansainvälisistä kysymyksistä,

OVAT VAKUUTTUNEITA tarpeesta vahvistaa sosiaalisen ja taloudellisen nykyaikaistamisen prosessia, jonka Jordania on aloittanut tavoitteenaan yhdentää taloutensa täysimääräisesti maailman talouksiin ja osallistua kansanvaltaisten valtioiden yhteisöön,

OTTAVAT HUOMIOON Jordanian ja yhteisön välillä olevat taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen erot,

HALUAVAT aloittaa yhteistyön, jota tuetaan säännöllisellä vuoropuhelulla talouden, tieteen, teknologian ja kulttuurin aloilla sekä audiovisuaalisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä keskinäisen tietämyksen ja ymmärtämisen parantamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Jordanian sitoutumisen vapaakauppaan ja erityisesti noudattamaan tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT) määräyksistä johtuvia oikeuksia ja velvoitteita, ja

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että assosiaatiosopimus luo uuden ilmapiirin niiden taloudellisille suhteille ja erityisesti kaupan, investointien sekä taloudellisen ja teknologisen yhteistyön kehitykselle,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:1 artikla

1.  
Perustetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Jordanian assosiaatio.
2.  

Tämän sopimuksen tavoitteena on:

— 
luoda asianmukaiset kehykset poliittiselle vuoropuhelulle, jolla mahdollistetaan osapuolten välisten tiiviiden poliittisten suhteiden kehittäminen,
— 
luoda edellytykset tavaroiden, palvelujen ja pääomien kaupan asteittaiselle vapauttamiselle,
— 
edistää tasapainoisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten suhteiden kehittymistä osapuolten välillä vuoropuhelun ja yhteistyön avulla,
— 
parantaa elinolosuhteita ja työllisyyttä ja edistää tuottavuutta ja rahoituksellista vakautta,
— 
edistää alueellista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa rauhanomainen rinnakkaiselo sekä vakaa talous ja vakaat poliittiset olot,
— 
edistää yhteistyötä muilla vastavuoroisen edun alueilla.

2 artikla

Osapuolten väliset suhteet ja kaikki tämän sopimuksen määräykset perustuvat kansanvallan periaatteiden ja perustavaa laatua olevien ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, sellaisina kuin ne on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, mikä ohjaa osapuolten sisä- ja ulkopolitiikkaa sekä muodostaa tämän sopimuksen olennaisen osan.I OSASTO

POLIITTINEN VUOROPUHELU

3 artikla

1.  
Osapuolet aloittavat säännöllisen poliittisen vuoropuhelun. Sen avulla vahvistetaan niiden välisiä suhteita, edistetään kestävän kumppanuuden kehittämistä ja lisätään molemminpuolista ymmärtämystä ja solidaarisuutta.
2.  

Poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön tavoitteena on erityisesti:

— 
kehittää parempaa molemminpuolista ymmärtämystä ja näkökohtien yhä suurempaa lähenemistä kansainvälisissä kysymyksissä, erityisesti sellaisissa, joista voi olla huomattavat seuraukset jommallekummalle osapuolelle,
— 
antaa osapuolille mahdollisuus ottaa huomioon toisen osapuolen näkökohdat ja edut,
— 
vahvistaa alueellista turvallisuutta ja vakautta,
— 
edistää yhteisiä aloitteita.

4 artikla

Poliittiseen vuoropuheluun kuuluvat kaikki yhteistä etua koskevat aiheet ja sen tavoitteena on avata väyliä yhteisiä päämääriä, erityisesti rauhaa, turvallisuutta, ihmisoikeuksia, kansanvaltaa ja alueellista kehitystä palveleville uusille yhteistyömuodoille.

5 artikla

1.  

Poliittisella vuoropuhelulla helpotetaan yhteisten aloitteiden toteuttamista ja sitä käydään säännöllisin väliajoin sekä aina kun se on tarpeellista, erityisesti:

a) 

ministeritasolla, pääasiassa assosiaationeuvoston puitteissa;

b) 

toisaalta Jordaniaa sekä toisaalta neuvoston puheenjohtajavaltiota ja komissiota edustavien korkeiden virkamiesten tasolla;

c) 

käyttämällä täysimääräisesti kaikkia diplomaattisia yhteyksiä mukaan lukien säännölliset virkamiesten tilanneselostukset, neuvottelut kansainvälisten kokousten yhteydessä ja kolmansissa maissa olevien diplomaattisten edustajien väliset yhteydet;

d) 

muilla keinoilla, jotka voivat antaa hyödyllisen panoksen tämän vuoropuhelun lujittamiselle, kehittämiselle ja syventämiselle.

2.  
Euroopan parlamentin ja Jordanian parlamentin välillä käydään poliittista vuoropuhelua.II OSASTO

TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUSPERUSPERIAATTEET

6 artikla

Yhteisö ja Jordania perustavat tämän sopimuksen määräysten mukaisesti sekä tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994, jäljempänä ”GATT”, määräyksiä noudattaen asteittain vapaakauppa-alueen siirtymäkauden aikana, joka kestää enintään 12 vuotta ja alkaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.1 LUKU

TEOLLISUUSTUOTTEET

7 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan muihin kuin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II lueteltuihin yhteisöstä ja Jordaniasta peräisin oleviin tuotteisiin.

8 artikla

Yhteisön ja Jordanian välisessä kaupassa ei oteta käyttöön uusia tuontitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

9 artikla

Jordaniasta peräisin olevista tuotteista ei kanneta yhteisöön tuotaessa tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja, eikä niihin sovelleta määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

10 artikla

1.  
a) 

Tämän luvun määräykset eivät estä yhteisöä soveltamasta edelleen maatalouden maksuosaa Jordaniasta peräisin oleviin liitteessä I lueteltuihin tavaroihin.

b) 

Maatalouden maksuosa voi olla kiinteä maksu tai arvotulli.

c) 

Maataloustuotteisiin sovellettavia 2 luvun määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin maatalouden maksuosaan.

2.  
a) 

Tämän luvun määräykset eivät estä Jordaniaa soveltamasta edelleen maatalouden maksuosaa yhteisöstä peräisin oleviin liitteessä II lueteltuihin tavaroihin.

b) 

Maatalouden maksuosat, joita Jordania voi a alakohdan nojalla edelleen soveltaa yhteisöstä tulevaan tuontiin, saavat olla enintään 50 prosenttia perustulleista, joita sovelletaan muista kuin etuuskohteluun oikeuttavien kaupan järjestelyjen soveltamisalaan kuuluvista mutta suosituimman maan asemassa olevista maista peräisin oleviin tavaroihin.

c) 

Jos Jordania osoittaa, että liitteessä II lueteltuihin tavaroihin kuuluviin maataloustuotteisiin sovellettavien tullien määrä ylittää b alakohdassa määrätyn tullin ylärajan, assosiaationeuvosto voi sopia korkeammasta tullista.

d) 

Jordania voi laajentaa niiden tavaroiden luetteloa, joihin tätä maatalouden maksuosaa sovelletaan, jos tavarat on mainittu liitteessä I. Ennen soveltamisen alkamista tämä maatalouden maksuosa annetaan tarkastelua varten tiedoksi assosiaatiokomitealle, joka voi tehdä tarvittavat päätökset.

e) 

Liitteessä II lueteltujen yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden osalta Jordania soveltaa sopimuksen voimaantulosta alkaen tuontitulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja, jotka eivät ole korkeampia kuin 1 päivänä tammikuuta 1996 voimassa olleet maksut.

3.  
Liitteessä II lueteltujen yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden osalta Jordania poistaa asteittain tuontitullit tai vaikutukseltaan vastaavat maksut 11 artiklan määräysten mukaisesti.
4.  
Jos yhteisön ja Jordanian välisessä kaupassa alennetaan maatalouden perustuotteeseen sovellettavia maksuja tai jos alennukset johtuvat jalostettuihin maataloustuotteisiin kohdistettavista keskinäisistä myönnytyksistä, 1 ja 2 kohdan mukaisesti sovellettavia maatalouden maksuosia voidaan alentaa.
5.  
Assosiaationeuvosto vahvistaa edellä 4 kohdassa tarkoitetun alennuksen, kyseisten tuotteiden luettelon ja tarvittaessa tariffikiintiöt, joita alennus koskee.

11 artikla

1.  
Yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin, joita ei luetella liitteissä II, III ja IV, Jordaniaan tuotaessa sovellettavat tullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan, kun tämä sopimus tulee voimaan.
2.  

Edellä 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan mukaisesti liitteessä II lueteltuja yhteisöstä peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita Jordaniaan tuotaessa sovellettavien tullien ja vaikutukseltaan vastaavien maksujen kokonaismäärää alennetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

— 
neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 10 prosentilla perustullista,
— 
viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 20 prosentilla perustullista,
— 
kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 30 prosentilla perustullista,
— 
seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 40 prosentilla perustullista,
— 
kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 50 prosentilla perustullista.
3.  

Liitteessä III olevassa A luettelossa mainittuja yhteisöstä peräisin olevia tuotteita Jordaniaan tuotaessa sovellettavat tullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

— 
tämän sopimuksen tullessa voimaan jokaista tullia ja maksua alennetaan 80 prosenttiin perustullista,
— 
yhden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 60 prosenttiin perustullista,
— 
kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 40 prosenttiin perustullista,
— 
kolmen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 20 prosenttiin perustullista,
— 
neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit ja maksut poistetaan.
4.  

Liitteessä III olevassa B luettelossa mainittuja yhteisöstä peräisin olevia tuotteita Jordaniaan tuotaessa sovellettavat tullit ja vaikutukseltaan vastaavat maksut poistetaan asteittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

— 
neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 90 prosenttiin perustullista,
— 
viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 80 prosenttiin perustullista,
— 
kuuden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 70 prosenttiin perustullista,
— 
seitsemän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 60 prosenttiin perustullista,
— 
kahdeksan vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 50 prosenttiin perustullista,
— 
yhdeksän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 40 prosenttiin perustullista,
— 
kymmenen vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 30 prosenttiin perustullista,
— 
yhdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jokaista tullia ja maksua alennetaan 20 prosenttiin perustullista,
— 
kahdentoista vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta jäljellä olevat tullit ja maksut poistetaan.
5.  
Neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta assosiaationeuvosto tarkastelee uudelleen liitteessä IV lueteltujen tuotteiden osalta sovellettavia järjestelyjä. Uudelleentarkastelun yhteydessä assosiaationeuvosto vahvistaa aikataulun liitteessä IV mainittuihin tuotteisiin sovellettavien tariffien purkamiseksi.
6.  
Jos tietyn tuotteen osalta ilmenee vakavia vaikeuksia, assosiaationeuvosto voi tarkastella uudelleen 2, 3 ja 4 kohdassa olevia asiaa koskevia aikatauluja yhteisestä sopimuksesta ottaen huomioon, että uudelleen tarkasteltavaksi pyydetyn aikataulun soveltamista voidaan pidentää kyseisen tuotteen osalta enintään 12 vuoden siirtymäkaudeksi. Jos assosiaatiokomitea ei päätä asiasta kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun sitä on pyydetty tarkastelemaan uudelleen aikataulua, Jordania voi keskeyttää aikataulun soveltamisen väliaikaisesti enintään yhden vuoden ajaksi.
7.  
Kuhunkin tuotteeseen sovellettava perustulli, josta 2, 3 ja 4 kohdassa määrätyt perättäiset alennukset tehdään, on yhteisöön nähden 1 päivänä tammikuuta 1996 tosiasiallisesti sovellettu tulli.
8.  
Jos mitä tahansa tariffia alennetaan 1 päivän tammikuuta 1996 jälkeen kaikkien tuotteiden osalta, alennetuilla tulleilla korvataan 7 kohdassa tarkoitetut perustullit päivästä, josta alennusta sovelletaan.
9.  
Jordania ilmoittaa yhteisölle perustullinsa.

▼M2

11 a artikla

1.  
Liitteessä III olevassa C luettelossa mainittuja yhteisöstä peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita Jordaniaan tuotaessa sovellettavat tullit poistetaan vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan assosiaatiosopimuksen muuttamista ja kyseisen sopimuksen liitteiden I, II, III ja IV sekä pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamista koskevan Euroopan yhteisön ja Jordanian välisen kirjeenvaihdon voimaantulopäivänä.
2.  
Liitteessä III olevassa D luettelossa mainittuja yhteisöstä peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita Jordaniaan tuotaessa sovellettavat tullit poistetaan neljänä vuosittaisena tasasuuruisena eränä 1 päivästä toukokuuta 2006, ja näitä tuotteita voidaan tuoda kokonaan tullittomana 1 päivästä toukokuuta 2009.
3.  
Liitteessä III olevassa E luettelossa mainittuja yhteisöstä peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita Jordaniaan tuotaessa sovellettavat tullit poistetaan kahdeksana vuosittaisena tasasuuruisena eränä 1 päivästä toukokuuta 2006, ja näitä tuotteita voidaan tuoda kokonaan tullittomana 1 päivästä toukokuuta 2013.
4.  
Liitteessä III olevassa F luettelossa mainittuja yhteisöstä peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita Jordaniaan tuotaessa sovellettavia tulleja alennetaan 50 prosentilla viitenä vuosittaisena tasasuuruisena eränä 1 päivästä toukokuuta 2006, ja näiden tuotteiden osalta peritään 50 prosenttia perustullista 1 päivästä toukokuuta 2010.
5.  
Liitteessä III olevassa G luettelossa mainittuja yhteisöstä peräisin olevia jalostettuja maataloustuotteita Jordaniaan tuotaessa sovellettavia tulleja ei poisteta.
6.  
Edellä 1–5 kohdassa tarkoitettujen tullien poistamista varten perustullina, josta perättäiset alennukset tehdään, pidetään vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan assosiaatiosopimuksen muuttamista ja kyseisen sopimuksen liitteiden I, II, III ja IV sekä pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamista koskevan Euroopan yhteisön ja Jordanian välisen kirjeenvaihdon allekirjoittamista edeltävänä päivänä tosiasiallisesti kaikkiin tuotteisiin sovellettua tullia.
7.  
Jos vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan assosiaatiosopimuksen muuttamista ja kyseisen sopimuksen liitteiden I, II, III ja IV sekä pöytäkirjojen nro 1 ja nro 2 korvaamista koskevan Euroopan yhteisön ja Jordanian välisen kirjeenvaihdon allekirjoittamisen jälkeen – erityisesti Maailman kauppajärjestössä käytävistä tullineuvotteluista seurauksena olevia – tullinalennuksia sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, tällaiset alennetut tullit korvaavat 6 kohdassa tarkoitetut perustullit siitä päivämäärästä, jona kyseisiä alennuksia aletaan soveltaa.

▼B

12 artikla

Tuontitullien poistamista koskevia määräyksiä sovelletaan myös fiskaalisiin tulleihin.

13 artikla

1.  
Jordania voi toteuttaa korotettujen tai uudelleen käyttöön otettujen tullien muodossa ajallisesti rajoitettuja 11 artiklan määräyksistä poikkeavia toimenpiteitä.

Näitä toimenpiteitä saa soveltaa ainoastaan varhaisessa kehitysvaiheessa oleviin tuotannonaloihin tai tiettyihin aloihin, joilla on meneillään rakennemuutos tai joilla on vakavia vaikeuksia, erityisesti jos kyseiset vaikeudet aiheuttavat vakavia sosiaalisia ongelmia.

Jordaniaan tuotaviin yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavat tullit, jotka on otettu käyttöön näiden toimenpiteiden nojalla, saavat olla enintään 25 prosenttia tullattavan tuotteen arvosta ja niihin on edelleen sisällyttävä yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden suosituimmuusosuus. Tällaisten toimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden keskimääräinen vuotuinen kokonaisarvo saa olla enintään 20 prosenttia yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden kokonaistuonnin keskiarvosta niiden kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana, joilta tilastotiedot ovat saatavilla.

Näitä toimenpiteitä sovelletaan enintään viisi vuotta, jollei assosiaatiokomitea vahvista niille pidempää voimassaoloaikaa. Niiden soveltaminen loppuu viimeistään kestoltaan enintään 12 vuoden pituisen siirtymäkauden päättyessä.

Kyseisiä tiettyyn tuotteeseen sovellettavia toimenpiteitä ei saa ottaa käyttöön, jos tätä tuotetta koskevien kaikkien tullien ja määrällisten rajoitusten tai maksujen tai vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden poistamisesta on kulunut yli neljä vuotta.

Jordania ilmoittaa assosiaatiokomitealle poikkeustoimenpiteistä, joita se aikoo toteuttaa, ja yhteisön pyynnöstä käydään neuvotteluja toimenpiteistä ja asianomaisista aloista ennen toimenpiteiden käyttöönottoa. Kun Jordania toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä, se toimittaa komitealle aikataulun tämän artiklan nojalla käyttöön otettujen tullien poistamisesta. Tässä aikatauluissa vahvistetaan asianomaisten tullien poistaminen vuosittain tasasuuruisina erinä, ja poistaminen on aloitettava viimeistään kahden vuoden kuluttua tullien käyttöönotosta. Assosiaatiokomitea voi päättää toisenlaisesta aikataulusta.

2.  
Poiketen siitä, mitä 1 kohdan neljännessä alakohdassa määrätään, assosiaatiokomitea voi uuden tuotannonalan perustamiseen liittyvien vaikeuksien tai tietyillä aloilla meneillään olevan rakennemuutoksen tai niillä esiintyvien vakavien vaikeuksien huomioon ottamiseksi poikkeuksellisesti antaa Jordanialle luvan pitää 1 kohdan nojalla jo käyttöön otetut toimenpiteet voimassa enintään kolmen vuoden ajan 12 vuoden siirtymäkauden päättymisen jälkeen.2 LUKU

MAATALOUSTUOTTEET

14 artikla

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteessä II lueteltuihin tuotteisiin, jotka ovat peräisin yhteisöstä ja Jordaniasta.

▼M2

14 a artikla

Yhteisön ja Jordanian keskinäiseen maataloustuotteiden kauppaan ei aleta soveltaa mitään uusia tuontitulleja tai muita vaikutukseltaan vastaavia maksuja.

▼B

15 artikla

Yhteisö ja Jordania vapauttavat asteittain maataloustuotteiden keskinäisen kauppansa.

16 artikla

1.  
Jordaniasta peräisin oleviin maataloustuotteisiin sovelletaan yhteisöön tuotaessa pöytäkirjan 1 määräyksiä.
2.  
Yhteisöstä peräisin oleviin maataloustuotteisiin sovelletaan Jordaniaan tuotaessa pöytäkirjan 2 määräyksiä.

17 artikla

▼M2

1.  
Yhteisö ja Jordania tarkastelevat tilannetta 1 päivästä tammikuuta 2009 määrittääkseen 15 artiklassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti vapauttamistoimenpiteet, joita yhteisö ja Jordania soveltavat 1 päivästä tammikuuta 2010.

▼B

2.  
Ottaen huomioon osapuolten välisen maataloustuotteiden kaupan rakenteen ja tuotteiden erityisen arkuuden yhteisö ja Jordania voivat tarkastella säännöllisesti assosiaationeuvostossa tuotekohtaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen mahdollisuuksia tehdä toisilleen uusia myönnytyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellisen kohdan määräysten soveltamista.3 LUKU

YHTEISET MÄÄRÄYKSET

18 artikla

1.  
Uusia tuonnin määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä ei oteta käyttöön yhteisön ja Jordanian välisessä kaupassa.
2.  
Tuonnin määrälliset rajoitukset ja vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet poistetaan yhteisön ja Jordanian välisessä kaupassa tämän sopimuksen tultua voimaan.
3.  
Yhteisö ja Jordania eivät sovella keskinäiseen vientiinsä tulleja tai vaikutukseltaan vastaavia maksuja eivätkä määrällisiä rajoituksia tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä.

19 artikla

1.  
Jos toisen osapuolen maatalouspolitiikan soveltamisen tai sen voimassa olevien määräysten muutoksen seurauksena annetaan erityismääräyksiä tai jos sen maatalouspolitiikan soveltamiseen liittyviä voimassa olevia määräyksiä muutetaan tai laajennetaan, asianomainen osapuoli voi muuttaa tästä sopimuksesta aiheutuvia järjestelyjä kyseisten tuotteiden osalta.
2.  
Tällaisessa tapauksessa asianomainen osapuoli ilmoittaa asiasta assosiaatiokomitealle. Assosiaatiokomitea kokoontuu toisen osapuolen pyynnöstä ottaakseen asianmukaisesti huomioon toisen osapuolen edut.
3.  
Jos yhteisö tai Jordania 1 kohtaa soveltaessaan muuttaa tällä sopimuksella tehtyjä maataloustuotteita koskevia järjestelyjä, ne antavat toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita tuotaessa tässä sopimuksessa määrättyä etua vastaavan edun.
4.  
Tämän artiklan soveltamisesta voidaan neuvotella assosiaationeuvostossa.

20 artikla

1.  
Jordaniasta peräisin oleviin tuotteisiin ei sovelleta niitä yhteisöön tuotaessa edullisempaa kohtelua kuin se, jota jäsenvaltiot soveltavat keskenään.
2.  
Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita yhteisön lainsäädännön soveltamisesta Kanariansaariin 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1911/91 säännösten soveltamista.

21 artikla

1.  
Osapuolet pidättyvät sellaisten sisäisen verotuksen kaltaisten toimenpiteiden tai menettelyjen soveltamisesta, jotka merkitsevät osapuolen tuotteiden ja toisen osapuolen alueelta peräisin olevien samankaltaisten tuotteiden välistä suoraa tai välillistä syrjintää.
2.  
Toisen osapuolen alueelle viedyille tuotteille ei saa antaa maansisäisistä välillisistä veroista palautusta, joka on suurempi kuin niistä välittömästi tai välillisesti kannetut välilliset verot.

22 artikla

1.  
Tämä sopimus ei estä ylläpitämästä tai perustamasta tulliliittoja, vapaakauppa-alueita tai rajakauppajärjestelyjä, jollei niillä muuteta tässä sopimuksessa määrättyjä kaupan järjestelyjä.
2.  
Yhteisön ja Jordanian välisiä neuvotteluja käydään assosiaationeuvostossa tulliliittojen tai vapaakauppa-alueiden perustamista koskevista sopimuksista ja tarpeen mukaan muista tärkeistä kysymyksistä, jotka liittyvät osapuolten kauppapolitiikkaan kolmansien maiden kanssa. Erityisesti kolmannen maan liittyessä Euroopan unioniin tällaisia neuvotteluja käydään sen varmistamiseksi, että yhteisön ja Jordanian yhteiset edut otetaan huomioon.

23 artikla

Jos toinen osapuoli toteaa, että sen ja toisen osapuolen välisessä kaupassa harjoitetaan GATT-sopimuksen VI artiklassa tarkoitettua polkumyyntiä, se voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä tätä käytäntöä vastaan GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen ja asiaa koskevan sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti 26 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

24 artikla

Jos jonkin tuotteen tuonti kasvaa sellaisessa määrin ja sillä tavoin, että se aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa:

— 
vakavaa vahinkoa samankaltaisten tai tuotteen kanssa suoraan kilpailevien tuotteiden kotimaisille tuottajille toisen osapuolen koko alueella tai sen osassa, tai
— 
vakavia häiriöitä jollakin talouden alalla,

asianomainen osapuoli voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä 26 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen.

25 artikla

Jos 18 artiklan 3 kohdan määräysten noudattaminen johtaa:

i) 

jälleenvientiin kolmanteen maahan, jonka osalta viejänä oleva osapuoli soveltaa kyseistä tuotetta koskevia määrällisiä vientirajoituksia, vientitulleja tai vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, tai

ii) 

viejänä olevalle osapuolelle keskeisen tuotteen vakavaan puutteeseen tai sen uhkaan;

ja jos edellä tarkoitetuista tilanteista aiheutuu tai saattaa aiheutua viejänä olevalle osapuolelle huomattavia vaikeuksia, tämä voi toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä 26 artiklassa määrättyjä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen. Nämä toimenpiteet eivät saa olla syrjiviä ja ne on poistettava, kun niiden ylläpitäminen ei ole enää olosuhteiden vuoksi perusteltua.

26 artikla

1.  
Jos yhteisö tai Jordania soveltaa sellaiseen tuotteiden tuontiin, joka voi aiheuttaa 24 artiklassa tarkoitettuja vaikeuksia, hallinnollista menettelyä, jonka tarkoituksena on saada nopeasti tietoja kauppavirtojen kehityksestä, se ilmoittaa tästä toiselle osapuolelle.
2.  
Edellä 23, 24 ja 25 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa asianomainen osapuoli toimittaa assosiaatiokomitealle ennen kyseisissä artikloissa määrättyjen toimenpiteiden toteuttamista tai tapauksissa, joihin sovelletaan 3 kohdan d alakohta, mahdollisimman pian kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteellista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä tämän sopimuksen toiminnalle.

Suojatoimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä assosiaatiokomitealle, jossa niistä neuvotellaan säännöllisesti, erityisesti niiden poistamiseksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

3.  

Sovellettaessa 2 kohtaa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

a) 

Kun kyse on 23 artiklasta, viejänä olevalle osapuolelle ilmoitetaan polkumyyntitapauksesta heti, kun tuojana olevan osapuolen viranomaiset ovat aloittaneet tutkimuksen. Jos polkumyyntiä ei ole lopetettu GATT-sopimuksen VI artiklan mukaisesti tai hyväksyttävään ratkaisuun ei ole päästy 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta, tuojana oleva osapuoli voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet.

b) 

Kun kyse on 24 artiklasta, mainitussa artiklassa tarkoitetusta tilanteesta johtuvat vaikeudet ilmoitetaan niiden tarkastelua varten assosiaatiokomitealle, joka voi tehdä tarvittavat päätökset näiden vaikeuksien poistamiseksi.

Jos assosiaatiokomitea tai viejänä oleva osapuoli ei ole 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta tehnyt päätöstä vaikeuksien poistamiseksi eikä muuhun hyväksyttävään ratkaisuun ole päästy, tuojana oleva osapuoli voi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi. Nämä toimenpiteet eivät saa olla laajempia kuin on välttämätöntä ilmenneiden vaikeuksien poistamiseksi.

c) 

Kun kyse on 25 artiklasta, mainitussa artiklassa tarkoitetuista tilanteista johtuvat vaikeudet ilmoitetaan niiden tarkastelua varten assosiaatiokomitealle.

Assosiaatiokomitea voi tehdä tarvittavat päätökset vaikeuksien poistamiseksi. Jos se ei ole tehnyt päätöstä 30 päivän kuluessa asian ilmoittamisesta, viejänä oleva osapuoli voi soveltaa kyseisen tuotteen vientiin asianmukaisia toimenpiteitä.

d) 

Jos välittömiä toimia edellyttävät poikkeukselliset seikat estävät asiasta ilmoittamisen tai asian tutkimisen etukäteen, asianomainen osapuoli voi toteuttaa 23, 24 ja 25 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa viipymättä varotoimenpiteitä, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi, ja sen on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle osapuolelle.

27 artikla

Tämä sopimus ei estä tavaroiden tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevien sellaisten kieltojen tai rajoitusten soveltamista, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden vuoksi sekä ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän tai kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, eikä kultaa ja hopeaa koskevien määräysten soveltamista. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaisen syrjinnän harjoittamiseksi tai osapuolten välisen kaupan peitellyksi rajoittamiseksi.

28 artikla

Tämän osaston määräyksissä käytetyn käsitteen ”alkuperätuotteet” tai ”peräisin olevat tuotteet” määrittely sekä siihen liittyvät hallinnollisen yhteistyön menetelmät määritetään pöytäkirjassa 3.

29 artikla

Tavaroiden luokittelemiseksi osapuolten välisessä kaupassa käytetään yhdistettyä nimikkeistöä.III OSASTO

SIJOITTAUTUMISOIKEUS JA PALVELUT1 LUKU

SIJOITTAUTUMISOIKEUS

30 artikla

1.  
a) 

Yhteisö ja sen jäsenvaltiot myöntävät jordanialaisille yrityksille sijoittautumisen osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin minkä tahansa kolmannen maan samankaltaisille yrityksille.

b) 

Yhteisö ja sen jäsenvaltiot myöntävät johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneille jordanialaisten yritysten tytäryrityksille niiden toiminnan osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin mille tahansa samankaltaiselle yhteisön yritykselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä V lueteltujen varaumien soveltamista.

c) 

Yhteisö ja sen jäsenvaltiot myöntävät johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneille jordanialaisten yritysten sivuliikkeille niiden toiminnan osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin mille tahansa kolmannen maan yritysten samankaltaisille sivuliikkeille.

2.  
a) 

Jordania myöntää alueelleen sijoittautumisen osalta yhteisön yrityksille vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin omille yrityksilleen tai minkä tahansa kolmannen maan yrityksille sen mukaisesti, kumpi kohtelu on edullisempi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä VI lueteltujen varaumien soveltamista.

b) 

Jordania myöntää alueelleen sijoittautuneille yhteisön yritysten tytäryrityksille ja sivuliikkeille niiden toiminnan osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin omille yrityksilleen tai niiden sivuliikkeille tai minkä tahansa kolmannen maan yritysten jordanialaisille tytäryrityksille tai sivuliikkeille sen mukaisesti, kumpi kohtelu on edullisempi.

3.  
Mitä 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa määrätään, ei voi käyttää osapuolen sellaisten lakien ja asetusten kiertämiseen, joita sovelletaan tämän osapuolen alueelle sijoittautuneiden toisen osapuolen tytäryritysten tai sivuliikkeiden pääsyyn tietyille aloille tai tiettyyn toimintaan.

Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kohtelu taataan yhteisöön ja Jordaniaan vastaavasti sijoittautuneille yrityksille, tytäryrityksille ja sivuliikkeille tämän sopimuksen voimaantulopäivästä ja kyseisen päivän jälkeen sijoittautuneille yrityksille, tytäryrityksille ja sivuliikkeille heti niiden sinne sijoittauduttua.

31 artikla

1.  
Mitä 30 artiklassa määrätään, ei sovelleta lentoliikenteeseen, sisävesiliikenteeseen eikä meriliikenteeseen.
2.  

Kuitenkin huolintaliikkeiden kansainväliselle meriliikenteelle tarjoamia palveluja koskevien toimien osalta, mukaan lukien yhdistetyt kuljetukset, joihin sisältyy merikuljetusosuus, kumpikin osapuoli sallii toisen osapuolen yhtiöiden tytäryhtiöille ja sivuliikkeille kaupallisen läsnäolon alueellaan siten, että sijoittautumis- ja toimintaedellytykset ovat yhtä edulliset kuin sen omille yhtiöille tai minkä tahansa kolmannen maan tytäryhtiöille tai sivuliikkeille myönnetyt edellytykset, sen mukaan kummat ovat edullisemmat. Tällainen toiminta sisältää seuraavat toimet, mutta ei rajoitu niihin:

a) 

meriliikennepalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen markkinointi ja myynti suoraan asiakkaille tarjoamisesta laskutukseen saakka huolimatta siitä, hoitavatko tai tarjoavatko näitä palveluja itse palvelujen tarjoajat vai sellaiset palvelujen tarjoajat, joiden kanssa palvelujen myyjä on tehnyt pysyviä liikejärjestelyjä;

b) 

sellaisten liikennepalvelujen ja niihin liittyvien palvelujen hankkiminen ja käyttö omaan lukuun tai asiakkaiden puolesta (sekä jälleenmyynti asiakkaille), jotka ovat tarpeellisia yhdistetyn palvelun tarjoamiseksi, mukaan lukien kaikki sisämaaliikennepalvelut, erityisesti sisävesi-, maantie- ja rautatieliikenne;

c) 

kuljetusasiakirjojen, tulliasiakirjojen tai muiden kuljetettavien tavaroiden alkuperään tai ominaisuuksiin liittyviä asiakirjoja koskevien asiakirjojen laatiminen;

d) 

kaikin tavoin tapahtuva tiedon toimittaminen liiketoiminnasta, mukaan lukien tietojärjestelmät ja sähköiset tietojenvaihtojärjestelmät (jollei televiestintään liittyvistä ketään syrjimättömistä rajoituksista muuta johdu);

e) 

liiketoimintaa koskevien järjestelyjen toteuttaminen paikallisten huolintaliikkeiden kanssa, mukaan lukien osallistuminen yhtiöiden osakepääomaan ja paikallisesti (tai ulkomaisen henkilöstön ollessa kyseessä tämän sopimuksen olennaisten määräysten mukaisesti) työhön otetun henkilöstön nimittäminen;

f) 

toimiminen yhtiöiden puolesta järjestämällä aluksen satamassa käynti tai ottamalla vastuu rahdista tarvittaessa.

32 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) 

’yhteisön yhtiöllä’ tai ’jordanialaisella yhtiöllä’ jäsenvaltion tai Jordanian lainsäädännön mukaisesti perustettua yhtiötä, jonka sääntömääräinen kotipaikka tai keskushallinto taikka päätoimipaikka on yhteisön tai Jordanian alueella.

Jäsenvaltion tai Jordanian lainsäädännön mukaisesti perustettua yhtiötä, jolla on ainoastaan sääntömääräinen kotipaikka yhteisön tai Jordanian alueella, pidetään kuitenkin yhteisön tai Jordanian yhtiönä, jos sen toiminnalla on todellinen ja jatkuva yhteys yhden jäsenvaltion tai Jordanian talouteen;

b) 

yhtiön ’tytäryhtiöllä’ ensin mainitun yhtiön tosiasiallisessa määräysvallassa olevaa yhtiötä;

c) 

yhtiön ’sivuliikkeellä’ toimipaikkaa, joka ei ole oikeushenkilö mutta jonka toiminta on luonteeltaan pysyvää, esimerkiksi emoyhtiön sivutoimipaikkaa, jolla on oma johto ja jolla on käytännön valmiudet käydä liikeneuvotteluja kolmansien osapuolten kanssa niin, että vaikka kolmannet osapuolet tietävät, että tarvittaessa emoyhtiöön eli ulkomailla sijaitsevaan pääkonttoriin on oikeudellinen yhteys, niiden ei tarvitse toimia suoraan tällaisen emoyhtiön kanssa, vaan ne voivat harjoittaa liiketoimintaa sivutoimipaikassa;

d) 

’sijoittautumisella’ a kohdassa tarkoitettujen yhteisön tai jordanialaisten yhtiöiden oikeutta ryhtyä harjoittamaan taloudellista toimintaa perustamalla tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä Jordaniassa tai yhteisössä;

e) 

’toiminnalla’ taloudellisen toiminnan harjoittamista;

f) 

’taloudellisella toiminnalla’ teollista, kaupallista ja ammatillista toimintaa;

g) 

’jäsenvaltion tai Jordanian kansalaisella’ luonnollista henkilöä, joka on jonkin jäsenvaltion tai Jordanian kansalainen;

h) 

tämän luvun ja 2 luvun määräyksiä sovelletaan myös kansainvälisen meriliikenteen osalta, mukaan lukien yhdistetyt kuljetukset, joihin sisältyy merikuljetusosuus, niihin jäsenvaltioiden tai Jordanian kansalaisiin, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tai Jordanian ulkopuolelle, ja niihin laivanvarustamoihin, jotka ovat sijoittautuneet yhteisön tai Jordanian ulkopuolelle ja jotka ovat jäsenvaltioiden tai Jordanian kansalaisten määräysvallassa, jos niille kuuluvat alukset on rekisteröity tässä jäsenvaltiossa tai Jordaniassa niiden lainsäädännön mukaisesti.

33 artikla

1.  
Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin välttämään sellaisten toimenpiteiden tai toimien toteuttamista, jotka muuttavat toisen osapuolen yritysten sijoittautumiseen tai toimintaan vaikuttavat olosuhteet rajoittavammiksi kuin mitä ne olivat tämän sopimuksen allekirjoittamista edeltävänä päivänä vallinneessa tilanteessa.
2.  
Tämän artiklan määräykset eivät rajoita 44 artiklan määräysten soveltamista. Tilanteisiin, joita tarkoitetaan 44 artiklassa, sovelletaan ainoastaan ja yksinomaan kyseisen artiklan määräyksiä ennen kaikkia muita määräyksiä.

34 artikla

1.  
Yhteisön yhtiöllä tai jordanialaisella yhtiöllä, joka on sijoittautunut vastaavasti Jordanian tai yhteisön alueelle, on oikeus palkata tai antaa jonkin tytäryrityksensä tai sivuliikkeensä palkata vastaanottavan valtion voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vastaavasti Jordanian ja yhteisön alueella työntekijöitä, jotka ovat vastaavasti yhteisön jäsenvaltioiden ja Jordanian kansalaisia, jos asianomaiset työntekijät ovat 2 kohdassa määriteltyjä keskeisissä tehtävissä työskenteleviä henkilöitä ja yksinomaan mainittujen yritysten, tytäryritysten tai sivuliikkeiden palveluksessa. Asianomaisten työntekijöiden oleskelu- ja työluvat ovat voimassa vain niin kauan, kuin mainittu palvelussuhde kestää.
2.  

Edellä mainittujen yhtiöiden, jäljempänä ’yhtiökokonaisuus’, keskeisissä tehtävissä työskentelevät henkilöt ovat c alakohdassa tarkoitettuja ’yhtiön sisäisen siirron saajia’, jos yhtiökokonaisuus on oikeushenkilö ja jos kyseiset henkilöt ovat olleet sen palveluksessa tai sen osakkaita (muita kuin pääosakkaita) vähintään välittömästi ennen mainittua siirtoa edeltävän vuoden ajan:

a) 

yhtiökokonaisuudessa johtavassa asemassa olevat henkilöt, jotka ensisijaisesti johtavat yhtiötä pääasiallisesti yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajien taikka niiden kaltaisten elinten tai henkilöiden valvomina tai johtamina ja joiden tehtäviin kuuluu:

— 
johtaa yritystä, sen osastoa tai alaosastoa,
— 
valvoa ja tarkastaa muun valvontatehtävissä toimivan, ammatillisen tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön työskentelyä,
— 
henkilökohtainen toimivalta palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka antaa heidän palkkaamistaan, irtisanomistaan tai muita henkilöstöä koskevia suosituksia;
b) 

yhtiökokonaisuudessa työskentelevät henkilöt, joilla on yhtiön toiminnalle, tutkimusvälineille, teknologialle tai hallinnolle olennaisen tärkeää harvinaista osaamista. Tällaisen osaamisen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yhtiössä tarvittavan erityisosaamisen lisäksi sellaiseen työhön tai toimialaan liittyvä huomattava pätevyys, joka edellyttää teknistä erityisosaamista, mukaan lukien kuuluminen luvanvaraisten ammattien harjoittajiin;

c) 

’Yrityksen sisäisen siirron saaja’ määritellään luonnolliseksi henkilöksi, joka työskentelee yhtiökokonaisuudessa osapuolen alueella ja joka siirretään väliaikaisesti taloudellista toimintaa harjoitettaessa toisen osapuolen alueelle; kyseisellä yhtiökokonaisuudella on oltava pääasiallinen toimipaikka jommankumman osapuolen alueella, ja siirron on tapahduttava tämän yhtiökokonaisuuden sijoittautumisen (sivuliike, tytäryhtiö) yhteydessä siten, että toisen osapuolen alueella harjoitettava taloudellinen toiminta on tosiasiallisesti samankaltaista.

3.  

Jäsenvaltioiden tai Jordanian kansalaisten tulo vastaavasti Jordanian ja yhteisön alueille ja väliaikainen oleskelu siellä sallitaan, jos asianomaiset yhtiöiden edustajat ovat edellä 2 kohdan a alakohdassa määriteltyjä yhtiön johtavassa asemassa työskenteleviä henkilöitä ja vastaavat jordanialaisen yhtiön tai yhteisön yhtiön sijoittautumisesta vastaavasti yhteisöön tai Jordaniaan, jos:

— 
asianomaiset edustajat eivät suoraan osallistu myyntitoimintaan tai palvelujen tarjoamiseen, ja
— 
yhtiöllä ei ole muuta edustajaa, konttoria, sivuliikettä tai tytäryritystä vastaavasti yhteisön jäsenvaltiossa tai Jordaniassa.

35 artikla

Helpottaakseen yhteisön kansalaisten ja Jordanian kansalaisten luvanvaraisen ammattitoiminnan aloittamista ja harjoittamista vastaavasti Jordaniassa ja yhteisössä assosiaationeuvosto tarkastelee toimenpiteitä, jotka on tarpeen toteuttaa ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista varten.

36 artikla

Mitä 30 artiklassa määrätään, ei estä osapuolta soveltamasta erityisiä sääntöjä sellaisten toisen osapuolen yhtiöiden, joita ei ole perustettu ensin mainitun osapuolen alueella, sivuliikkeiden sijoittautumiseen ensin mainitun osapuolen alueelle ja toimintaan siellä, jos kyseiset säännöt ovat perusteltuja mainittujen sivuliikkeiden ja osapuolen alueella perustettujen yhtiöiden sivuliikkeiden välillä vallitsevien oikeudellisten tai teknisten erojen vuoksi tai rahoituspalvelujen osalta yhtiöiden toiminnan vakautta koskevien syiden vuoksi. Erilaisen kohtelun on rajoituttava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä mainittujen oikeudellisten tai teknisten erojen vuoksi tai rahoituspalvelujen osalta yritysten toiminnan vakautta koskevien syiden vuoksi.2 LUKU

RAJOJEN YLI TAPAHTUVA PALVELUJEN TARJOAMINEN

37 artikla

1.  
Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin mahdollistamaan asteittain, että palveluja voivat tarjota yhteisön yhtiöt tai jordanialaiset yhtiöt, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle kuin sen, jossa palvelujen vastaanottaja on, ottaen huomioon osapuolten palvelualojen kehityksen.
2.  
Assosiaationeuvosto antaa suosituksia 1 kohdassa mainitun tavoitteen toteuttamiseksi.

38 artikla

Jotta varmistettaisiin osapuolten välisen liikenteen yhteensovitettu kehitys, joka on mukautettu niiden kaupallisiin tarpeisiin, voidaan tarvittaessa määrätä molemminpuolista markkinoille pääsyä ja palvelujen tarjontaa koskevista edellytyksistä maa-, rautatie- ja sisävesiliikenteessä sekä mahdollisesti lentoliikenteessä erityisissä sopimuksissa, jotka osapuolet neuvottelevat tämän sopimuksen tultua voimaan.

39 artikla

1.  

Merikuljetusten osalta osapuolet sitoutuvat soveltamaan tehokkaasti periaatetta kansainvälisille markkinoille pääsyn rajoittamattomuudesta ja liikenteen harjoittamisesta kaupallisin perustein.

a) 

Mitä edellä määrätään, ei estä noudattamasta tämän sopimuksen osapuoliin sovellettavia linjakonferenssien käyttäytymissäännöistä tehtyyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Linjakonferenssien ulkopuolella olevat reittiliikenteen harjoittajat saavat kilpailla konferenssiin kuuluvien reittien kanssa, jos ne noudattavat kaupallisin perustein toimivan rehellisen kilpailun periaatetta.

b) 

Osapuolet vahvistavat sitoutumisensa vapaaseen kilpailuun olennaisena osana kuivan ja nestemäisen lastin kuljetusmarkkinoita.

2.  

Soveltaessaan 1 kohdan periaatteita osapuolet:

a) 

eivät ota käyttöön yhteisrahtausjärjestelyjä tehdessään kolmansien maiden kanssa uusia kahdenvälisiä sopimuksia kuivan ja nestemäisen lastin kuljetuksesta ja reittiliikenteestä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta kyseisten järjestelyjen tekemisestä reittirahtiliikenteessä sellaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tämän sopimuksen jommankumman osapuolen reittikuljetusta harjoittavilla yhtiöillä ei olisi muuten todellista mahdollisuutta harjoittaa rahtiliikennettä kyseiseen kolmanteen maahan ja sieltä pois;

b) 

eivät tämän sopimuksen tultua voimaan kaikki yksipuoliset toimenpiteet ja hallinnolliset, tekniset ja muut esteet, jotka voisivat peitellysti rajoittaa palvelujen tarjoamista kansainvälisessä meriliikenteessä tai vaikuttaa siihen syrjivästi.

Osapuolet myöntävät kansalliselle liikenteelle avoimiin satamiin pääsyn, infrastruktuurin ja liitännäispalvelujen käytön, niihin liittyvien maksujen, tullipalvelujen, ankkuripaikan antamisen sekä lastaus- ja purkauspalvelujen osalta toisen osapuolen aluksille muun muassa kohtelun, joka on yhtä edullinen kuin osapuolen omille aluksille myönnetty kohtelu.3 LUKU

YLEISET MÄÄRÄYKSET

40 artikla

1.  
Osapuolet sitoutuvat harkitsemaan tämän osaston kehitystä tavoitteena palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) V artiklassa määritelty ”taloudellista yhdentymistä koskeva sopimus”.
2.  
Assosiaationeuvosto tarkastelee edellä 1 kohdassa määrättyä tavoitetta ensimmäisen kerran viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta.
3.  
Assosiaationeuvosto ottaa tässä tarkastelussa huomioon osapuolten lainsäädäntöjen lähentämisessä asiaan liittyvien toimintojen osalta tapahtuneen edistyksen.

41 artikla

1.  
Sovellettaessa tämän osaston määräyksiä noudatetaan yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden taikka kansanterveyden perusteella annettuja rajoituksia.
2.  
Niitä ei sovelleta toimintaan, joka osapuolen alueella liittyy edes tilapäisesti julkisen viranomaisen toimivallan käyttöön.

42 artikla

Tätä osastoa sovellettaessa tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia soveltamasta lakejaan ja asetuksiaan, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden maahantuloa ja oleskelua, työskentelyä, työehtoja ja sijoittautumista sekä palvelujen tarjoamista, jos osapuolet eivät noudata niitä tavalla, jolla mitätöidään tai haitataan kummalle tahansa osapuolelle sopimuksen tietyn määräyksen nojalla kuuluvia etuja. Tällä määräyksellä ei rajoiteta 41 artiklan soveltamista.

43 artikla

Tämän osaston määräyksiä sovelletaan myös yhtiöihin, jotka ovat jordanialaisten yhtiöiden ja yhteisön yhtiöiden yhteisessä määräysvallassa ja yksinomaan niiden omistamia.

44 artikla

Jommankumman osapuolen tätä sopimusta sovellettaessa toiselle osapuolelle antama kohtelu ei saa missään tapauksessa olla siitä päivästä alkaen, joka on yhtä kuukautta ennen GATS-sopimuksen asiaan liittyvien velvoitteiden voimaantuloa, GATS-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien alojen tai toimenpiteiden osalta edullisempi kuin ensin mainitun osapuolen GATS-sopimuksen puitteissa antama kohtelu, ja tätä määräystä sovelletaan kaikkiin palvelualoihin, alojen osiin ja toimitustapoihin.

45 artikla

Tämän osaston määräyksiä sovellettaessa ei oteta huomioon kohtelua, jonka yhteisö, sen jäsenvaltiot tai Jordania antavat GATS-sopimuksen V artiklan periaatteiden mukaisesti tehdyistä taloudellista yhdentymistä koskevista sopimuksista johtuvien velvoitteiden perusteella.

46 artikla

1.  
Tämän sopimuksen muiden määräysten estämättä osapuoli saa toteuttaa toimenpiteitä, jotka perustuvat yrityksen vakauteen liittyviin syihin, muun muassa suojellakseen sijoittajia, tallettajia, osakkaita tai henkilöitä, joiden omaisuuden hoidosta vastaa rahoituspalvelujen tarjoaja, tai varmistaakseen rahoituspalvelujärjestelmän riippumattomuuden ja vakauden. Jos kyseiset toimenpiteet eivät ole tämän sopimuksen määräysten mukaisia, niitä ei saa käyttää keinona välttää osapuolen tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamista.
2.  
Tätä sopimusta ei saa tulkita osapuoleen kohdistuvaksi vaatimukseksi ilmaista yksittäisten asiakkaiden liiketoimia ja tilejä koskevia tietoja tai julkisten elimien hallussa olevia luottamuksellisia tai yksityisiä tietoja.

47 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolia soveltamasta toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen sen estämiseksi, että sellaisia niiden toteuttamia toimenpiteitä kierretään, jotka koskevat kolmansien maiden pääsyä niiden markkinoille tämän sopimuksen määräysten nojalla.IV OSASTO

MAKSUT, PÄÄOMANLIIKKEET JA MUUT TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET1 LUKU

MAKSUT JA PÄÄOMANLIIKKEET

48 artikla

Jollei 51 ja 52 artiklasta muuta johdu, rajoituksia ei sovelleta juokseviin maksuihin, jotka liittyvät tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman liikkeisiin tämän sopimuksen puitteissa.

49 artikla

1.  
Tämän sopimuksen määräyksiä sovellettaessa, ja ottaen huomioon 30 artiklan 2 kohdan a alakohdassa oleva viittaus liitteeseen VI, pääomanliikkeitä yhteisöstä Jordaniaan ja suoriin sijoituksiin liittyviä pääomanliikkeitä Jordaniasta yhteisöön ei rajoiteta, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 50 ja 51 artiklan soveltamista.
2.  
Jordanialaisen pääoman virtaamiseen yhteisöön muuten kuin suorina sijoituksina sovelletaan Jordanian voimassa olevia lakeja.
3.  
Osapuolet neuvottelevat keskenään tavoitteenaan pääomanliikkeiden vapauttaminen kokonaan heti, kun sen mahdollistavat olosuhteet saavutetaan.

50 artikla

Ottaen huomioon tämän sopimuksen muut määräykset ja muut yhteisön ja Jordanian kansainväliset velvoitteet, 49 artiklan määräyksillä ei rajoiteta soveltamasta niiden välillä tämän sopimuksen voimaantulopäivänä voimassa olevia mahdollisia rajoituksia, jotka koskevat suoriin sijoituksiin liittyviä pääomanliikkeitä niiden välillä kiinteistöt ja sijoittautuminen mukaan lukien.

Mitä edellä määrätään, ei kuitenkaan koske yhteisön asukkaiden Jordaniaan tekemien sijoitusten tai Jordanian asukkaiden yhteisöön tekemien sijoitusten tai niistä saatujen voittojen siirtoa ulkomaille.

51 artikla

Jos yhteisön ja Jordanian väliset pääomanliikkeet aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa yhteisössä tai Jordaniassa poikkeuksellisissa olosuhteissa vaihtokurssipolitiikan tai rahapolitiikan toimivuuteen liittyviä vakavia vaikeuksia, vastaavasti yhteisö tai Jordania voi GATS-sopimuksessa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen ja Kansainvälisen valuuttarahaston sääntöjen VIII ja XIV artiklan mukaisesti ottaa käyttöön yhteisön ja Jordanian välisiä pääomanliikkeitä koskevia suojatoimenpiteitä, jotka ovat voimassa enintään kuuden kuukauden ajan, jos kyseiset toimenpiteet ovat ehdottoman välttämättömiä.

52 artikla

Jos yhdellä tai useammalla yhteisön jäsenvaltiolla tai Jordanialla on vakavia maksutasevaikeuksia tai tällaiset vaikeudet uhkaavat niitä, vastaavasti yhteisö tai Jordania voi GATT-sopimuksessa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen ja Kansainvälisestä valuuttarahastosta tehdyn sopimuksen VIII ja XIV artiklan mukaisesti ottaa käyttöön juokseviin maksuihin sovellettavia rajoituksia, jos kyseiset rajoitukset ovat ehdottoman välttämättömiä. Yhteisö tai Jordania, tapauksen mukaan, ilmoittaa asiasta viipymättä toiselle osapuolelle ja toimittaa mahdollisimman pian tälle kyseisten toimenpiteiden poistamista koskevan aikataulun.2 LUKU

KILPAILU JA MUUT TALOUTTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

53 artikla

1.  

Seuraavat toimenpiteet ovat tämän sopimuksen moitteettomaan toimintaan soveltumattomia siltä osin, kuin ne voivat vaikuttaa yhteisön ja Jordanian väliseen kauppaan:

a) 

kaikki yhtiöiden väliset sopimukset, yhtiöiden yhteenliittymien tekemät päätökset sekä yhtiöiden kesken yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy;

b) 

yhden tai useamman yhtiön määräävän markkina-aseman väärinkäyttö yhteisön tai Jordanian alueilla kokonaisuudessaan taikka niiden merkittävällä osalla;

c) 

julkinen tuki, joka suosimalla tiettyjä yhtiöitä tai tiettyjen tavaroiden tuotantoa vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua.

2.  
Mahdollisia tämän artiklan vastaisia käytäntöjä arvioidaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 85, 86 ja 92 artiklan määräysten soveltamisesta johtuvien arviointiperusteiden mukaisesti ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta viimeksi mainitun perustamissopimuksen 65 ja 66 artiklan määräyksiin sisältyvien perusteiden mukaisesti sekä valtion tukia koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti, johdettu oikeus mukaan lukien.
3.  
Assosiaationeuvosto vahvistaa päätöksellään 1 ja 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi tarvittavat määräykset viiden vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

Kunnes nämä määräykset annetaan, sovelletaan GATT-sopimuksen VI, XVI ja XXIII artiklan tulkintaa ja soveltamista koskevan sopimuksen määräyksiä 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan asiaa koskevien osien täytäntöönpanemiseksi.

4.  
a) 

Sen soveltamiseksi, mitä 1 kohdan c alakohdassa määrätään, osapuolet toteavat, että tämän sopimuksen viiden ensimmäisen voimassaolovuoden aikana Jordanian yrityksille antamaa tukea arvioidaan ottaen huomioon, että Jordaniaa pidetään samanlaisena alueena kuin ne yhteisön alueet, joilla Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan 3 kohdan mukaisesti elintaso on poikkeuksellisen alhainen tai vajaatyöllisyys on vakava ongelma.

Ottaen huomioon Jordanian taloudellisen tilanteen assosiaationeuvosto päättää, onko edellä mainittua ajanjaksoa pidennettävä vielä viiden vuoden pituisina kausina.

b) 

Kumpikin osapuoli varmistaa julkisen tuen avoimuuden muun muassa ilmoittamalla vuosittain myöntämänsä tuen kokonaismäärän ja jakautumisen toiselle osapuolelle sekä antamalla pyynnöstä tiedot tukijärjestelmistä. Osapuolen pyynnöstä toinen osapuoli antaa tietoja yksittäisistä julkisen tuen erityistapauksista.

5.  

Edellä I osaston 2 luvussa tarkoitettujen tuotteiden osalta:

— 
ei sovelleta 1 kohdan c alakohta,
— 
arvioidaan 1 kohdan a alakohdan vastaisia käytäntöjä niiden perusteiden mukaisesti, jotka yhteisö on vahvistanut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 42 ja 43 artiklan mukaisesti, ja erityisesti neuvoston asetuksessa N:o 26/62 vahvistettujen perusteiden mukaisesti.
6.  

Jos yhteisö tai Jordania katsoo, että tietty käytäntö on vastoin 1 kohdan määräyksiä ja:

— 
sitä ei ole asianmukaisesti säännelty 3 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanoa koskevissa säännöissä, tai
— 
jos tällaisia sääntöjä ei ole, kyseinen käytäntö vaarantaa tai uhkaa vaarantaa merkittävästi toisen osapuolen etuja tai aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa merkittävää vahinkoa sen kotimaiselle tuotannonalalle, sen palveluala mukaan lukien,

se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet neuvoteltuaan asiasta assosiaatiokomiteassa tai 30 työpäivän kuluttua siitä päivästä, jona se on saattanut asian mainitun komitean käsiteltäväksi.

Jos nämä käytännöt ovat vastoin tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan määräyksiä, asianmukaisia GATT-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia toimenpiteitä voidaan toteuttaa ainoastaan mainitussa sopimuksessa tai muussa GATTin puitteissa neuvotellussa ja osapuolten välillä sovellettavassa asiakirjassa vahvistettujen menettelyjen ja edellytysten mukaisesti.

7.  
Sen estämättä, mitä 3 kohdan mukaisesti annetuissa vastakkaisissa säännöksissä tai määräyksissä säädetään, osapuolet vaihtavat keskenään tietoja ottaen huomioon ammatti- ja liikesalaisuuden säilyttämisestä johtuvat rajoitukset.

54 artikla

Jäsenvaltiot ja Jordania mukauttavat asteittain valtion kaupalliset monopolit taatakseen, että tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen viidennen vuoden päättyessä tavaroiden hankinnan ja kaupan pitämisen edellytyksissä ei enää esiinny syrjintää jäsenvaltioiden ja Jordanian kansalaisten välillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta GATT-sopimuksen puitteissa tehtyjen tai tehtävien sitoumusten täyttämistä. Assosiaatiokomitealle ilmoitetaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

55 artikla

Julkisten yritysten ja niiden yritysten osalta, joille on myönnetty erityis- tai yksinoikeuksia, assosiaationeuvosto varmistaa, että alkaen viidennestä vuodesta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen ei enää hyväksytä tai pidetä voimassa yhtään yhteisön ja Jordanian välistä kauppaa häiritsevää toimenpidettä osapuolten etujen vastaisesti. Tämä määräys ei estä lainsäädännön perusteella tai tosiasiallisesti näille yrityksille kuuluvien erityistehtävien suorittamista.

56 artikla

1.  
Tämän artiklan ja liitteen VII määräysten nojalla osapuolet myöntävät ja varmistavat henkiseen, teolliseen ja kaupalliseen omaisuuteen liittyvien oikeuksien asianmukaisen ja tehokkaan suojan korkeimpien kansainvälisten standardien mukaisesti, mukaan lukien tehokkaat keinot näiden oikeuksien toteuttamiseksi.
2.  
Osapuolet tarkastelevat säännöllisesti tämän artiklan ja liitteen VII täytäntöönpanoa. Jos henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden alalla ilmenee kaupan edellytyksiin vaikuttavia vaikeuksia, neuvottelut aloitetaan pikaisesti jommankumman osapuolen pyynnöstä molempia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen löytämiseksi.

57 artikla

Osapuolet pyrkivät vähentämään standardoinnissa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa esiintyviä eroja. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi osapuolet tekevät tarvittaessa vaatimustenmukaisuuden arvioinnin keskinäistä tunnustamista koskevia sopimuksia.

58 artikla

Osapuolet ovat yhtä mieltä tavoitteesta vapauttaa asteittain julkiset hankinnat. Assosiaationeuvostossa neuvotellaan tämän tavoitteen toteuttamisesta.V OSASTO

TALOUDELLINEN YHTEISTYÖ

59 artikla

Tavoitteet

1.  
Osapuolet sitoutuvat tiivistämään taloudellista yhteistyötä molemminpuolisten etujensa ja tämän sopimuksen yleisten tavoitteiden mukaisesti.
2.  
Taloudellisen yhteistyön tavoitteena on tukea Jordanian omia pyrkimyksiä kestävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen saavuttamiseksi.

60 artikla

Soveltamisala

1.  
Yhteistyötä toteutetaan ensisijaisesti aloilla, joilla on sisäisiä vaikeuksia tai joihin Jordanian koko talouden vapauttamiskehitys, ja erityisesti yhteisön ja Jordanian välisen kaupan vapauttaminen vaikuttaa.
2.  
Yhteistyötä toteutetaan myös alueilla, joilla yhteisön ja Jordanian talouksia voidaan lähentää, ja erityisesti alueilla, jotka luovat kasvua ja työllisyyttä.
3.  
Osapuolet edistävät Jordanian ja muiden kyseisen alueen maiden välistä taloudellista yhteistyötä.
4.  
Ympäristönsuojelu ja ekologisen tasapainon säilyttäminen otetaan huomioon toteutettaessa yhteistyötä talouden eri aloilla silloin, kun näillä aloilla on asian kannalta merkitystä.
5.  
Osapuolet voivat sopia taloudellisen yhteistyön laajentamisesta muille aloille, joita tämän osaston määräykset eivät koske.

61 artikla

Menetelmät ja yksityiskohtaiset säännöt

Taloudellista yhteistyötä toteutetaan erityisesti:

a) 

osapuolten välisellä säännöllisellä taloudellisella vuoropuhelulla, johon kuuluvat kaikki makrotalouspolitiikan alat;

b) 

kullakin yhteistyön alalla toteutettavalla säännöllisellä tietojen ja ajatusten vaihdolla, virkamiesten ja asiantuntijoiden tapaamiset mukaan lukien;

c) 

neuvonta-, asiantuntija- ja koulutustoimien siirroilla;

d) 

yhteisten toimien, kuten seminaarien ja työryhmien, toteuttamisella;

e) 

antamalla teknistä ja hallinnollista apua sekä apua lainsäädännön valmistelussa;

f) 

edistämällä yhteisyrityksiä.

62 artikla

Alueellinen yhteistyö

Osapuolet edistävät toimia, joilla on alueellinen vaikutus tai jotka edistävät muiden alueen maiden välistä kumppanuutta ja joiden tavoitteena on alueellisen yhteistyön edistäminen.

Sellaiset toimet voivat koskea,

— 
alueen sisäistä kauppaa,
— 
ympäristöä,
— 
taloudellisten infrastruktuurien kehittämistä,
— 
tutkimusta tieteen ja teknologian alalla,
— 
kulttuuria,
— 
tulliasioita.

63 artikla

Opetus ja koulutus

Osapuolet toimivat yhteistyössä osoittaakseen ja ottaakseen käyttöön tehokkaimmat mahdolliset keinot koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tilanteen parantamiseksi merkittävästi, erityisesti julkisten ja yksityisten yhtiöiden, kaupan palvelujen, julkishallinnon ja viranomaisten, teknisten toimistojen, standardointi- ja sertifiointielimien sekä muiden merkityksellisten yhteisöjen osalta. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota teollisuuden rakennemuutosta varten annettavaan ammatilliseen koulutukseen.

Yhteistyöllä edistetään myös yhteisön ja Jordanian erikoistuneiden elimien välisten yhteyksien luomista ja edistetään tietojen ja kokemusten vaihtoa sekä teknisten voimavarojen yhdistämistä.

64 artikla

Yhteistyö tieteen ja tekniikan alalla

Yhteistyön tavoitteena on:

a) 

edistää osapuolten tieteellisten yhteisöjen välisten pysyvien yhteyksien luomista, erityisesti:

— 
tarjoamalla Jordanialle mahdollisuus osallistua yhteisön tutkimus- ja teknologian kehitysohjelmiin muiden kuin yhteisön jäsenvaltioiden osallistumisesta kyseisiin ohjelmiin annettujen säännösten mukaisesti,
— 
Jordanian osallistumisella hajautetun yhteistyön verkkoihin,
— 
edistämällä koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä synergiaa;
b) 

parantaa Jordanian tutkimustoiminnan valmiuksia;

c) 

tehostaa teknisten innovaatioiden sekä uuden teknologian ja taitotiedon siirtämistä erityisesti Jordanian teollisen suorituskyvyn sopeuttamisen nopeuttamiseksi.

65 artikla

Ympäristö

1.  
Yhteistyön tavoitteina ovat ympäristön laadun huononemisen ehkäisy, sen saastumisen valvonta ja luonnonvarojen järkevän käytön varmistaminen kestävän kehityksen takaamiseksi ja alueellisten ympäristöhankkeiden edistämiseksi.
2.  

Yhteistyön kohteena ovat erityisesti:

— 
aavikoituminen,
— 
meriveden laatu ja meren saastumisen rajoittaminen ja estäminen,
— 
vesivarojen hallinta,
— 
asianmukainen energian käyttö,
— 
jätehuolto,
— 
teollisuuden kehityksen yleinen vaikutus ympäristöön ja erityisesti teollisuuslaitosten turvallisuus,
— 
maatalouden vaikutus maaperän ja veden laatuun,
— 
ympäristökasvatus ja -tietoisuus,
— 
kehittyneiden välineiden käyttö ympäristön hallinnassa, ympäristöseurannan menetelmät ja valvonta, erityisesti ympäristötietojärjestelmän (Environmental Information System, EIS) ja ympäristövaikutusten arviointitekniikkojen käyttö,
— 
maaperän suolapitoisuuden lisääntyminen.

66 artikla

Teollinen yhteistyö

Yhteistyöllä edistetään ja kannustetaan erityisesti:

— 
yhteisön ja Jordanian taloudellisten toimijoiden välistä teollista yhteistyötä mukaan lukien Jordanian pääsy yhteisön verkkoihin, joiden avulla lähennetään yrityksiä toisiinsa, ja hajautetun yhteistyön puitteissa luotuihin verkkoihin,
— 
Jordanian teollisuuden nykyaikaistamista ja rakennemuutosta,
— 
yksityisyritteliäisyyden kehittymiselle myönteisen ympäristön luomista ja edistämistä teollisuustuotannon kasvun ja monipuolistumisen vauhdittamiseksi,
— 
yhteisön ja Jordanian pienten ja keskisuurten yritysten välistä yhteistyötä,
— 
teknologian siirtoa, innovaatiota sekä tutkimusta ja kehitystä,
— 
Jordanian teollisuustuotannon monipuolistamista,
— 
inhimillisten voimavarojen vahvistamista,
— 
rahoituksen saatavuuden parantamista investointeja varten,
— 
virikkeiden antamista innovaatioille,
— 
tietotukipalvelujen parantaminen.

67 artikla

Investoinnit ja investointien edistäminen

Yhteistyön tavoitteena on suotuisan ja vakaan ympäristön luominen investoinneille Jordaniassa. Yhteistyöllä pyritään kehittämään:

— 
yhdenmukaistettuja ja yksinkertaistettuja hallinnollisia menettelyjä; yhteisinvestointivälineitä erityisesti kummankin osapuolen pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten; tiedonsaantikanavia ja keinoja investointimahdollisuuksien löytämiseksi,
— 
osapuolten välisten investointien tekemiselle suotuisia oikeudellisia puitteita, tarpeen mukaan tekemällä jäsenvaltioiden ja Jordanian välisiä investointisuojaa koskevia sopimuksia ja kaksinkertaisen verotuksen estäviä sopimuksia,
— 
pääsyä pääomamarkkinoille, jotka on tarkoitettu tuotannollisten investointien rahoittamiseksi,
— 
jordanialaisten yritysten ja yhteisön yritysten välisiä yhteisyrityksiä.

68 artikla

Standardointi ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Tämän alan yhteistyön tavoitteena on erityisesti:

a) 

lisätä yhteisön sääntöjen käyttöä standardoinnin, metrologian, laadunvalvonnan ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alalla;

b) 

parantaa Jordanian vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten tasoa tavoitteena aikanaan ja siinä määrin kuin se on mahdollista keskinäisten vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevien sopimusten tekeminen;

c) 

kehittää rakenteita ja elimiä henkisen, teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi ja standardoinnin hoitamiseksi sekä laatuvaatimusten vahvistamiseksi.

69 artikla

Lainsäädäntöjen lähentäminen

Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin lähentämään lainsäädäntöjään tämän sopimuksen soveltamisen helpottamiseksi.

70 artikla

Rahoituspalvelut

Osapuolet toimivat yhteistyössä standardiensa ja sääntöjensä lähentämiseksi, erityisesti:

a) 

Jordanian rahoitusalan vahvistamiseksi ja sen rakenteiden uudistamiseksi;

b) 

Jordanian pankki- ja vakuutustoimen sekä muun rahoitusalan laskenta-, valvonta- ja sääntelyjärjestelmien parantamiseksi.

71 artikla

Maatalous

Osapuolet keskittävät yhteistyönsä erityisesti:

— 
noudattamiensa tuotannon monipuolistamiseen tähtäävien politiikkojen tukemiseen,
— 
ympäristöystävällisen maatalouden edistämiseen,
— 
Jordaniassa ja yhteisössä toimivien liikeyritysten sekä elinkeinoja ja ammatteja edustavien ryhmien ja järjestöjen välisten suhteiden lähentämiseen vapaaehtoiselta pohjalta,
— 
teknisen avun ja koulutuksen tarjoamiseen,
— 
kasvinsuojelu- ja eläinlääkintästandardien yhdenmukaistamiseen,
— 
maaseudun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, mukaan lukien peruspalvelujen parantaminen ja niihin liittyvän taloudellisen toiminnan kehittäminen,
— 
maaseutualueiden väliseen yhteistyöhön ja maaseudun kehittämiseen liittyvien kokemusten ja taitotiedon vaihtoon.

72 artikla

Liikenne

Yhteistyön tarkoituksena on:

— 
tärkeimpiin euroopanlaajuisiin yhteistä etua palveleviin pääliikenneyhteyksiin liittyvien teiden, satamien ja lentokenttien infrastruktuurien nykyaikaistaminen ja niiden rakenteiden uudistaminen,
— 
yhteisössä voimassa olevien toimintastandardien kanssa vertailukelpoisten standardien määritteleminen ja soveltaminen,
— 
teknisten laitteiden ja välineiden tason parantaminen maantie- ja rautatieliikenteestä, konttikuljetuksista ja siirtokuormauksesta annettujen yhteisön standardien tasolle,
— 
kauttakuljetusta koskevien vaatimusten asteittainen helpottaminen,
— 
lentokenttien ja rautateiden hallinnan ja lentoliikenteen valvonnan parantaminen, asianomaisten kansallisten laitosten välinen yhteistyö mukaan lukien.

73 artikla

Tiedonvälityksen infrastruktuurit ja televiestintä

Yhteistyön keskeisiä kohteita ovat:

a) 

televiestinnän yleiset puitteet;

b) 

tietotekniikan ja televiestinnän standardointi, vaatimustenmukaisuuden testaus ja varmentaminen;

c) 

uuden tietotekniikan välineiden levittäminen, erityisesti verkkojen ja verkkojen välisten yhteyksien osalta (ISDN – digitaaliset monipalveluverkot – ja OVT – organisaatioiden välinen tiedonsiirto);

d) 

uusia viestintätekniikan ja tietotekniikan edellytyksiä koskevan tutkimuksen ja niiden kehittämisen tehostaminen markkinoiden luomiseksi tiedonvälitystekniikkaan ja tiedonvälitykseen, palveluihin ja järjestelmiin liittyville välineille, palveluille ja sovelluksille.

74 artikla

Energia

Yhteistyön ensisijaiset alat ovat:

— 
uusiutuvien energiamuotojen ja kotimaisten energianlähteiden edistäminen,
— 
energian säästämisen ja tehokkaan energiankäytön edistäminen,
— 
soveltavan tutkimuksen siirtäminen taloutta ja yhteiskuntaa palveleviin tietopankkiverkkoihin, jotka yhdistävät erityisesti yhteisön ja Jordanian toimijat keskenään,
— 
energiaverkkojen nykyaikaistamisen ja kehittämisen sekä niiden Euroopan yhteisön verkkoihin liittämisen tukeminen.

Yhteistyö kohdistuu myös kaasun, öljyn ja sähkön siirron mahdollistamiseen.

75 artikla

Matkailu

Tämän alan yhteistyön keskeisiä kohteita ovat:

— 
matkailuelinkeinoa koskevan tietämyksen parantaminen ja matkailuun vaikuttavien politiikkojen suuremman yhdenmukaisuuden varmistaminen,
— 
matkailun jakautumisen edistäminen eri kausille,
— 
yhteistyön edistäminen naapurivaltioiden alueiden ja kaupunkien kanssa,
— 
matkailijoille tarjottavan tiedon parantaminen ja heidän etujensa suojaaminen,
— 
kulttuuriperinnön merkityksen korostaminen matkailun kannalta,
— 
matkailun ja ympäristön vuorovaikutuksen asianmukaisena säilyttämisen varmistaminen,
— 
matkailuelinkeinon kilpailukyvyn parantaminen tukemalla ammatillisen pätevyyden lisäämistä erityisesti majoituspalvelujen hoitamisessa,
— 
tietojen vaihtaminen matkailun suunnitelmallisesta kehittämisestä ja matkailun markkinointihankkeista sekä matkailua koskevista esittelytilaisuuksista, näyttelyistä, kokouksista ja julkaisuista.

76 artikla

Tulli

1.  

Osapuolet sitoutuvat kehittämään tulliyhteistyötä varmistaakseen, että kauppaa koskevia määräyksiä noudatetaan. Erityisiä yhteistyöalueita ovat:

a) 

tavaroiden tulliselvitykseen liittyvien tarkastusten ja menettelyjen yksinkertaistaminen,

b) 

hallinnollisen yhtenäisasiakirjan sekä yhteisön ja Jordanian passitusjärjestelyt yhdistävän järjestelmän käyttöönotto.

2.  
Osapuolten hallintoviranomaiset antavat toisilleen keskinäistä apua pöytäkirjan 4 määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tässä sopimuksessa määrättyjä yhteistyön muotoja, jotka liittyvät erityisesti huumausaineiden vastaiseen toimintaan ja rahanpesuun.

77 artikla

Tilastoalan yhteistyö

Tämän alan yhteistyön tärkein tavoite on menetelmien yhdenmukaistaminen luotettavan perustan aikaansaamiseksi kauppaa, väestöä, muuttoliikettä ja yleisesti kaikkia niitä aloja koskevien tilastojen käsittelemiselle, jotka kuuluvat tämän sopimuksen soveltamisalaan ja soveltuvat tilastojen laatimiseen.

78 artikla

Rahanpesu

1.  
Osapuolet toimivat yhteistyössä erityisenä tavoitteenaan rahoitusjärjestelmiensä käytön estäminen rikollisesta toiminnasta yleensä ja huumausaineiden kaupasta erityisesti saadun tuoton rikollisen alkuperän häivyttämiseen.
2.  
Tämän alan yhteistyöhön kuuluu erityisesti teknisen ja hallinnollisen avun antaminen yhteisön ja muiden asianomaisten kansainvälisten elinten, erityisesti rahanpesutyöryhmän (FATF) hyväksymien standardien kaltaisten standardien luomiseksi rahanpesun vastaista toimintaa varten.

79 artikla

Huumausaineiden vastainen toiminta

1.  

Osapuolet toimivat yhteistyössä tavoitteenaan erityisesti:

— 
tehostaa huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden tarjonnan ja laittoman kaupan vastaisia politiikkoja ja toimenpiteitä ja vähentää näiden tuotteiden väärinkäyttöä,
— 
edistää yhteistä lähestymistapaa mainittujen tuotteiden laittoman kulutuksen vähentämiseksi.
2.  
Osapuolet määrittelevät yhdessä omien lainsäädäntöjensä mukaisesti asianmukaiset strategiat ja yhteistyömenetelmät näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden muista kuin yhteisesti toteutetuista toimenpiteistä käydään neuvotteluja ja ne sovitetaan tarkoin yhteen.

Asianomaiset julkisen ja yksityisen alan elimet, jotka työskentelevät yhdessä Jordanian, yhteisön ja sen jäsenvaltioiden toimivaltaisten elimien kanssa, voivat osallistua näihin toimenpiteisiin omien toimivaltuuksiensa mukaisesti.

3.  

Yhteistyötä toteutetaan vaihtamalla tietoja ja tarvittaessa yhteistoiminnalla, joka tapahtuu:

— 
perustamalla tai laajentamalla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan laitoksia ja tiedotuskeskuksia huumausaineista riippuvaisille henkilöille tarjottavaa hoitoa ja kuntoutusta varten,
— 
toteuttamalla ennaltaehkäisyyn, koulutukseen ja epidemiologiseen tutkimukseen liittyviä hankkeit,
— 
luomalla yhteisön ja muiden asianomaisten kansainvälisten viranomaisten, erityisesti kemikaalityöryhmän (CATF) hyväksymien standardien kaltaisia standardeja, jotka koskevat huumaavien lääkkeiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa käytettyjen lähtöaineiden vääriin käsiin joutumisen ehkäisemistä.VI OSASTO

YHTEISTYÖ SOSIAALISELLA JA KULTTUURIN ALALLA1 LUKU

SOSIAALINEN VUOROPUHELU

80 artikla

1.  
Osapuolet aloittavat säännöllisen keskinäisen vuoropuhelun kaikista yhteistä etua koskevista sosiaalisista seikoista.
2.  
Tämän vuoropuhelun avulla etsitään tapoja ja keinoja kehityksen parantamiseksi työntekijöiden liikkuvuuden sekä vastaanottavan osapuolen alueella laillisesti oleskelevien Jordanian ja yhteisön kansalaisten tasavertaisen kohtelun ja yhteiskunnallisen sopeutumisen osalta.
3.  

Vuoropuhelu käsittää erityisesti kysymykset, jotka koskevat:

a) 

siirtolaisyhteisöissä vallitsevia elin- ja työskentelyolosuhteita;

b) 

siirtolaisuutta;

c) 

laitonta maahanmuuttoa ja ehtoja, joita sovelletaan laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen kotimaahansa vastaanottavan maan oleskelua ja sijoittautumista koskevan lainsäädännön mukaisesti;

d) 

Jordanian ja yhteisön kansalaisten tasavertaista kohtelua koskevia hankkeita ja ohjelmia, vastavuoroista kulttuurien ja sivistyksen tuntemusta, suvaitsevaisuuden lisäämistä ja syrjinnän poistamista.

81 artikla

Sosiaalista vuoropuhelua käydään tämän sopimuksen I osastossa määrätyllä tasolla ja siinä määrättyjen menettelytapojen mukaisesti, mitä voidaan pitää tämän vuoropuhelun kehyksenä.2 LUKU

SOSIAALISEN YHTEISTYÖN TOIMET

82 artikla

1.  
Osapuolet tunnustavat sosiaalisen kehityksen tärkeyden ja sen, että sen olisi tapahduttava samaan tahtiin kaiken taloudellisen kehityksen kanssa. Erityisesti ne antavat etusijan yhteiskunnallisten perusoikeuksien kunnioittamiselle.
2.  
Osapuolten sosiaalisen yhteistyön yhdistämiseksi toteutetaan kaikkiin niiden etua koskeviin asioihin liittyviä toimia ja ohjelmia.

Etusijalle asetetaan seuraavat toimet:

a) 

siirtolaispaineiden vähentäminen luomalla työpaikkoja ja kehittämällä ammatillista koulutusta alueilla, joiden maastamuuttoluvut ovat korkeat;

b) 

kotimaahansa palautettujen laittomien maahanmuuttajien uudelleenintegroiminen;

c) 

naisten aseman edistäminen sosiaalisessa ja taloudellisessa kehityksessä erityisesti koulutuksen ja joukkotiedotusvälineiden avulla Jordanian tätä alaa koskevan politiikan mukaisesti;

d) 

Jordanian perhesuunnittelua ja äitien ja lasten suojelua koskevien ohjelmien kehittäminen ja yhdistäminen;

e) 

sosiaaliturvajärjestelmän parantaminen;

f) 

terveydenhuoltojärjestelmän parantaminen;

g) 

elinolosuhteiden parantaminen vähäosaisten tiheän asutuksen alueilla;

h) 

nuorista jordanialaisista ja jäsenvaltioissa asuvista eurooppalaisista koostuvien ryhmien vaihto- ja vapaa-ajan ohjelmien toteuttaminen ja rahoitus keskinäisen kulttuurien tuntemuksen ja suvaitsevuuden parantamiseksi.

83 artikla

Yhteistyöhankkeet voidaan järjestää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja asianomaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

84 artikla

Assosiaationeuvosto asettaa työryhmän vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Työryhmän tehtävänä on arvioida jatkuvasti 1 ja 2 luvun määräysten soveltamista.3 LUKU

KULTTUURIALAN YHTEISTYÖ JA TIEDONVAIHTO

85 artikla

1.  
Molemminpuolisen tuntemuksen ja yhteisymmärryksen kehittämiseksi sekä näitä tavoitteita varten jo aloitettujen hankkeiden mukaisesti osapuolet sitoutuvat vastavuoroisen kulttuurien kunnioittamisen hengessä luomaan vahvan perustan jatkuvalle kulttuurialan vuoropuhelulle ja edistämään pitkän aikavälin kulttuuriyhteistyötä kaikilla kyseeseen tulevilla toiminnan aloilla.
2.  
Yhteistyöhankkeita ja -ohjelmia sekä yhteisiä toimia määritellessään osapuolet kiinnittävät erityistä huomiota nuorisoon, itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoihin kirjallisia ja audiovisuaalisia välineitä käyttäen, kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyviin seikkoihin ja kulttuuritarjontaan.
3.  
Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa meneillään olevia kulttuuriyhteistyöohjelmia voidaan laajentaa koskemaan Jordaniaa.
4.  
Osapuolet edistävät kummankin etua koskevia toimia tiedonvälityksen ja viestinnän alalla.VII OSASTO

RAHOITUSYHTEISTYÖ

86 artikla

Tämän sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitusyhteistyötä tarjotaan kokonaisuutena Jordanialle asianmukaisten menettelyjen mukaisesti ja tarvittavia rahoitusvaroja vastaavasti.

Tämän sopimuksen tultua voimaan osapuolet hyväksyvät kyseiset menettelyt parhaiten soveltuvin tavoin.

Sopimuksen V ja VI osastossa käsiteltyjen alojen lisäksi taloudellista yhteistyötä toteutetaan:

— 
edistämällä talouden nykyaikaistamiseen tähtääviä uudistuksia,
— 
parantamalla taloudellista infrastruktuuria,
— 
edistämällä yksityisiä investointeja ja työpaikkoja luovia toimia,
— 
vastaamalla vapaakauppa-alueen asteittaisesta perustamisesta Jordanialle aiheutuviin seurauksiin erityisesti parantamalla teollisuutta ja uudistamalla sen rakenteita,
— 
tukemalla sosiaalisella alalla toteutettavia politiikkoja.

87 artikla

Välimeren maiden rakennemuutosohjelmien tukemista varten olemassa olevien yhteisön rahoitusvälineiden puitteissa ja toimien läheisessä yhteistyössä Jordanian viranomaisten ja muiden varojen antajien, erityisesti muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, yhteisö tutkii soveltuvia tapoja tukea Jordanian rakennepolitiikkoja, joiden tarkoituksena on vakaan rahoitustasapainon palauttaminen pääasiallisten talouden kokonaissuureiden osalta ja lisääntyvää kasvua suosivien taloudellisten olosuhteiden luomisen kannustaminen parantaen samalla väestön sosiaalista hyvinvointia.

88 artikla

Sen varmistamiseksi, että yhteensovitettua lähestymistapaa noudatetaan poikkeuksellisissa makrotaloudellisissa ja rahoitusta koskevissa ongelmissa, jotka saattavat aiheutua tämän sopimuksen soveltamisesta, osapuolet käyvät V osastossa tarkoitettua säännöllistä taloudellista vuoropuhelua kiinnittääkseen erityistä huomiota kaupan ja rahoituksen kehityssuuntausten valvomiseen yhteisön ja Jordanian välisissä suhteissa.VIII OSASTO

INSTITUTIONAALISET, YLEISET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

89 artikla

Perustetaan assosiaationeuvosto, joka kokoontuu ministeritasolla kerran vuodessa ja tarvittaessa puheenjohtajansa aloitteesta ja työjärjestyksessään määrätyin edellytyksin.

Se tarkastelee kaikkia tämän sopimuksen puitteissa esille tulevia tärkeitä kysymyksiä ja kaikkia muita kahdenvälisiä tai kansainvälisiä kummankin osapuolen etua koskevia kysymyksiä.

90 artikla

1.  
Assosiaationeuvosto muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenistä ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenistä sekä Jordanian hallituksen jäsenistä.
2.  
Assosiaationeuvoston jäsenet voivat käyttää edustajaa työjärjestyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti.
3.  
Assosiaationeuvosto vahvistaa työjärjestyksensä.
4.  
Assosiaationeuvoston puheenjohtajana toimii vuorotellen Euroopan unionin neuvoston jäsen ja Jordanian hallituksen jäsen työjärjestyksessä vahvistettujen määräysten mukaisesti.

91 artikla

Assosiaationeuvosto voi sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdä päätöksiä sopimuksessa määrätyissä tapauksissa.

Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Assosiaationeuvosto voi myös antaa aiheellisia suosituksia.

Se tekee päätöksensä ja antaa suosituksensa osapuolten yhteisellä sopimuksella.

92 artikla

1.  
Perustetaan assosiaatiokomitea, joka vastaa sopimuksen täytäntöönpanosta, jollei neuvoston toimivallasta muuta johdu.
2.  
Assosiaationeuvosto voi siirtää assosiaatiokomitealle toimivaltansa kokonaan tai osittain.

93 artikla

1.  
Assosiaatiokomitea, joka kokoontuu virkamiestasolla, muodostuu Euroopan unionin neuvoston jäsenten ja Euroopan yhteisöjen komission jäsenten edustajista sekä Jordanian hallituksen edustajista.
2.  
Assosiaatiokomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

▼M1

3.  
Assosiaatiokomitean puheenjohtajana toimii vuorotellen Euroopan yhteisöjen komission edustaja ja Jordanian hallituksen edustaja.

▼B

94 artikla

1.  
Assosiaatiokomitea on toimivaltainen päättämään sopimuksen hallinnoinnista ja asioista niillä aloilla, joita koskevan päätösvaltansa neuvosto on sille siirtänyt.
2.  
Se tekee päätöksensä osapuolten yhteisellä sopimuksella. Tehdyt päätökset sitovat osapuolia, joiden on toteutettava niiden täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

95 artikla

Assosiaationeuvosto voi päättää sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavan työryhmän tai toimielimen perustamisesta.

96 artikla

Assosiaationeuvosto toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet yhteistyön ja yhteyksien mahdollistamiseksi Euroopan parlamentin ja Jordanian parlamentin välillä.

97 artikla

1.  
Kumpikin osapuoli voi saattaa tämän sopimuksen soveltamisesta tai tulkinnasta johtuvan riidan assosiaationeuvoston käsiteltäväksi.
2.  
Assosiaationeuvosto voi ratkaista riidan päätöksellään.
3.  
Kummankin osapuolen on toteutettava 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
4.  
Jos riitaa ei voida ratkaista tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti, kumpikin osapuoli voi ilmoittaa toiselle osapuolelle välimiehen nimeämisestä; toisen osapuolen on tällöin nimettävä toinen välimies kahden kuukauden kuluessa. Tässä menettelyssä yhteisöä ja sen jäsenvaltioita pidetään riidan yhtenä osapuolena.

Assosiaationeuvosto nimeää kolmannen välimiehen.

Välimiesten päätökset tehdään enemmistöpäätöksenä.

Kummankin riidan osapuolen on toteutettava välimiesten päätöksen noudattamiseksi vaadittavat toimenpiteet.

98 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä osapuolta toteuttamasta toimenpiteitä:

a) 

joita se pitää tarpeellisina estääkseen keskeisten turvallisuusetujensa vastaisten tietojen ilmaisemisen;

b) 

jotka koskevat aseiden, ammusten tai sotatarvikkeiden tuotantoa tai kauppaa taikka puolustustarkoitukseen välttämätöntä tutkimus- tai kehitystyötä taikka tuotantoa, jos nämä toimenpiteet eivät heikennä sellaisten tuotteiden kilpailuedellytyksiä, joita ei ole tarkoitettu nimenomaan sotilaalliseen käyttöön;

c) 

joita se pitää välttämättöminä oman turvallisuutensa kannalta yleistä järjestystä vaikeuttavissa vakavissa sisäisissä levottomuuksissa, sotatilanteessa tai sodan uhkaa merkitsevässä vakavassa kansainvälisessä jännityksessä taikka täyttääkseen velvollisuudet, joihin se on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi.

99 artikla

Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja rajoittamatta siihen sisältyvien erityismääräysten soveltamista:

— 
Jordanian yhteisöön soveltamat järjestelyt eivät saa vaikuttaa syrjivästi jäsenvaltioiden, niiden kansalaisten, yhtiöiden tai yritysten välillä,
— 
yhteisön Jordaniaan soveltamat järjestelyt eivät saa vaikuttaa syrjivästi Jordanian kansalaisten, yhtiöiden tai yritysten välillä.

100 artikla

Välittömän verotuksen osalta tämän sopimuksen määräyksillä ei:

— 
laajenneta kummankaan osapuolen myöntämiä verotukseen liittyviä etuja mihinkään kansainväliseen sopimukseen tai järjestelyyn, johon se on sitoutunut,
— 
estetä kumpaakaan osapuolta ottamasta käyttöön tai soveltamasta veronkierron tai veropetosten estämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä,
— 
rajoiteta kummankaan osapuolen oikeutta soveltaa asiaa koskevia verolainsäädäntönsä määräyksiä koskien verovelvollisia, jotka eivät ole samanlaisessa asemassa erityisesti asuinpaikkansa vuoksi.

101 artikla

1.  
Osapuolet toteuttavat kaikki tästä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat yleis- ja erityistoimenpiteet. Ne huolehtivat, että tämän sopimuksen tavoitteet saavutetaan.
2.  
Jos jompikumpi osapuoli katsoo, että toinen osapuoli ei ole täyttänyt jotakin sille tämän sopimuksen mukaisesti kuuluvaa velvoitetta, se voi toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Ennen näiden toimenpiteiden toteuttamista sen on, lukuun ottamatta erityisen kiireellisiä tapauksia, ilmoitettava assosiaationeuvostolle kaikki asiaa koskevat tiedot tilanteen perusteellista tarkastelua varten kummankin osapuolen kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi.

Ensisijaisesti on valittava sellaiset toimenpiteet, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa tämän sopimuksen toiminnalle. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan viipymättä assosiaationeuvostolle ja niistä neuvotellaan assosiaationeuvostossa toisen osapuolen pyynnöstä.

102 artikla

Pöytäkirjat 1–4 ja liitteet 1–7 ovat tämän sopimuksen erottamaton osa. Julistukset ja kirjeenvaihto ovat loppuasiakirjassa, joka on tämän sopimuksen erottamaton osa.

103 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ”osapuolilla” toisaalta yhteisöä tai jäsenvaltioita taikka yhteisöä ja sen jäsenvaltioita, kulloinkin niiden toimivallan mukaan, ja toisaalta Jordaniaa.

104 artikla

Tämä sopimus tehdään rajoittamattomaksi ajaksi.

Osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta.

105 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta, ja soveltaminen tapahtuu näiden sopimusten määräysten mukaisesti sekä toisaalta Jordanian alueeseen.

106 artikla

Tämä sopimus on laadittu englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin saksan, suomen, tanskan ja arabian kielellä kahtena kappaleena, joiden kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön huostaan.

107 artikla

1.  
Osapuolet hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2.  
Tämä sopimus korvaa tullessaan voimaan Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 1977 allekirjoitetut Euroopan talousyhteisön ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen yhteistyösopimuksen sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen sopimuksen.

Hecho en Bruselas, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete

Udfærdiget i Bruxelles, den fireogtyvende november nitten hundrede og sygoghalvfems

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten November neunzehnhundertsiebenundneunzig

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά

Done at Brussels on the twenty-fourth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-seven

Fait à Bruxelles, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro novembre millenovecentonovantasette

Gedaan te Brussel, de vierentwintigste november negentienhonderd zevenennegentig

Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e sete

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän

Som skedde i Bryssel den tjugofjärde november nittonhundranittiosju

image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por las Comunidades Europeas

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

For De Europæiske Fællesskaber

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

signatory

signatory

signatory

signatory

LUETTELO LIITTEISTÄLIITE I:

Sopimuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo Jordaniasta peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin yhteisö voi soveltaa edelleen maatalouden maksuosaa

LIITE II:

Sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin Jordania voi soveltaa edelleen maatalouden maksuosaa

LIITE III:

Sopimuksen 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin Jordaniaan tuotaessa sovelletaan tullien poistamista koskevaa aikataulua

LIITE IV:

Sopimuksen 11 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yhteisöstä peräisin olevien teollisuustuotteiden luettelo

LIITE V:

Sopimuksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu luettelo yhteisön varaumista (Sijoittautumisoikeus)

LIITE VI:

Sopimuksen 30 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut Jordanian varaumat kansallisen kohtelun osalta (Sijoittautumisoikeus)

LIITE VII:

Sopimuksen 56 artiklassa tarkoitettu henkinen, teollinen ja kaupallinen omaisuus

▼M2

LIITE I

Sopimuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luetteloCN-koodi

Kuvaus

(1)

(2)

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa):

ex 1704 90 99

– – – – – –  Muut tuotteet, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet:

ex 1806 90 90

– –  Muut tuotteet, joissa on vähintään 70 painoprosenttia sakkaroosia (mukaan lukien inverttisokeri sakkaroosina ilmaistuna)

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet:

1905 90

–  muut:

1905 90 90

– – – –  muut

LIITE II

Sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luetteloCN-koodi

Kuvaus

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

0403 10 51 –0403 10 99

– – – –  Jogurtti, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

0403 90 71 –0403 90 99

– –  Muu, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

0405 20

–  Maidosta valmistetut levitteet:

0405 20 10

– –  rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi kuin 60 painoprosenttia

0405 20 30

– –  rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään 75 prosenttia

0711 90 30

Sokerimaissi, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia, väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

LIITE III

Sopimuksen 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista, joihin Jordaniaan tuotaessa sovelletaan tullien poistamista koskevaa aikataulua

A LUETTELO130219100

130219900

190110200

190190200

210690300

210690400

210690600

250300000

250410000

250490000

250700000

250810000

250820000

250830000

250840000

250850000

250860000

250870000

250900000

251010000

251020000

251110000

251120000

251200000

251319000

251320100

251400000

251910000

251990000

252020100

252400000

252610000

252620000

252810000

252890000

253090200

253090300

260111000

260112000

260120000

260200000

260300000

260400000

260500000

260600000

260700000

260800000

260900000

261000000

261100000

261210000

261220000

261310000

261390000

261400000

261510000

261590000

261610000

261690000

261710000

261790000

261800000

261900000

262011000

262019000

262020000

262030000

262040000

262050000

262090000

262100000

270111000

270112000

270119000

270120000

270210000

270220000

270300000

270400000

270500000

270600000

270710000

270720000

270730000

270740000

270750000

270760000

270791000

270799000

270810000

270820000

270900000

271000520

271000700

271220100

271311000

271312000

271320000

271390000

271410000

271490000

280130000

280200000

280300000

280429100

280429200

280470000

280490000

280511000

280519000

280521000

280522000

280530000

280540000

280620000

280700000

280800000

280910000

280920000

281000000

281111000

281119100

281119900

281122000

281129000

281210100

281210200

281210300

281210400

281210500

281210600

281210700

281210800

281210900

281290000

281310000

281390000

281520000

281530000

281610000

281620000

281630000

281700000

281810000

281820000

281830000

281990100

282010000

282110100

282120100

282200100

282300000

282410000

282420000

282490000

282510000

282520000

282530000

282540000

282550000

282560000

282570000

282580000

282590900

282611000

282612000

282619000

282620000

282630000

282690000

282710000

282720000

282731000

282732000

282733000

282734000

282735000

282736000

282738000

282739000

282741900

282749900

282911000

282919000

282990100

283010000

283020000

283030000

283090000

283311000

283319000

283321000

283322000

283323000

283324000

283325000

283326000

283327000

283329000

283330000

283340000

283421000

283429100

283510100

283522100

283523100

283524100

283525100

283526100

283529100

283531100

283539100

283610100

283620100

283630100

283640100

283650100

283660100

283670100

283691100

283692100

283699100

283911000

283919000

283920000

283990000

284011000

284019000

284020000

284030000

284190100

284190200

284410000

284420000

284430000

284440000

284450000

284510000

284590000

284610000

284690000

284700000

284910000

284920000

284990000

290110100

290121100

290122100

290123100

290124100

290129100

290211100

290219100

290220100

290230100

290241100

290242100

290243100

290244100

290250100

290260100

290270100

290290100

290290910

290322000

290341000

290342000

290344000

290345100

290346100

290347100

290349100

290362100

290410100

290420100

290490200

290511100

290512100

290513100

290514100

290515100

290516100

290517100

290519200

290522100

290529100

290531100

290532100

290539100

290541100

290542100

290549100

290550200

290629100

290729100

290810000

290820000

290890000

290911000

290919100

290920100

290930100

290941100

290942100

290943100

290944100

290949100

290950100

290960100

291211100

291212100

291213100

291219100

291221100

291229100

291230100

291241100

291242100

291249100

291250100

291260100

291411100

291412100

291413100

291419100

291421100

291422100

291423100

291429100

291431100

291439100

291440100

291450100

291461100

291469100

291470100

291511100

291512100

291513100

291521100

291522100

291523100

291524100

291529100

291531100

291532100

291533100

291534100

291535100

291539100

291540100

291550100

291560100

291570100

291590100

291611100

291612100

291613100

291614100

291615100

291619100

291620100

291631100

291632100

291634100

291635100

291639100

291711910

291712910

291713910

291714100

291719910

291720910

291731910

291732910

291733910

291734910

291735100

291736910

291737910

291739910

291811100

291812100

291813100

291815100

291816100

291817100

291819200

291821100

291822100

291823100

291829100

291830100

291890100

291900100

292010100

292090500

292111100

292112100

292119500

292121100

292122100

292129100

292130100

292141000

292142000

292143100

292144100

292145100

292149920

292151100

292159100

292229100

292421110

292421920

292511100

292690300

292700100

292800100

292910000

292990100

292990200

292990900

293010100

293020100

293030100

293040100

293090100

293211100

293212100

293213100

293219100

293221100

293229100

293291100

293292100

293293100

293294100

293299200

293311100

293319100

293329100

293331100

293332100

293339300

293340200

293351100

293359500

293361100

293369100

293371100

293379300

293390100

293410100

293420100

293430100

293490910

293610100

293621100

293622100

293623100

293624100

293625100

293626100

293627100

293628100

293629100

293690100

293921000

293929100

294110000

294120000

294130000

294140000

294150000

291190000

300331000

300339000

300340000

300390000

300431000

300432000

300439000

300440000

300450000

300490000

300660000

310100000

310210000

310221000

310229000

310230000

310240000

310250000

310260000

310270000

310280000

310290000

310310000

310320000

310390000

310410000

310420000

310430900

310490900

310510900

310520000

310530000

310540000

310551000

310559000

310560000

310590000

320110100

320120100

320190100

320300100

320300910

320411100

320412100

320413100

320414100

320415100

320416100

320417100

320419100

320420100

320490100

320500000

320611100

320619100

320620100

320630100

320641100

320642100

326043100

320649100

320650100

320710100

320720100

320730100

320740100

320810300

320820300

320890300

320910100

320990100

321000100

321100100

321210000

321511000

321519000

321590000

340211100

340212100

340213100

340219100

340290100

350710100

350710900

350790000

360100000

360300000

370110000

370130100

370199100

370210000

370510100

370520100

370590100

370610100

370690100

380110000

380120100

380120210

380130100

380190100

380210000

380290000

380630210

380690210

380810900

380820900

380830900

380840900

380890900

380991100

380992100

380993100

381210000

381220000

381230000

381300000

381511100

381512100

381519100

381590100

381600100

381710100

381720100

381800100

382100000

382200000

382410100

382420100

382430100

382440100

382450100

382471100

382479100

382490100

382490200

390110000

390120000

390130000

390190000

390210000

390220000

390230000

390290000

390311000

390319000

390320000

390330000

390390000

390410900

390421900

390422900

390430900

390440900

390450900

390461000

390469000

390490000

390512000

390519000

390521000

390529000

390530000

390591000

390599000

390610000

390690000

390710000

390720000

390730000

390740000

390760000

390791000

390799000

390810000

390890000

390910000

390920000

390930000

390940000

390950000

391000000

391110000

391190000

391211000

391212000

391220000

391231000

391239000

391290000

391310000

391390000

391400000

391510000

391520000

391530000

391590000

391610100

391610910

391620100

391620910

391690100

391690910

391990100

392010910

392020910

392030100

392041100

392042100

392051100

392059100

392061100

392062100

392063100

392069100

392072100

392073910

392079910

392092100

392093100

392094100

392099910

392119200

392190110

392190910

392321100

392329100

392340100

392690100

392690200

392690400

392690600

400110000

400121000

400122000

400129100

400130900

400211900

400219110

400219900

400220110

400220900

400231110

400231900

400239110

400239900

400241900

400249110

400249900

400251900

400259110

400259900

400260110

400260900

400270110

400270900

400280110

400280900

400291900

400299110

400299900

400300000

400400000

400510100

400591100

400599110

400599900

400610000

400690100

400700100

400811100

400819100

400821200

400910100

400920100

400930100

400940100

400950100

401220100

401610100

401699100

401699200

401700100

401700400

401700500

410110000

410121000

410122000

410129000

410130000

410140000

410210000

410221000

410229000

410310000

410320000

410390000

430110000

430120000

430130000

430140000

430150000

430160000

430170000

430180000

430190000

440110000

440130000

440200000

440320100

440341100

440349100

440391100

440392100

440399100

440500000

440610000

440690000

441510100

441510200

441510300

441520100

441700100

442190100

442190200

442190300

450200100

450310000

450390100

450410100

450490100

450490200

460110000

460210100

460290100

470100000

470200000

470311000

470319000

470321000

470329000

470411000

470419000

470421000

470429000

470500000

470610000

470620000

470691000

470692000

470693000

470710000

470720000

470730000

470790000

480251100

480252100

480253100

480260100

480411300

480419300

480421000

480429000

480431300

480439300

480441300

480442300

480449300

480451300

480451400

480452300

480459300

480820000

481039100

481091100

481099100

481140100

481140200

481910100

481920200

481930100

481940100

482020100

482210000

482290000

482390100

482390200

482390500

482390600

482390700

482390800

482390910

490300000

490400000

490510000

490591000

490599000

490600000

490700900

491110000

491199100

500100000

500200000

500310000

500390000

500400000

500500000

510111000

510119000

510121000

510129000

510130000

510210000

510220000

510310000

510320000

510330000

510400000

510510000

510521000

510529000

510530000

510540000

510610000

510620000

510710000

510720000

510810000

510820000

511000900

511300100

520100000

520210000

520291000

520299000

520300000

520411000

520419000

520511000

520512000

520513000

520514000

520515000

520521000

520522000

520523000

520524000

520526000

520527000

520528000

520531000

520532000

520533000

520534000

520535000

520541000

520542000

520543000

520544000

520546000

520547000

520548000

520611000

520612000

520613000

520614000

520615000

520621000

520622000

520623000

520624000

520625000

520631000

520632000

520633000

520634000

520635000

520641000

520642000

520643000

520644000

520645000

530310000

530390000

530410000

530490000

530511000

530519000

530521000

530529000

530591000

530599000

530610000

530620000

530710000

530720000

530810000

530820000

530830000

530890000

531010100

531090100

540110900

540120900

540210000

540220000

540231000

540232000

540233000

540239000

540241000

540242000

540243000

540249000

540251000

540252000

540259000

540261000

540262000

540269000

540310000

540320000

540331000

540332000

540333000

540339000

540341000

540342000

540349000

540410000

540490900

540500900

540720100

540791100

550110000

550120000

550130000

550190000

550200000

550310000

550320000

550330000

550340000

550390000

550410000

550490000

550510000

550520000

550610100

550620100

550630100

550700100

550810900

550820900

550911000

550912000

550921000

550922000

550931000

550932000

550941000

550942000

550951000

550952000

550953000

550959000

550961000

550962000

550969000

550991000

550992000

550999000

551011000

551012000

551020000

551030000

551090000

560311100

560312100

560313100

560314100

560391100

560392100

560393100

560394100

560410100

560420910

560490100

560490910

560500900

560710000

560729000

560730000

560790000

580310100

580390100

580631100

580632100

580639100

590310100

590320100

590390100

591131000

591132000

591140100

591190100

611511100

611512100

611519100

611520100

611591100

611592100

611593100

611599100

621710100

630510100

680410100

680423100

681210000

681220000

681230000

681250100

690310100

690310200

690320100

690320200

690390100

690390200

690911000

690912000

690919000

700100000

700210900

700220900

700231900

700232900

700239900

701020000

701091900

701092900

701093900

701094900

701110000

701120000

701190000

701911000

701912000

701919000

701931100

701939100

710110000

710121000

710122000

710210000

710221000

710229000

710231000

710239000

710310000

710391000

710399000

710410000

710420000

710490000

710510000

710590000

710691000

711011100

711021100

711031100

711041100

711210000

711220000

711290000

711319100

711810000

711890000

720110000

720120000

720150000

720211000

720219000

720221000

720229000

720230000

720241000

720249000

720250000

720260000

720270000

720280000

720291000

720292000

720293000

720299000

720410000

720421000

720429000

720430000

720441000

720449000

720450100

720510000

720610100

720711100

720712100

720719100

720720100

720840100

720854100

720890100

720916100

720917100

720918100

720926100

720927100

720928100

720990100

721011100

721012100

721030100

721041100

721049100

721050100

721061100

721069100

721070100

721090100

721810100

721891100

721899100

721911100

721912100

721913100

721914100

721921100

721922100

721923100

721924100

721931100

721932100

721933100

721934100

721935100

721990100

722011100

722012100

722020100

722090100

722100100

722211100

722219100

722220100

722230100

722300100

722410100

722490100

722511100

722519100

722520100

722530100

722540100

722550100

722591100

722592100

722599100

722611100

722619100

722620100

722691100

722692100

722693100

722694100

722699100

722710100

722720100

722790100

722810100

722820100

722830100

722840100

722850100

722860100

722870100

722880100

722910100

722920100

730210000

730220000

730230000

730240000

730290000

730410100

730429100

730431910

730439910

730441910

730449910

730451910

730459910

730511000

730512000

730519000

730520000

730531900

730539900

730590900

730610100

730610400

730620100

730620400

730630200

730640200

730650200

730690100

730690400

730890100

730890200

731021110

731021130

731029110

731029130

731100000

732190100

732619400

732690400

740110000

740120000

740200000

740311000

740312000

740313000

740319000

740321000

740322000

740323000

740329000

740400000

740500900

740911100

740921100

740931100

740940100

740990100

741110100

741121100

741122100

741129100

741700100

741999500

750110000

750120000

750210000

750220000

750300000

760110000

760120000

760200000

760611100

760611200

760611300

760612100

760612200

760691100

760691200

760691300

760692100

760692200

760711100

760719100

760720100

761290100

761290200

761290300

761300000

761699500

780110900

780191900

780199900

780200000

780600100

790111000

790112000

790120000

790200000

790390100

790500100

790500200

790700200

800110000

800120000

800200000

800700100

800700200

810191000

810291000

810310100

810411000

810419000

810420000

810510100

810510200

810600100

810710100

810810100

810910100

811000100

811100100

811220100

811230100

811240100

811291100

811300100

820150100

820190900

820210000

820220000

820240000

820310000

820320000

820330000

820340000

820411000

820412000

820420000

820510000

820520000

820530000

820540000

820559000

820560000

820570000

820580000

820590900

820713000

820719000

820720900

820730900

820740900

820750000

820760000