2001R1936 — FI — 01.01.2010 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1936/2001,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2001,

eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin sovellettavien valvontatoimenpiteiden vahvistamisesta

(EYV L 263, 3.10.2001, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 869/2004, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 162

8

30.4.2004

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1005/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008,

  L 286

1

29.10.2008

►M3

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 302/2009, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009,

  L 96

1

15.4.2009
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1936/2001,

annettu 27 päivänä syyskuuta 2001,

eräiden laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin sovellettavien valvontatoimenpiteiden vahvistamisestaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 2 ),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on 14 päivästä marraskuuta 1997 ollut Atlantin tonnikalojen suojelua koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICCAT), jäljempänä ”ICCAT-yleissopimus” ( 3 ), sopimuspuoli.

(2)

ICCAT-yleissopimuksessa määrätään tonnikalavarojen ja sen lähilajien säilyttämisen ja hoidon alueellisen yhteistyön puitteista Atlantin valtamerellä ja sitä ympäröivillä merillä erityisesti perustamalla Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio, jäljempänä ”ICCAT”, sekä antamalla yleissopimuksen soveltamisalueella sellaisia kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia suosituksia, jotka velvoittavat sopimuspuolia.

(3)

ICCAT on antanut useita suosituksia, joilla sopimuspuolia velvoitetaan toteuttamaan tarkastus- ja valvontatoimenpiteitä, ja jotka koskevat erityisesti eräiden tilastotietojen keräämistä ja lähettämistä, alusten tarkastamista, alusten satelliittivalvontaa, jälleenlaivausta ja aluksesta purkamista, muiden kuin sopimuspuolten alusten tarkastuksia ja ilman lippua purjehtivia aluksia. Suositukset ovat yhteisöä velvoittavia ja ne olisi siksi pantava täytäntöön.

(4)

Jotkut velvoitteet on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä eräistä valvontatoimenpiteistä ICCATin hyväksymien toimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1351/1999 ( 4 ) ja yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2000 ja asetuksen (EY) N:o 66/98 muuttamisesta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2742/1999 ( 5 ) 22 artiklan 1 kohdalla. Selkeyden vuoksi nämä toimenpiteet olisi koottava yhteen asetukseen, samalla kun aiemmat asetukset kumotaan.

(5)

Tieteellistä tutkimusta varten olisi yhteisön kalastusalusten päälliköiden noudatettava ohjeita, jotka asetetaan ICCATin julkaisemassa tonnikalojen ja niiden lähilajien tilastoja ja näytteenottoa Atlantin valtamerellä koskevassa käsikirjassa (Operational manual for statistics and sampling of tuna and tuna-like fish in the Atlantic Ocean).

(6)

Yhteisö on hyväksynyt Intian valtameren tonnikalatoimikunnan, jäljempänä ”IOTC”, perustamista koskevan sopimuksen ( 6 ). Tässä sopimuksessa määrätään tonnikalojen ja sen sukulaislajien säilyttämiseen ja järkiperäiseen hoitoon tähtäävän kansainvälisen yhteistyön vahvistamisesta Intian valtamerellä perustamalla IOTC sekä antamalla sen toimivaltaan kuuluvalla alueella kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevia, sopimuspuolia velvoittavia suosituksia. Yhteisön olisi sovellettava IOTC:n hyväksymiä valvontatoimenpiteitä.

(7)

IOTC on antanut suosituksen trooppisia tonnikaloja koskevien tietojen rekisteröinnistä ja vaihtamisesta. Suositus velvoittaa yhteisöä ja se olisi siksi pantava täytäntöön.

(8)

Yhteisöllä on kalastusta koskevia etuja itäisellä Tyynellämerellä, ja se on aloittanut menettelyn Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissioon, jäljempänä ”IATTC”, liittymiseksi. Yhteisön olisi, siihen saakka kun liittyminen toteutuu ja noudattaen Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksesta johtuvaa yhteistyövelvoitettaan, sovellettava IATTC:n hyväksymiä valvontatoimenpiteitä.

(9)

Yhteisö on allekirjoittanut kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen ( 7 ) ja on päätöksellä 1999/386/EY ( 8 ) päättänyt soveltaa sitä väliaikaisesti siihen asti, kun se hyväksytään. Yhteisön olisi siten sovellettava sopimuksen mukaisia valvontatoimenpiteitä.

(10)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että IOTC:n, IATTC:n ja kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen mukaisia valvontatoimenpiteitä noudatetaan.

(11)

Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 2847/93 ( 9 ) sovelletaan kaikkeen kalastustoimintaan ja kalastukseen liittyvään toimintaan, jota harjoitetaan jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella tai siihen kuuluvilla merialueilla, sekä kaikkiin kolmansien maiden vesillä tai avomerellä toimiviin yhteisön kalastusaluksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön ja kolmansienmaiden välisten kalastussopimusten tai sellaisten kansainvälisten yleissopimusten soveltamista, joiden osapuoli yhteisö on.

(12)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 10 ) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään valvonta- ja tarkastustoimenpiteistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien ja yhteisössä rekisteröityjen alusten, jäljempänä ”yhteisön kalastusalukset”, harjoittamaan eräiden tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen laajasti vaeltavien kalakantojen pyyntiin jollakin 2 artiklassa mainitulla alueella.

2 artikla

Alueet

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia merialueiden määritelmiä:

a) Alue 1

Atlantin valtameren ja sitä ympäröivien merialueiden vedet, jotka kuuluvat ICCAT-yleissopimuksen 1 artiklassa määriteltyyn yleissopimusalueeseen.

b) Alue 2

Intian valtameren vedet, jotka kuuluvat IOTC:n perustamista koskevan sopimuksen 2 artiklassa määriteltyyn toimivalta-alueeseen.

c) Alue 3

Itäisen Tyynenmeren vedet, jotka kuuluvat kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen III artiklassa määriteltyyn alueeseen.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ”pysäyttämisellä” yhden tai useamman valtuutetun tarkastajan tuloa jonkin kalastusjärjestön toimivaltaan kuuluvalla alueella kalastusalukselle tarkastuksen tekemistä varten;

b) ”jälleenlaivauksella” laajasti vaeltavien kalojen ja/tai niistä saatujen tuotteiden purkamista kalastusaluksesta toiseen joko merellä tai satamassa, niiden määrästä riippumatta ja siten, ettei satamavaltio ole kirjannut tuotteita aluksesta puretuiksi;

c) ”aluksesta purkamisella” laajasti vaeltavien kalojen ja/tai niistä saatujen tuotteiden purkamista kalastusaluksesta satamaan tai maihin niiden määrästä riippumatta;

d) ”rikkomuksella” kalastusaluksen oletettuja toimia tai laiminlyöntejä, jotka on mainittu tarkastuskertomuksessa ja joiden johdosta on syytä vakavasti epäillä aluksen rikkoneen tämän asetuksen tai jonkin muun sellaisen asetuksen säännöksiä, jolla alueellisen järjestön jotain 2 artiklassa tarkoitettua aluetta varten antama suositus saatetaan osaksi yhteisön lainsäädäntöä;

e) ”muun kuin sopimuspuolen aluksella” alusta, jonka on havaittu ja tunnistettu harjoittavan kalastustoimintaa jollakin 2 artiklassa tarkoitetulla alueella ja joka purjehtii sellaisen valtion lipun alla, joka ei ole asianomaisen alueellisen järjestön sopimuspuoli;

f) ”kansallisuudettomalla aluksella” alusta, jonka osalta on perusteltu syy epäillä sen olevan kansallisuudeton;

▼M1

g) ”lihottamisella” yksilöiden kasvattamista altaissa niiden painon tai rasvapitoisuuden lisäämiseksi niiden kaupan pitämistä varten;

h) ”altaaseen panemisella” luonnonvaraisten, mitä hyvänsä kokoa olevien yksilöiden asettamista suljettuihin rakenteisiin (altaisiin) lihottamista varten;

i) ”lihotuslaitoksella” yritystä, joka harjoittaa altaisiin pantujen luonnonvaraisten yksilöiden kasvatusta niiden lihottamiseksi;

j) ”kuljetusaluksella” alusta, joka ottaa vastaan luonnonvaraisia yksilöitä ja kuljettaa ne elävinä lihotuslaitoksiin.

▼BI LUKU

ALUEELLA 1 SOVELLETTAVAT VALVONTA- JA TARKASTUSTOIMENPITEET1 jakso

Valvontatoimenpiteet

4 artikla

Näytteenotto saaliista

1.  Näytteet on otettava saaliista yhteisön puitteista yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamista varten tarvittavien tietojen keruulle ja hallinnalle 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1543/2000 ( 11 ) ja Atlantin tonnikalojen ja niiden lähilajien tilastoja ja näytteenottoa koskevan käsikirjan (Field manual for statistics and sampling Atlantic tunas and tuna-like fishes) (3. painos, ICCAT, 1990) määräysten mukaisesti.

2.  Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

▼M1

4 a artikla

Tonnikalan lihotustoimiin osallistuvien alusten toiminta

1.  Kunkin sellaisen yhteisön kalastusaluksen päällikön, joka toteuttaa lihotettaviksi tarkoitettujen tonnikalojen siirtotoimia kuljetusalukselle, on kirjattava kalastuspäiväkirjaan seuraavat tiedot:

 siirrettyjen tonnikalojen määrä ja kappalemäärä,

 pyyntialue,

 tonnikalojen siirron päivämäärä ja sijainti,

 kuljetusaluksen nimi, lippuvaltio, rekisterinumero ja kansainvälinen radiokutsutunnus,

 siirretyt tonnikalamäärät vastaanottavan yhden tai useamman lihotuslaitoksen nimi.

2.  Kunkin sellaisen kuljetusaluksen päällikön, johon on siirretty tonnikalaa, on kirjattava:

a) kustakin kalastusaluksesta siirrettyjen tonnikalojen määrä ja kappalemäärä;

b) sen kalastusaluksen nimi, joka on pyytänyt a alakohdassa tarkoitetut määrät, sekä sen lippuvaltio, rekisterinumero ja kansainvälinen radiokutsutunnus;

c) tonnikalojen siirron päivämäärä ja sijainti;

d) siirretyt tonnikalamäärät vastaanottavan yhden tai useamman lihotuksesta vastaavan laitoksen nimi.

3.  Päälliköllä ei ole 2 kohdassa tarkoitettua velvollisuutta, jos kirjaaminen korvataan asetuksen (ETY) N:o 2847/93 11 artiklassa säädetyn jälleenlaivausilmoituksen jäljennöksellä tai asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa tarkoitetun T 2 M -asiakirjan jäljennöksellä, jossa ilmoitetaan tämän artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot.

4.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset kirjaavat kaikki niiden lipun alla purjehtivien alusten altaaseen panemat tonnikalamäärät. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden lipun alla purjehtivien alusten pyytämiä ja altaaseen panemia tonnikalamääriä koskevat tiedot 5 artiklan mukaisesti (tehtävä I sellaisena kuin ICCAT on sen määritellyt).

Jos on kysymys pyydettyjen ja lihotettaviksi tarkoitettujen tonnikalojen viennistä ja tuonnista, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle niiden tonnikalaa, miekkakalaa ja isosilmätonnikalaa koskevan yhteisön tilastointijärjestelmän perustamisesta 8 päivänähuhtikuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1984/2003 ( 12 ) tarkoitettujen tilastollisten asiakirjojen numerot ja päivämäärät, jotka ne ovat vahvistaneet, ja mainittava määränpääksi ilmoitettu kolmas maa.

▼M3 —————

▼M1

4 b artikla

Tonnikalan lihotuslaitosten toiminta

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat tonnikalan lihotuslaitokset toimittavat niiden toimivaltaisille viranomaisille 72 tunnin kuluessa kustakin kalastusaluksen tai kuljetusaluksen suorittamasta altaaseen panemisesta I a liitteessä tarkoitetun altaaseenpanoilmoituksen. Jäsenvaltioiden hyväksymät lihotuslaitokset ovat vastuussa tämän artiklan mukaiset tarvittavat tiedot sisältävän altaaseenpanoilmoituksen toimittamisesta.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitetut lihotuslaitokset toimittavat niille vuosittain viimeistään heinäkuun 1 päivänä lihotetun tonnikalan kaupan pitämistä koskevan ilmoituksen.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetun lihotetun tonnikalan kaupan pitämistä koskevan ilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

 laitoksen nimi,

 laitoksen osoite,

 laitoksen omistaja,

 edeltävän vuoden aikana kaupan pidetyt tonnikalamäärät (tonneina),

 kaupan pidettyjen tonnikalamäärien määränpää (ostajan nimi, maa, myyntipäivä),

 asetuksessa (EY) N:o 1984/2003 tarkoitettujen tilastollisten asiakirjojen numerot ja vahvistamispäivät, jos on kysymys viennistä ja tuonnista,

 kaupan pidettyjen määrien lihotuksen kesto (kuukausina) mahdollisuuksien mukaan,

 kaupan pidetyn kalan keskikoko.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella komissiolle sähköisessä muodossa viimeistään kunkin vuoden elokuun 1 päivänä:

 edellisen vuoden aikana altaaseen pannut tonnikalamäärät,

 edellisen vuoden aikana kaupan pidetyt tonnikalamäärät.

4 c artikla

Tonnikalan lihotuslaitosten rekisteri

1.  Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sähköisessä muodossa ennen 30 päivää huhtikuuta 2004 luettelo sen lainkäyttövaltaan kuuluvista lihotuslaitoksista, joille se antaa luvan toteuttaa yleissopimusalueella pyydetyn tonnikalan lihotustoimintaa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on oltava seuraavat tiedot:

 laitoksen nimi ja kansallinen rekisterinumero,

 laitoksen sijainti,

 laitoksen kapasiteetti (tonneina).

3.  Komissio toimittaa tiedot ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle ennen 31 päivää elokuuta 2004, jotta kyseiset lihotuslaitokset voidaan merkitä ICCATin pitämään rekisteriin ICCAT-yleissopimusalueella pyydetyn tonnikalan lihottamiseen luvan saaneista laitoksista.

4.  Komissiolle on ilmoitettava kaikki 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon tehtävät muutokset, jotta ne voidaan toimittaa ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle samaa menettelyä noudattaen vähintään 10 työpäivää ennen päivää, jona laitokset aloittavat tonnikalan lihottamistoiminnan ICCAT-yleissopimusalueella.

5.  Sellaiset jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvat lihotuslaitokset, joita ei ole merkitty 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, eivät saa harjoittaa ICCAT-yleissopimusalueella pyydetyn tonnikalan lihotustoimintaa.

▼B

5 artikla

Saalisilmoitukset

▼M1

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava sähköisessä muodossa vuosittaiset nimellissaalistiedot (tehtävä I sellaisena kuin ICCAT on sen määritellyt) liitteessä II mainituista lajeista komissiolle, joka puolestaan toimittaa ne ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä tieteellistä tutkimusta varten koko vuotta koskevat lopulliset arviot, tai jos niitä ei voida toimittaa, alustavat arviot.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava sähköisessä muodossa ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle vuosittain viimeistään heinäkuun 31 päivänä seuraavat tiedot (tehtävä II sellaisena kuin ICCAT on sen määritellyt) ja annettava komissiolle sähköinen pääsy näihin tietokantoihin:

▼B

a) tiedot edellisen vuoden saaliista ja pyyntiponnistuksesta ajallisesti ja alueellisesti eriteltyinä,

b) käytettävissä olevat tiedot liitteessä I lueteltuja kalalajeja pyytävien urheilukalastajien saaliista.

3.  Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

Haikalasaaliita koskevat tiedot

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava käytettävissä olevat haikalasaaliita ja niillä käytävää kauppaa koskevat tiedot ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle ja annettava komissiolle sähköinen pääsy näihin tietokantoihin.

▼M1

1a)  Jäsenvaltioiden on toimitettava tieteellistä tutkimusta varten sähköisessä muodossa ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle saalis- ja pyyntiponnistustiedot sellaisina kuin ICCAT on ne määritellyt, erityisesti arviot kuolleiden sillihaiden, makrillihaiden ja sinihaiden poisheitoista, ja annettava komissiolle sähköinen pääsy näihin tietokantoihin.

▼B

2.  Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

▼M1

6 a artikla

Valkomarliinin ja purjemarliinin saalistiedot

1.  Yhteisön kalastusalusten päälliköiden onkirjattava päivittäin kalastuspäiväkirjaan tiedot elävien ja kuolleiden valko- ja purjemarliinien palauttamisesta veteen alueittain, jotka ovat suuruudeltaan enintään 5 pituusastetta ja 5 leveysastetta, ja merkittävä purkamisilmoituksiin aluksesta purettujen valko- ja purjemarliinien määrä tai paino.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain viimeistään kesäkuun 30 päivänä tieteellistä tutkimusta varten sähköisessä muodossa koko edellistä vuotta koskevat lopulliset arviot tai, jos niitä ei voida toimittaa, alustavat arviot valko- ja purjemarliinin saaliista, myös veteen palauttamisesta, sekä aluksesta purkamisista.

▼B

7 artikla

Ilmoittamatta jätetyt saaliit

Kokonaispituudeltaan yli 24 metrisillä pitkäsiima-aluksilla pyydetyistä tonnikaloista ja isosilmätonnikaloista saatujen jäädytettyjen tuotteiden tuonnin osalta jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä kerättävä ja tutkittava mahdollisimman paljon tuontitietoja ja niihin liittyviä tietoja, joita ovat esimerkiksi alusten nimet, niiden rekisteröinti ja omistaja, pyydetyt kalalajit painoineen, kalastusalue sekä vientipaikka.

▼M2 —————

▼M1

8 a artikla

Rekisteri aluksista, joilla on lupa kalastaa yleissopimusalueella

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää kesäkuuta 2003 sähköisessä muodossa luettelo niiden lipun alla purjehtivista tai niiden alueella rekisteröidyistä kokonaispituudeltaan yli 24 metrin mittaisista aluksista, joille se antaa luvan kalastaa tonnikaloja ja niiden lähilajeja ICCAT-yleissopimusalueella myöntämällä niille erityiskalastusluvan.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on oltava seuraavat tiedot:

a) asetuksen (EY) N:o 2090/98 liitteessä I olevan määritelmän mukainen aluksen sisäinen numero;

b) tarvittaessa aiempi lippuvaltio tai aiemmat lippuvaltiot;

c) tarvittaessa aiemmat tiedot muista rekistereistä poistamisesta;

d) laivanvarustajien ja toimijoiden nimet ja osoitteet;

e) käytetty pyydys;

f) sallittu kalastus- ja/tai jälleenlaivausaika.

3.  Komissio toimittaa nämä tiedot ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle ennen 1 päivää heinäkuuta 2003, jotta asianomaiset yhteisön alukset tulisivat kirjatuiksi ICCATin pitämään rekisteriin kokonaispituudeltaan yli 24 metrin mittaisista aluksista, jotka saavat kalastaa ICCAT-yleissopimusalueella, jäljempänä ”ICCAT-rekisteri”.

4.  Komissiolle on ilmoitettava kaikki 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon tehtävät muutokset, jotta ne voidaan toimittaa ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle samaa menettelyä noudattaen vähintään 10 työpäivää ennen päivää, jona alukset aloittavat kalastustoiminnan yleissopimusalueella.

5.  Kokonaispituudeltaan yli 24 metrin mittaiset yhteisön kalastusalukset, joita ei ole kirjattu 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, eivät saa harjoittaa tonnikalojen ja niiden lähilajien kalastusta, aluksella pitämistä, jälleenlaivausta eikä purkamista ICCAT-yleissopimusalueella.

6.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen:

a) että ainoastaan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainitut niiden lipun alla purjehtivat alukset, joilla on lippujäsenvaltion myöntämä erityinen kalastuslupa aluksella, voivat luvassa vahvistetuin edellytyksin harjoittaa 1 artiklassa tarkoitettua kalastusta ICCAT-yleissopimusalueella;

b) että erityiskalastuslupaa ei myönnetä aluksille, jotka ovat harjoittaneet 19 b artiklassa tarkoitettua laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ICCAT-yleissopimusalueella, paitsi jos uudet laivanvarustajat ovat toimittaneet riittävät todisteet siitä, ettei aiemmalla varustajalla ja toimijalla ole enää näiden alusten suhteen oikeudellisia, taloudellisia tai todellisia etuja valvottavanaan eikä alus ole tämän valvonnassa, sekä että heidän aluksensa eivät osallistu laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen tai ole muutoin siihen yhteydessä;

c) mahdollisuuksien rajoissa ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen, että niiden lipun alla purjehtivien 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainittujen alusten varustajat ja toimijat eivät osallistu eivätkä ole yhteydessä ICCAT-rekisteriin kirjaamattomien kalastusalusten ICCAT-yleissopimusalueella harjoittamaan tonnikalojen kalastukseen;

d) mahdollisuuksien rajoissa ja kansallista lainsäädäntöä noudattaen, että niiden lipun alla purjehtivien 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainittujen alusten varustajilla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus.

7.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tonnikalojen ja niiden lähilajien ICCAT-yleissopimusalueella tapahtuvan kalastuksen, aluksella pitämisen, jälleenlaivaamisen ja purkamisen kieltämiseksi sellaisilta kokonaispituudeltaan yli 24 metrin mittaisilta aluksilta, joita ei ole kirjattu ICCAT-rekisteriin.

8.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle kaikki tiedot, joiden perusteella on syytä vakavasti epäillä, että kokonaispituudeltaan yli 24 metrin mittaiset alukset, joita ei ole kirjattu ICCAT-rekisteriin, harjoittavat tonnikalojen tai niiden lähilajien kalastusta ja/tai jälleenlaivausta ICCAT-yleissopimusalueella.

8 b artikla

Yhteisön kalastusalusten vuokraamista koskevat säännökset

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain ennen huhtikuun 30 päivää luettelo niiden lipun alla purjehtivista aluksista, jotka on vuokrattu ICCAT-yleissopimuksen sopimuspuolille kuluvaksi vuodeksi, ja niiden on aina ilmoitettava luetteloon tehdyistä muutoksista.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa onoltava seuraavat tiedot:

a) asetuksen (EY) N:o 2090/98 liitteessä I olevan määrittelyn mukainen kalastusaluksen sisäinen numero;

b) varustamoiden nimet ja osoitteet;

c) kalalajit, joita vuokraus koskee, ja vuokrasopimuksella myönnetty kiintiö;

d) vuokrasopimuksen kesto;

e) vuokraajan nimi;

f) lippujäsenvaltion vuokrasopimusta koskeva suostumus;

g) sen maan nimi, johon alus on vuokrattu.

3.  Vuokrasopimuksen tekopäivänä lippujäsenvaltion on toimitettava seuraavat tiedot ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle ja annettava ne komissiolle tiedoksi:

a) vuokrasopimusta koskeva suostumuksensa;

b) toimenpiteet, jotka se on toteuttanut varmistaakseen, että sen lipun alla purjehtivat vuokrauksen kohteena olevat alukset noudattavat ICCATin säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

4.  Kun vuokrasopimus päättyy, lippujäsenvaltion on toimitettava ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle tieto vuokrasopimuksen päättymispäivästä ja ilmoitettava se komissiolle.

5.  Lippujäsenvaltion, jonka alus on vuokrattu, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että:

a) vuokrattu alus ei saa vuokra-aikana kalastaa lippujäsenvaltiolle myönnettyä kiintiötä tai kalastusmahdollisuuksia käyttäen;

b) vuokrattu alus ei saa kalastaa useamman vuokrasopimuksen nojalla samaan aikaan;

c) vuokratun aluksen saaliit kirjataan erillään muiden saman lippujäsenvaltion alusten saaliista;

d) alus noudattaa ICCATin hyväksymiä säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

8 c artikla

Jälleenlaivaustoimet

Jonkin lippujäsenvaltion kokonaispituudeltaan yli 24 metrin mittaiset alukset, jotka kalastavat pitkälläsiimalla ja jotka on kirjattu 8 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ICCATin luetteloon, saavat osallistua jälleenlaivaustoimiin ICCAT-yleissopimusalueella ainoastaan saatuaan siihen lippujäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta ennakolta luvan.

▼B

9 artikla

Vuosikertomus

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava ennen kunkin vuoden ►M1  elokuun 15 päivää ◄ ICCATin hyväksymässä muodossa laadittu kansallinen kertomus, jossa ovat a) satelliittivalvontajärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat tiedot ja b) kunkin kalastustoimen osalta täytetty ”ICCATin ilmoitustaulukko”, johon liitetään muun ohessa ICCATin määrittelemien tiettyjen lajien vähimmäiskokoa koskevien toleranssimarginaalien ylityksiä koskevat huomautukset sekä toteutetut tai toteutettavat toimenpiteet. Jäsenvaltioiden on myös ilmoitettava, miten liitteessä I lueteltujen kalalajien urheilukalastusta säännellään, ja toimitettava tiedot kaikista edellisenä vuonna tapahtuneista alustensa jälleenlaivaustoimista.

2.  Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

▼M1

9 a artikla

Vuotuinen ilmoitus suurten pitkäsiima-alusten ICCATin hoitovaatimusten soveltamisesta

Niiden jäsenvaltioiden, joiden kokonaispituudeltaan yli 24 metrin mittaiset pitkäsiima-alukset saavat kalastaa yleissopimusalueella, on toimitettava komissiolle vuosittain ennen syyskuun 1 päivää ”Vuotuinen ilmoitus suurten pitkäsiima-alusten ICCATin hoitovaatimusten soveltamisesta” liitteessä IV olevan mallin mukaisesti.

▼B2 jakso

Satamissa suoritettavat tarkastusmenettelyt

10 artikla

Yleissäännökset

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä satamissaan tehtäviä tarkastuksia varten tarkastajia, jotka vastaavat liitteessä I lueteltujen lajien jälleenlaivauksen ja aluksesta purkamisen valvonnasta ja tarkastamisesta.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastukset tehdään ketään syrjimättä ja ICCATin satamissa tehtäviä tarkastuksia koskevan suunnitelman mukaisesti.

3.  Satamavaltio voi muun muassa tarkastaa kalastusaluksella olevat asiakirjat, pyydykset ja saaliin, kun alus on vapaaehtoisesti sen satamassa tai sen rannikon ulkopuolella sijaitsevassa ulkosatamassa.

11 artikla

Tarkastajat

1.  Jäsenvaltioiden on annettava kullekin ICCAT-tarkastajalle erityinen henkilöllisyystodistus, joka tarkastajien on pidettävä aina mukanaan ja esitettävä ennen tarkastuksen aloittamista. Henkilöllisyyskortin malli määritellään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jäsenvaltioiden on toimitettava luettelo tarkastajistaan komissiolle, joka lähettää sen ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

2.  Jäsenvaltioiden on valvottava, että ICCAT-tarkastajat suorittavat tehtävänsä satamissa tehtäviä tarkastuksia koskevan ICCATin suunnitelman sääntöjen mukaisesti. Tarkastajat ovat toimivaltaisen viranomaisensa toiminnallisen valvonnan alaisia ja vastuussa toimistaan sille.

12 artikla

Tarkastusmenettelyt

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ICCAT-tarkastajat:

 tekevät tarkastuksensa siten, että aluksen toiminnoille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä ja että kalojen laatu ei heikkene,

 laativat tarkastuskertomuksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annettujen sääntöjen mukaisesti ja toimittavat sen viranomaiselleen.

2.  Tarkastajilla on oikeus tutkia kaikki kalastusaluksen alueet, kannet ja sisätilat, saaliit (riippumatta siitä, onko niitä jalostettu), moottorit, laitteet ja kaikki asiakirjat, jotka voidaan katsoa tarpeellisiksi ICCATin vahvistamien säilyttämistoimenpiteiden noudattamisen tarkastamista varten, mukaan lukien kalastuspäiväkirja ja lastausluettelot silloin, kun on kyse emoaluksesta tai kuljetusaluksesta.

3.  Tarkastajien on allekirjoitettava kertomuksensa aluksen päällikön läsnäollessa, ja päälliköllä on oikeus lisätä tai vaatia lisättäväksi kertomukseen kaikki asiaankuuluvina pitämänsä tiedot ja allekirjoittaa se. Tarkastajan on merkittävä kalastuspäiväkirjaan, että tarkastus on tehty.

13 artikla

Aluksen päällikön velvollisuudet tarkastuksen aikana

Yhteisön alusten päälliköiden on:

a) suostuttava valtuutetun tarkastajan tekemään tarkastukseen sekä kotimaan että ulkomaan satamissa, eivätkä he saa uhkailla eikä häiritä tarkastajia työssään ja heidän on varmistettava tarkastajien turvallisuus;

b) tehtävä yhteistyötä tässä asetuksessa määrättyjä menettelyjä noudattaen tehdyssä alusten tarkastuksessa ja annettava apua tätä varten;

c) annettava tarkastajalle mahdollisuus tutkia kalastusaluksen alueet, kannet ja sisätilat, saaliit (riippumatta siitä, onko niitä jalostettu), moottorit, laitteet ja kaikki asiakirjat, myös kalastuspäiväkirjat ja lastausluettelot.

14 artikla

Menettely rikkomustapauksessa

1.  Jos ICCAT-tarkastajalla on perusteltua aihetta uskoa, että kalastusalus on toiminut ICCATin hyväksymien säilyttämistoimenpiteiden vastaisesti, tarkastajan on:

a) merkittävä rikkomus tarkastuskertomukseen;

b) toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet rikkomusta koskevien todisteiden säilyttämiseksi;

c) toimitettava tarkastuskertomus viipymättä viranomaiselleen.

2.  Tarkastuksen tekevän jäsenvaltion on viipymättä toimitettavaalkuperäinen tarkastuskertomus komissiolle, joka toimittaa sen välittömästi tarkastetun aluksen lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja antaa siitä jäljennöksen ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

15 artikla

Rikkomusten seuranta

1.  Jos jäsenvaltio saa toiselta ICCAT-sopimuspuolelta tai toiselta jäsenvaltiolta ilmoituksen, jonka mukaan sen lipun alla purjehtiva alus on rikkonut sääntöjä, sen on toteutettava viipymättä toimenpiteet kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti todisteiden hankkimiseksi ja niiden tutkimiseksi, tehtävä tarvittavat tutkimukset sekä tarkastettava mahdollisuuksien mukaan kyseinen alus.

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, jolla on valtuudet ottaa vastaan rikkomuksia koskevat todisteet, ja ilmoitettava tämän viranomaisen nimi, osoite ja muut yhteystiedot komissiolle.

3.  Lippujäsenvaltion on ilmoitettava kyseiseen alukseen kohdistetut rangaistusseuraamukset ja toimenpiteet komissiolle, joka puolestaan ilmoittaa asiasta ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

16 artikla

Tarkastuskertomusten käsittely

1.  Kunkin jäsenvaltion on suhtauduttava muiden jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten ICCAT-tarkastajien laatimiin tarkastuskertomuksiin samalla tavalla kuin omien tarkastajiensa laatimiin kertomuksiin.

2.  Kunkin jäsenvaltion on tehtävä yhteistyötä asianomaisten sopimuspuolten kanssa helpottamalla kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti asiassa vireille pantua oikeudenkäynti- tai muita menettelyjä, jotka johtuvat ICCAT-tarkastajan satamissa tehtäviä tarkastuksia koskevan ICCATin suunnitelman nojalla tekemästä kertomuksesta.3 jakso

Kansallisuudettomat ja muut kuin sopimuspuolten alukset

17 artikla

Jälleenlaivaus

1.  Yhteisön kalastusalukset eivät saa vastaanottaa liitteessä I lueteltujen lajien jälleenlaivauksia sellaisista kansallisuudettomista aluksista tai sellaisten muiden kuin sopimuspuolten lipun alla purjehtivista aluksista, joilla ei ole yhteistyössä olevan osapuolen, yrityksen tai kalastusyrityksen asemaa.

2.  Komissio julkaisee ICCATin laatiman luettelon yhteistyössä olevista osapuolista, yrityksistä tai kalastusyrityksistä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (C-sarja).

3.  Jäsenvaltioiden on ennen kunkin vuoden syyskuun 15 päivää toimitettava komissiolle tiedot liitteessä I lueteltuja kalalajeja koskevista jälleenlaivaustoimista, jotka on toteutettu edellisenä vuonna niiden lipun alla purjehtivien alusten ja sellaisen muun kuin sopimuspuolen, jolla on yhteistyössä olevan osapuolen, yrityksen tai kalastusyrityksen asema, lipun alla purjehtivien alusten välillä. Komissio toimittaa nämä tiedot ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

18 artikla

Kalastustoimia koskevat valvontatoimenpiteet

1.  Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka on pysäyttänyt ja/tai tarkastanut kansallisuudettoman aluksen, on ilmoitettava viipymättä komissiolle tarkastuksen tuloksista sekä kansainvälisen oikeuden mukaisesti toteuttamistaan toimenpiteistään. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä ICCATin toimeenpanevalle sihteeristölle.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat jokaisen kansallisuudettoman tai muun kuin sopimuspuolen aluksen, joka saapuu asetuksen (ETY) N:o 2847/93 28 e artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun nimettyyn satamaan. Saaliiden purkaminen ja jälleenlaivaus tällaisesta aluksesta on kiellettyä siihen asti, kun tarkastus saadaan päätökseen.

3.  Jos tarkastuksessa todetaan, että aluksella on jonkin voimassa olevan ICCATin suosituksen soveltamisalaan kuuluvia lajeja, jäsenvaltion on kiellettävä saaliin purkaminen ja jälleenlaivaus.

4.  Edellä 3 kohdassa mainittua kieltoa ei kuitenkaan saa antaa, jos tarkastetun aluksen päällikkö tai hänen edustajansa osoittaa toimivaltaista viranomaista tyydyttävällä tavalla, että:

a) aluksella olevat saaliit on pyydetty alueen ulkopuolella; tai

b) aluksella olevat saaliit on pyydetty voimassa olevien säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti.

19 artikla

Jäsenvaltioiden kansalaiset

Kunkin jäsenvaltion on pyrittävä kansallisen lainsäädäntönsä sallimalla tavalla estämään kansalaisiaan osallistumasta sellaisiin muiden kuin sopimuspuolten toteuttamiin toimiin, joissa ei noudateta ICCATin säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

▼M2 —————

▼M1II luku

ALUEELLA 2 SOVELLETTAVAT VALVONTA- JA TARKASTUSTOIMENPITEET1 jakso

Valvontatoimenpiteet

20 artikla

Yleiset periaatteet

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sen lipun alla purjehtivat alukset noudattavat alueella sovellettavia toimenpiteitä.

20 a artikla

Rekisteri aluksista, joilla on lupa kalastaa IOTC:n alueella

Edellä 8 a artiklaa sovelletaan tarvittavin muutoksin.

20 b artikla

Jälleenlaivaustoimet

Asetuksen 8 c artiklan säännöksiä sovelletaan tarvittavin muutoksin.

20 c artikla

Pyydysten merkitseminen

1.  Yhteisön alusten, joilla on lupa kalastaa alueella, käyttämät pyydykset on merkittävä seuraavasti: verkoissa, siimoissa ja muissa meressä olevissa pyydyksissä on oltava päivällä lippu- tai tutkaheijastinpoijuja ja öisin valopoijuja, joiden avulla pyydysten sijainti ja suuruus voidaan arvioida.

2.  Merkkipoijut ja muut niiden kaltaiset kelluvat välineet, joiden tarkoituksena on ilmaista kiinteiden pyydysten sijainti, on merkittävä selkeästi kaikkina aikoina sen aluksen kirjaimin ja/tai numeroin, jolle pyydykset kuuluvat.

3.  Kalojen yhteenkokoamiseen käytettävien välineiden on oltava selkeästi ja pysyvästi merkittyjä sen aluksen kirjaimin ja/tai numeroin, jolle pyydykset kuuluvat.

20 d artikla

Tilastotietojen ilmoittaminen tieteellisiä tarkoituksia varten

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava IOTC:n sihteeristölle sähköisesti liitteessä V tarkoitettujen, tilastotietojen luovuttamista koskevien menettelyjen mukaisesti ja siten, että komissiolla on sähköinen pääsy näihin tietoihin, tilastotiedot seuraavista seikoista:

a) edellä 1 artiklassa tarkoitettujen lajien saaliit ja pyyntiponnistus edellisenä vuonna;

b) edellä 1 artiklassa tarkoitettujen lajien koot edellisenä vuonna;

c) tonnikalojen pyynti kelluvien esineiden avulla, myös kalojen yhteenkokoamisessa käytetyt välineet.

2.  Jäsenvaltioiden on luotava 1 kohdassa säädetyt tilastotiedot sisältävä tietokanta, johon komissiolla on sähköinen pääsy.2 jakso

Satamissa suoritettavat tarkastusmenettelyt

20 e artikla

Edellä 10, 12, 13, 14 ja 15 artiklaa sovelletaan tarvittavin muutoksin.3 jakso

Valtiottomiin ja muiden kuin sopimuspuolten aluksiin sovellettavat erityistoimenpiteet

▼M2 —————

▼M1

21 a artikla

Kalastuksen valvonta

Edellä 18 artiklaa sovelletaan tarvittavin muutoksin.

▼M2 —————

▼BIII LUKU

ALUEELLA 3 SOVELLETTAVAT VALVONTA- JA TARKASTUSTOIMENPITEET

22 artikla

Yleissäännös

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta sen lipun alla purjehtivat alukset noudattavat osaksi yhteisön lainsäädäntöä saatettuja IATTC:n toimenpiteitä sekä kansainvälistä delfiinien suojeluohjelmaa koskevan sopimuksen soveltuvia määräyksiä.IV LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Edellä 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 6 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 24 artiklan 2 kohdassa säädettyä hallintomenettelyä noudattaen.

24 artikla

1.  Komissiota avustaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 17 artiklalla perustettu komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

25 artikla

1.  Kumotaan asetus (EY) N:o 1351/1999.

2.  Kumotaan asetuksen (EY) N:o 2742/1999 22 artiklan 1 kohta.

3.  Viittauksia kumottuun asetukseen (EY) N:o 1351/1999 pidetään viittauksina tähän asetukseen ja ne luetaan liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

26 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

TÄSSÄ ASETUKSESSA TARKOITETTUJEN LAJIEN LUETTELO

 Valkotonnikala: Thunnus alalunga

 Tonnikala: Thunnus thynnus

 Isosilmätonnikala: Thunnus obesus

 Boniitti: Katsuwonus pelamis

 Sarda: Sarda sarda

 Keltaevätonnikala: Thunnus albacares

 Mustaevätonnikala: Thunnus atlanticus

 Tunniinat: Euthynnus spp.

 Eteläntonnikala: Thunnus maccoyii

 Auksidit: Auxis spp.

 Merilahnat: Bramidae

 Marliinit: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

 Purjekalat: Istiophorus spp.

 Miekkakala: Xiphias gladius

 Makrillihauet: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

 Dolfiini; pikkudolfiini: Coryphaena hippurus; Coryphaena equiselis

 Hait: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

 Valaat (valaat ja pyöriäiset): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.

▼M1
LIITE I a

image

▼B
LIITE IILUETTELO ICCAT:LLE ILMOITETTAVISTA LAJEISTA

Latinalainen / tieteellinen nimi

Suomenkielinen nimi

Thunnus thynnus

Tonnikala

Thunnus maccoyii

Eteläntonnikala

Thunnus albacares

Keltaevätonnikala

Thunnus alalunga

Valkotonnikala

Thunnus obesus

Isosilmätonnikala

Thunnus atlanticus

Mustaevätonnikala

Euthynnus alletteratus

Tunniina

Katsuwonus pelamis

Boniitti

Sarda sarda

Sarda

Auxis thazard

Auksidi

Orcynopsis unicolor

Juovaton sarda

Acanthocybium solandri

Raitamakrilli

Scomberomorus maculatus

Pilkkumakrilli

Scomberomorus cavalla

Kuningasmakrilli

Istiophorus albicans

Atlantinpurjekala

Makaira indica

Mustamarliini

Makaira nigricans

Purjemarliini

Tetrapturus albidus

Valkomarliini

Xiphias gladius

Miekkakala

Tetrapturus pfluegeri

Pitkäkuonomarliini

Scomberomorus tritor

Kuningasmakrilli

Scomberomorus regalis

Keromakrilli

Auxis rochei

Auksidi

Scomberomorus brasiliensis

Kuningasmakrilli
LIITE IIIVASTAAVUUSTAULUKKO

Asetus (EY) N:o 1351/1999

Tämä asetus

1, 2 ja 3 artikla

8 artikla

4 artikla

18 artikla

5 artikla

17 artikla

▼M1
LIITE IV

image
LIITE V

Saalis- ja pyyntiponnistustiedot

Pintakalastus: saalistiedot nimellispainona ja pyyntiponnistustiedot kalastuspäivinä (kurenuotta, vapapyydykset, troolit ja ajoverkot) on toimitettava IOTC:lle vähintään 1°:n tarkkuudella mitatuilla tilastoruuduilla kerran kuukaudessa. Kurenuottakalastusta koskevat tiedot on esitettävä kalaparvityypin mukaisesti. Tiedot on mieluiten muunnettava pyydyskohtaisiksi kansallisiksi kuukausisaaliiksi. IOTC:lle on toimitettava säännöllisesti kalastuspäiväkirjojen tietoja vastaavat muuntokertoimet.

Pitkäsiimakalastus: pitkäsiimakalastuksen saalis- ja pyyntiponnistustiedot on toimitettava IOTC:lle lukumääränä ja painona 5°:n tarkkuudella mitatuilla tilastoruuduilla kuukausittain ja pyyntiponnistus on ilmoitettava koukkujen lukumääränä. Tiedot on mieluiten muunnettava maan kuukausittaisiksi kokonaissaaliiksi. IOTC:lle on toimitettava säännöllisesti kalastuspäiväkirjojen tietoja vastaavat muuntokertoimet.

Pienimuotoinen kalastus, puoliteollinen kalastus ja urheilukalastus: saalis-, pyyntiponnistus- ja kokotiedot on myös toimitettava IOTC:lle kuukausittain näiden tietojen keruun ja käsittelyn suhteen sopivimpien maantieteellisten sijaintien perusteella.

Kalojen kokoa koskevat tiedot

Koska kokoa koskevat tiedot ovat avainasemassa arvioitaessa useimpien tonnikalalajien kantoja, nämä tiedot ja erityisesti tiedot siitä, kuinka paljon kaloja on kaiken kaikkiaan mitattu, on toimitettava säännöllisesti 5°:n tarkkuudella mitatuilla tilastoruuduilla kuukausittain sekä pyydysten ja hyödyntämistavan mukaan (esimerkiksi kurenuottaa käyttävien alusten osalta kalastaminen keinotekoisilla hylyillä tai vapaiden parvien kalastaminen). Tämä koskee kaikkia kalastustapoja ja kaikkia lajeja, jotka ovat IOTC:n kannalta merkityksellisiä. Kalojen kokoa koskevat otantaohjelmat on mieluiten toteutettava tiukan järjestelmällisen ja hyvin kuvatun satunnaisotantasuunnitelman mukaisesti. Tämä on välttämätöntä vääristymättömien tietojen saamiseksi pyydettyjen kalojen koosta. Otoksen vaadittu tarkka koko saattaa vaihdella lajin mukaan (eri parametrien perusteella), mutta tiedonkeruuta ja tilastoja käsittelevän pysyvän työryhmän tehtävänä on määritellä tarkasti otoksen suuruus. IOTC:lle olisi pystyttävä toimittamaan yksityiskohtaisemmat tiedot, esimerkiksi kalojen otoskohtainen koko, jos työryhmä katsoo sen tarpeelliseksi. Tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Tonnikalojen pyynti kelluvien esineiden avulla, myös kalojen yhteenkokoamisessa käytetyt välineet

Jotta IOTC pystyisi paremmin ymmärtämään sen toimivalta-alueella kalastusta harjoittavien laivueiden pyyntiponnistuksen rakenteellista kehitystä, lisätietojen saaminen on välttämätöntä. Koska apualukset ja kalojen kokoamisessa käytetyt välineet kuuluvat erottamattomana osana kurenuottakalastukseen, IOTC:lle on toimitettava säännöllisestiseuraavat tiedot:

Apualusten määrä ja näiden alusten ominaisuudet: i) asianomaisten maiden lipun alla kalastavat alukset, ii) näiden maiden lipun alla kalastusta harjoittavia nuottaa käyttäviä aluksia avustavat alukset, tai iii) alukset, jotka saavat harjoittaa kalastusta asianomaisten maiden yksinomaisella talousalueella ja jotka ovat toimineet IOTC:n toimivalta-alueella.

Apualusten toiminnan taso: myös merellä vietetyt päivät 1°:n tarkkuudella mitatuilla tilastoruuduilla kuukaudessa.

Lisäksi sopimuspuolten ja yhteistyössä toimivien muiden osapuolten on tehtävä parhaansa toimittaakseen tiedot kalojen yhteenkokoamisessa käytettyjen välineiden kokonaismäärästä ja näiden välineiden tyypistä: välineet, joita laivue on käyttänyt, 5°:n tarkkuudella mitatuilla tilastoruuduilla kuukaudessa.

Täsmällisyys tietojen toimittamisessa IOTC:lle

Jotta kantoja voidaan seurata ja tietoja analysoida, IOTC:n on ehdottomasti saatava tiedot ajoissa. Tämän vuoksi suositellaan seuraavien yleisten sääntöjen pakollista soveltamista:

Pinta-alusten ja rannikolla toimivien alusten (myös apualusten) on toimitettava tiedot mahdollisimman varhain, mutta vuosittain viimeistään ennen 30 päivää kesäkuuta edellisen vuoden osalta.

Avomerellä kalastavien pitkäsiima-alusten on toimitettava alustavat tiedot mahdollisimman varhain, mutta vuosittain viimeistään ennen 30 päivää kesäkuuta edellisen vuoden osalta. Niiden on toimitettava harjoittamaansa kalastusta koskevat lopulliset arviot vuosittain ennen 30 päivää joulukuuta edellisen vuoden osalta.

Tietojen toimittamisen nykyisiä määräaikoja saatetaan tiukentaa myöhemmin, sillä tiedonsiirtokeinot ja tietojenkäsittelyjärjestelmät nopeutuvat koko ajan ja tietojen siirtoon kuluu näin ollen vähemmän aikaa.( 1 ) EYVL C 62 E, 27.2.2001, s. 79.

( 2 ) Lausunto annettu 28. helmikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 3 ) EYVL L 162, 18.6.1986, s. 34.

( 4 ) EYVL L 162, 26.6.1999, s. 6.

( 5 ) EYVL L 341, 31.12.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2765/2000 (EYVL L 321, 19.12.2000, s. 5).

( 6 ) EYVL L 236, 5.10.1995, s. 24.

( 7 ) EYVL L 132, 27.5.1999, s. 1.

( 8 ) EYVL L 147, 12.6.1999, s. 23.

( 9 ) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2846/98 (EYVL L 358, 31.12.1998, s. 5).

( 10 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 11 ) EYVL L 176, 15.7.2000, s. 1.

( 12 ) EUVL L 295, 13.11.2003, s. 1.