2001R1619 — FI — 09.02.2004 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1619/2001,

annettu 6 päivänä elokuuta 2001,

omenoiden ja päärynöiden kaupan pitämisen vaatimuksista ja asetuksen (ETY) N:o 920/89 muuttamisesta

(EYV L 215, 9.8.2001, p.3)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission asetus (EY) N:o 85/2004, annettu 15 päivänä tammikuuta 2004,

L 13

3

20.1.2004