2001D0470 — FI — 01.01.2011 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

JNEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä toukokuuta 2001,

siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta

(2001/470/EY)

(EYV L 174, 27.6.2001, p.25)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 568/2009/EY, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2009,

  L 168

35

30.6.2009
▼B

JNEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä toukokuuta 2001,

siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta

(2001/470/EY)EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 61 artiklan c ja d alakohdan, 66 artiklan ja 67 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 2 ),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 3 ),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen pitää yllä ja kehittää unionia vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus.

(2)

Tällaisen alueen asteittainen toteuttaminen ja sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttävät, että jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden alalla parannetaan, yksinkertaistetaan ja nopeutetaan.

(3)

Neuvoston ja komission 3 päivänä joulukuuta 1998 ja Eurooppa-neuvoston 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymässä toimintasuunnitelmassa parhaista tavoista panna täytäntöön Amsterdamin sopimuksen määräykset vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisesta ( 4 ) todetaan, että yksityisoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön vahvistaminen on perustavanlaatuinen vaihe luotaessa Euroopan oikeusaluetta, joka tarjoaa todellisia etuja jokaiselle unionin kansalaiselle.

(4)

Mainitun toimintasuunnitelman 40 kohdassa tarkoitettuihin toimiin kuuluu sen tarkastelu, onko mahdollista soveltaa rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston periaatetta siviilioikeudellisiin menettelyihin.

(5)

Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 pidetyn ylimääräisen Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmissä suositetaan helppokäyttöisen tietojärjestelmän perustamista, jonka ylläpitämisestä ja päivittämisestä huolehtii toimivaltaisten kansallisten viranomaisten verkosto.

(6)

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön parantamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi on tarpeen perustaa yhteisön tasolla toimiva yhteistyöverkosto eli siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto.

(7)

Kyseinen aihe kuuluu perustamissopimuksen 65 ja 66 artiklan soveltamisalaan, ja siihen liittyvät toimenpiteet on hyväksyttävä 67 artiklan mukaisesti.

(8)

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että sen perustamista koskevat säännöt annetaan velvoittavassa yhteisön säädöksessä.

(9)

Koska tämän päätöksen tavoitteita, jotka ovat jäsenvaltioiden tehokkaan oikeudellisen yhteistyön parantaminen ja rajat ylittävissä riita-asioissa osallisina olevien henkilöiden oikeussuojan tehostaminen, ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan niiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi hyväksyä toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(10)

Tällä päätöksellä perustettavan siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa sekä voimassa olevien välineiden soveltamisalaan kuuluvilla että tällä hetkellä niiden soveltamisalan ulkopuolelle jäävillä aloilla.

(11)

Siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä ja kansainvälisissä sopimuksissa on jo tiettyjen erityisalojen yhteistyöjärjestelyjä koskevia määräyksiä. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tarkoituksena ei ole korvata näitä järjestelyjä, vaan niitä on noudatettava verkoston toiminnassa täysimääräisesti. Siten tämän päätöksen soveltaminen ei rajoita siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten eikä kansainvälisten sopimusten soveltamista.

(12)

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto olisi perustettava vaiheittain komission ja jäsenvaltioiden mahdollisimman läheisessä yhteistyössä. Sen olisi voitava hyödyntää uusinta viestintä- ja tietotekniikkaa.

(13)

Saavuttaakseen päämääränsä siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tukena on oltava jäsenvaltioiden nimeämien yhteysviranomaisten toiminta, ja on varmistettava, että jäsenvaltioiden viranomaiset, joilla on erityisiä siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen yhteistyöhön kuuluvia velvollisuuksia, osallistuvat verkoston toimintaan. Viranomaisten välinen yhteydenpito ja säännöllisin väliajoin järjestettävät kokoukset ovat välttämättömiä verkoston toiminnan kannalta.

(14)

Vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen toteuttamiseen tähtäävistä toimista on oltava todellista hyötyä henkilöille, jotka ovat rajat ylittävän riita-asian osapuolina. Sen vuoksi on tarpeellista, että siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto pyrkii edistämään oikeussuojan saatavuutta. Tätä varten verkoston olisi vaiheittain otettava käyttöön yhteysviranomaisten toimittamiin ja päivittämiin tietoihin perustuva tietojärjestelmä, joka on sekä yleisön että asiantuntijoiden käytössä.

(15)

Tämä päätös ei estä jakamasta siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston sisällä tai yleisölle muitakin kuin päätöksessä mainittuja tietoja. Sen III osaston luetteloa ei siis ole pidettävä tyhjentävänä.

(16)

Tietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ( 5 ) sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla 15 päivänä joulukuuta 1997 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 97/66/EY ( 6 ).

(17)

Sen varmistamiseksi, että siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on tulevaisuudessakin tehokas väline, että siinä sovelletaan oikeudellisen yhteistyön ja sisäisen toiminnan parhaita käytäntöjä ja että se vastaa yleisön odotuksiin, olisi säädettävä säännöllisestä arvioinnista ja menettelyistä tarvittavien muutosehdotusten tekemiseksi.

(18)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen liitteenä olevan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti nämä valtiot ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(19)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, joten tämä päätös ei ole Tanskaa sitova eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:I OSASTO

SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALAN EUROOPAN OIKEUDELLISEEN VERKOSTOON SOVELLETTAVAT PERIAATTEET

1 artikla

Perustaminen

1.  Perustetaan jäsenvaltioiden välinen siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto, jäljempänä ”verkosto”.

2.  Tässä päätöksessä ”jäsenvaltiolla” tarkoitetaan kaikkia jäsenvaltioita Tanskaa lukuun ottamatta.

2 artikla

Kokoonpano

1.  Verkosto käsittää:

a) jäsenvaltioiden 2 kohdan mukaisesti nimeämät yhteysviranomaiset;

b) keskuselimet ja keskusviranomaiset, joista säädetään tai määrätään sellaisissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, tai siviili- ja kauppaoikeutta koskevan oikeudellisen yhteistyön alan kansallisessa lainsäädännössä;

▼M1

c) 22 päivältä huhtikuuta 1996 olevassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tähtäävää yhteistyöjärjestelmää koskevassa yhteisessä toiminnassa 96/277/YOS ( 7 ) tarkoitetut yhteystuomarit, silloin kun heillä on siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen yhteistyöhön kuuluvia velvollisuuksia;

▼B

d) muut asiaan kuuluvat oikeus- ja hallintoviranomaiset, joilla on siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudelliseen yhteistyöhön kuuluvia velvollisuuksia ja joiden kuulumista verkostoon asianomainen jäsenvaltio pitää hyödyllisenä;

▼M1

e) ammattialajärjestöt, jotka edustavat jäsenvaltioissa kansallisella tasolla oikeusalan ammattilaisia, jotka suoraan osallistuvat siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten soveltamiseen.

▼B

2.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteysviranomainen. Kukin jäsenvaltio voi kuitenkin nimetä rajoitetun määrän muita yhteysviranomaisia, jos se pitää tätä tarpeellisena erillisten kansallisten oikeusjärjestelmien, sisäisen toimivallanjaon tai yhteysviranomaisille asetettavien tehtävien perusteella taikka saattaakseen sellaiset lainkäyttöelimet, jotka usein käsittelevät rajat ylittäviä riita-asioita, suoraan yhteyteen yhteysviranomaisten toiminnan kanssa.

Jos jäsenvaltio nimeää useita yhteysviranomaisia, sen on varmistettava, että niiden välinen yhteensovittaminen järjestetään asianmukaisella tavalla.

▼M1

Jos tämän kohdan nojalla nimetty yhteysviranomainen ei ole tuomari, asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava tehokkaat yhteydet kansallisiin tuomareihin. Tämän helpottamiseksi jäsenvaltio voi nimetä tätä toimintaa tukevan tuomarin. Tämän tuomarin on oltava verkoston jäsen.

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteysviranomaisten toimintaedellytysten riittävyys ja asianmukaisuus henkilöstön, resurssien ja nykyaikaisten viestintävälineiden osalta, jotta ne voivat asianmukaisesti täyttää tehtävänsä yhteysviranomaisena.

▼B

3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainitut viranomaiset.

4.  Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa mainitut viranomaiset.

▼M1

4 a.  Jäsenvaltioiden on määritettävä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut ammattialajärjestöt. Tätä varten niiden on saatava asianomaisten ammattialajärjestöjen suostumus verkostoon osallistumiseen.

Jos jäsenvaltiossa on useampi kuin yksi järjestö, joka edustaa tiettyjä lakimiesammatin harjoittajia, jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että kyseiset lakimiesammatin harjoittajat saavat verkostoon asianmukaisen edustuksen.

▼M1

5.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 20 artiklan mukaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten nimet ja täydelliset yhteystiedot, joihin liitetään tiedot

▼B

a) niiden käytössä olevista viestintäkeinoista;

b) niiden kielitaidosta; ja

▼M1

c) tarvittaessa niiden erityisistä tehtävistä verkostossa, ja jos yhteysviranomaisia on enemmän kuin yksi, niiden erityisistä vastuualueista.

▼B

3 artikla

Verkoston tehtävät ja toiminta

1.  Verkoston tehtävänä on:

a) jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön helpottaminen siviili- ja kauppaoikeuden alalla, mihin kuuluu verkoston jäsenille tarkoitetun tietojärjestelmän luominen, vaiheittainen käyttöön ottaminen ja päivittäminen;

▼M1

b) oikeussuojan tehokkaan saatavuuden helpottaminen antamalla tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta.

▼B

2.  Jollei muista siviili- ja kauppaoikeuden alan yhteistyötä koskevista yhteisön säädöksistä tai kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu, verkoston on kehitettävä toimintaansa erityisesti seuraavat tavoitteet huomioon ottaen:

a) rajat ylittävien menettelyjen sujuva eteneminen ja jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen käsittelyn helpottaminen, erityisesti kysymyksissä, joissa ei ole käytettävissä yhteisön säädöstä tai kansainvälistä sopimusta;

▼M1

b) yhteisön säädösten taikka kahden tai useamman jäsenvaltion välillä voimassa olevien yleissopimusten tehokas käytännön soveltaminen.

Erityisesti silloin, kun on sovellettava toisen jäsenvaltion lakia, asiaa käsittelevät tuomioistuimet tai viranomaiset voivat hankkia verkoston avulla tietoja kyseisen lain sisällöstä;

c) sellaisen yleisölle tarkoitetun tietojärjestelmän perustaminen, joka koskee siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä Euroopan unionissa, asiaa koskevia yhteisön säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia sekä jäsenvaltioiden omaa lainsäädäntöä, ja sen ylläpitäminen ja edistäminen, erityisesti oikeussuojan saatavuutta koskevien tietojen osalta.

Pääasiallinen tiedonlähde on verkoston internetsivusto, joka sisältää ajantasaista tietoa kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä.

▼B

4 artikla

Verkoston toimintatapa

Verkoston on täytettävä tehtävänsä erityisesti seuraavilla tavoilla:

1) sen on helpotettava 2 artiklan 1 kohdassa mainittujen jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä asianmukaisia yhteyksiä 3 artiklassa säädettyjen tehtävien täyttämiseksi;

2) sen on järjestettävä yhteysviranomaisten ja verkoston jäsenten säännöllisiä kokouksia II osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

3) sen on koottava ja pidettävä ajan tasalla III osastossa tarkoitetut siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä sekä jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä koskevat tiedot mainitussa osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

Yhteysviranomaiset

1.  Yhteysviranomaisten on oltava 2 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen viranomaisten käytettävissä 3 artiklassa tarkoitettujen tehtävien täyttämiseksi.

Yhteysviranomaisten on oltava samassa tarkoituksessa myös niiden oman jäsenvaltion oikeusviranomaisten käytettävissä kunkin jäsenvaltion määrittelemien sääntöjen mukaisesti.

▼M1

2.  Yhteysviranomaisten tehtävänä on erityisesti:

a) varmistaa, että paikalliset oikeusviranomaiset saavat yleistä tietoa siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevista yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista. Erityisesti niiden on varmistettava verkoston ja sen internetsivuston tunnettuuden lisääntyminen paikallisten oikeusviranomaisten keskuudessa;

b) toimittaa 3 artiklan mukaisen jäsenvaltioiden oikeudellisen yhteistyön toimivuuden kannalta tarpeelliset tiedot muille yhteysviranomaisille, 2 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa mainituille viranomaisille ja oman jäsenvaltionsa paikallisille oikeusviranomaisille, jotta ne voivat laatia toteuttamiskelpoisen oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön ja luoda tarkoitukseen parhaiten soveltuvat suorat yhteydet;

c) toimittaa tiedot, joiden avulla on helpompaa soveltaa toisen jäsenvaltion lakia, jota on sovellettava yhteisön säädöksen tai kansainvälisen sopimuksen nojalla. Tätä varten yhteysviranomainen, jolle tällainen pyyntö on esitetty, voi pyytää apua muilta 2 artiklassa mainituilta jäsenvaltionsa viranomaisilta pyydettyjen tietojen toimittamiseksi. Vastauksessa esitetyt tiedot eivät sido yhteysviranomaisia tai kyseisiä muita viranomaisia eivätkä pyynnön esittänyttä viranomaista;

d) etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita ilmenee oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen yhteydessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan soveltamista;

e) helpottaa oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen käsittelyn yhteensovittamista asianomaisessa jäsenvaltiossa erityisesti silloin, kun tämän jäsenvaltion oikeusviranomaiset esittävät useita pyyntöjä, jotka on täytettävä toisessa jäsenvaltiossa;

f) osallistua yleisluonteisten tietojen antamiseen yleisölle verkoston internetsivustolla siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisesta yhteistyöstä Euroopan unionissa, asiaa koskevista yhteisön säädöksistä ja kansainvälisistä sopimuksista sekä jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä erityisesti oikeussuojan saatavuutta koskevien tietojen osalta;

g) avustaa 9 artiklassa tarkoitettujen kokousten järjestämisessä ja osallistua niihin;

h) osallistua III osastossa tarkoitettujen tietojen ja erityisesti yleisölle tarkoitetun tietojärjestelmän valmisteluun ja päivittämiseen mainitussa osastossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

i) varmistaa koordinointi verkoston jäsenten välillä kansallisella tasolla;

j) laatia kahden vuoden välein kertomus toiminnastaan mukaan lukien tarvittaessa verkoston parhaat käytännöt, esittää se verkoston jäsenten kokouksessa ja kiinnittää erityistä huomiota mahdollisiin parannuksiin verkostossa.

▼B

3.  Jos yhteysviranomainen saa toiselta verkostoon kuuluvalta tiedustelun, johon se ei voi vastata, sen on välitettävä tiedustelu sille yhteysviranomaiselle tai muulle sellaiselle verkostoon kuuluvalle, jolla on parhaat valmiudet vastata siihen. Yhteysviranomaisen on oltava sen jälkeen valmis antamaan tarvittaessa apua myöhemmissä yhteydenotoissa.

4.  Jos asia koskee sellaista alaa, jonka osalta oikeudellista yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa on jo säädetty oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien viranomaisten nimeämisestä, yhteysviranomaisen on ohjattava pyynnön esittäjä näiden viranomaisten puoleen.

▼M1

5 a artikla

Ammattialajärjestöt

1.  Myötävaikuttaakseen 3 artiklassa säädettyjen tehtävien suorittamiseen yhteysviranomaisilla on oltava asianmukaiset yhteydet 2 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin ammattialajärjestöihin kunkin jäsenvaltion määrittämien sääntöjen mukaisesti.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yhteydet voivat käsittää erityisesti seuraavia toimia:

a) yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten tehokasta käytännön soveltamista koskevien kokemusten ja tietojen vaihto;

b) yhteistoiminta 15 artiklassa tarkoitettujen tietosivujen laatimisessa ja päivittämisessä;

c) ammattialajärjestöjen osallistuminen kokouksiin.

3.  Ammattialajärjestöt eivät saa pyytää yhteysviranomaisilta yksittäisiin tapauksiin liittyviä tietoja.

▼B

6 artikla

Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten tai kansainvälisten sopimusten mukaiset toimivaltaiset viranomaiset

1.  Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten osallistuminen verkostoon ei rajoita niissä säädöksissä tai sopimuksissa kyseisille viranomaisille annettua toimivaltaa, joissa nämä viranomaiset on nimetty.

Verkoston kautta toteutettava yhteydenpito ei rajoita näiden viranomaisten säännöllisiä tai ajoittaisia yhteyksiä.

2.  Siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen viranomaisten ja verkoston yhteysviranomaisten on kussakin jäsenvaltiossa säännöllisesti vaihdettava näkemyksiä ja pidettävä yhteyttä sen varmistamiseksi, että tiedot niiden saamista kokemuksista leviäisivät mahdollisimman laajalle.

▼M1

Tätä varten kunkin jäsenvaltion on itse vahvistamiensa menettelyjen mukaisesti varmistettava, että yhteysviranomaisen tai yhteysviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten käytössä on resurssit kokousten pitämiseksi säännöllisesti.

▼B

3.  Verkoston yhteysviranomaisten on oltava siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevissa yhteisön säädöksissä tai kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen viranomaisten käytettävissä ja autettava niitä kaikin mahdollisin tavoin.

7 artikla

Yhteysviranomaisten kielitaito

▼M1

Verkoston käytännön toiminnan helpottamiseksi kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että yhteysviranomaisilla on oman kielensä ohella riittävä jonkin toisen unionin toimielinten virallisen kielen taito, koska yhteysviranomaisten on kyettävä yhteydenpitoon muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kanssa.

▼B

Jäsenvaltioiden on helpotettava ja edistettävä erikoistuneen kielikoulutuksen järjestämistä yhteysviranomaisten henkilöstölle ja henkilöstövaihtoa jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kesken.

▼M1

8 artikla

Oikeudelliseen yhteistyöhön liittyvien pyyntöjen käsittely

1.  Yhteysviranomaisten on vastattava kaikkiin niille esitettyihin pyyntöihin viipymättä ja viimeistään viidentoista päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos yhteysviranomainen ei pysty vastaamaan pyyntöön kyseisessä määräajassa, sen on ilmoitettava tästä lyhyesti pyynnön esittäjälle ja ilmoitettava, miten pitkän vastausajan se katsoo tarvitsevansa, mutta tämä aika ei yleensä saa olla pitempi kuin 30 päivää.

2.  Jotta yhteysviranomaiset voisivat vastata 1 kohdassa tarkoitettuihin pyyntöihin mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti, niiden on käytettävä soveltuvimpia teknisiä välineitä, jotka jäsenvaltioiden on asetettava niiden käyttöön.

3.  Komissio tallentaa 5 artiklan 2 kohdan b, c, d ja e alakohdassa tarkoitetut oikeudellista yhteistyötä koskevat pyynnöt ja niihin annetut vastaukset suojattuun sähköiseen rekisteriin, johon on rajoitettu pääsy. Yhteysviranomaisten on varmistettava, että tämän rekisterin perustamista ja toimintaa varten tarvittavat tiedot toimitetaan komissiolle säännöllisesti.

4.  Komissio toimittaa yhteysviranomaisille tilastotiedot 3 kohdassa tarkoitetuista oikeudellista yhteistyötä koskevista pyynnöistä ja niihin annetuista vastauksista vähintään kerran puolessa vuodessa.

▼BII OSASTO

VERKOSTON KOKOUKSET

▼M1

9 artikla

Yhteysviranomaisten kokoukset

1.  Verkoston yhteysviranomaisten on kokoonnuttava vähintään kerran puolessa vuodessa 12 artiklan mukaisesti.

2.  Kutakin jäsenvaltiota edustaa näissä kokouksissa yksi tai useampi yhteysviranomainen, joiden lisäksi kokouksiin voi osallistua muitakin verkostoon kuuluvia, kuitenkin niin, että läsnä voi olla enintään kuusi edustajaa jäsenvaltiota kohti.

▼B

10 artikla

Yhteysviranomaisten säännöllisten kokousten tarkoitus

1.  Yhteysviranomaisten säännöllisten kokousten tarkoituksena on:

a) antaa yhteysviranomaisille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia erityisesti verkoston toiminnasta;

b) tarjota foorumi, jolla voidaan keskustella jäsenvaltioiden oikeudellisessa yhteistyössä kohtaamista oikeudellisista ja käytännön ongelmista, varsinkin Euroopan yhteisön antamien toimenpiteiden soveltamisessa;

c) osoittaa siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen yhteistyön parhaita käytäntöjä ja varmistaa niitä koskevien tietojen levittäminen verkostossa;

d) vaihtaa tietoja ja näkemyksiä erityisesti III osastossa mainittujen, saataville asetettavien tietojen rakenteesta, järjestelystä, sisällöstä ja saatavuudesta;

e) laatia suuntaviivoja, joiden mukaan laaditaan vaiheittain 15 artiklassa säädetyt käytännön tarpeita palvelevat tietosivut, erityisesti tietosivuilla käsiteltävien aiheiden ja tietosivujen rakenteen osalta;

f) tuoda esiin muita kuin III osastossa tarkoitettuja erityisiä aloitteita, joilla on niitä vastaavat tavoitteet.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisön säädösten tai kansainvälisten sopimusten mukaisten erityisten yhteistyöjärjestelmien toiminnasta saaduista kokemuksista tiedotetaan yhteysviranomaisten kokouksissa.

11 artikla

Verkoston jäsenten kokoukset

1.  On pidettävä kaikille verkostoon kuuluville avoimia kokouksia, jotta he voisivat tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia, ja jotta heillä olisi foorumi, jolla voidaan keskustella kohdatuista oikeudellisista ja käytännön ongelmista sekä erityiskysymyksistä.

Kokouksia voidaan järjestää myös yksittäisistä aiheista.

2.  Kokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa ja 12 artiklan mukaisesti.

3.  Komissio vahvistaa läheisessä yhteistyössä neuvoston puheenjohtajan ja jäsenvaltioiden kanssa kuhunkin kokoukseen osallistuvien enimmäismäärän.

▼M1

11 a artikla

Tarkkailijoiden osallistuminen verkoston kokouksiin

1.  Tanskalla voi olla edustaja 9 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa kokouksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.  Liittymisneuvotteluja käyvät maat ja ehdokasmaat voidaan kutsua osallistumaan kokouksiin tarkkailijoina. Yhteisön tekemien siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien kansainvälisten sopimusten sopimuspuolina olevat kolmannet maat voidaan niin ikään kutsua osallistumaan tiettyihin verkoston kokouksiin tarkkailijoina.

3.  Jokainen kokouksiin tarkkailijana osallistuva valtio voi lähettää niihin yhden tai useamman edustajan, kuitenkin enintään kolme henkilöä valtiota kohti.

▼B

12 artikla

Verkoston kokousten järjestelyt ja niiden kulku

1.  Komissio kutsuu ja järjestää 9 ja 11 artiklassa tarkoitetut kokoukset koolle läheisessä yhteistyössä neuvoston puheenjohtajan ja jäsenvaltioiden kanssa. Se huolehtii kokousten puheenjohtajan tehtävästä ja antaa niiden käyttöön sihteeristöpalvelut.

2.  Ennen kutakin kokousta komissio laatii kokouksen alustavan esityslistan yhteisymmärryksessä neuvoston puheenjohtajan kanssa ja kuulemalla jäsenvaltioita niiden yhteysviranomaisten välityksellä.

3.  Alustava esityslista toimitetaan yhteysviranomaisille ennen kokousta. Yhteysviranomaiset voivat ehdottaa esityslistaan muutoksia tai lisäyksiä.

4.  Kunkin kokouksen päätyttyä komissio laatii siitä pöytäkirjan, joka toimitetaan yhteysviranomaisille.

5.  Yhteysviranomaisten ja verkostoon kuuluvien kokouksia voidaan järjestää missä tahansa jäsenvaltiossa.

▼M1

12 a artikla

Suhteet muihin verkostoihin ja kansainvälisiin järjestöihin

1.  Verkosto pitää yllä suhteita muihin eurooppalaisiin verkostoihin, joilla on samat tavoitteet, kuten rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto, ja vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä niiden kanssa. Verkosto pitää yllä suhteita myös Euroopan juridiseen koulutusverkostoon tehdäkseen tarpeen mukaan ja kansallisia käytäntöjä rajoittamatta tunnetuiksi jäsenvaltion paikallisille oikeusviranomaisille tarkoitettuja siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevia koulutustilaisuuksia.

2.  Verkosto pitää yllä suhteita EU-kuluttajaneuvontaverkostoon (ECC-verkosto). Verkoston yhteysviranomaiset ovat ECC-verkoston jäsenten käytettävissä erityisesti voidakseen antaa yleisiä tietoja yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten vaikutuksesta kuluttajien oikeussuojan saatavuuden helpottamiseksi.

3.  Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen, siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvien tehtävien suorittamista varten verkosto pitää yllä suhteita ja vaihtaa kokemuksia kolmansien maiden kesken perustettujen oikeudellista yhteistyötä edistävien verkostojen ja kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä edistävien kansainvälisten järjestöjen kanssa.

4.  Komissio vastaa tämän artiklan säännösten täytäntöönpanosta tiiviissä yhteistyössä neuvoston puheenjohtajavaltion ja jäsenvaltioiden kanssa.▼M1

III

OSASTO

VERKOSTOSSA SAATAVILLE ASETETTAVAT TIEDOT JA YLEISÖLLE ANNETTAVAT TIEDOT

▼B

13 artikla

Verkostossa levitettävät tiedot

1.  Verkostossa levitettäviä tietoja ovat

a) 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot;

b) muut tiedot, joiden yhteysviranomaiset katsovat olevan hyödyllisiä verkoston moitteettoman toiminnan kannalta;

▼M1

c) edellä 8 artiklassa tarkoitetut tiedot.

▼B

2.  Edellä 1 kohdan täytäntöönpanoa varten komissio perustaa yhteysviranomaisia kuullen vaiheittain suojatun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän, jonka käyttöoikeus on rajoitettu.

▼M1

13 a artikla

Yleisluonteisten tietojen antaminen yleisölle

Verkosto osallistuu tarkoitukseen parhaiten soveltuvia teknisiä välineitä käyttäen yleisluonteisten tietojen antamiseen yleisölle siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellista yhteistyötä koskevien yhteisön säädösten ja kansainvälisten sopimusten sisällöstä ja vaikutuksesta.

Tätä varten yhteysviranomaiset lisäävät 14 artiklassa tarkoitetun tietojärjestelmän tunnettuutta yleisön keskuudessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan säännösten soveltamista.

▼B

14 artikla

Yleisölle tarkoitettu tietojärjestelmä

1.  Yleisölle tarkoitettu Internetissä toimiva tietojärjestelmä, joka sisältää verkoston oman sivuston, perustetaan vaiheittain 17 ja 18 artiklan mukaisesti.

2.  Tietojärjestelmä käsittää seuraavat osiot:

a) voimassa tai valmisteilla olevat yhteisön säädökset, jotka liittyvät oikeudelliseen yhteistyöhön siviili- ja kauppaoikeuden alalla;

b) kansalliset toimenpiteet, joilla jäsenvaltiossa on pantu täytäntöön a alakohdassa tarkoitetut voimassa olevat säädökset;

c) voimassa olevat oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevat kansainväliset sopimukset, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat, sekä niihin liittyvät julistukset ja varaumat;

d) asiaan liittyvä keskeinen yhteisön oikeuskäytäntö siviili- ja kauppaoikeuden alan oikeudellisen yhteistyön alalta;

e) 15 artiklassa tarkoitetut tietosivut.

3.  Verkoston olisi 2 kohdan a–d alakohdassa mainittujen tietojen saataville asettamiseksi käytettävä tarvittaessa hyväksi linkkejä omasta sivustostaan muihin sivustoihin, joilla alkuperäiset tiedot ovat.

4.  Verkoston oman sivuston on myös helpotettava pääsyä muihin vastaaviin samaan alaan liittyviin, yleisölle suunnattaviin tiedotushankkeisiin ja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä koskevia tietoja sisältäviin sivustoihin.

15 artikla

Tietosivut

1.  Tietosivuilla on huomiota ensisijaisesti kiinnitettävä kysymyksiin, jotka liittyvät jäsenvaltioissa käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin, ja niihin on sisällytettävä tietoja tuomioistuinkäsittelyn vireillepanomenettelystä ja oikeusavun saantia koskevista säännöistä, unohtamatta muita yhteisön aloitteita, jotka verkoston on otettava täysimääräisesti huomioon.

2.  Tietosivujen on oltava käytännöllisiä ja ytimekkäitä. Ne on laadittava helppotajuisella kielellä ja niiden on sisällettävä yleisölle tarkoitettua käytännön tietoa. Niitä on asteittain toimitettava ainakin seuraavista aiheista:

a) jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien periaatteet ja oikeusviranomaisten organisaatio;

b) tuomioistuinmenettelyn vireillepanomenettely, erityisesti vähäisten riita-asioiden osalta, sekä sen jälkeinen oikeudenkäyntimenettely, mukaan lukien muutoksenhakumahdollisuudet ja -menettelyt;

c) tiedot oikeusavun myöntämisen edellytyksistä ja sen hakemismenettelystä, mukaan lukien tällä alalla toimivien valtioista riippumattomien järjestöjen tehtävien kuvaus, jolloin otetaan huomioon ”Vuoropuhelu kansalaisten kanssa” -hankkeen mukaisesti jo tehty työ;

d) asiakirjojen tiedoksiantoa koskevat kansalliset säännöt;

e) muissa jäsenvaltioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanoa koskevat säännöt ja menettelyt;

f) mahdollisuudet käyttää väliaikaisia turvaamistoimia ja niitä koskevat menettelyt, jolloin erityistä huomiota on kiinnitettävä omaisuuden takavarikointiin tuomion täytäntöönpanemiseksi;

g) mahdollisuudet vaihtoehtoisten riitojenratkaisumenettelyjen käyttöön ja tiedot kuluttajariitoja tuomioistuinten ulkopuolella ratkaisevien kansallisten elinten yhteisön laajuiseen verkkoon kuuluvista kansallisista tiedotus- ja neuvontakeskuksista;

h) lakimiesammattien harjoittajien järjestäytyminen ja toiminta.

3.  Tietosivuille on tarvittaessa sisällytettävä tietoja jäsenvaltioiden asiaan liittyvästä oikeuskäytännöstä.

4.  Tietosivuilla voidaan antaa yksityiskohtaisempia tietoja asiantuntijoille.

16 artikla

Tietojen päivittäminen

Verkoston sisällä ja yleisölle 13–15 artiklan mukaisesti levitettävät tiedot on päivitettävä säännöllisesti.

17 artikla

Komission tehtävät julkisen tietojärjestelmän osalta

Komissio

1) vastaa yleisölle tarkoitetun tietojärjestelmän hallinnosta;

2) perustaa yhteistyössä yhteysviranomaisten kanssa verkoston oman sivuston komission sivuston yhteyteen;

3) toimittaa 14 artiklan mukaisesti tietoja asiaan liittyvästä yhteisön lainsäädännöstä ja sen mukaisista menettelyistä, mukaan luettuna yhteisön oikeuskäytäntö;

4) 

a) varmistaa, että tietosivujen muoto on yhdenmukainen ja että ne sisältävät kaikki verkoston tarpeellisiksi katsomat tiedot;

▼M1

b) huolehtii, että tiedot asiaan liittyvästä yhteisön lainsäädännöstä ja menettelyistä, yhteisön oikeuskäytäntö mukaan lukien, sekä tietojärjestelmän yleiset sivut ja 15 artiklassa tarkoitetut tietosivut käännetään unionin toimielinten virallisille kielille, sekä julkaisee ne verkoston omalla internetsivustolla.

▼B

18 artikla

Yhteysviranomaisten tehtävät julkisen tietojärjestelmän osalta

Yhteysviranomaisten on varmistettava, että

1) komissiolle toimitetaan tietojärjestelmän luomisen ja toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot;

2) järjestelmään tallennetut tiedot pitävät paikkansa;

3) komissiolle ilmoitetaan viipymättä päivityksistä heti kun jotain tietoa on muutettava;

4) viranomaisen edustamaa jäsenvaltiota koskevat tietosivut laaditaan ►M1  ————— ◄ 10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisesti;

5) verkoston omalle sivustolle asennettuja tietosivuja levitetään mahdollisimman laajalle viranomaisen edustamassa jäsenvaltiossa.IV OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M1

19 artikla

Kertomukset

Komissio esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen verkoston toiminnasta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Kertomukseen liitetään tarvittaessa ehdotuksia tämän päätöksen mukauttamiseksi, ja siinä esitetään tietoja verkoston toiminnasta, jonka tarkoituksena on Euroopan sähköisen oikeuden järjestelmän suunnittelun, kehittämisen ja täytäntöönpanon edistäminen erityisesti oikeussuojan saatavuuden helpottamisen kannalta.

20 artikla

Ilmoitukset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tiedot viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2010.

▼B

21 artikla

Noudattamispäivä

Tätä päätöstä noudatetaan 1 päivästä joulukuuta 2002, lukuun ottamatta 2 ja 20 artiklaa, joita noudatetaan päivästä, jona tästä päätöksestä ilmoitetaan jäsenvaltioille, joille se on osoitettu.

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.( 1 ) EYVL C 29 E, 30.1.2001, s. 281.

( 2 ) Lausunto annettu 5. huhtikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

( 3 ) EYVL C 139, 11.5.2001, s. 6.

( 4 ) EYVL C 19, 23.1.1999, s. 1.

( 5 ) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

( 6 ) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 1.

( 7 ) EYVL L 105, 27.4.1996, s. 1.