02000L0039 — FI — 20.05.2021 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION DIREKTIIVI 2000/39/EY,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000,

ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytääntöönpanemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 142 16.6.2000, s. 47)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION DIREKTIIVI 2006/15/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006,

  L 38

36

9.2.2006

►M2

KOMISSION DIREKTIIVI 2009/161/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2009,

  L 338

87

19.12.2009

►M3

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2017/164, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017,

  L 27

115

1.2.2017

►M4

KOMISSION DIREKTIIVI (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019,

  L 279

31

31.10.2019
▼B

KOMISSION DIREKTIIVI 2000/39/EY,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000,

ensimmäisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetun neuvoston direktiivin 98/24/EY täytääntöönpanemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)1 artikla

Vahvistetaan työperäistä altistusta koskeva yhteisön viiteraja-arvo kemiallisille tekijöille, jotka luetellaan tämän direktiivin liitteessä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansalliset työperäisen altistuksen viiteraja-arvot liitteessä luetelluille kemiallisille tekijöille ottaen huomioon yhteisön viiteraja-arvot.

3 artikla

1.  
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetulla alalla.

4 artikla

Kumotaan direktiivi 96/94/EY 3 artiklan 1 kohdassa mainittuna päivänä.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITETYÖPERÄISEN ALTISTUKSEN VIITERAJA-ARVOT

Einecs (1)

CAS (2)

Aineen nimi

Raja-arvot

Merkintä (3)

8 tuntia (4)

Lyhytaikainen (5)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)

200-467-2

60-29-7

dietyylieetteri

308

100

616

200

200-662-2

67-64-1

asetoni

1 210

500

200-663-8

67-66-3

kloroformi

10

2

iho

200-756-3

71-55-6

1,1,1-trikloorietaani

555

100

1 110

200

200-834-7

75-04-7

etyyliamiini

9,4

5

200-863-5

75-34-3

1,1-dikloorietaani

412

100

iho

200-870-3

75-44-5

fosgeeni

0,08

0,02

0,4

0,1

200-871-9

75-45-6

klooridifluorimetaani

3 600

1 000

201-159-0

78-93-3

2-butanoni

600

200

900

300

201-176-3

79-09-4

propionihappo

31

10

62

20

202-422-2

95-47-6

o-ksyleeni

221

50

442

100

iho

202-425-9

95-50-1

1,2-diklooribentseeni

122

20

306

50

iho

202-436-9

95-63-6

1,2,4-trimetyylibentseeni

100

20

▼M4 —————

▼B

202-705-0

98-83-9

2-fenyylipropeeni

246

50

492

100

202-849-4

100-41-4

etyylibentseeni

442

100

884

200

iho

203-313-2

105-60-2

e-kaprolaktaami (pöly ja höyry)

10

40

203-388-1

106-35-4

3-heptanoni

95

20

203-396-5

106-42-3

p-ksyleeni

221

50

442

100

iho

▼M3 —————

▼B

203-470-7

107-18-6

allyylialkoholi

4,8

2

12,1

5

iho

203-473-3

107-21-1

eteeniglykoli

52

20

104

40

iho

203-539-1

107-98-2

1-metoksipropanoli-2

375

100

568

150

iho

203-550-1

108-10-1

4-metyyli-2-pentanoni

83

20

208

50

203-576-3

108-38-3

m-ksyleeni

221

50

442

100

iho

203-603-9

108-65-6

2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

275

50

550

100

iho

203-604-4

108-67-8

1,3,5-trimetyylibentseeni

100

20

▼M1 —————

▼B

203-631-1

108-94-1

sykloheksanoni

40,8

10

81,6

20

iho

▼M2 —————

▼B

203-726-8

109-99-9

tetrahydrofuraani

150

50

300

100

iho

203-737-8

110-12-3

5-metyyli-2-heksanoni

95

20

203-767-1

110-43-0

2-heptanoni

238

50

475

100

iho

203-808-3

110-85-0

piperatsiini

0,1

0,3

203-905-0

111-76-2

2-butoksietanoli

98

20

246

50

iho

203-933-3

112-07-2

2-butoksietyyliasetaatti

133

20

333

50

iho

204-065-8

115-10-6

dimetyylieetteri

1 920

1 000

204-428-0

120-82-1

1,2,4-triklooribentseeni

15,1

2

37,8

5

iho

204-469-4

121-44-8

trietyyliamiini

8,4

2

12,6

3

iho

204-662-3

123-92-2

isopentyyliasetaatti

270

50

540

100

204-697-4

124-40-3

dimetyyliamiini

3,8

2

9,4

5

204-826-4

127-19-5

N,N-dimetyyliasetamidi

36

10

72

20

iho

205-480-7

141-32-2

n-butyyliakrylaatti

11

2

53

10

205-563-8

142-82-5

n-heptaani

2 085

500

208-394-8

526-73-8

1,2,3-trimetyylibentseeni

100

20

208-793-7

541-85-5

5-metyyli-3-heptanoni

53

10

107

20

210-946-8

626-38-0

1-metyylibutyyliasetaatti

270

50

540

100

211-047-3

628-63-7

pentyyliasetaatti

270

50

540

100

620-11-1

3-pentyyliasetaatti

270

50

540

100

625-16-1

amyyliasetaatti, tert

270

50

540

100

215-535-7

1330-20-7

ksyleeni, isomeeriseos, puhdas

221

50

442

100

iho

222-995-2

3689-24-5

sulfoteppi

0,1

iho

231-634-8

7664-39-3

fluorivety

1,5

1,8

2,5

3

231-131-3

7440-22-4

metallinen hopea

0,1

231-595-7

7647-01-0

kloorivety

8

5

15

10

231-633-2

7664-38-2

ortofosforihappo

1

2

231-635-3

7664-41-7

vedetön ammoniakki

14

20

36

50

231-954-8

7782-41-4

fluori

1,58

1

3,16

2

231-978-9

7783-07-5

seleenivety

0,07

0,02

0,17

0,05

233-113-0

10035-10-6

bromivety

6,7

2

247-852-1

26628-22-8

natriumatsidi

0,1

0,3

iho

252-104-2

34590-94-8

(2-metoksimetyylietoksi)-propanoli

308

50

iho

epäorgaaniset fluoridit

2,5

(1)   

Einecs: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo.

(2)   

CAS: Chemical Abstract Service -rekisterinumero.

(3)   

Työperäisen altistuksen raja-arvoon liittyvä merkintä ”iho” tarkoittaa, että ainetta on mahdollista imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta.

(4)   

Mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average).

(5)   

Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka on 15 minuutin mittainen, jollei toisin ilmoiteta.

(6)   

mg/m3: milligrammoja kuutiometrissä, kun ilman lämpötila on 20 °C ja paine 101,3 KPa.

(7)   

ppm: tilavuuden miljoonasosaa ilmassa (ml/m3).