1999R0659 — FI — 14.10.2015 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 659/1999,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(EUVL L 083, 27.3.1999, p.1)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Neuvoston asetus (EU) 2015/1589, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015,

L 248

9

24.9.2015