1999D0478 — FI — 20.12.2004 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999,

neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean uudistamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2042)

(1999/478/EY)

(EYV L 187, 20.7.1999, p.70)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2004,

  L 370

91

17.12.2004
▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä heinäkuuta 1999,

neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean uudistamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 2042)

(1999/478/EY)EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo, että

1)

komission on tärkeää koota yhteisen kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä olevien tahojen mielipiteet eri kysymyksistä, jotka liittyvät yhteisen kalastuspolitiikan käyttöönottoon,

2)

kalatalousalalle perustettiin neuvoa-antava komitea komission päätöksellä 71/128/ETY ( 1 ), jonka teksti on viimeksi korvattu päätöksellä 89/4/ETY ( 2 ), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 97/246/EY ( 3 ),

3)

on aiheellista laajentaa yhteisen kalastuspolitiikan laatimisesta ja hallinnosta neuvoa-antavassa komiteassa käytävää vuoropuhelua siten, että siihen osallistuvat kaikki asianomaiset tahot ja erityisesti vesiviljelyala ja muut järjestöt kuin ammattijärjestöt; tässä tarkoituksessa on tarpeen uudistaa komitean rakennetta,

4)

yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien arvioiden ja yhteisten kantojen edistämiseksi neuvoa-antavan komitean jäseniä olisi kehotettava käsittelemään ensimmäiseksi suoraan niitä koskevia kysymyksiä,

5)

tehokkaan työskentelyn takaamiseksi komitean jäsenten lukumäärää on tarpeen rajoittaa,

6)

vuoropuhelun edellytyksiä on tarpeen parantaa nivomalla paremmin yhteen täysistunto, jonka tehtävänä on ohjata komitean työtä ja antaa lausuntoja, ja työryhmät, joiden tehtävänä on valmistella kyseiset lausunnot,

7)

komitean jäsenten toimikausi päättyy 31 päivänä heinäkuuta 1999 kyseisen komitean uudistamisen toteuttamiseksi vahvistetun siirtymäkauden päättyessä, joten on aiheellista muuttaa päätöksen tekstiä, ja

8)

selkeyden vuoksi on syytä korvata päätös 71/128/ETY,

PÄÄTTÄÄ:1 artikla

1.  Perustetaan komission yhteyteen neuvoa-antava kalatalous- ja vesiviljelykomitea, joka muodostuu täysistunnosta, jäljempänä ”komitea”, ja neljästä 7 artiklassa tarkoitetusta työryhmästä.

2.  Komiteaan kuuluu edustajia seuraavista yhteisen kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä olevista tahoista: kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuotanto- tai jalostusyrityksiä tai kauppaa edustavat ammattijärjestöt sekä kuluttajien, ympäristön ja kehityksen etuja edustavat muut kuin ammattijärjestöt.

3.  Lisäksi 7 artiklassa määritellyissä ryhmissä ovat edustettuina kalastusalan asiantuntijat, jotka edustavat tieteellisiä ja/tai taloudellisia laitoksia, luottolaitoksia sekä elimiä, jotka saattavat tuotteet ensimmäistä kertaa markkinoille.

2 artikla

Komissio voi kuulla komiteaa kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät yhteisestä kalastuspolitiikasta annettuihin asetuksiin, erityisesti niiden toimenpiteiden osalta, jotka komissio toteuttaa kyseisten asetusten mukaisesti sekä kaikkien kalatalousalalla ilmenevien taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten osalta lukuun ottamatta niitä, jotka koskevat työmarkkinaosapuolina olevia kalatalouden työnantajia ja työntekijöitä; komitea voi myös käsitellä kyseisiä kysymyksiä puheenjohtajansa aloitteesta tai yhden tai useamman jäsenensä pyynnöstä.

3 artikla

▼M1

Komiteaan kuuluu 21 jäsentä, jäljempänä ”komitean jäsen”.

▼B

1) Kullakin jäljempänä numeroin 1—11 numeroiduilla kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä olevalla yhdellätoista taholla on yksi paikka. Kuhunkin näistä yhdestätoista paikasta nimetään varsinainen jäsen ja varajäsen.Ammattijärjestöt:

Kalastusalan yritykset:

1)  Yksityiset laivanvarustajat

2)  Osuuskunnan muodostavat laivanvarustajat

3)  Tuottajaorganisaatiot

Vesiviljely-yritykset:

4)  Nilviäisten ja äyriäisten viljelijät

5)  Kalanviljelijät

Tuotantoketjun loppupään yritykset:

6)  Jalostajat

7)  Kaupan porras (kalakauppiaat, tuonti/vienti ja tukkukauppiaat)

Työntekijäjärjestöt:

8)  Kalastajat ja kyseisten yritysten palkatut työntekijät

Yhteisen kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä olevat muut järjestöt kuin ammattijärjestöt:

 

9)  Kuluttajat

 

10)  Ympäristö

 

11)  Kehitys

▼M1

2) Komiteaan kuuluvat lisäksi vuoropuheluun liittyvän alakohtaisen kalastuskomitean puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 7 artiklassa tarkoitettujen työryhmien 1, 2, 3 ja 4 puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

▼B

4 artikla

1.  Komissio nimittää komitean jäsenet yhteisön tasolla perustettujen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yhteisen kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä olevia tahoja parhaiten edustavien elinten ehdotuksesta. Kuluttajien edustajaa ehdottaa kuluttajakomitea ( 4 ).

Kyseiset järjestöt ehdottavat kutakin täytettävää paikkaa varten eri maiden kansalaisista kahta ehdokasta, lukuun ottamatta vuoropuheluun liittyvälle alakohtaiselle kalastuskomitealle varattuja paikkoja. Päätöksen 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille yhteisen kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä oleville tahoille jaettavien paikkojen osalta ehdotuksissa on mainittava varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimet.

Komitean jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Samat jäsenet voidaan nimetä uudeksi toimikaudeksi. Suoritetut tehtävät eivät oikeuta palkkioon.

Komitean jäsenet jatkavat tehtävissään kolmen vuoden määräajan päätyttyä, kunnes heidän tilalleen on nimetty uudet jäsenet tai heidät on valittu uudelleen.

Jäsenen toimikausi päättyy ennen kolmen vuoden toimikauden päättymistä, jos hän eroaa tehtävästään tai kuolee.

Jäsenen toimikausi voi myös päättyä, jos hänen nimeämistään ehdottanut toimielin pyytää, että toinen henkilö nimetään hänen tilalleen.

Hänen tilalleen nimetään uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi noudattaen 1 kohdassa säädettyä menettelyä.

2.  Komissio julkaisee tiedoksi luettelon komitean jäsenistä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Komitea valitsee puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valinta tapahtuu kahden kolmasosan enemmistöllä läsnä olevien jäsenten äänistä.

Päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut komitean jäsenet muodostavat komitean työvaliokunnan, lukuun ottamatta vuoropuheluun liittyvän alakohtaisen komitean jäsenenä olevaa laivanvarustajien edustajaa.

Työvaliokunta valitsee itselleen puheenjohtajan sekä valmistelee ja järjestää 7 artiklassa tarkoitettujen työryhmien työt.

6 artikla

Puheenjohtaja voi kunkin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elimen pyynnöstä kutsua kyseisen elimen valtuuttaman henkilön komitean kokouksiin. Hän voi samoilla edellytyksillä kutsua henkilön, jolla on jotakin esityslistalla olevaa asiaa koskeva erityinen pätevyys, osallistumaan asiantuntijan ominaisuudessa komitean työhön. Varajäsenet voivat omalla kustannuksellaan osallistua kokouksiin tarkkailijoina.

7 artikla

Komitea perustaa neljä työryhmää valmistelemaan lausuntoja.

Näiden työryhmien nimet, puheenjohtajat ja kokoonpano esitetään tämän päätöksen liitteessä.

Yhteisön tasolla muodostetut edustavimmat elimet valitsevat komission suostumuksella työryhmiin osallistujat kunkin kokouksen esityslistan mukaan. Biologian tai talouden alan edustajat valitsee tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) ( 5 ). Komissio voi esityslistan perusteella nimetä lisäasiantuntijoita.

8 artikla

1.  Komitea kokoontuu komisson kutsusta komission suostumuksella vahvistetun vuosittaisen työohjelman mukaan. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta komission suostumuksella.

2.  Komission yksiköiden edustajat osallistuvat komitean, työvaliokunnan ja työryhmien kokouksiin.

3.  Komission yksiköt huolehtivat komitean, työvaliokunnan ja työryhmien sihteeristön tehtävistä.

4.  Komitea laatii komission suostumuksella työohjelman toteuttamista, kokousten valmistelua, istuntojen pitämistä, selostuksia, kannanottoja, päätelmiä sekä lausuntojen tai suositusten laatimista koskevat säännöt.

9 artikla

Komiteaa pyydetään ilmaisemaan kantansa komission esittämiin lausuntopyyntöihin ja komitean työohjelmassa oleviin kysymyksiin.

Komissio voi komitean lausuntoa pyytäessään asettaa määräajan, jonka kuluessa lausunto on annettava.

Edustettuina olevien yhteisen kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä olevien tahojen esittämät kannat merkitään komissiolle annettavaan selostukseen.

Jos komitea hyväksyy pyydetyn lausunnon yksimielisesti, se tekee yhteiset päätelmät, jotka liitetään selostukseen.

10 artikla

Komitean tai työryhmän jäsenet eivät saa paljastaa komitean tai työryhmien työskentelyn kautta saamiansa tietoja, jos komissio ilmoittaa heille, että pyydetty lausunto tai esitetty kysymys koskee luonteeltaan luottamuksellisia asioita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 287 artiklan määräysten soveltamista.

Tässä tapauksessa ainoastaan komitean jäsenet ja komission yksiköiden edustajat osallistuvat istuntoihin.

11 artikla

Kumotaan neuvoa-antavan kalatalouskomitean perustamisesta 25 päivänä helmikuuta 1971 tehty päätös 71/128/ETY ja neuvoa-antavan kalatalouskomitean vesiviljelyn erityisjaoston perustamisesta tehty komission päätös 97/247/EY ( 6 ).

12 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1999.
LIITE

Päätöksen 7 artiklassa tarkoitetut työryhmät

1.   Työryhmien nimet

Ryhmä 1

:

Kalavarojen käyttö ja kalastustoiminnan hallinto

Ryhmä 2

:

Vesiviljely: kalanviljely sekä äyriäisten- ja nilviäistenviljely

Ryhmä 3

:

Markkinat ja kauppapolitiikka

Ryhmä 4

:

Yleiset kysymykset: talous ja tuotantoalan analyysi.

2.   Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Työryhmien 1 ja 4 puheenjohtajana toimii laivanvarustajien edustaja.

Työryhmän 1 varapuheenjohtajana toimii osuuskunnan muodostavien laivanvarustajien edustaja.

Työryhmän 2 puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana tomivat vuorotellen kalankasvattajien edustaja ja nilviäisten- tai äyriäistenkasvattajien edustaja.

Työryhmän 3 puheenjohtajana toimii jalostajien edustaja.

Ryhmän 4 varapuheenjohtajana toimii kaupanalan edustaja.

Ryhmän 3 varapuheenjohtajana toimii tuottajaorganisaatioiden edustaja.

3.   Paikkojen lukumäärä kutakin yhteisen kalastuspolitiikan kanssa tekemisissä olevaa tahoa kohden 

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3

Ryhmä 4

Yksityiset laivanvarustajat

5

1

3

Osuuskunnan muodostavat laivanvarustajat

3

1

2

Kalastajat/työntekijät

2

1

1

2

Tuottajaorganisaatiot

1

3

1

Kalanviljelijät

6

1

1

Nilviäisten- tai äyriäisten viljelijät

4

1

1

Jalostajat

3

2

Kaupanala

2

1

Kuluttajat

1

1

1

Ympäristö

1

1

1

1

Kehitys

1

1

1

Biologia

1

1

Talous

1

1

1

1

Pankit

1

1

Huutokaupat ja satamat

1

 

15

15

19

18

Komissio voi esityslistan perusteella nimetä lisäasiantuntijoita.( 1 ) EYVL L 68, 22.3.1971, s. 18.

( 2 ) EYVL L 5, 7.1.1989, s. 33.

( 3 ) EYVL L 97, 12.4.1997, s. 27.

( 4 ) EYVL L 162, 13.7.1995, s. 37.

( 5 ) EYVL L 297, 2.12.1993, s. 25.

( 6 ) EYVL L 97, 12.4.1997, s. 28.