1996L0016 — FI — 10.01.2014 — 004.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/16/EY,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996,

maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta

(EYV L 078, 28.3.1996, p.27)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1882/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/107/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003,

  L 7

40

13.1.2004

 M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 219/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009,

  L 87

109

31.3.2009

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1350/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013,

  L 351

1

21.12.2013
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/16/EY,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996,

maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruustaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 2 ),

sekä katsoo, että

maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa 31 päivänä heinäkuuta 1972 annettua neuvoston direktiiviä 72/280/ETY ( 3 ) on muutettu useita kertoja; uusien muutosten perusteella mainittu direktiivi olisi selkeyden vuoksi muotoiltava uudelleen,

komissio tarvitsee perustamissopimuksen ja maidon ja maitovalmisteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevien yhteisön säännösten nojalla sille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tarkat tiedot maidon tuotannosta ja käytöstä sekä säännölliset, yksityiskohtaiset, lyhyttä ajanjaksoa koskevat tiedot maitoa käsitteleviin tai jalostaviin yrityksiin toimitetuista maitomääristä ja maitovalmisteiden tuotannosta jäsenvaltioissa,

tutkimukset maidon tuotannosta ja käytöstä maatilalla olisi tehtävä yhdenmukaisten vaatimusten mukaisesti ja suurempaa tarkkuutta noudattaen, ja kunkin jäsenvaltion maitoa käsittelevissä tai jalostavissa yrityksissä olisi kerättävä tietoja kuukausittain,

vertailukelpoisten tulosten saamiseksi olisi laadittava yhteiset vaatimukset tutkimusalueen rajaamisesta, huomioon otettavista ominaisuuksista ja tietojen keruumenettelyistä,

aikaisempien säädöksien soveltamisesta saatu kokemus on osoittanut, että olisi suotavaa yksinkertaistaa niiden säännöksiä erityisesti poistamalla viikoittaisten tulosten ilmoittamisvelvollisuus,

ottaen huomioon maitovalmisteissa olevan maidon valkuaisaineosan yhä tärkeämmän merkityksen on toteutettava vastavat toimenpiteet, ja

tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi jatkettava läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja komission välillä, erityisesti päätöksellä 72/279/ETY ( 4 ) perustetun pysyvän maataloustilastokomitean puitteissa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artikla

Jäsenvaltioiden on:

1) kerättävä tietoja 2 artiklassa määritellyistä yksiköistä 4 artiklassa määriteltyjen tietojen osalta ja ilmoitettava tulokset komissiolle kuukausittain, vuosittain ja joka kolmas vuosi;

▼M4

2) tehtävä vuosittain tutkimus maidon tuotannosta ja käytöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1166/2008 ( 5 ) 2 artiklan a alakohdassa tarkoitetuilla maatiloilla;

▼B

3) jäsenvaltioilla on komission suostumuksella lupa käyttää muista virallisista lähteistä peräisin olevia tietoja.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tietojen keräämisellä on katettava:

1) yritykset tai maatilat, jotka ostavat täysmaitoa — ja tarvittaessa maitovalmisteita — joko suoraan maatiloilta tai 2 kohdassa tarkoitetuilta yrityksiltä jalostaakseen sitä (niitä) maitovalmisteiksi;

2) yritykset, jotka keräävät maitoa tai kermaa luovuttaakseen sen kokonaan tai osittain jalostamattomana 1 kohdassa tarkoitetuille yrityksille.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tilastotulosten toimittamisen päällekkäisyyden estämiseksi.

3 artikla

1.  Tässä direktiivissä ”maidolla” tarkoitetaan lehmän-, lampaan-, vuohen- ja puhvelinmaitoa. Edellä 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt kuukausittaiset tietojen keruut koskevat ainoastaan lehmänmaitoa ja ainoastaan lehmänmaidosta valmistettuja valmisteita.

▼M4

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan luetteloa maitovalmisteista, joista kerätään tietoa, sekä säädetään eri tuotteita koskevien tulosten ilmoittamiseen sovellettavia yhdenmukaisia määritelmiä.

Näitä delegoituja säädöksiä annetaan ainoastaan, jos ne ovat tarpeen taloudellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, niillä ei muuteta tietojen antamisen vapaaehtoisuutta eikä niistä aiheudu merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

Komissio perustelee asianmukaisesti näissä delegoiduissa säädöksissä säädetyt tilastolliset toimet ja hyödyntää tarvittaessa asiaankuuluvien asiantuntijoiden kustannustehokkuusanalyysiin perustuvaa palautetta, myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 ( 6 ) 14 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua arviointia vastaajille aiheutuvasta rasitteesta ja tuottamisen kustannuksista.

▼B

4 artikla

1.  Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tietojen keruut on toteutettava niin, että niiden avulla saadaan ilmoitetuksi vähintään jäljempänä a, b ja c kohdassa mainitut tiedot.

Kyselylomakkeet on laadittava niin, ettei tulosten päällekkäisyyttä synny.

Tiedot on annettava:

a) kuukausittain:

i) kerätyn maidon ja kerman määrästä ja rasvamäärästä sekä kerätyn lehmänmaidon valkuaispitoisuudesta

ii) tiettyjen jalostettujen ja toimitettavaksi valmiiden tuoreiden maitovalmisteiden sekä tiettyjen valmistettujen maitovalmisteiden määrästä;

b) vuosittain:

i) käytettävissä olevan maidon ja kerman määrästä ja rasvapitoisuudesta ja valkuaispitoisuudesta,

ii) jalostettujen ja kuluttajalle toimitettavaksi valmiiden tuoreiden maitovalmisteiden ja muiden maitovalmisteiden määrästä, lajin mukaan jaoteltuina,

iii) raaka-aineiden käytöstä jaoteltuna täysmaitoon ja rasvattomaan maitoon, sekä maitovalmisteiden valmistuksessa käytetystä rasvamäärästä,

▼M2

iv) tärkeimpien maitovalmisteiden proteiinipitoisuuksista parhaiten soveltuvaa mittaus- tai arviointimenetelmää käyttäen tietojen luotettavuuden varmistamiseksi,

v) maatilojen tuottaman lehmänmaidon määristä alueellisella tasolla (alueyksikkö NUTS 2) parhaiten soveltuvaa mittaus- tai arviointimenetelmää käyttäen tietojen luotettavuuden varmistamiseksi;

▼B

c) joka kolmas vuosi (31 päivästä joulukuuta 1997):

edellä 2 artiklassa tarkoitettujen, tietojen keruun kohteena olevien yksiköiden lukumäärä suuruusjärjestyksessä.

▼M2 —————

▼B

5 artikla

1.  Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on kerättävä tyhjentävästi meijereissä, jotka edustavat vähintään 95:tä prosenttia jäsenvaltion keräämästä maidosta, ja jäljelle jäävä osa arvioidaan edustavien näytteiden tai muiden lähteiden perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toisen alakohdan soveltamista.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tietojen keruun otantatutkimuksella. Tällöin otantavirhe saa olla enintään yksi prosentti (luotettavuustaso 68 prosenttia) maan kokonaistiedoista.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet kattavien ja riittävän tarkkojen tulosten saamiseksi. Niiden on ilmoitettava komissiolle menetelmäkertomuksen muodossa kaikki tiedot, joiden perusteella on mahdollista arvioida tulosten tarkkuus, erityisesti:

a) käytetyt kyselylomakkeet;

b) tulosten päällekkäisyyden välttämiseksi käytetyt menetelmät;

c) menetelmät kyselylomakkeilla saatujen tietojen siirtämiseksi yhteisön taulukoihin.

▼M4

Menetelmäkertomukset, tietojen saatavuus, tietojen luotettavuus ja muut tämän direktiivin soveltamiseen liittyvät seikat tutkitaan kerran vuodessa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain komissiolle 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen käsittelyssä käyttämiään menetelmiä koskevat tiedot yhdenmukaisella lomakkeella. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa esitetään nämä yhdenmukaiset lomakkeet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

6 artikla

▼M4

1.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa esitetään taulukot tietojen lähettämistä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

▼B

Taulukoita voidaan muuttaa samaa menettelyä noudattaen.

2.  Jäsenvaltioiden on lähetettävä 3 kohdassa tarkoitetut tulokset mukaan lukien ne tiedot, jotka on julistettu luottamuksellisiksi niiden tietosalaisuutta koskevan kansallisen lainsäädännön tai kansallisten käytäntöjen nojalla, salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 ( 7 ) säännösten mukaisesti.

3.  Jäsenvaltioiden on lähetettävä tiedot tiivistelmän laatimisen jälkeen komissiolle viipymättä ja viimeistään:

a) 45 päivää tilastointikuukauden päättymisen jälkeen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kuukausittaiset tulokset;

b) tilastointivuotta seuraavan vuoden kesäkuussa:

 edellä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut vuosittaiset tulokset;

▼M2 —————

▼M2

c) tilastointivuotta seuraavan vuoden syyskuussa 1 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan v alakohdassa ja c alakohdassa tarkoitetut tulokset.

▼B

4.  Komissio kokoaa jäsenvaltioiden lähettämät tiedot ja ilmoittaa niille kokonaistulokset.

▼M4

6a artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle 10 päivästä tammikuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

▼M4

7 artikla

1.  Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011 ( 8 ) tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.  Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

▼B

8 artikla

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1999 neuvostolle tämän direktiivin soveltamisesta saatua kokemusta käsittelevän kertomuksen. Tällöin komissio esittää erityisesti 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun analyysin tulokset ja tarvittaessa tiettyä ajanjaksoa koskevat ehdotukset.

9 artikla

1.  Kumotaan direktiivi 72/280/ETY 1 päivästä tammikuuta 1997.

2.  Viittauksia kumottuun direktiiviin 72/280/ETY pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

10 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 1 päivään tammikuuta 1997 mennessä. Niiden on ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle keskeiset hyväksymänsä tämän direktiivin alaan kuuluvat kansallisen oikeuden säädökset.

11 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.( 1 ) EYVL N:o C 321, 1.12.1995, s. 6

( 2 ) EYVL N:o C 32, 5.2.1996

( 3 ) EYVL N:o L 179, 7.8.1972, s. 2, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

( 4 ) EYVL N:o L 179, 7.8.1972, s. 1

( 5 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1166/2008, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 kumoamisesta (EUVL L 321, 1.12.2008, s. 14).

( 6 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

( 7 ) EYVL N:o L 151, 15.6.1990, s. 1

( 8 ) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).