1996D0409 — FI — 01.07.2013 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta,

tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta

(96/409/YUTP)

(EYV L 168, 6.7.1996, p.4)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS, tehty 30 päivänä marraskuuta 2006,

  L 363

422

20.12.2006

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

1

10.6.2013


Muutettu:

 A1

  L 236

33

23.9.2003


Oikaisu

►C1

Oikaisu, EYV L 126, 28.4.2004, s. 3  (2003/)
▼B

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta,

tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta

(96/409/YUTP)NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ovat tietoisia siitä, että on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 8 c artiklan mukaista aikaansaada yhtenäisen mallin mukainen tilapäinen matkustusasiakirja, jonka jäsenvaltio myöntää unionin kansalaiselle sellaisen maan alueella, jossa sillä jäsenvaltiolla, josta kyseinen kansalainen on peräisin, ei ole diplomaattista edustustoa tai pysyvää konsulaattia, tai jonka jäsenvaltio myöntää eräissä muissa liitteessä II olevissa säännöissä täsmennetyissä tilanteissa,

katsovat, että tämän yhteisen tilapäisen matkustusasiakirjan aikaansaaminen voi antaa todellisen avun ahdingossa oleville unionin kansalaisille, ja

ovat vakuuttuneita siitä, että tällaisen asiakirjan aikaansaaminen osoittaa selkeästi unionin kansalaisena olemisen edut,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:1 artikla

Laaditaan tilapäinen matkustusasiakirja, jonka yhtenäinen malli on liitteessä I, joka on tämän päätöksen erottamaton osa.

Tämän tilapäisen matkustusasiakirjan myöntämistä koskevat säännöt ja tilapäisiä matkustusasiakirjoja koskevat turvallisuustoimenpiteet esitetään liitteissä II ja III, jotka ovat tämän päätöksen erottamaton osa. Sääntöjä ja turvallisuustoimenpiteitä voidaan muuttaa jäsenvaltioiden yksimielisellä sopimuksella, jolloin muutokset tulevat voimaan kuukauden kuluttua niiden hyväksymisestä, paitsi jos jokin jäsenvaltio pyytää uutta tarkastelua ministeritasolla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan, kun kaikki jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet neuvoston pääsihteeristölle, että ne ovat saattaneet päätökseen oikeusjärjestyksensä tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi edellyttämät menettelyt.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan virallisessa lehdessä.
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I  PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1   — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄ ►M2   — PRILOG I ◄

image

►(3)  

►(3) M1  

►(3) M2  

image

image

image

►(7)  

►(7)  

►(7)  

►(7) M1  

►(7) M1  

►(7) M2  

►(7) M2  

image

►(4)   ►(4) C1  

►(4) M1  

►(4) M2  
LIITE II

TILAPÄISEN MATKUSTUSASIAKIRJAN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1.

Tilapäinen matkustusasiakirja (TMA), jonka yhtenäinen malli on liitteessä I, on matkustusasiakirja, joka voidaan myöntää yhtä ainoata matkaa varten siihen jäsenvaltioon, jonka kansalainen hakija on, hakijan vakinaiseen asuinvaltioon tai, poikkeuksellisesti, muuhun määränpäähän. Asiakirja voidaan myöntää kenelle tahansa jäsenvaltion kansalaiselle sen valtion luvalla, jonka kansalainen kyseinen henkilö on.

2.

TMA voidaan myöntää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) saaja on Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, jonka passi tai matkustusasiakirja on kadonnut, varastettu tai tuhoutunut tai tilapäisesti ei ole saatavilla, ja

b) asianomainen on maassa, jossa sillä jäsenvaltiolla, jonka kansalainen hän on, ei ole käytettävissä diplomaattista tai konsuliedustustoa, joka voisi myöntää matkustusasiakirjan, tai tämä valtio ei muuten ole siellä edustettuna, ja

c) sen jäsenvaltion, josta asianomainen henkilö on peräisin, viranomaisten hyväksyminen on saatu.

3.

TMA:n hakijan on täytettävä hakemuslomake ja lähetettävä se sen jäsenvaltion tähän tarkoitukseen nimetylle viranomaiselle, jonka kansalainen hän on, ja liitettävä siihen edustuston oikeaksi todistama jäljennös hänen henkilöllisyytensä ja kansalaisuutensa todentavista asiakirjoista. Viranomaisen ei tarvitse välttämättä olla lähin, jos jokin toinen alueen viranomainen on soveliaampi. Asiakirjan myöntävä toimipaikka vaatii ja perii häneltä ne kulut ja maksut, jotka tavallisesti kannetaan hätäpassin myöntämisestä. Hakijoille, joilla ei ole käytettävissään riittäviä varoja muiden asiaan liittyvien paikallisten menojen maksamiseksi, annetaan tarvittavat varat sen jäsenvaltion hakemusajankohtana antamien ohjeiden mukaisesti, josta asianomainen henkilö on peräisin.

4.

TMA:n on oltava voimassa hieman kauemmin, kuin sen matkan tekeminen vaatii, jota varten TMA on annettu. Tätä aikaa laskettaessa on otettava huomioon yöpymisten ja jatkoyhteyksien vaatima aika.

5.

Kustakin myönnetystä asiakirjasta on säilytettävä jäljennös TMA:n antavan toimipaikan arkistoissa ja toinen jäljennös on toimitettava sen jäsenvaltion viranomaiselle, jonka kansalainen hakija on.

6.

Jokainen jäsenvaltio voi ulottaa näiden sääntöjen soveltamisen koskemaan sellaisia muita henkilöitä, joilla on yhteyksiä kyseiseen valtioon ja jotka tämä valtio on valmis vastaanottamaan.
LIITE III

TILAPÄISTÄ MATKUSTUSASIAKIRJAA KOSKEVAT TURVALLISUUSTOIMET

Tilapäiset matkustusasiakirjat (TMA:t) on valmistettava ja laadittava seuraavien turvallisuustoimenpiteiden mukaisesti:

1.   Kokoavattuna:

18 × 13 cm

suljettuna:

9 × 13 cm.

2.   Paperi

Tilapäiset matkustusasiakirjat on painettava optisista kirkasteista vapaalle varmuuspaperille (noin 90 g/m2) käyttäen asiakirjan valmistajan oikeudellisesti suojattua vakioitua ”CHAIN WIRES” -vesileimaa ja kahta näkymätöntä ultraviolettivalossa fluorisoivaa kuitua (sininen ja keltainen, SSI/05) ja kemikaalien vaikutukselta suojaavia reagensseja.

3.   Numerointijärjestelmä

Jokainen jäsenvaltio myöntää asiakirjat käyttäen keskitettyä numerointijärjestelmää, jossa tunnus muodostetaan yhdistämällä numero ja myöntävän jäsenvaltion tunnuskirjain tai -kirjaimet seuraavalla tavalla:

▼M2Belgia

=

B

[OOOOO]

Bulgaria

=

BG

[OOOOO]

Tšekki

=

CZ

[OOOOO]

Tanska

=

DK

[OOOOO]

Saksa

=

D

[OOOOO]

Viro

=

EE

[OOOOO]

Kreikka

=

GR

[OOOOO]

Espanja

=

E

[OOOOO]

Ranska

=

F

[OOOOO]

Kroatia

=

HR

[OOOOO]

Irlanti

=

IRL

[OOOOO]

Italia

=

I

[OOOOO]

Kypros

=

CY

[OOOOO]

Latvia

=

LV

[OOOOO]

Liettua

=

LT

[OOOOO]

Luxemburg

=

L

[OOOOO]

Unkari

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Alankomaat

=

NL

[OOOOO]

Itävalta

=

A

[OOOOO]

Puola

=

PL

[OOOOO]

Portugali

=

P

[OOOOO]

Romania

=

RO

[OOOOO]

Slovenia

=

SI

[OOOOO]

Slovakia

=

SK

[OOOOO]

Suomi

=

FIN

[OOOOO]

Ruotsi

=

S

[OOOOO]

Yhdistynyt kuningaskunta

=

UK

[OOOOO]

▼B

Numero on painettava kohopainossa asiakirjan sivuille 1 ja 4 OCR-B-kirjasimilla mustalla ultraviolettivalossa vihreänä fluoresoivalla painovärillä.

4.   Haltijan valokuvan kiinnittäminen

Haltijan valokuva on kiinnitettävä asiakirjaan lujasti siten, ettei se ole helposti irrotettavissa. Valokuva on laminoitava kansallisen käytännön mukaisesti, ja jäsenvaltioiden edellytetään laativan tarvittavat ohjeet asianmukaisen turvallisuustason takaamiseksi asiakirjan suhteen.

5.   Haltijan henkilötietojen merkitseminen

Haltijan henkilötiedot on merkittävä tilapäiseen matkustusasiakirjaan yhdenmukaisella tavalla. Tiedot on merkittävä joko käsin tai koneella ja ne on laminoitava.

6.   Myöntävän viranomaisen leima

Tilapäistä matkustusasiakirjaa myönnettäessä myöntävän viranomaisen leima on sijoitettava osittain asiakirjan ja osittain haltijan valokuvan päälle.

7.   Muita turvallisuusominaisuuksia

Tilapäisissä matkustusasiakirjoissa on oltava giljosoinnilla suojattu tausta nelivärisin epäsuorin kohopainoin niillä sivuilla, joille merkitään tietoja mahdollisuuksien mukaan helmiäiskirjoitusta käyttäen.

Käytettävä painoteknologia:—  kaiverrussyväpaino (INTAGLIO) oikeanpuolisilla (recto) sivuilla ja myös sivulla 1 oleva teksti, latenttikuva ja refleksisinisellä painettava mikropainatus,

—  OFFSET, oikean- (recto) ja vasemmanpuoliset (verso) sivut, kaksivärisenä IRIS-painatuksella,

—  sivu 1:

teksti refleksisinisellä,

—  sivu 2:

kopionpaljastava taustakuva vaaleansinisellä,

—  sivu 3:

giljoshi- ja IRIS-painatus kaksivärisenä, vihreänä ja violettina, ja näistä jälkimmäinen ultraviolettivalossa keltaisena fluoresoivana.

Käytettävien musteiden on oltava jäljentämisen estäviä niin, että värijäljennöksen tekemisyritys johtaa selvästi havaittaviin väripoikkeamiin. Sen lisäksi vähintään yhden värin on oltava varustettu fluorisoivin lisäainein. Myös musteiden on sisällettävä kemikaalien vaikutukselta suojaavia reagensseja.

8.   Lomakkeet

On käytettävä tätä asiakirjaa varten tehtyjä monivärisiä ja miniatyyrikirjasimin varustettuja lomakkeita.

9.   Tyhjien matkustusasiakirjalomakkeiden varastointi

Väärentämisvaaran estämiseksi kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, että tyhjät matkustusasiakirjalomakkeet varastoidaan niin, että ne ovat suojassa varkailta.