1994R2965 — FI — 01.10.2003 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS(EY) N:o 2965/94,

annettu 28 päivänä marraskuuta 1994,

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta

(EYV L 314, 7.12.1994, p.1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

Neuvoston asetus (EY) N:o 2610/95, annettu 30 päivänä lokakuuta 1995 

  L 268

1

10.11.1995

►M2

Neuvoston asetus (EY) N:o 1645/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003,

  L 245

13

29.9.2003
▼B

NEUVOSTON ASETUS(EY) N:o 2965/94,

annettu 28 päivänä marraskuuta 1994,

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisestaEUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo, että

valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisen, Euroopan yhteisöjen sekä Europolin laitosten ja yksikköjen kotipaikan vahvistamisesta 29 päivänä lokakuuta 1993 tehdyn päätöksen ( 1 ) johdosta jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat antaneet yhteisen julistuksen Luxemburgissa sijaitsevan komission käännösyksikön yhteyteen perustettavasta Euroopan unionin elinten käännöskeskuksesta, joka huolehtii käännöspalveluista, joita toiminnassaan tarvitsevat laitokset ja yksiköt, joiden kotipaikka on vahvistettu kyseisellä päätöksellä, lukuun ottamatta Euroopan rahapoliittista instituuttia,

yhden erikoistuneen keskuksen perustaminen on järkevä tapa tyydyttää monien unionin alueella hajallaan olevien elinten käännöstarpeet,

käännöskeskukselle olisi laadittava perussääntö, joka antaa sille mahdollisuuden tarjota palveluita elimille, jotka ovat kukin oikeushenkilöitä, joilla on itsenäinen johto ja joilla on oma talousarvio, kuitenkin säilyttäen toiminnallinen yhteys keskuksen ja komission välillä, ja

perustamissopimuksessa ei ole muita kuin 235 artiklan määräykset toimivaltuuksista tämän päätöksen tekemiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Perustetaan Euroopan unionin elinten käännöskeskus, jäljempänä ”keskus”.

▼M1

2 artikla

1.  Keskus tarjoaa seuraavassa lueteltujen elinten toiminnassaan tarvitsemia käännöspalveluita:

 Euroopan ympäristökeskus,

 Euroopan koulutussäätiö,

 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus,

 Eurooppalainen lääkkeiden arviointijärjestö,

 Työturvallisuus- ja työterveysjärjestö,

 Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit, piirustukset ja mallit), ja

 Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huume-yksikkö.

Keskus ja kukin edellä mainituista elimistä sopivat järjestelyistä, joilla määritellään niiden yhteistyön yksityiskohtaiset säännöt.

2.  Neuvoston perustamat, muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut elimet voivat käyttää keskuksen palveluita keskuksen kanssa sovittavien järjestelyjen perusteella.

3.  Unionin toimielimet ja muut elimet, joilla on jo omat käännösosastot, voivat tarvitessaan ja vapaaehtoisuuteen perustuen käyttää keskuksen palveluja osapuolten välillä sovittavien järjestelyjen mukaisesti.

4.  Keskus osallistuu aktiivisesti toimielinten välisen käännöskomitean työskentelyyn.

▼B

3 artikla

1.  Keskus on oikeushenkilö.

2.  Tehtäviensä täyttämiseksi sillä on kaikissa jäsenvaltioissa laajin niiden lainsäädännön mukaan oikeushenkilöillä oleva oikeuskelpoisuus.

4 artikla

▼M1

1.  Keskuksella on johtokunta, joka muodostuu:

a) kunkin 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elimen yhdestä edustajasta; kaikissa 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa järjestelyissä voidaan määrätä kyseiseen järjestelyyn kuuluvan elimen edustuksesta,

b) kunkin Euroopan unionin jäsenvaltion yhdestä edustajasta,

c) kahdesta komission edustajasta, ja

d) kunkin sellaisen toimielimen ja kunkin sellaisen elimen yhdestä edustajasta, jotka ovat vapaaehtoisuuteen perustuen sopineet yhteistyöstä keskuksen kanssa, vaikka näillä olisi omat käännösosastot.

▼B

2.  Edellä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille edustajille nimitetään varajäsenet edustajien tilalle näiden poissa ollessa.

3.  Toinen komission edustajista hoitaa johtokunnan puheenjohtajan tehtävää.

5 artikla

1.  Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

2.  Johtokunnan jäsenten toimikautta voidaan jatkaa.

6 artikla

1.  Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle vähintään kahdesti vuodessa ja jos vähintään kolmasosa 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista jäsenistä sitä pyytää.

2.  Johtokunta tekee päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

3.  Kullakin johtokunnan jäsenellä on yksi ääni.

4.  Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

7 artikla

Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

1.  Johtokunta hyväksyy keskuksen vuosittaisen toimintaohjelman johtajan valmisteleman luonnoksen perusteella.

2.  Edellä kohdassa 1 tarkoitetun menettelyn perusteella suunnitelmaa voidaan vuoden aikana mukauttaa.

▼M2

3.  Johtokunta hyväksyy vuosittain kertomuksen keskuksen toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja 2 artiklassa tarkoitetuille elimille.

4.  Keskus toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle kaikki tarvittavat tiedot arviointimenettelyjen tuloksista.

▼B

9 artikla

1.  Keskuksen päällikkönä on johtaja, jonka johtokunta nimittää komission ehdotuksesta viisivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa.

2.  Johtaja on keskuksen laillinen edustaja. Hän on vastuussa:

 toimintaohjelman ja johtokunnan päätösten asianmukaisesta laatimisesta ja täytäntöönpanosta,

 päivittäisestä hallinnosta,

 keskuksen tehtävien toteuttamisesta,

 talousarvion toteuttamisesta,

 kaikista henkilöstöasioista,

 johtokunnan kokousten valmistelusta.

3.  Johtaja vastaa toiminnastaan johtokunnalle.

10 artikla

1.  Kullekin kalenterivuotta vastaavalle varainhoitovuodelle laaditaan kaikista keskuksen tuloista ja menoista arviot, jotka on otettava keskuksen talousarvioon.

▼M1

2.  

a) Keskuksen talousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

▼M2

b) Keskuksen tulot koostuvat maksuista, joita ne elimet, joita varten keskus toimii, ja ne toimielimet tai muut elimet, joiden kanssa on sovittu yhteistyöstä, suorittavat korvauksena suoritetuista palveluista, mukaan lukien toimielinten yhteiset toiminnat, sekä yhteisön avustuksesta.

▼M2 —————

▼B

3.  Keskuksen menoihin kuuluvat erityisesti henkilöstökustannukset, palkat, hallintoja infrastruktuurimenot sekä toimintakulut.

▼M1

11 artikla

1.  Ennen 19 artiklassa säädettyä uudelleenkäsittelyä jokainen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elin, jolle mahdollisesti tulee keskuksen tarjoamiin palveluihin liittyviä erityisongelmia, voi kääntyä keskuksen puoleen näiden ongelmien ratkaisemiseksi sopivimmalla mahdollisella tavalla.

2.  Jos ratkaisuun ei päästä kolmessa kuukaudessa, kyseinen elin voi antaa asianmukaisesti perustellun tiedon asiasta komissiolle, jotta komissio voisi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ja tarvittaessa järjestää keskuksessa ja sen avustuksella järjestelmällisemmin kolmansien osapuolten käytön kyseisten asiakirjojen kääntämiseksi.

▼B

12 artikla

Keskuksen kanssa sovittavien järjestelyjen perusteella komissio antaa keskukselle kustannusten korvausta vastaan seuraavaa apua:

1) tukipalvelut: terminologia, tietokannat, dokumentaatio, konekääntäminen, freelance-kääntäjien koulutus ja tiedot sekä virkailijoiden siirtäminen keskuksen tehtäviin,

2) perushallintotehtävät: palkkojen maksu, sairasvakuutukset, eläkejärjestelmä, sosiaalipalvelujen järjestämien.

▼M2

13 artikla

1.  Keskuksen kaikista tuloista ja menoista laaditaan kutakin kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, ja tulot ja menot otetaan keskuksen talousarvioon, johon sisältyy henkilöstötaulukko.

2.  Keskuksen talousarvion tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3.  Johtokunta laatii vuosittain keskuksen johtajan laatiman esityksen perusteella ennakkoarvion keskuksen tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten. Johtokunta toimittaa tämän ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukkoa koskeva esitys, komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

4.  Komissio toimittaa ennakkoarvion Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen yhteydessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäljempänä yhteisesti ”budjettivallan käyttäjä”).

5.  Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, jotka se katsoo henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättömiksi, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen ja toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.

6.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy keskuksen avustusta koskevat määrärahat.

Budjettivallan käyttäjä vahvistaa keskuksen henkilöstötaulukon.

7.  Johtokunta vahvistaa keskuksen talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun Euroopan unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa vastaavasti.

8.  Johtokunta ilmoittaa budjettivallan käyttäjälle mahdollisimman pian aikomuksestaan toteuttaa hankkeita, joilla voi olla huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvion rahoittamiseen, erityisesti kiinteistöihin liittyviä hankkeita kuten kiinteistöjen vuokraus tai hankinta. Johtokunta ilmoittaa asiasta komissiolle.

Kun toinen budjettivallan käyttäjä on ilmoittanut aikomuksestaan antaa lausunto, se toimittaa sen johtokunnalle kuuden viikon kuluessa hankkeesta ilmoittamisesta.

▼B

14 artikla

1.  Johtaja toteuttaa keskuksen talousarviota.

▼M2

2.  Keskuksen tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta komission tilinpitäjälle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä. Komission tilinpitäjä konsolidoi toimielinten ja hajautettujen elinten alustavat tilinpäätökset yleisen varainhoitoasetuksen 128 artiklan mukaisesti.

3.  Komission tilinpitäjä toimittaa keskuksen alustavan tilinpäätöksen ja selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä. Kyseinen selvitys varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4.  Saatuaan keskuksen alustavaa tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka tilintarkastustuomioistuin on laatinut yleisen varainhoitoasetuksen 129 artiklan säännösten mukaisesti, keskuksen johtaja laatii keskuksen lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan ja toimittaa sen johtokunnalle lausuntoa varten.

5.  Johtokunta antaa lausunnon keskuksen lopullisesta tilinpäätöksestä.

6.  Keskuksen johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja johtokunnan lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

7.  Lopullinen tilinpäätös julkaistaan.

8.  Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Johtaja toimittaa vastauksen myös johtokunnalle.

9.  Johtaja antaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä yleisen varainhoitoasetuksen 146 artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn sujuvaa toteuttamista varten tarvittavat tiedot.

10.  Ennen vuoden N+2 huhtikuun 30 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

15 artikla

Johtokunta vahvistaa keskukseen sovellettavat varainhoitoa koskevat säännökset komissiota kuultuaan. Säännökset voivat poiketa komission 19 päivänä marraskuuta 2002 antamasta asetuksesta (EY, Euratom) N:o 2343/2002 ( 2 ), joka koskee Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevaa varainhoidon puiteasetusta, ainoastaan, jos keskuksen toiminta sitä nimenomaisesti vaatii ja jos komissio on antanut siihen etukäteen suostumuksensa.

▼B

16 artikla

Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa sovelletaan keskukseen.

17 artikla

1.  Keskuksen henkilöstöön kuuluvat ovat Euroopan yhteisöjen virkamiehiä ja muuta henkilöstöä koskevien asetusten ja säännösten alaisia.

2.  Keskus käyttää nimittävälle viranomaiselle annettuja valtuuksia henkilöstönsä osalta.

3.  Johtokunta antaa yhteisymmärryksessä komission kanssa aiheelliset yksityiskohtaiset soveltamissäännöt, erityisesti tiettyjen tehtävien luottamuksellisuuden takaamiseksi.

18 artikla

1.  Keskuksen sopimusoikeudellisen vastuun määrittelee kulloinkin kyseessä olevaan sopimukseen sovellettava lainsäädäntö.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia keskuksen tekemissä sopimuksissa olevan välityslausekkeen nojalla.

2.  Sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun perusteella keskus korvaa keskuksen virkamiesten tai sen henkilöstöön kuuluvien tehtäväänsä suorittaessaan aiheuttaman vahingon jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan kaikki näiden vahinkojen korvaamiseen liittyvät kiistat.

3.  Keskuksen virkamiesten tai henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta vastuusta säädetään heihin sovellettavissa säännöksissä.

▼M2

18a artikla

1.  Keskuksen hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001 ( 3 ).

2.  Johtokunta vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt kuuden kuukauden kuluessa Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2965/94 muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1645/2003 ( 4 ) voimaantulosta.

3.  Päätöksistä, jotka keskus on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan soveltamiseksi, voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti tai nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

▼B

19 artikla

Neuvosto voi komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin lausunnon jälkeen käsitellä uudelleen keskuksen yksityiskohtaisia toimintasääntöjä, sellaisina kuin ne on määritelty tässä asetuksessa, kolmen vuoden kuluessa keskuksen käynnistysvaiheen päättymisestä, joka kestää enintään kolme varainhoitovuotta.

20 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
JULKILAUSUMA 1

NEUVOSTON JULKILAUSUMA

Neuvosto kiinnittää erittäin suurta huomiota tehokkuus- ja kannattavuusperiaatteiden oikeaan soveltamiseen.

Tässä suhteessa se muistuttaa, että varainhoitoasetuksessa on seuraavat säännökset:

”Talousarviomäärärahat on käytettävä moitteettoman varainhoidon periaatteen sekä erityisesti taloudellisuuden ja kustannusvaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti. On määritettävä määrinä ilmaistavia tavoitteita ja taattava niiden toteuttamisen seuranta.”

”Kun kyseessä on luonteeltaan operatiivinen toiminta, rahoitusta koskevaan selvitykseen kuuluu erityisesti yhteisön toimintaan tarvittavan määrän tarkoituksenmukainen perustelu, tarvittaessa aiheellisilla tilastotiedoilla tuettuna.”
JULKILAUSUMA 2

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN JULKILAUSUMA

Käännöskeskuksen perustamisen yhteydessä neuvosto ja komissio vahvistavat, että keskus on järjestettävä siten, että Euroopan yhteisöjen virallisia kieliä voidaan kohdella yhdenmukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta erityissäännöksiä, joilla säännellään sellaisten yhteisöjen kieliä koskevia järjestelyjä, joita varten keskus toimii.
JULKILAUSUMA 3

NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN JULKILAUSUMA (17 ARTIKLA)

Neuvosto ja komissio katsovat, että ottaen huomioon tehtävänsä ja talousarvionsa rakenteen käännöskeskus noudattaa niin joustavia yksityiskohtaisia henkilöstöhallinnon sääntöjä kuin mahdollista ilman että sen tehtävien toteuttaminen vaarantuu.
JULKILAUSUMA 4

NEUVOSTON JULKILAUSUMA (17 ARTIKLA)

Neuvosto kehottaa komissiota:

 esittämään ennen vuoden 1994 loppua kertomuksen, jossa selvitetään missä määrin henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 5 artiklan säännökset ovat yhä perusteltuja ja jossa erityisesti selvitetään niiden kustannusvaikuttavuutta,

 esittämään asianmukaisia ehdotuksia näiden säännösten muuttamiseksi edellä mainitun kertomuksen perusteella.
JULKILAUSUMA 5

SAKSAN VALTUUSKUNNAN JULKILAUSUMA (17 ARTIKLA)

Saksan liittotasavalta, huolimatta vakavista varauksista, antaa suostumuksensa 17 artiklaa koskevalle kompromissille, jottei jäsenvaltioiden yksimielisyys ja keskuksen toiminnan alku vaarantuisi. Se katsoo, että kiistelty säännös vaatii pikaista tarkistusta. Se on antanut suostumuksensa toivoen, että tänään laadittu pyyntö johtaisi lopulta komission vastaaviin ehdotuksiin.
JULKILAUSUMA 6

KOMISSION JULKILAUSUMA

Komissio tekee, toimivaltansa rajoissa, aloitteen ehdottaakseen hallintopäälliköiden kollegiossa, että kyseisen kollegion alaisuuteen perustettaisiin pikaisesti toimielinten välinen käännöskomitea, jonka tehtävänä on edistää eri toimielinten käännösyksiköiden sekä unionin toimielinten käännöskeskuksen yhteensovittamista.( 1 ) EYVL N:o C 323, 30.11.1993, s. 1

( 2 ) EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72, ja sen oikaisu EYVL L 2, 7.1.2003, s. 39.

( 3 ) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 4 ) EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13.