1994L0011 — FI — 01.07.2013 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/11/EY,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994,

kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

(EYV L 100, 19.4.1994, p.37)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/96/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

  L 363

81

20.12.2006

►M2

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/15/EU, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

172

10.6.2013


Muutettu:

►A1

  L 236

33

23.9.2003
▼B

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 94/11/EY,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994,

kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestäEUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 2 ),

toimivat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen,

sekä katsovat, että

joissakin jäsenvaltioissa on jalkineiden merkintöjä koskevia asetuksia, joiden tarkoituksena on suojella yleisöä ja antaa heille tietoa sekä säilyttää teollisuuden oikeutetut edut,

asetusten väliset erot saattavat luoda kaupan esteitä yhteisön sisällä ja samalla haitata sisämarkkinoiden toimintaa,

useiden erilaisten järjestelmien päällekkäisyyden aiheuttamien ongelmien välttämiseksi on suotavaa määritellä täsmällisesti yhteisen jalkineiden merkintäjärjestelmän osatekijät,

kuluttajansuojapolitiikkaa koskevassa 9 päivänä marraskuuta 1989 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ( 3 ) suositellaan näitä tuotteita koskevan kuluttajavalistuksen parantamista,

on sekä kuluttajien että teollisuuden edun mukaista, että jalkineteollisuus toteuttaa järjestelmän, jolla vähennetään petoksen vaaraa ilmoittamalla tarkasti jalkineissa käytettyjen pääasiallisten materiaalien laatu,

toteutettavista tuotteiden etiketöintiä koskevista kuluttajan edun mukaisista toimenpiteistä 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa neuvoston päätöslauselmassa ( 4 ) merkinnät katsotaan tärkeäksi keinoksi varmistaa valistuksen ja lisääntyvän avoimuuden välittäminen kuluttajille sekä taata sisämarkkinoiden sopusointuinen kehitys,

kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistaminen on asianmukainen keino vapaakaupan esteiden poistamiseksi; yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi saavuttaa tätä tavoitetta tyydyttävällä tavalla, ja

tässä direktiivissä vahvistetaan ainoastaan välttämättömät vaatimukset niiden tuotteiden vapaan liikkuvuuden osalta, joihin tätä direktiiviä sovelletaan,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artikla

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan kuluttajille myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettyjen materiaalien merkintöihin.

Tässä direktiivissä tarkoitetaan ”jalkineella” tuotteita, jotka on varustettu pohjilla, joiden tarkoituksena on suojata tai peittää jalkaa, mukaan lukien liitteessä I tarkoitetut erikseen kaupan pidettävät osat.

Liitteessä II on luettelo, joka ei ole tyhjentävä, tässä direktiivissä tarkoitetuista tuotteista.

Tämä direktiivi ei koske:

 käytettyjä, kuluneita jalkineita,

 suojajalkineita, joita käsitellään direktiivissä 89/686/ETY ( 5 ),

 jalkineita, joita käsitellään direktiivissä 76/769/ETY ( 6 ),

 lelumaisia jalkineita.

2.  Merkintöjen on sisällettävä jalkineen rakennetta koskevaa tietoa 4 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

i) Merkinnöistä on käytävä ilmi tiedot jalkineen kolmesta osasta, sellaisina kuin ne määritellään liitteessä I, eli:

a) päällinen;

b) vuori ja sisäpohja

ja

c) ulkopohja.

ii) Jalkineiden rakenne on ilmoitettava 4 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti joko kuvan tai tekstin avulla, jossa nimetään erityismateriaalit liitteen I mukaisesti.

iii) Päällisen osalta 4 artiklan 1 kohdan ja liitteen I perusteella tehtävä materiaalien määrittely suoritetaan ottamatta huomioon lisätarvikkeita tai vahvisteita kuten nilkkatukia, koristeita, solkia, tupsuja, kengänsirkkoja tai vastaavia osia.

iv) Pohjien osalta luokittelu perustuu 4 artiklan mukaisesti sen sisältämien materiaalien määrään.

2 artikla

1.  Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ainoastaan jalkineet, jotka täyttävät tässä direktiivissä esitetyt merkintöjä koskevat vaatimukset, voidaan saattaa markkinoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita sovellettavia yhteisön oikeudellisia velvoitteita.

2.  Jos jalkineita, jotka eivät täytä merkintöjä koskevia säännöksiä, saatetaan markkinoille, toimivaltainen jäsenvaltio toteuttaa kansallisessa lainsäädännössä säädetyt asianmukaiset toimenpiteet.

3 artikla

Jäsenvaltiot eivät voi kieltää tai estää sellaisten jalkineiden pitämistä kaupan, jotka ovat tässä direktiivissä esitettyjen merkintöjä koskevien säännösten mukaisia, soveltamalla yhteensovittamattomia kansallisia, tiettyjen jalkinetyyppien tai yleensä jalkineiden merkintöjä koskevia säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita sovellettavia yhteisön oikeudellisia velvoitteita.

4 artikla

1.  Merkinnöistä on käytävä ilmi tiedot liitteen I mukaisesti määritellystä materiaalista, jota on vähintään 80 prosenttia mitattuna jalkineen päällisen, vuoren ja sisäpohjan pinnassa ja vähintään 80 prosenttia ulkopohjasta. Jos mitään materiaalia ei ole vähintään 80:ä prosenttia, on suotavaa antaa tietoja kahdesta jalkineen rakenteen pääasiallisesta materiaalista.

2.  Nämä tiedot ilmoitetaan jalkineessa. Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja voi valita joko kuvan tai tekstin, jotka on määritelty ja esitelty liitteessä I, vähintään kulutusjäsenvaltion määrittelemällä/määrittelemillä kielellä/kielillä perustamissopimuksen mukaisesti. Jäsenvaltioiden on huolehdittava kansallisissa säännöksissään siitä, että kuluttajille annetaan tarpeeksi tietoa näiden kuvien merkityksistä ja valvottava, että tällaiset säännökset eivät aiheuta esteitä kaupalle.

3.  Tässä direktiivissä merkintöjen tarkoitetaan käsittävän säädetyt tiedot jokaisessa jalkineparissa. Merkinnät voidaan tehdä painamalla, liimaamalla, kohokuvioimalla tai kiinnittämällä.

4.  Merkintöjen on oltava näkyviä, hyvin ja sopivaan kohtaan kiinnitettyjä ja niiden on oltava riittävän suuria, jotta merkinnän sisältämien tietojen ymmärtäminen on helppoa. Merkintä ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.

5.  Valmistajan tai yhteisöön sijoittautuneen valmistajan edustajan on laadittava merkintä ja hän vastaa merkinnän tietojen paikkansapitävyydestä. Jollei valmistaja tai valmistajan edustaja ole sijoittautunut yhteisöön, vaatimus koskee henkilöä, joka vastaa ensimmäisestä markkinoille saattamisesta yhteisössä. Jälleenmyyjän on huolehdittava siitä, että hänen myymissään kengissä on asianmukainen, tässä direktiivissä säädetty merkintä.

5 artikla

Merkintään tarvittaessa liitettyjä kirjallisia lisätietoja voidaan lisätä tämän direktiivin mukaan vaadittuihin teksteihin. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan voi kieltää tai estää sellaisten jalkineiden pitämistä kaupan, jotka täyttävät tässä direktiivissä esitetyt vaatimukset, 3 artiklan säännösten mukaisesti.

6 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 23 päivään syyskuuta 1995 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä 23 päivästä maaliskuuta 1996 alkaen. Kyseiset säännökset eivät koske ennen tätä päivämäärää jälleenmyyjälle toimitettuja tai tältä laskutettuja varastoja 23 päivään syyskuuta 1997 asti.

3.  Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4.  Komissio toimittaa kolme vuotta tämän direktiivin täytäntöönpanon jälkeen neuvostolle arviointikertomuksen, jossa käsitellään toiminnanharjoittajien tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanossa mahdollisesti kohtaamia vaikeuksia ja tehdään tarvittaessa asianmukaisia tarkistusehdotuksia.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE 1

1.   Kuvissa tai teksteissä ilmoitettavien jalkineen osien määritelmä 

Kuvat

Tekstit

a)  Päällinen

Jalkineen päällinen on ulkopohjaan kiinnitetyn rakenneosan ulkopuoli.

image

F Tige

D Obermaterial

IT Tomaia

NL Bovendeel

EN Upper

DK Overdel

GR ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ES Empeine

P Parte superior

►A1  

CZ Vrch

EST Pealne

LV Virsa

LT Viršus

HU Felsőrész

M Wiċċ

PL Wierzch

SI Zgornji del

SK Vrch

 ◄ ►M1  

BG лицева част

RO Față

 ◄ ►M2  

HR Gornjište

 ◄

b)  Vuori ja sisäpohja

Kyseessä ovat kengän päällisen vuori ja sisäpohja, jotka käsittävät jalkineen sisäosan.

image

F Doublure et semelle de propreté

D Futter und Decksohle

IT Fodera e Sottopiede

NL Voering en inlegzool

EN Lining and sock

DK Foring og bindsål

GR ΦΟΔΡΕΣ

ES Forro y plantilla

P Forro e Palmilha

►A1  

CZ Podšívka a stélka

EST Vooder ja sisetald

LV Odere un ieliekamā saistzole

LT Pamušalas ir įklotė

HU Bélés és fedőtalpbélés

M Inforra u suletta

PL Podszewka z wyściółką

SI Podloga in vložek (steljka)

SK Podšívka a stielka

 ◄ ►M1  

BG подплата и стелка

RO Căptușeală și acoperiș de branț

 ◄ ►M2  

HR Podstava i uložna tabanica

 ◄

c)  Ulkopohja

Kyseessä on jalkineen alapuoli, joka kuluu käytössä ja joka on kiinnitetty päälliseen.

image

F Semelle extérieure

D Laufsohle

IT Suola esterna

NL Buitenzool

EN Sole

DK Ydersål

GR ΣΟΛΑ

ES Suela

P Sola

►A1  

CZ Podešev

EST Välistald

LV Ārējā zole

LT Padas

HU Járótalp

M Pett ta' barra

PL Spód

SI Podplat

SK Podošva

 ◄ ►M1  

BG външно ходило

RO Talpă exterioară

 ◄ ►M2  

HR Potplat (donjište)

 ◄

2.   Vastaavien materiaalien ja symbolien määritelmä

Materiaalin määrittävän merkinnän tulee olla artiklassa 4 ja tämän liitteen ensimmäisessä osassa määriteltyjen jalleineen kolmea osaa esittävien kuvien vieressä. 
 

Kuva

Tekstit

a)

i)  Nahka:

Yleiskäsite sellaisen eläimen nahan tai vuodan kuvaamiseksi, joka on säilyttänyt jossain määrin alkuperäisen säikeisen rakenteensa ja jota on parkittu siten, ettei se mätäne. Karvat ja villa on joko poistettu tai jätetty poistamatta. Viimeistelty nahka voi olla peräisin nahasta tai vuodasta, joka on halkaistu kaistaleiksi tai leikattu palasiksi joko ennen parkitsemista tai sen jälkeen. Sen sijaan jos parkittu nahka tai vuota on hajoitettu mekaanisen ja/tai kemiallisen menetelmän avulla säikeiksi, kappaleiksi ja jauheeksi ja jos se tämän jälkeen kootaan uudelleen joko sideaineen avulla tai ilman sideainetta kalvomuotoon tai johonkin muuhun muotoon, siitä ei voida käyttää nimitystä ”nahka”. Jos nahan pintaa käsitellään millä tahansa menetelmällä tai siihen kiinnitetään kerros, nämä eivät saa olla yli 0,15 millimetrin paksuisia. Tämä määritelmä käsittää siten kaikki nahat sen estämättä, mitä muita oikeudellisia velvoitteita aiheutuu esimerkiksi Washingtonin yleissopimuksesta.Jos osana 5 artiklassa tarkoitettuja vapaaehtoisia kirjallisia lisätietoja käytetään nimitystä ”täyspintanahka”, se koskee vuotaa, jonka pinta on alkuperäinen eli sellainen, että siinä on orvaskeden poistamisen jälkeen näkyvä alkuperäinen martiopinta, eikä pinnasta ole poistettu mitään hiomalla, kiillottamalla tai halkaisemalla.

image

F Cuir

D Leder

IT Cuoio

NL Leder

EN Leather

DK Læder

GR ΔΕΡΜΑ

ES Cuero

P Couros e peles curtidas

►A1  

CZ Useň

EST Nahk

LV Āda

LT Oda

HU Bőr

M Ġilda

PL Skóra

SI Usnje

SK Useň

 ◄ ►M1  

BG кожа

RO Piei cu față naturală

 ◄ ►M2  

HR Koža

 ◄

a)

ii)  Pinnoitettu nahka

Tuote, jonka pinnoituksen tai siihen kiinnitetyn kerroksen paksuus ei ole suurempi kuin kolmasosa tuotteen kokonaispaksuudesta, mutta paksumpi kuin 0,15 millimetriä.

image

F Cuir enduit

D Beschichtetes Leder

IT Cuoio rivestito

NL Gecoat leder

EN Coated leather

DK Overtrukket læder

GR ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ

ES Cuero untado

P Couro revestido

►A1  

CZ Povrstvená useň

EST Kaetud nahk

LV Pārklāta āda

LT Padengta oda

HU Bevonatos bőr

M Ġilda miksija

PL Skóra pokryta

SI Krito usnje

SK Povrstvená useň

 ◄ ►M1  

BG кожа с покритие

RO Piei cu față corectată

 ◄ ►M2  

HR Koža korigiranog lica

 ◄

b)

Luonnontekstiilit ja tekokuitutekstiilit tai neulomattomat tekstiilit”Tekstiileillä” tarkoitetaan kaikkia tuotteita, joihin sovelletaan direktiiviä 71/307/ETY ottaen huomioon kaikki sen mukautukset.

image

F Textile

D Textil

IT Tessili

NL Textiel

EN Textile

DK Tekstilmaterialer

GR ΥΡΑΣΜΑ

ES Textil

P Téxteis

►A1  

CZ Textilie

EST Tekstiil

LV Tekstilmateriāls

LT Tekstilė

HU Textil

M Tessut

PL Materiał włókienniczy

SI Tekstil

SK Textil

 ◄ ►M1  

BG текстил

RO Textile

 ◄ ►M2  

HR Tekstil

 ◄

c)

Muut materiaalit

image

F Autres matériaux

D Sonstiges Material

IT Altre materie

NL Overige materialen

EN Other materials

DK Andre materialer

GR ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

ES Otros materiales

P Outros materiais

►A1  

CZ Ostatní materiály

EST Teised materjalid

LV Citi materiāli

LT Kitos medžiagos

HU Egyéb anyag

M Materjal ieħor

PL Inny materiał

SI Drugi materiali

SK Iný materiál

 ◄ ►M1  

BG всички други материали

RO Alte materiale

 ◄ ►M2  

HR Drugi materijali

 ◄
LIITE II

ESIMERKKEJÄ TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ TARKOITETUISTA JALKINEISTA

”Jalkineita” on runsas valikoima alkaen sandaaleista, joiden päällisenä on pelkästään säädettävät hihnat tai nauhat, aina pitkävartisiin saappaisiin asti, joissa varsi voi peittää koko säären ja reiden. Tämä määritelmä käsittää siis erityisesti:

i) tavalliset korottomat, matala- tai korkeakorkoiset sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitetut kengät;

ii) matalat saapikkaat, puolivartiset saappaat, pitkävartiset saappaat ja reiteen ulottuvat saappaat;

iii) kaikenlaiset sandaalit, ”espadrillokset” (kengät, joiden päällinen on kangasta ja ulkopohja palmikoitua kasviainetta); tenniskengät, lenkkikengät ja muut urheilujalkineet; kylpytohvelit ja muut vapaa-ajan jalkineet;

iv) erityiset urheilujalkineet, jotka on suunniteltu urheiluun ja joissa on tai joihin voidaan kiinnittää piikkejä, nauloja, nappuloita tai vastaavia, sekä luistinkengät, hiihtokengät, paini- ja nyrkkeilykengät sekä polkupyöräilijän kengät. Lisäksi luistin- ja rullaluistinjalkineet, joiden pohjiin luistimet on kiinnitetty;

v) balettitossut;

vi) yhtenä kappaleena valmistetut jalkineet, erityisesti kumista tai muovista valetut, lukuun ottamatta kevyistä aineista valmistettuja kertakäyttöisiä jalkineita (esimerkiksi paperi, muovi, joihin ei ole kiinnitetty anturaa);

vii) kalossit, päällyskengät yms., joita käytetään varsinaisten jalkineiden päällä, ja joissa ei välttämättä ole korkoa;

viii) kertakäyttöiset jalkineet, joihin on kiinnitetty antura;

ix) ortopediset jalkineet.

Yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi, ja jollei tässä direktiivissä käsiteltyjen tuotteiden kuvauksessa mainituista säännöksistä muuta johdu, yhdistetyn nimikkeistön 64 ryhmään kuuluvien tuotteiden voidaan yleensä ottaen katsoa kuuluvan tämän direktiivin soveltamisalaan.( 1 ) EYVL N:o C 74, 25.3.1992, s. 10

( 2 ) EYVL N:o C 287, 4.11.1992, s. 36

( 3 ) EYVL N:o C 294, 22.11.1989, s. 1

( 4 ) EYVL N:o C 110, 20.4.1993, s. 3

( 5 ) EYVL N:o L 399, 30.12.1989, s. 18

( 6 ) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 201