1993R0339 — FI — 01.01.2010 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 339/93,

annettu 8 päivänä helmikuuta 1993,

kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta

(EYV L 040, 17.2.1993, p.1)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008,

L 218

30

13.8.2008