01993R0095 — FI — 01.04.2020 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 95/93,

annettu 18 päivänä tammikuuta 1993,

lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä

(EUVL L 014 22.1.1993, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 894/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002,

  L 142

3

31.5.2002

 M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1554/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003,

  L 221

1

4.9.2003

►M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 793/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 138

50

30.4.2004

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 545/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009,

  L 167

24

29.6.2009

►M5

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/459, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2020,

  L 99

1

31.3.2020
▼B

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 95/93,

annettu 18 päivänä tammikuuta 1993,

lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä1 artikla

Soveltamisala

▼M3

1.  Tätä asetusta sovelletaan yhteisön lentoasemiin.

▼B

2.  Tämän asetuksen soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei rajoita Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellista asemaa näiden maiden kiistassa sen alueen suvereniteetista, jolla lentoasema sijaitsee.

3.  Tämän asetuksen säännösten soveltamista Gibraltarin lentoasemaan lykätään siihen asti, kunnes Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministereiden 2 päivänä joulukuuta 1987 antaman yhteisen julkilausuman mukaiset järjestelyt on pantu täytäntöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten on ilmoitettava neuvostolle tästä täytäntöönpanopäivästä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

▼M3

a) 

”lähtö- ja saapumisajalla” tarkoitetaan koordinaattorin tämän asetuksen mukaisesti antamaa lupaa käyttää lentoliikenteen harjoittamiseen tarvittavaa koordinoidun lentoaseman koko lentoasemainfrastruktuuria laskeutumista tai lentoon lähtöä varten tiettynä päivänä ja kellonaikana, jonka koordinaattori on jakanut tämän asetuksen mukaisesti;

b) 

”uudella tulokkaalla”:

i) 

lentoliikenteen harjoittajaa, joka pyytää — osana lähtö- ja saapumisaikojen sarjaa — lähtö- tai saapumisaikaa lentoasemalta minä tahansa päivänä, jos kyseisellä lentoliikenteen harjoittajalla olisi pyynnön hyväksymisen jälkeenkin yhteensä vähemmän kuin viisi lähtö- tai saapumisaikaa kyseisellä lentoasemalla tuona päivänä, tai

ii) 

lentoliikenteen harjoittajaa, joka pyytää lähtö- ja saapumisaikojen sarjaa kahden yhteisön lentoaseman välillä harjoitettavaa välilaskutonta matkustajareittiliikennettä varten, kun enintään kaksi muuta lentoliikenteen harjoittajaa harjoittaa tuona päivänä samaa välilaskutonta reittiliikennettä samojen kahden lentoaseman tai lentoasemajärjestelmän välillä, jos kyseisellä lentoliikenteen harjoittajalla olisi pyynnön hyväksymisen jälkeenkin vähemmän kuin viisi lähtö- tai saapumisaikaa kyseisellä lentoasemalla tuona päivänä tätä välilaskutonta liikennettä varten, tai

iii) 

lentoliikenteen harjoittajaa, joka pyytää lähtö- ja saapumisaikojen sarjaa joltain lentoasemalta kyseisen lentoaseman ja jonkin alueellisen lentoaseman välillä harjoitettavaa välilaskutonta matkustajareittiliikennettä varten, kun yksikään toinen lentoliikenteen harjoittaja ei harjoita tuona päivänä suoraa matkustajareittiliikennettä samojen kahden lentoaseman tai lentoasemajärjestelmän välillä, jos kyseisellä lentoliikenteen harjoittajalla olisi pyynnön hyväksymisen jälkeenkin vähemmän kuin viisi lähtö- tai saapumisaikaa kyseisellä lentoasemalla tuona päivänä tätä välilaskutonta liikennettä varten.

Lentoliikenteen harjoittajaa, jolla on enemmän kuin 5 prosenttia kaikista kyseisenä päivänä käytettävissä olevista lähtö- ja saapumisajoista tietyllä lentoasemalla tai enemmän kuin 4 prosenttia kyseisenä päivänä kaikista käytettävissä olevista lähtö- ja saapumisajoista lentoasemajärjestelmässä, jonka osa tuo lentoasema on, ei pidetä uutena tulokkaana kyseisellä lentoasemalla;

▼B

c) 

”suoralla lentoliikenteellä” kahden lentoaseman välistä liikennettä samalla ilma-aluksella ja samalla lennon numerolla, mukaan lukien välilaskut;

d) 

”aikataulukaudella” joko kesä- tai talvikautta, siten kuin se on vahvistettu lentoliikenteen harjoittajien aikatauluissa;

e) 

”yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla” lentoliikenteen harjoittajaa, jolla on voimassa oleva toimilupa, jonka jäsenvaltio on myöntänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien toimiluvista 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/92 mukaisesti ( 1 );

▼M3

f) 
i) 

”lentoliikenteen harjoittajalla” tarkoitetaan lentoliikennettä harjoittavaa yritystä, jolla on voimassa oleva toimilupa tai vastaava asiakirja viimeistään 31 päivänä tammikuuta seuraavaa kesäkautta varten tai viimeistään 31 päivänä elokuuta seuraavaa talvikautta varten. Tämän asetuksen 4, 8, 8 a ja 10 artiklan soveltamiseksi lentoliikenteen harjoittajan määritelmään sisältyvät myös liikelentotoiminnan harjoittajat, jos ne liikennöivät aikataulun mukaisesti; tämän asetuksen 7 ja 14 artiklan soveltamiseksi lentoliikenteen harjoittajan määritelmään sisältyvät myös kaikki siviililentoliikenteen harjoittajat,

ii) 

”lentoliikenteen harjoittajien ryhmällä” tarkoitetaan kahta tai useampaa lentoliikenteen harjoittajaa, jotka harjoittavat yhteistoiminnassa tapahtuvaa liikennettä, franchise-toimintaa tai yhteistunnusten käyttöä tietyn lentoliikenteen harjoittamiseksi;

g) 

”koordinoidulla lentoasemalla” tarkoitetaan lentoasemaa, jossa lentoliikenteen harjoittajalla tai millä tahansa muulla ilma-aluksen käyttäjällä on oltava laskeutumista tai lentoon lähtöä varten koordinaattorin myöntämä lähtö- tai saapumisaika, lukuun ottamatta valtion ilma-alusten lentoja, hätätilanteen vuoksi tehtäviä laskuja sekä humanitaarisia avustuslentoja;

▼B

h) 

”lentoasemajärjestelmällä” asetuksen (ETY) N:o 2408/92 liitteessä II lueteltua kahta tai useampaa lentoasemaa, jotka on yhdistetty ja jotka palvelevat samaa kaupunkia tai taajamaa;

▼M3

i) 

”aikatauluneuvonnan alaisella lentoasemalla” tarkoitetaan lentoasemaa, jolla on olemassa sellainen ruuhkautumisvaara tiettyinä aikoina päivästä, viikosta tai vuodesta, joka voidaan todennäköisesti selvittää lentoliikenteen harjoittajien vapaaehtoisella yhteistyöllä, ja jolle on nimetty aikatauluneuvoja helpottamaan sellaisten lentoliikenteen harjoittajien toimintaa, jotka toimivat tai aikovat toimia kyseisellä lentoasemalla;

j) 

”lentoaseman hallintoelimellä” tarkoitetaan elintä, jonka tehtävänä on kansallisten lakien tai asetusten nojalla joko pelkästään tai muiden tehtävien ohella hallinnoida ja johtaa lentoasemaa sekä koordinoida ja valvoa kyseisellä lentoasemalla tai kyseisessä lentoasemajärjestelmässä toimivien erilaisten operaattoreiden toimintaa;

k) 

”lähtö- ja saapumisaikojen sarjalla” tarkoitetaan vähintään viittä lähtö- tai saapumisaikaa, joita on pyydetty aikataulukaudeksi säännöllisesti samaa aikaa ja samaa viikonpäivää varten ja jotka on jaettu sen mukaisesti, tai jos tämä ei ole mahdollista, jaettu suunnilleen samaa kellonaikaa varten;

l) 

”liikelentotoiminnalla” tarkoitetaan sitä yleisilmailun alaa, joka koskee yritysten harjoittamaa ilma-alusten käyttöä matkustajien tai tavaran kuljettamiseen oman liiketoimintansa tukemiseksi; ilma-aluksia liikennöidään tällöin tarkoituksissa, joiden ei yleensä katsota olevan julkista käyttöä varten, ja ilma-aluksia ohjaavat henkilöt, joilla on vähintään voimassa oleva ansiolentäjän lupakirja ja mittarilentokelpuutus;

m) 

”koordinointiparametreillä” tarkoitetaan kaiken lentoasemalla kunkin koordinointijakson aikana lähtö- ja saapumisaikojen jakamista varten käytettävissä olevan kapasiteetin ilmaisemista toiminnallisessa muodossa siten, että otetaan huomioon kaikki lentoasemainfrastruktuurin ja sen eri alajärjestelmien toimintakykyyn vaikuttavat tekniset, toiminnalliset ja ympäristöön liittyvät tekijät.

▼B

3 artikla

Lentoasemien yhteensovittamisen ehdot

▼M3

1.  

a) 

Jäsenvaltio on velvollinen nimeämään lentoaseman aikatauluneuvonnan alaiseksi tai koordinoiduksi ainoastaan tämän artiklan säännösten mukaisesti.

b) 

Jäsenvaltio saa nimetä lentoaseman koordinoiduksi ainoastaan 3 kohdan säännösten mukaisesti.

▼B

2.  Jäsenvaltio voi kuitenkin säätää, että mikä tahansa lentoasema on ►M3  aikatauluneuvonnan alainen ◄ , jos avoimuuden, puolueettomuuden ja syrjimättömyyden periaatteita noudatetaan.

▼M3

3.  Vastuullisen jäsenvaltion on varmistettava, että lentoaseman hallintoelin tai muu toimivaltainen elin suorittaa perusteellisen kapasiteettitutkimuksen lentoasemalla, jota ei ole nimetty aikatauluneuvonnan alaiseksi tai koordinoiduksi, tai aikatauluneuvonnan alaisella lentoasemalla, kun kyseinen jäsenvaltio pitää sitä tarpeellisena tai kuuden kuukauden kuluessa:

i) 

lentoliikenteen harjoittajien, joiden osuus on enemmän kuin puolet lentoaseman toiminnasta, tai lentoaseman hallintoelimen esittämästä kirjallisesta pyynnöstä, kun nämä katsovat, että kapasiteetti on riittämätön todelliselle tai suunnitellulle toiminnalle tiettyinä ajanjaksoina, tai

ii) 

komission esittämästä pyynnöstä etenkin tilanteessa, jossa lentoasema on tosiasiallisesti vain niiden lentoliikenteen harjoittajien käytettävissä, joille on jaettu lähtö- tai saapumisaikoja, tai jossa lentoliikenteen harjoittajilla ja erityisesti uusilla tulokkailla on vakavia ongelmia saada laskeutumis- ja lentoonlähtömahdollisuuksia kyseiseltä lentoasemalta.

Tutkimuksen on perustuttava yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin, ja siinä on määritettävä kapasiteetin puutteet ottaen huomioon kyseiseen lentoasemaan sovellettavat ympäristöön liittyvät rajoitteet. Tutkimuksessa on tarkasteltava mahdollisuuksia lisätä kapasiteettia uuden tai muutetun infrastruktuurin tai toiminnallisten tai muunlaisten muutosten avulla sekä tarkasteltava suunniteltua aikataulua ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimus on saatettava ajan tasalle, jos tämän artiklan 5 kohtaa on sovellettu, tai aina kun lentoasemalla tehdään muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi kapasiteettiin ja sen käyttöön. Sekä tutkimus että sen pohjana oleva menetelmä on saatettava niiden osapuolten saataville, jotka ovat pyytäneet tutkimusta, sekä pyynnöstä muille osapuolille, joita asia koskee. Tutkimus on toimitettava komissiolle samaan aikaan.

4.  Tutkimuksen perusteella jäsenvaltion on kuultava lentoaseman kapasiteettitilanteesta lentoaseman hallintoelintä, lentoasemaa säännöllisesti käyttäviä lentoliikenteen harjoittajia, niitä edustavia järjestöjä, lentoasemaa säännöllisesti käyttäviä yleisilmailun edustajia ja lennonjohtoviranomaisia.

5.  Jos kapasiteettiongelmia esiintyy vähintään yhdellä aikataulukaudella, jäsenvaltion on varmistettava, että lentoasema nimetään koordinoiduksi asiaankuuluviksi ajanjaksoiksi, ainoastaan jos:

a) 

puutteet ovat niin vakavia, että lentoasemalla ei voida välttää huomattavia viivästyksiä, ja

b) 

ongelmia ei voida ratkaista lyhyellä aikavälillä.

6.  Edellä 5 kohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisissa olosuhteissa nimetä ongelmasta kärsivät lento-asemat koordinoiduiksi asianmukaiseksi ajanjaksoksi.

▼B

►M3  7 ◄ .  Kun täysin yhteensovitettu lentoasema kykenee tarjoamaan kapasiteetin, joka riittää tyydyttämään tosiasiallisen tai suunnitellun toiminnan tarpeet, sen nimeäminen ►M3  koordinoiduksi ◄ lentoasemaksi peruutetaan.

4 artikla

▼M3

Aikatauluneuvoja ja koordinaattori

1.  Kuultuaan lentoasemaa säännöllisesti käyttäviä lentoliikenteen harjoittajia, niitä edustavia järjestöjä ja lentoaseman hallintoelintä ja koordinointikomiteaa, jos tällainen komitea on olemassa, aikatauluneuvonnan alaisesta tai koordinoidusta lentoasemasta vastaavan jäsenvaltion on varmistettava, että aikatauluneuvojaksi tai lentoaseman koordinaattoriksi nimetään pätevä luonnollinen tai oikeushenkilö. Sama aikatauluneuvoja tai koordinaattori voidaan nimetä useammalle kuin yhdelle lentoasemalle.

2.  Aikatauluneuvonnan alaisesta tai koordinoidusta lentoasemasta vastaavan jäsenvaltion on varmistettava, että:

a) 

aikatauluneuvonnan alaisella lentoasemalla aikatauluneuvoja toimii tämän asetuksen nojalla itsenäisesti, puolueettomasti, syrjimättömästi ja avoimesti,

b) 

koordinaattorin riippumattomuus koordinoidulla lentoasemalla erottamalla koordinaattori toiminnallisesti kaikista yksittäisistä osapuolista, joita asia koskee. Koordinointitoiminnan rahoitusjärjestelmän on oltava sellainen, että se takaa koordinaattorin riippumattoman aseman.

c) 

koordinaattori toimii tämän asetuksen nojalla puolueettomasti, syrjimättömästi ja avoimesti.

3.  Aikatauluneuvojan ja koordinaattorin on osallistuttava yhteisön oikeudessa sallittuihin lentoliikenteen harjoittajien kansainvälisiin aikataulukokouksiin.

4.  Aikatauluneuvojan on toimittava lentoliikenteen harjoittajien neuvonantajana ja suositeltava vaihtoehtoisia lähtö- ja/tai saapumisaikoja, kun ruuhkautuminen vaikuttaa todennäköiseltä.

5.  Ainoastaan koordinaattori vastaa lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta. Koordinaattorin on jaettava lähtö- ja saapumisajat tämän asetuksen säännösten mukaisesti ja huolehdittava siitä, että lähtö- ja saapumisaikoja voidaan kiireellisissä tapauksissa jakaa myös virka-ajan ulkopuolella.

6.  Aikatauluneuvojan on valvottava, että lentoliikenteen harjoittajat noudattavat toiminnassaan niitä aikatauluja, joita heille on suositeltu. Koordinaattorin on valvottava, että lentoliikenteen harjoittajat noudattavat toiminnassaan heille jaettuja lähtö- ja saapumisaikoja. Nämä vaatimustenmukaisuuden tarkistukset suoritetaan yhteistyössä lentoaseman hallintoelimen ja lennonjohtoviranomaisten kanssa ja niissä on otettava huomioon aika ja muut asiaankuuluvat kyseistä lentoasemaa koskevat parametrit. Koordinaattorin on annettava pyydettäessä asianomaisille jäsenvaltioille ja komissiolle vuotuinen toimintakertomus, jossa käsitellään erityisesti 8 a ja 14 artiklan soveltamista ja koordinointikomitealle mahdollisesti tehtyjä valituksia, jotka koskevat 8 ja 10 artiklan soveltamista, sekä niiden ratkaisemiseksi toteutettuja toimia.

7.  Kaikkien aikatauluneuvojien ja koordinaattoreiden on tehtävä yhteistyötä aikatauluissa esiintyvien epäjohdonmukaisuuksien havaitsemiseksi.

▼B

►M3  8. ◄    ►M3  Koordinaattorin on toimitettava pyynnöstä kohtuullisessa määräajassa ja korvauksetta niiden saataville, joita asia koskee, erityisesti koordinointikomitean jäsenten tai tarkkailijoiden saataville, seuraavat tiedot joko kirjallisina tai muussa helppokäyttöisessä muodossa: ◄

a) 

kaikkien lentoasemaa käyttävien lentoliikenteen harjoittajien vakiintuneet lähtö- ja saapumisajat yhtiöittäin ja aikajärjestyksessä;

b) 

kaikkien lentoliikenteen harjoittajien pyytämät lähtö- ja saapumisajat (alustavat hakemukset) liikenteenharjoittajittain ja aikajärjestyksessä;

c) 

kaikille lentoliikenteen harjoittajille jaetut lähtö- ja saapumisajat sekä jäljellä olevat hakemukset lueteltuina yksitellen liikenteenharjoittajittain ja aikajärjestyksessä;

d) 

jäljellä olevat lähtö- ja saapumisajat;

e) 

täydelliset ja yksityiskohtaiset tiedot jakamisessa käytetyistä perusteista.

▼M3

9.  Edellä 8 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava asianomaiseen aikataulukokoukseen mennessä tai tapauksen mukaan joko kokousten aikana tai niiden jälkeen. Koordinaattorin on toimitettava pyynnöstä kyseiset tiedot tiivistetyssä muodossa. Tällaisten tiivistettyjen tietojen toimittamisesta voidaan periä kustannuksia vastaava maksu.

▼M3

10.  Jos käytettävissä on asianmukaisia ja yleisesti hyväksyttyjä aikataulutietojen standardeja, aikatauluneuvojan, koordinaattorin ja lentoliikenteen harjoittajien on sovellettava niitä sillä edellytyksellä, että ne ovat yhteisön oikeuden mukaisia.

▼M3

5 artikla

Koordinointikomitea

1.  Vastuullisen jäsenvaltion on varmistettava, että koordinoidulle lentoasemalle perustetaan koordinointikomitea. Sama koordinointikomitea voidaan nimetä useammalle kuin yhdelle lentoasemalle. Komitean jäseninä voivat olla ainakin lentoasemaa (lentoasemia) säännöllisesti käyttävät lentoliikenteen harjoittajat ja niitä edustavat järjestöt, kyseisen lentoaseman hallintoelin, asianomaiset lennonjohtoviranomaiset ja lentoasemaa säännöllisesti käyttävät yleisilmailun edustajat.

Koordinointikomitean tehtävänä on:

a) 

antaa koordinaattorille ja/tai jäsenvaltiolle ehdotuksia tai neuvoja

— 
mahdollisuuksista lisätä 3 artiklan mukaisesti määritettyä lentoaseman kapasiteettia tai parantaa sen käyttöä,
— 
6 artiklan mukaisesti määritettävistä koordinointiparametreistä,
— 
jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käytön valvontamenetelmistä,
— 
8 artiklan 5 kohdassa säädetyistä lähtö- ja saapumisaikojen jakamista tai jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen käytön valvontaa koskevista paikallisista ohjeista ottaen huomioon muun muassa mahdolliset ympäristönäkökohdat,
— 
kyseisellä lentoasemalla vallitsevien liikenneolojen parannuskeinoista,
— 
uusien tulokkaiden kohtaamista vakavista ongelmista 10 artiklan 9 kohdan mukaisesti,
— 
kaikista lentoaseman kapasiteettiin liittyvistä kysymyksistä;
b) 

toimia välittäjänä kaikkien asianosaisten osapuolten välillä 11 artiklan mukaisissa valituksissa, jotka koskevat lähtö- ja saapumisaikojen jakamista.

2.  Jäsenvaltion edustajat ja koordinaattori on kutsuttava tarkkailijoiksi koordinointikomitean kokouksiin.

3.  Koordinointikomitean on laadittava kirjallinen työjärjestys, joka käsittää muun muassa osallistumisen, äänestämisen, kokoustiheyden ja käytettävän kielen (käytettävät kielet). Kuka tahansa koordinointikomitean jäsen voi tehdä ehdotuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaisista paikallisista ohjeista. Koordinointikomitean on koordinaattorin pyynnöstä käsiteltävä ehdotettuja lähtö- ja saapumisaikojen jakamista sekä ehdotettuja jaettujen lähtö- ja saapumisaikojen valvontaa koskevia paikallisia ohjeita. Koordinointikomitean kokouspöytäkirja on toimitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle, ja siitä on käytävä ilmi komitean eri jäsenten kannat.

6 artikla

Koordinointiparametrit

1.  Vastuullisen jäsenvaltion on varmistettava, että koordinoidulla lentoasemalla lähtö- ja saapumisaikojen jakamisessa käytettävät parametrit määritetään kaksi kertaa vuodessa ottaen huomioon kaikki keskeiset tekniset, toiminnalliset ja ympäristöön liittyvät rajoitteet sekä niiden muutokset.

Tämä määritys perustuu lentoliikenteen vastaanottomahdollisuuksien puolueettomaan tarkasteluun, jossa otetaan huomioon lentoasemalla harjoitettavan liikenteen eri muodot, koordinointijaksona todennäköisesti tapahtuva ilmatilan ruuhkautuminen sekä kapasiteettitilanne.

Parametrit on toimitettava lentoaseman koordinaattorille hyvissä ajoin ennen lähtö- ja saapumisaikojen alustavaa jakamista aikataulukokouksia varten.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tehtävää varten koordinaattorin on määritettävä asianmukaiset määräajat koordinoinnille, jos jäsenvaltio ei ole niitä määritellyt, kuultuaan ensin koordinointikomiteaa ja vahvistetun kapasiteetin mukaisesti.

3.  Ennen kuin lähtö- ja saapumisaikojen jakamisessa käytettävistä parametreistä tehdään lopullinen päätös, parametrien ja käytettävien menetelmien määrittelemisestä sekä niiden muutoksista on keskusteltava yksityiskohtaisesti koordinointikomiteassa kapasiteetin ja jaettavissa olevien lähtö- ja saapumisaikojen määrän lisäämiseksi. Kaikki asiaan liittyvät asiakirjat on toimitettava pyynnöstä niille osapuolille, joita asia koskee.

7 artikla

Aikatauluneuvojalle ja koordinaattorille annettavat tiedot

1.  Lentoliikenteen harjoittajien, jotka toimivat tai aikovat toimia aikatauluneuvonnan alaisella tai koordinoidulla lentoasemalla, on toimitettava aikatauluneuvojalle tai koordinaattorille kaikki näiden pyytämät olennaiset tiedot. Kaikki olennaiset tiedot on toimitettava aikatauluneuvojan tai koordinaattorin pyytämässä muodossa ja asettamassa määräajassa. Lentoliikenteen harjoittajan on erityisesti lähtö- ja saapumisaikoja koskevaa pyyntöä esittäessään ilmoitettava koordinaattorille, hyötyisikö se pyydettyjen lähtö- ja saapumisaikojen osalta 2 artiklan b kohdan mukaisesta uuden tulokkaan asemasta.

Kaikilla muilla lentoasemilla, joita ei ole erikseen nimetty aikatauluneuvonnan alaisiksi tai koordinoiduiksi, lentoaseman hallintoelimen on annettava koordinaattorin niitä pyytäessä kaikki lentoliikenteen harjoittajien suunnittelemaa liikennettä koskevat sen hallussa olevat tiedot.

2.  Jos lentoliikenteen harjoittaja ei toimita 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ja jollei se voi tyydyttävästi osoittaa lieventävien olosuhteiden vallitsevan tai jos sen toimittamat tiedot ovat vääriä tai harhaanjohtavia, koordinaattorin ei tule ottaa huomioon kyseisen lentoliikenteen harjoittajan lähtö- tai saapumisaikaa koskevaa pyyntöä tai pyyntöjä, joihin puuttuvat, väärät tai harhaanjohtavat tiedot liittyvät. Koordinaattorin on annettava lentoliikenteen harjoittajalle mahdollisuus esittää omat huomautuksensa.

3.  Aikatauluneuvojan tai koordinaattorin, lentoaseman hallintoelimen ja lennonjohtoviranomaisten tulee toimittaa toisilleen kaikki kunkin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot, mukaan luettuina lentotiedot ja lähtö- ja saapumisajat.

8 artikla

Lähtö- ja saapumisaikojen jakamismenettely

1.  Lähtö- ja saapumisaikojen sarjat jaetaan lähtö- ja saapumisaikojen poolista niitä hakeneille lentoliikenteen harjoittajille lupina käyttää lentoaseman infrastruktuuria laskeutumista ja lentoon lähtöä varten sinä aikataulukautena, jonka ajaksi niitä on pyydetty, minkä jälkeen ne on palautettava 10 artiklan säännösten mukaisesti perustettuun lähtö- ja saapumisaikojen pooliin.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7, 8 a ja 9 artiklan, 10 artiklan 1 kohdan sekä 14 artiklan soveltamista:

— 
lentoliikenteen harjoittaja on käyttänyt lähtö- ja saapumisaikojen sarjaa reittiliikenteen ja tilauslentosarjojen harjoittamiseen, ja
— 
lentoliikenteen harjoittaja voi osoittaa koordinaattorille käyttäneensä kyseistä lähtö- ja saapumisaikojen sarjaa koordinaattorin luvan mukaisesti vähintään 80 prosenttia siitä aikataulukaudesta, joksi se on jaettu.

Tässä tapauksessa lähtö- ja saapumisaikojen sarja antaa lentoliikenteen harjoittajalle oikeuden samaan lähtö- ja saapumisaikojen sarjaan seuraavalla vastaavalla aikataulukaudella, jos kyseinen lentoliikenteen harjoittaja sitä pyytää 7 artiklan 1 kohdan mukaisessa määräajassa.

3.  Jos kaikkia kyseisten lentoliikenteen harjoittajien lähtö- ja saapumisaikapyyntöjä ei voida täyttää, etusija annetaan kaupalliselle liikenteelle ja varsinkin reittiliikenteelle sekä tilauslentosarjoille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 2 kohdan soveltamista. Jos samassa liikenneluokassa esitetään kilpailevia pyyntöjä, etusijalle on asetettava ympärivuotinen liikenne.

4.  Lähtö- ja saapumisaikojen sarjan aikojen muuttaminen ennen jäljellä olevien lähtö- ja saapumisaikojen jakamista 10 artiklassa tarkoitetusta poolista muille lähtö- ja saapumisaikoja hakeneille lentoliikenteen harjoittajille voidaan hyväksyä ainoastaan toiminnallista syistä tai jos aikojen muuttamista hakeneiden lentoliikenteen harjoittajien ajat vastaavat tämän jälkeen paremmin niiden alun perin pyytämiä lähtö- ja saapumisaikoja. Muutos ei astu voimaan ennen koordinaattorin nimenomaista vahvistusta.

5.  Koordinaattorin on myös otettava huomioon muut lentoliikennealan vahvistamat maailmanlaajuiset tai yhteisönlaajuiset säännöt ja ohjeet sekä koordinointikomitean ehdottamat ja kyseisestä lentoasemasta vastaavan jäsenvaltion tai muun toimivaltaisen elimen hyväksymät paikalliset ohjeet sillä edellytyksellä, että nämä säännöt ja ohjeet eivät vaikuta koordinaattorin aseman riippumattomuuteen, ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia ja tähtäävät lentoasemakapasiteetin käytön tehostamiseen. Jäsenvaltion on toimitettava nämä säännöt komissiolle.

6.  Jos pyydettyä lähtö- tai saapumisaikaa ei voida antaa, koordinaattorin on ilmoitettava kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle syyt siihen ja ilmoitettava lähin vaihtoehtoinen käytettävissä oleva lähtö- tai saapumisaika.

7.  Aikataulukaudeksi suunniteltujen lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen lisäksi koordinaattorin on aina pyrittävä vastaamaan kaikenlaista ilmailua koskeviin yksittäisiin ja kiireellisiin lähtö- tai saapumisaikapyyntöihin, yleisilmailu mukaan luettuna. Tätä varten voidaan käyttää 10 artiklassa tarkoitetussa poolissa jäljellä olevia lähtö- ja saapumisaikoja sen jälkeen, kun lähtö- ja saapumisajat on jaettu niitä hakeneille lentoliikenteen harjoittajille, sekä lyhyellä varoitusajalla käytettävissä olevia lähtö- ja saapumisaikoja.

8a artikla

Lähtö- ja saapumisaikojen siirto ja vaihto

1.  Lähtö- ja saapumisaikoja voidaan

a) 

siirtää saman lentoliikenteen harjoittajan reitiltä toiselle tai liikennelajista toiseen;

b) 

siirtää

i) 

emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä sekä saman emoyhtiön tytäryhtiöiden välillä,

ii) 

lentoliikenteen harjoittajan osakepääomaa koskevan määräysvallan hankinnan yhteydessä,

iii) 

täydellisen tai osittaisen yritysoston yhteydessä, kun lähtö- ja saapumisajat liittyvät välittömästi ostettavaan lentoliikenteen harjoittajaan;

c) 

vaihtaa lentoliikenteen harjoittajien kesken.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista siirroista tai vaihdoista on ilmoitettava koordinaattorille, eikä niitä saa toteuttaa ennen koordinaattorin nimenomaista vahvistusta. Koordinaattorin on pidätyttävä vahvistamasta siirtoja tai vaihtoja, jos ne eivät ole tämän asetuksen vaatimusten mukaisia ja jos ei ole osoitettu, että:

a) 

ne eivät haittaisi lentoaseman toimintaa, kun otetaan huomioon kaikki tekniset, toiminnalliset ja ympäristöön liittyvät rajoitteet;

b) 

9 artiklan mukaisesti asetettuja rajoituksia noudatetaan;

c) 

lähtö- ja saapumisaikojen siirto ei kuulu 3 kohdan soveltamisalaan.

3.  

a) 

Lähtö- ja saapumisaikoja, jotka on jaettu 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetulle uudelle tulokkaalle, ei voida siirtää tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyllä tavalla kahden vastaavan aikataulukauden aikana muutoin kuin konkurssin tehneen yrityksen toiminnan laillisesti hyväksytyn yritysoston tapauksessa.

b) 

Lähtö- ja saapumisaikoja, jotka on jaettu 2 artiklan b alakohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitetulle uudelle tulokkaalle, ei voida siirtää toiselle reitille tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyllä tavalla kahden vastaavan aikataulukauden aikana, paitsi jos uusi tulokas olisi uudella reitillä saanut saman prioriteettiaseman kuin alkuperäiselläkin reitillä.

c) 

Lähtö- ja saapumisaikoja, jotka on jaettu 2 artiklan b alakohdassa tarkoitetulle uudelle tulokkaalle, ei voida vaihtaa tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyllä tavalla kahden vastaavan aikataulukauden aikana, paitsi jos lähtö- ja saapumisajat sopivat tämän jälkeen paremmin kyseiselle liikenteelle kuin sille aiemmin pyydetyt ajat.

8b artikla

Korvausvaatimusten poissulkeminen

Edellä 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikeus lähtö- ja saapumisaikojen sarjaan ei voi johtaa korvausvaatimuksiin, jos oikeutta rajoitetaan tai se poistetaan yhteisön lainsäädännön nojalla, erityisesti perustamissopimuksen lentoliikennettä koskevien sääntöjen soveltamiseksi. Tämä asetus ei vaikuta julkisten viranomaisten valtuuksiin vaatia lähtö- ja saapumisaikojen siirtämistä lentoliikenteen harjoittajien välillä ja antaa ohjeita niiden jakamisesta kansallisen kilpailulainsäädännön tai EY:n perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan tai yrityskeskittymien valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 ( 2 ) nojalla. Tällaisia siirtoja voidaan suorittaa ainoastaan ilman rahallista korvausta.

9 artikla

Julkisen palvelun velvoitteet

1.  Jos jollekin reitille on määrätty julkisen palvelun velvoitteita asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio voi koordinoidulla lentoasemalla varata kyseisellä reitillä suunniteltua liikennettä varten vaadittavat lähtö- ja saapumisajat. Jos reittiä varten varattuja lähtö- ja saapumisaikoja ei käytetä, nämä lähtö- ja saapumisajat annetaan minkä tahansa muun sellaisen lentoliikenteen harjoittajan käyttöön, joka on kiinnostunut liikennöimään reitillä julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti, jollei 2 kohdasta muuta johdu. Jos mikään muu lentoliikenteen harjoittaja ei ole kiinnostunut liikennöimään reitillä eikä kyseinen jäsenvaltio julkaise tarjouspyyntöä asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla, lähtö- ja saapumisajat joko varataan toista reittiä varten, jolle on määrätty julkisen palvelun velvoitteita, tai palautetaan pooliin.

2.  Asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan d—g ja i alakohdassa vahvistettua tarjouspyyntömenettelyä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettujen lähtö- ja saapumisaikojen käyttöön, jos useampi kuin yksi yhteisön lentoliikenteen harjoittaja on kiinnostunut liikennöimään tällä reitillä eikä ole saanut lähtö- ja saapumisaikoja alun perin pyytämiään aikoja edeltävältä tai niitä seuraavalta tunnilta.

10 artikla

Lähtö- ja saapumisaikojen pooli

1.  Koordinaattorin on muodostettava pooli, johon sisältyvät kaikki sellaiset lähtö- ja saapumisajat, joita ei ole jaettu 8 artiklan 2 ja 4 kohdan perusteella. Kaikki 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti määritetty uusi lähtö- ja saapumisaikakapasiteetti sijoitetaan pooliin.

2.  Lähtö- ja saapumisaikojen sarja, joka on jaettu lentoliikenteen harjoittajalle reittiliikenteen tai tilauslentosarjojen harjoittamista varten, ei oikeuta tuota lentoliikenteen harjoittajaa samaan lähtö- ja saapumisaikojen sarjaan seuraavalla vastaavalla aikataulukaudella, ellei lentoliikenteen harjoittaja voi osoittaa koordinaattoria tyydyttävällä tavalla käyttäneensä kyseisiä lähtö- ja saapumisaikoja koordinaattorin luvan mukaisesti vähintään 80 prosenttia siitä aikataulukaudesta, joksi ne on jaettu.

3.  Lähtö- ja saapumisaikoja, jotka on jaettu lentoliikenteen harjoittajalle ennen 31 päivää tammikuuta seuraavaksi kesäkaudeksi tai ennen 31 päivää elokuuta seuraavaksi talvikaudeksi, mutta jotka on palautettu koordinaattorille uudelleen jakamista varten ennen näitä ajankohtia, ei oteta huomioon käyttölaskelmia tehtäessä.

4.  Jos ei voida osoittaa, että lähtö- ja saapumisaikojen sarjan käyttöaste on 80 prosenttia, kaikki kyseisen sarjan lähtö- ja saapumisajat on sijoitettava lähtö- ja saapumisaikojen pooliin, jollei käyttämättä jättämistä voida perustella jollakin seuraavista seikoista:

a) 

ennalta arvaamattomat ja väistämättömät olosuhteet, joihin lentoliikenteen harjoittaja ei voi vaikuttaa ja joista aiheutuu:

— 
kyseiseen liikenteeseen yleisesti käytetylle ilma-alustyypille määrätty lentokielto,
— 
lentoaseman tai ilmatilan sulkeminen,
— 
vakavia häiriöitä kyseisten lentoasemien toiminnassa huomattavassa osassa kyseistä aikataulukautta, mukaan luettuna ne lähtö- ja saapumisaikojen sarjat muilla yhteisön lentoasemilla, jotka liittyvät reitteihin, joihin tällaiset häiriöt ovat vaikuttaneet;
b) 

lentoliikenteen keskeytys, joka johtuu näihin vuoroihin kohdistuvista tahallisista toimista, joiden vuoksi lentoliikenteen harjoittajan on käytännössä ja/tai teknisesti mahdotonta harjoittaa toimintaa suunnitelmien mukaisesti;

c) 

yhteisön lentoliikenteen harjoittajan vakavat taloudelliset vaikeudet, jotka aiheuttavat sen, että lupaviranomaiset myöntävät asetuksen (ETY) N:o 2407/92 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti väliaikaisen luvan lentoliikenteen harjoittajan taloudellisten uudelleenjärjestelyjen ajaksi;

d) 

oikeudelliset menettelyt, jotka koskevat 9 artiklan soveltamista reitteihin, joille on määrätty julkisen palvelun velvoitteita asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan mukaisesti, minkä seurauksena liikennöinti kyseisillä reiteillä on tilapäisesti keskeytetty.

5.  Komissio tarkastaa jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan lentoaseman koordinaattori soveltaa 4 kohtaa.

Komissio päättää asiasta kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta noudattaen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

6.  Pooliin sijoitetut lähtö- ja saapumisajat jaetaan niitä hakeneille lentoliikenteen harjoittajille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ja asetuksen (ETY) N:o 2408/92 8 artiklan 1 kohdan soveltamista. Näistä lähtö- ja saapumisajoista jaetaan ensin 50 prosenttia uusille tulokkaille, paitsi jos uusien tulokkaiden hakemuksia on vähemmän kuin 50 prosenttia. Koordinaattorin on käsiteltävä uusien tulokkaiden ja muiden lentoliikenteen harjoittajien hakemukset oikeudenmukaisesti kunkin aikatauluvuorokauden koordinointijaksojen mukaisesti.

Uusien tulokkaiden hakemuksista pidetään ensisijaisina niitä lentoliikenteen harjoittajia, jotka ovat oikeutettuja uuden tulokkaan asemaan sekä 2 artiklan b kohdan i että ii alakohdan nojalla tai 2 artiklan b kohdan i ja iii alakohdan nojalla.

7.  Uusi tulokas, jolle on tarjottu lähtö- ja saapumisaikojen sarjaa, joka ajoittuu yhden tunnin sisälle joko ennen pyydettyä aikaa tai sen jälkeen, mutta joka ei ole hyväksynyt tätä tarjousta, ei säilytä uuden tulokkaan asemaa kyseisellä aikataulukaudella.

8.  Jos liikennettä harjoittaa lentoliikenteen harjoittajien ryhmä, vain yksi ryhmään osallistuvista lentoliikenteen harjoittajista voi hakea tarvittavia lähtö- ja saapumisaikoja. Tällaista toimintaa harjoittava lentoliikenteen harjoittaja vastaa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen aiemmin saavutettujen oikeuksien säilymiseksi vaadittavien toiminnallisten perusteiden täyttämisestä.

Muut toimintaan osallistuvat lentoliikenteen harjoittajat voivat käyttää yhdelle lentoliikenteen harjoittajalle jaettuja lähtö- ja saapumisaikoja yhteistä liikennettä varten sillä edellytyksellä, että sen lentoliikenteen harjoittajan yhtiötunnus, jolle lähtö- ja saapumisajat on jaettu, säilyy yhteisellä lennolla koordinointia ja valvontaa varten. Tällaisen toiminnan loputtua siihen käytetyt lähtö- ja saapumisajat pysyvät sen lentoliikenteen harjoittajan käytössä, jolle ne on alun perin jaettu. Yhteiseen toimintaan osallistuvien lentoliikenteen harjoittajien on annettava koordinaattorille yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta toiminnasta ennen kyseisen toiminnan aloittamista.

9.  Jos uusilla tulokkailla ilmenee jatkuvasti vakavia ongelmia, jäsenvaltion on varmistettava, että lentoaseman koordinointikomitea kutsutaan koolle tarkastelemaan mahdollisuuksia korjata tämä tilanne. Komissio on kutsuttava tähän kokoukseen.

▼M5

10 a artikla

1.  Sovellettaessa 8 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa koordinaattorien on katsottava, että 1 päivän maaliskuuta 2020 ja 24 päivän lokakuuta 2020 väliseksi ajaksi jaetut lähtö- ja saapumisajat ovat sen lentoliikenteen harjoittajan käyttämiä, jolle ne alun perin jaettiin.

2.  Sovellettaessa 8 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklan 2 kohtaa koordinaattorien on katsottava, että 23 päivän tammikuuta 2020 ja 29 päivän helmikuuta 2020 väliseksi ajaksi jaetut lähtö- ja saapumisajat ovat sen lentoliikenteen harjoittajan käyttämiä, jolle ne alun perin jaettiin, kun on kyse unionin lentoasemien ja Kiinan kansantasavallan tai Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin lentoasemien välisestä lentoliikenteestä.

3.  Niiden lähtö- ja saapumisaikojen osalta, joiden päivämäärä on myöhemmin kuin 8 päivänä huhtikuuta 2020, 1 kohtaa sovelletaan vain, jos asiaankuuluvat käyttämättömät lähtö- ja saapumisajat on annettu koordinaattorin saataville, jotta ne voidaan jakaa uudelleen muille lentoliikenteen harjoittajille.

4.  Jos komissio toteaa Eurocontrolin, joka on verkon hallinnoija yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallintaverkon toiminnoissa, julkaisemien lukujen perusteella, että lentoliikenteen väheneminen jatkuu edellisvuoden vastaavan jakson tasoon verrattuna ja jatkuu todennäköisesti edelleen ja toteaa myös, että tämä tilanne johtuu parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella covid‐19:n puhkeamisen vaikutuksista, komissio antaa delegoituja säädöksiä 12 a kohdan mukaisesti 1 kohdassa täsmennetyn ajanjakson muuttamiseksi vastaavasti.

5.  Komissio seuraa jatkuvasti tilannetta käyttäen 4 kohdassa vahvistettuja kriteerejä. Komissio antaa tästä asiasta yhteenvetokertomuksen käytettävissään olevien tietojen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 15 päivänä syyskuuta 2020. Tarvittaessa komissio antaa 4 kohdassa säädetyn delegoidun säädöksen mahdollisimman pian.

6.  Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 12 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen pakottavista kiireellisyyssyistä siinä tapauksessa, että covid-19:n puhkeamisella on pitkäkestoisia vaikutuksia lentoliikennealaan unionissa.

▼M4 —————

▼M3

11 artikla

Valitukset ja muutoksenhakuoikeus

1.  Tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdan, 8, 8 a ja 10 artiklan sekä 14 artiklan 1-4 ja 6 kohdan soveltamista koskevat valitukset esitetään koordinointikomitealle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön mukaista muutoksenhakuoikeutta. Komitean on käsiteltävä asiaa yhden kuukauden kuluessa valituksen esittämisestä ja tehtävä mahdollisuuksien mukaan koordinaattorille ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Jos valituksia ei pystytä selvittämään, asiasta vastaava jäsenvaltio voi seuraavien kahden kuukauden kuluessa huolehtia siitä, että asia käsitellään lentoliikenteen harjoittajia tai lentoasemia edustavan järjestön tai muun kolmannen osapuolen välitysmenettelyssä.

▼M3

2.  Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä koordinaattorien suojelemiseksi tämän asetuksen mukaisia tehtäviä koskevilta vahingonkorvausvaatimuksilta paitsi tapauksissa, joissa on kysymys törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.

▼B

12 artikla

▼M3

Suhteet kolmansiin maihin

1.  Jos käy ilmi, että jokin kolmas maa lähtö- ja saapumisaikojen jakamisessa ja käyttämisessä omilla lentoasemillaan:

a) 

ei myönnä yhteisön lentoliikenteen harjoittajille kohtelua, joka vastaa tällä asetuksella kyseisen kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajille myönnettävää kohtelua; tai

b) 

ei myönnä yhteisön lentoliikenteen harjoittajille tosiasiallista kansallista kohtelua; taikka

c) 

myöntää muista kolmansista maista tuleville lentoliikenteen harjoittajille suotuisamman kohtelun kuin yhteisön lentoliikenteen harjoittajille,

komissio voi 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päättää, että jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä asianomaisen kolmannen maan soveltaman syrjivän kohtelun oikaisemiseksi, mukaan luettuna tämän asetuksen soveltamatta jättäminen kokonaan tai osittain kyseisen kolmannen maan lentoliikenteen harjoittajan tai harjoittajien osalta.

▼B

2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista oikeudellisista tai tosiasiallisista vakavista vaikeuksista, joita yhteisön lentoliikenteen harjoittajat ovat kohdanneet yrittäessään saada lähtö- ja saapumisaikoja kolmansien maiden lentoasemilta.

▼M5

12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta 2 päivään huhtikuuta 2021 10 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 10 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 10 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 b artikla

Kiireellinen menettely

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 12 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

▼M3

13 artikla

Sääntelymenettely

1.  Komissiota avustaa komitea.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 3 ) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.  Komissio voi lisäksi kuulla komiteaa mistä tahansa tämän asetuksen soveltamiseen liittyvästä asiasta.

4.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

14 artikla

Täytäntöönpanon valvonta

1.  Toimivaltaiset ilmaliikenteen hallintaviranomaiset voivat hylätä lentoliikenteen harjoittajan lentosuunnitelman, jos tämä aikoo laskeutua koordinoidulle lentoasemalle tai lähteä sieltä lentoon ajanjaksona, jolloin lentoasemaa koordinoidaan, ilman koordinaattorin jakamaa lähtö- tai saapumisaikaa.

2.  Koordinaattorin on peruttava lentoliikenteen harjoittajalle sen perustamisvaiheessa tilapäisesti jaetut lähtö- ja saapumisaikojen sarjat ja sijoitettava ne pooliin 31 päivänä tammikuuta seuraavaa kesäkautta varten tai 31 päivänä elokuuta seuraavaa talvikautta varten, jos yrityksellä ei tuona ajankohtana ole toimilupaa tai vastaavaa asiakirjaa tai jos luvan myöntävä toimivaltainen viranomainen ei ilmoita, että toimilupa tai vastaava asiakirja todennäköisesti myönnetään, ennen kuin kyseinen aikataulukausi alkaa.

3.  Koordinaattorin on peruutettava ja sijoitettava pooliin lentoliikenteen harjoittajan lähtö- ja saapumisaikojen sarjat, jotka tämä on saanut 8 a artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen vaihdon seurauksena, jos lähtö- ja saapumisaikoja ei ole käytetty tarkoitetulla tavalla.

4.  Lentoliikenteen harjoittajat, jotka toistuvasti ja tarkoituksellisesti joko liikennöivät aikaan, joka poikkeaa huomattavasti osana lähtö- ja saapumisaikojen sarjaa myönnetystä lähtö- ja saapumisajasta, tai käyttävät lähtö- ja saapumisaikoja tavalla, joka poikkeaa huomattavasti jakamisajankohtana ilmoitetusta käytöstä, ja tästä aiheutuu haittaa lentoaseman tai lentoliikenteen toiminnalle, menettävät 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aseman. Koordinaattori voi päättää peruuttaa tällaisen lentoliikenteen harjoittajan kyseessä olevat lähtö- ja saapumisaikojen sarjat jäljellä olevan aikataulukauden ajaksi ja sijoittaa ne pooliin kuultuaan ensin kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa ja annettuaan tälle yhden varoituksen.

▼M3

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytettävissä on tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia tai vastaavia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua toistuvaan ja tarkoitukselliseen liikennöintiin aikoina, jotka poikkeavat huomattavasti myönnetyistä lähtö- ja saapumisajoista, tai lähtö- ja saapumisaikojen käyttöön tavalla, joka poikkeaa huomattavasti jakamisajankohtana ilmoitetusta käytöstä, jos tästä aiheutuu haittaa lentoaseman tai lentoliikenteen toiminnalle.

▼M3

6.  

a) 

Jos lentoliikenteen harjoittaja ei pysty saavuttamaan 8 artiklan 2 kohdassa määriteltyä 80 prosentin käyttöastetta, koordinaattori voi päättää peruuttaa kyseisen lentoliikenteen harjoittajan kyseessä olevat lähtö- ja saapumisaikojen sarjat jäljellä olevan aikataulukauden ajaksi ja sijoittaa ne pooliin kuultuaan ensin kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 4 kohdan soveltamista.

b) 

Jos sarjan lähtö- ja saapumisaikoja ei ole vielä käytetty sellaisen ajanjakson jälkeen, joka vastaa 20 prosenttia sarjan voimassaoloajasta, koordinaattorin on sijoitettava kyseiset lähtö- ja saapumisaikojen sarjat pooliin jäljellä olevan aikataulukauden ajaksi kuultuaan ensin kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 4 kohdan soveltamista.

▼M3

14a artikla

Kertomus ja yhteistyö

1.  Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen toimintaa koskevan kertomuksen viimeistään kolmen vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Kertomuksessa on tarkasteltava erityisesti 8, 8 a ja 10 artiklan toimivuutta.

2.  Jäsenvaltioiden ja komission on toimittava yhteistyössä tämän asetuksen soveltamiseksi, erityisesti 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi tarvittavien tietojen keruussa.

▼B

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.( 1 ) EYVL N:o L 240, 24.8.1992, s. 1

( 2 ) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1310/97 (EYVL L 180, 19.3.1997, s. 1).

( 3 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.