1993L0049 — FI — 31.12.1999 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION DIREKTIIVI 93/49/ETY,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993,

sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 91/682/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettävä

(EYV L 250, 7.10.1993, p.9)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

Komission direktiivi 1999/67/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1999,

  L 164

78

30.6.1999
▼B

KOMISSION DIREKTIIVI 93/49/ETY,

annettu 23 päivänä kesäkuuta 1993,

sellaiset vaatimukset määrittelevien liiteluetteloiden laatimisesta, jotka koristekasvien ja niiden lisäysaineiston on neuvoston direktiivin 91/682/ETY 4 artiklan mukaisesti täytettäväEUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon koristekasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan 19 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/682/ETY ( 1 ) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo, että

tämän direktiivin säännösten soveltamiseksi on otettava huomioon eri aineistojen tuotannon vaiheet,

tässä direktiivissä vahvistettuja vaatimuksia on pidettävä hyväksyttävinä vähimmäisvaatimuksina tässä vaiheessa ottaen huomioon yhteisön tämänhetkiset tuotantoedellytykset; vaatimuksia kehitetään ja täsmennetään edelleen tiukempien lopullisten laatuvaatimusten laatimiseksi, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat koristekasveja ja niiden lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:▼M1 —————

▼B

3 artikla

1  Aineistojen on oltava ainakin silmämääräisesti tarkastettuna täysin vailla laatua havaittavasti heikentäviä haitallisia organismeja ja tauteja tai merkkejä taikka oireita näistä haitallisista organismeista ja taudeista, jotka vähentävät koristekasvien ja niiden lisäysaineiston käyttöarvoa, ja erityisesti vailla tauteja ja organismeja, jotka luetellaan liitteessä suku- tai lajikohtaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 artiklan säännösten soveltamista.

▼M1 —————

▼B

4 artikla

1  Aineistojen on oltava tunnistettavia ja suvultaan tai lajiltaan taikka tarvittaessa kasviryhmältään riittävän puhtaita, ja jos niitä pidetään kaupan tai jos ne on tarkoitettu pidettäviksi kaupan viitaten direktiivin 91/682/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti lajikkeeseen, niiden on myös oltava tunnistettavia ja lajikkeeltaan riittävän aitoja.

▼M1 —————

▼B

7 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/68 ( 2 ) soveltamista.

8 artikla

1  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
LIITE

LUETTELO ERI SUKUJEN JA LAJIEN LAADULLE HAITALLISISTA ORGANISMEISTASuku tai laji

Haitallinen organismi tai tauti

Begonia x hiemalis

Fotsch

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Aleurodidae erityisesti Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogyne spp.

— Myzus ornatus

— Otiorrhynchus sulcatus

— Sciara

— Thysanoptera, erityisesti

— Frankliniella occidentalis

Bakteerit

— Erwinia chrysanthemi

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. begoniae

Sienet

— Oidium

— Mädättäjät (Phytophthora spp., Pythium spp. et Rhizoctonia spp.)

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Leafcurl disease

— Tospovirukset (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Citrus

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Aleurothrixus floccosus (Mashell)

— Meloidogyne spp.

— Parabemisia myricae (Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Sienet

— Phytophthora spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Viroidit kuten: exocortis, cachexia-xyloporosis

— Psorosis-tyyppisiä oireita aiheuttavat sairaudet kuten: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum

— Infectious variegation

— Citrus leaf rugose

Dendranthema x Grandiflorum

(Ramat) Kitam

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Agromyzidae

— Aleurodidae, erityisesti: Bemisia tabaci

— Aphelencoides spp.

— Diarthronomia chrysanthemi

— Lepidoptera, erityisesti:

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

— Thysanoptera, erityisesti:

— Frankliniella occidentalis

Bakteerit

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia chrysanthemi

Sienet

— Fusarium oxisporum sp. Chrysanthemi

— Puccinia chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Chrysanthemum B mosaic virus

— Tomato aspermy cucumovirus

Dianthus caryophyllus L. ja hybridit

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Agromyzidae

— Aleurodidae, erityisesti:

— Bemisia tabaci

— Thysanoptera, erityisesti:

— Frankliniella occidentalis

— Lepidoptera, erityisesti:

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

Sienet

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporum f. sp. dianthi

— Mycosphaerella dianthi

— Phytophtora nicotiana sp. parasitica

— Rhizoctonia solani

— Mädättäjät: Fusarium spp. et Pythiumspp.

— Uromyces dianthi

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Carnation etched ring caulimovirus

— Carnation mottle carmovirus

— Carnation necrotic fleck closterovirus

— Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Aleurodidae, erityisesti Bemisia tabaci

Bakteerit

— Erwinia chrysanthemi

Sienet

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Phytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

Tospovirukset (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gerbera L.

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Agromyzidae

— Aleurodidae, erityisesti:

— Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Lepidoptera

— Meloidogyne

— Thysanoptera erityisesti:

— Frankliniella occidentalis

Sienet

— Fusarium spp.

— Phytophtora cryptogea

— Oïdium

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

Tospovirukset (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Gladiolus L.

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Ditylenchus dipsaci

— Thysanoptera, erityisesti:

— Frankliniella occidentalis

Bakteerit

— Pseudomonas marginata

— Rhodococcus fascians

Sienet

— Botrytis gladiolorum

— Curvularia trifolii

— Fusarium oxisporum sp. gladioli

— Penicillium gladioli

— Sclerotinia spp

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasversalis

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Aster yellow mycoplasm

— Corky pit agent

— Cucumber mosaic virus

— Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus)

— Tobacco rattle virus

Muut haitalliset organismit

— Cyperus esculentus

Lilium L.

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Aphelenchoides spp.

— Rhyzoglyphus spp.

— Pratylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— Thysanoptera, erityisesti:

— Frankliniella occidentalis

Bakteerit

— Erwinia carotovora subsp. carotovora

— Rhodococcus fascians

Sienet

— Cylidrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp. lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Cucumber mosaic virus

— Lily symptomless virus

— Lily virus x

— Tobacco rattle virus

— Tulip breaking virus

Muut haitalliset organismit

— Cyperus esculentus

Malus Miller

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Villakilpikirvat, erityisesti:

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakteerit

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Sienet

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cactorum

— Rosellinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit

Kaikki

Narcissus L.

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Aphelenchoides subtenuis

— Ditylenchus destructor

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— Rhizoglyphidae

— Tarsonemidae

Sienet

— Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

— Sclerotinia spp.

— Sclerotium bulborum

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Tobacco rattle virus

— Narcissus white streak agent

— Narcissus yellow stripe virus

Muut haitalliset organismit

— Cyperus esculentus

Pelargonium L.

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Aleurodidae, erityisesti Bemisia tabaci

— Lepidoptera

— Thysanoptera, erityisesti Frankliniella occidentalis

Bakteerit

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Sienet

— Puccinia pelargonii zonalis

— Mädättäjät (Botrytis spp., Pythium spp.)

— Verticillium spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Pelargonium flower break carmovirus

— Pelargonium leaf curl tombusvirus

— Pelargonium line pattern virus

— Tospovirukset (tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Phoenix

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Thysanoptera

Sienet

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia phoenicis

— Pythium spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit

Kaikki

Pinus nigra

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Sienet

— Lophodermium seditiosum

Virukset ja niiden kaltaiset organismit

Kaikki

Prunus L.

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— Villakilpikirvat, erityisesti:

— Epidiaspis leperii, Pseudaulascaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakteerit

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Sienet

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Prune dwarf virus

— Prunus necrotic ringspot virus

Pyrus L.

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Villakilpikirvat, erityisesti:

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Bakteerit

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Sienet

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophthora spp.

— Rosellinia necatrix

— Verticillium spp

Virukset ja niiden kaltaiset organismit

Kaikki

Rosa

Hyönteiset, punkit ja ankeroiset kaikissa niiden kehitysvaiheissa

— Lepidoptera, erityisesti:

— Epichoristodes acerbella,

— Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Bakteerit

— Agrobacterium tumefaciens

Sienet

— Chondrostereum purpureum

— Coniothyrium spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Virukset ja niiden kaltaiset organismit, erityisesti

— Apple mosaic virus

— Arabis mosaic nepovirus

— Prunus necrotic ringspot virus( 1 ) EYVL N:o L 376, 31.12.1991, s. 21

( 2 ) EYVL N:o L 71, 21.3.1968, s. 1