1992L0042 — FI — 26.09.2013 — 005.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/42/ETY,

annettu 21 päivänä toukokuuta 1992,

uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista

(EYV L 167, 22.6.1992, p.17)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON DIREKTIIVI 93/68/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993,

  L 220

1

30.8.1993

 M2

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/8/EY, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004,

  L 52

50

21.2.2004

 M3

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/32/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005,

  L 191

29

22.7.2005

 M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/28/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

  L 81

48

20.3.2008

►M5

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 813/2013, annettu 2 päivänä elokuuta 2013,

  L 239

136

6.9.2013
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/42/ETY,

annettu 21 päivänä toukokuuta 1992,

uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista▼M5 —————

▼B

7 artikla

▼M5 —————

▼B

2.  Sarjavalmisteisten kattiloiden vaatimustenmukaisuus on varmennettava:

 tutkimalla kattilatyypin hyötysuhde liitteessä III esitetyn B modulin mukaisesti

 ja

 vakuutuksella vaatimustenmukaisuudesta hyväksytyn tyypin kanssa liitteessä IV esitetyn C, D tai E modulin mukaisesti.

Kaasumaista polttoainetta käyttävien kattiloiden osalta hyötysuhteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä käytetään turvallisuuden arviointiin käytettyjä menettelyjä, joista on säädetty direktiivissä 90/396/ETY.

▼M5 —————

▼B

8 artikla

▼M1

1.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan 7 artiklassa säädetyt menettelyt sekä erityiset tehtävät, joita varten nämä laitokset on nimetty ja komission niille ennakolta antamat tunnusnumerot.

Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä luettelon ilmoitetuista laitoksista ja niiden tunnusnumeroista sekä tehtävistä, joita varten ne on ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

▼B

2.  Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä V vahvistettuja vähimmäisarviointiperusteita näiden tarkastuslaitosten nimeämisessä. Tarkastuslaitosten, jotka täyttävät vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistetut arviointiperusteet, on katsottava täyttävän kyseisessä liitteessä määrätyt arviointiperusteet.

3.  Tarkastuslaitoksen on peruutettava ilmoituksensa, jos se havaitsee, että ilmoittaneen jäsenvaltion laitos ei enää täytä 2 kohdassa tarkoitettuja arviointiperusteita. Sen on heti ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle ja peruutettava ilmoitus.

▼M5 —————

▼B
LIITE III

B moduli: EY-tyyppitarkastus

1

Tämä moduli kuvaa sitä menettelyn osaa, jolla ilmoitettu tarkastuslaitos varmistaa ja todistaa, että tarkasteltavaa tuotantoa edustava näyte vastaa tämän direktiivin asiaa koskevia säännöksiä.

2

Valmistajan tai valmistajan edustajan, joka on sijoittautunut yhteisöön, on toimitettava EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslaitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

 valmistajan nimi ja osoite, ja jos valmistajan edustaja on toimittanut hakemuksen, myös hänen nimensä ja osoitteensa,

 kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole toimitettu toiselle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle,

 edellä 3 kohdassa kuvatut tekniset asiakirjat.

Hakijan on toimitettava ilmoitetun tarkastuslaitoksen käyttöön tarkastettavaa tuotantoa edustava näyte, jäljempänä ”tyyppi”. Ilmoitettu tarkastuslaitos voi pyytää lisää näytteitä, jos testausohjelma edellyttää sitä.

3

Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida tuotteen direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisuus. Teknisten asiakirjojen on, jos arvioinnin kannalta on tarpeen, katettava tuotteen suunnittelu, valmistus ja toiminta sekä sisällettävä arvioinnin kannalta tarvittavassa määrin:

 tyypin yleinen kuvaus,

 esimerkiksi rakennetta ja valmistusta koskevat periaatepiirustukset sekä komponentteja ja osakokoonpanoja ja kytkentöjä koskevat kaaviot,

 piirustusten, kaavioiden sekä tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi tarvittavat kuvaukset ja selitykset,

 luettelo 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista standardeista, joita on noudatettu joko kokonaan tai osittain sekä kuvaukset käytetyistä ratkaisuista, joilla direktiivissä säädettyjen olennaisten vaatimusten noudattaminen on varmistettu silloin, kun kyseisessä artiklassa tarkoitettuja standardeja ei ole noudatettu,

 tehtyjen lujuuslaskelmien tulokset, suoritetut tutkimukset,

 testausselosteet.

4

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on:

4.1 tarkastettava teknisten asiakirjojen lisäksi se, että tyyppi on valmistettu niiden mukaisesti sekä tunnistettava ne osat, jotka on suunniteltu 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen standardien asiaa koskevien lausumien mukaisesti samoin kuin osat, joiden suunnittelussa ei ole noudatettu kyseisten standardien asiaa koskevia lausumia;

4.2 suoritettava tai suoritutettava tarkoituksenmukaisia tarkastuksia ja tarvittavia testejä sen tarkastamiseksi, täyttävätkö valmistajan soveltamat ratkaisut direktiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset silloin, kun 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja standardeja ei ole noudatettu;

4.3 suoritettava tai suoritutettava tarkoituksenmukaisia tarkastuksia ja tarvittavia testejä tarkastaakseen, että asiaa koskevia standardeja on todella noudatettu silloin, kun valmistaja on valinnut asiaa koskevien standardien noudattamisen;

4.4 sovittava hakijan kanssa paikasta, jossa tarkastukset ja tarvittavat testit on tehtävä.

5

Jos tyyppi täyttää tämän direktiivin säännökset, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava EY-tyyppitarkastustodistus hakijalle. Todistuksessa on oltava valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksessa tehdyt päätelmät ja hyväksytyn tyypin välttämättömät tunnistetiedot.

Todistukseen on liitettävä luettelo asiaa koskevista teknisistä asiakirjoista, ja ilmoitetun tarkastuslaitoksen on säilytettävä jäljennös siitä.

Jos valmistajalta tai valmistajan edustajalta, joka on sijoittautunut yhteisöön, evätään tyyppivarmentaminen, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt epäämiselle.

On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.

6

Hakijan on ilmoitettava EY-tyyppitarkastustodistusta koskevia teknisiä asiakirjoja hallussaan pitävälle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle kaikista hyväksyttyyn tuotteeseen tehdyistä muutoksista, joille on saatava lisähyväksyminen, jos ne voivat vaikuttaa olennaisten vaatimusten mukaisuuteen tai tuotteen säädettyihin käyttöolosuhteisiin. Lisähyväksyminen annetaan lisäyksenä alkuperäiseen EY-tyyppitarkastustodistukseen.

7

Kaikkien ilmoitettujen tarkastuslaitosten on toimitettava muille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille asiaankuuluvaa tietoa EY-tyyppitarkastustodistuksista sekä annetuista lisäyksistä ja peruutuksista.

8

Toiset ilmoitetut tarkastuslaitokset voivat saada jäljennöksiä EY-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä. Todistusten liitteet on pidettävä muiden ilmoitettujen tarkastuslaitoksien saatavilla.

9

Valmistajan tai valmistajan edustajan, joka on sijoittautunut yhteisöön, on säilytettävä EY-tyyppitarkastustodistukset ja tekniset asiakirjat sekä niiden lisäykset vähintään kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen tuote on valmistettu.

Jos valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla on henkilöllä, joka saattaa tuotteen yhteisössä markkinoille.
LIITE IV

C moduli: tyypinmukaisuus

1

Tämä moduli kuvaa sitä osaa menettelyä, jossa valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja, joka on sijoittautunut yhteisöön, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset tuotteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät tämän direktiivin vaatimukset. ►M1  Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä jokaiseen laitteeseen CE-merkintä ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. ◄

2

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet huolehtiakseen siitä, että tuotantovaiheessa varmistetaan valmistettavien tuotteiden EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja direktiivin hyötysuhdevaatimusten mukaisuus.

3

Valmistajan tai valmistajan valtuutetun edustajan on säilytettävä jäljennös vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta vähintään kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen tuote on valmistettu.

Jos valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla on henkilöllä, joka saattaa tuotteen yhteisössä markkinoille.

4

Valmistajan valitseman ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä tai teetettävä tuotteen tarkastuksia satunnaisotannalla. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen valmiista tuotteista paikan päällä ottamat riittävät näytteet on tarkastettava, ja niille on tehtävä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa asiaa koskevassa standardissa (standardeissa) määrätyt tai vastaavat testit sen tarkastamiseksi, onko tuote asiaa koskevan direktiivin vaatimusten mukainen. Jos yksi tai useampi tarkastettu tuote ei vastaa vaatimuksia, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

D moduli: tuotannon laadunvarmistus

1

Tämä moduli kuvaa menettelyä, jossa valmistaja, joka täyttää 2 kohdan velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset laitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät tämän direktiivin vaatimukset. ►M1  Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä jokaiseen laitteeseen CE-merkintä ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. ◄

2

Valmistajan on käytettävä 3 kohdassa tarkoitettua, hyväksyttyä laatujärjestelmää ja suoritettava valmiiden laitteiden tarkastus ja testaus. Valmistajan on oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3.

Laatujärjestelmä

3.1

Valmistajan on toimitettava kyseisten laitteiden laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslaitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

 kaikki asiaa koskevat tiedot suunnitellusta tuoteryhmästä,

 laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

 hyväksyttyyn tyyppiin liittyvät tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitestaustodistuksesta.

3.2

Laatujärjestelmän on varmistettava, ettälaitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavassa direktiivissä säädetyt vaatimukset.

Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja säännökset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on mahdollistettava laatuohjelmien, suunnitelmien, käsikirjojen ja pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus:

 laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, vastuualueista ja johdon vastuusta ja toimivallasta laitteiden laatukysymysten osalta,

 käytetyistä valmistuksen, laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen tekniikoista, menetelmistä ja järjestelmällisestä toiminnasta,

 tarkastuksista ja testeistä, jotka tehdään ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen ja niiden suoritustiheys,

 esimerkiksi sellaisista laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteet ja testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevöimiseen liittyvät kertomukset jne.,

 keinoista, joilla valvotaan laitteilta vaaditun laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3.3

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on pidettävä olettamuksena, että laatujärjestelmät, joissa sovelletaan asiaa koskevia yhdenmukaistettuja standardeja, vastaavat näitä vaatimuksia. Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisen tuoteteknologian arvioinnista. Arviointimenettelyyn on kuuluttava tarkastuskäynti valmistajan laitoksella.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4

Valmistajan on taattava, että hyväksytyn laatujärjestelmän mukaiset velvoitteet tulevat täytetyiksi ja että laatujärjestelmä pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan tai valmistajan edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle laatujärjestelmään aiotusta muutoksesta.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko vaadittava uusinta-arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus- ja testauspaikalle ja varastoon sekä annettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

 laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,

 esimerkiksi sellaisista laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteet ja testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät kertomukset jne.

4.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää sekä annettava tarkastuskertomus valmistajalle.

4.4 Ilmoitettu tarkastuslaitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta käydä valmistajan luona. Näillä käynneillä ilmoitettu tarkastuslaitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testaus on suoritettu.

5

Valmistajan on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen tuote on valmistettu kansallisten viranomaisten saatavilla:

 asiakirjat, joita tarkoitetaan 3.1 kohdan toisessa luetelmakohdassa,

 muutostiedot, joita tarkoitetaan 3.4 kohdan toisessa alakohdassa,

 ilmoitetun tarkastuslaitoksen päätökset sekä kertomukset ja selosteet, joita tarkoitetaan 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa.

6

Kaikkien ilmoitettujen tarkastuslaitosten on annettava toisille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille asiaa koskevia tietoja laatujärjestelmien hyväksymisistä ja hyväksymisien peruutuksista.

E moduli: tuotteen laadunvarmistus

1

Tämä moduli kuvaa menettelyä, jossa valmistaja, joka täyttää 2 kohdan velvoitteet varmistaa ja vakuuttaa, että kattilat ja laitteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia. ►M1  Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä jokaiseen kattilaan ja laitteeseen CE-merkintä ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. ◄

2

Valmistajan on käytettävä 3 kohdassa tarkoitettua hyväksyttyä laatujärjestelmää kattilan ja laitteen lopputarkastuksessa ja -testauksessa ja valmistajan on oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.

3.

Laatujärjestelmä

3.1

Valmistajan on jätettävä kattiloista ja laitteista laatujärjestelmänsä arvioimista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslaitokselle.

Hakemuksessa on oltava:

 kaikki asiaa koskeva tieto suunnitellusta kattila- tai laiteryhmästä,

 laatujärjestelmää koskeva asiakirjat,

 hyväksyttyyn tyyppiin liittyvät tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-tyyppitestaustodistuksesta.

3.2

Jokainen laatujärjestelmän alaisuudessa tehty kattila tai laite on tarkastettava ja sille on tehtävä 5 artiklassa tarkoitetussa, asiaa koskevassa standardissa (standardeissa) määrätyt tai vastaavat testit direktiivin vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja säännökset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Tätä laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, suunnitelmien, toimintaohjeiden ja pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.

Siinä on erityisesti oltava riittävä kuvaus:

 laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, vastuualueista ja johdon vastuusta ja toimivallasta tuotteiden laatukysymysten osalta,

 tarkastuksista ja testeistä, jotka on tehtävä valmistuksen jälkeen,

 keinoista, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta,

 esimerkiksi sellaisista laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteet, testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät kertomukset.

3.3

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava laatujärjestelmä päättääkseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on pidettävä olettamuksena, että laatujärjestelmät, jotka noudattavat asiaa koskevia yhdenmukaistettuja standardeja, vastaavat näitä vaatimuksia.

Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta kyseisen tuoteteknologian arvioinnista. Arviointimenettelyyn on kuuluttava käynti valmistajan laitoksella.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

3.4

Valmistajan on taattava, että hyväksytyn laatujärjestelmän mukaiset velvoitteet tulevat täytetyiksi ja että laatujärjestelmä pysyy tarkoituksenmukaisena ja tehokkaana.

Valmistajan tai valmistajan edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle laatujärjestelmään aiotuista muutoksista.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko vaadittava uusinta-arviointi.

Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.

4.

Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.

4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tarkastusta varten pääsy valmistus-, tarkastus- ja testauspaikalle ja varastoon sekä annettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:

 koskevat asiakirjat,

 tekniset asiakirjat,

 esimerkiksi sellaisista laatupöytäkirjoista, kuten tarkastuskertomukset ja testaustiedot, kalibrointitiedot, kyseisen henkilöstön pätevöimiseen liittyvät kertomukset.

4.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää sekä annettava tarkastuskertomus valmistajalle.

4.4 Ilmoitettu tarkastuslaitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta käydä valmistajan luona. Näillä käynneillä ilmoitettu tarkastuslaitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti; ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testaus on suoritettu.

5

Valmistajan on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen kattila tai laite on valmistettu kansallisten viranomaisten saatavilla:

 asiakirjat, joita tarkoitetaan 3.1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa,

 muutokset, joita tarkoitetaan 3.4 kohdan toisessa alakohdassa,

 ilmoitetun tarkastuslaitoksen päätökset sekä kertomukset ja selosteet, joita tarkoitetaan 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4 kohdassa.

6

Kaikkien ilmoitettujen tarkastuslaitosten on annettava toisille ilmoitetuille tarkastuslaitoksille asiaa koskevia tietoja laatujärjestelmien hyväksymisistä ja hyväksymisien peruutuksista.
LIITE V

Vähimmäisvaatimukset, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon nimetessään tarkastuslaitoksia

1 Tarkastustoimenpiteitä liittyviä testejä suorittava tarkastuslaitos, sen johtaja ja henkilökunta eivät saa olla tarkastamiensa laitteiden suunnittelijoita, valmistajia, hankkijoita tai niiden asennuksesta vastaavia eivätkä edellä tarkoitettujen osapuolien edustajia. He eivät saa välittömästi eivätkä edustajina osallistua kattiloiden ja laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen, pitämiseen kaupan tai kunnossapitoon. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknistä tietoa valmistajan ja tarkastuslaitoksen välillä.

2 Tarkastuslaitoksen ja sen henkilökunnan on tehtävä tarkastustoimenpiteet mahdollisimman korkeaa ammatillista rehellisyyttä ja teknistä pätevyyttä noudattaen, ja niiden on oltava vapaat kaikesta sellaisesta painostuksesta ja houkuttelusta, erityisesti taloudellisesta, joka voisi vaikuttaa heidän arviointiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, varsinkin niiden henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joilla on etua tarkastuksen tuloksesta.

3 Tarkastuslaitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilökunta ja tarvittavat varat voidakseen toteuttaa asianmukaisesti ne hallinnolliset ja tekniset tehtävät, jotka liittyvät tarkastamiseen; sillä on oltava mahdollisuus käyttää erikoistarkastuksiin vaadittavia laitteita.

4 Tarkastuksista vastaavalla henkilökunnalla on oltava:

 hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus,

 tyydyttävät tiedot suorittamiensa tarkastusten vaatimuksista ja riittävä käytännön kokemus tällaisista tarkastuksista,

 vaadittava kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joilla todennetaan tarkastusten suorittaminen.

5 Tarkastushenkilökunnan puolueettomuus on taattava. Henkilökunnan palkka ei saa olla riippuvainen heidän suorittamiensa tarkastusten määrästä eikä tarkastusten tuloksista.

6 Tarkastuslaitoksen on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu valtiolle kansallisen lain mukaisesti tai jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa tarkastuksista.

7 Tarkastuslaitoksen henkilökunnan on noudatettava ammatillista salassapitovelvollisuutta kaikkien niiden tietojen osalta, jotka se saa hoitaessaan tehtäviään tämän direktiivin tai tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten nojalla (poikkeuksena tiedot sen valtion toimivaltaisille hallintoviranomaisille, jossa laitos toimii).