1991R3922 — FI — 08.04.2012 — 008.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3922/91,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1991,

teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla

(EYV L 373, 31.12.1991, p.4)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2176/96, annettu 13 päivänä marraskuuta 1996,

  L 291

15

14.11.1996

 M2

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1069/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999,

  L 130

16

26.5.1999

 M3

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2871/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000,

  L 333

47

29.12.2000

►M4

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002,

  L 240

1

7.9.2002

►M5

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1899/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006,

  L 377

1

27.12.2006

►M6

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1900/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

  L 377

176

27.12.2006

 M7

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 8/2008, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007,

  L 10

1

12.1.2008

►M8

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008,

  L 79

1

19.3.2008

 M9

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 859/2008, annettu 20 päivänä elokuuta 2008,

  L 254

1

20.9.2008


Oikaisu

 C1

Oikaisu, EYV L 051, 26.2.2008, s. 27  (1899/2006)
▼B

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 3922/91,

annettu 16 päivänä joulukuuta 1991,

teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alallaEUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 84 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 2 ),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 3 ),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 8 a artiklan mukaan on syytä toteuttaa toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 31 päivänä joulukuuta päättyvän määräajan kuluessa asteittain toteuttaa sisämarkkinat; sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus,

siviili-ilmailun korkea yleinen turvallisuustaso Euroopassa on syytä säilyttää ja jäsenvaltioiden nykyiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt on syytä nostaa korkeimmalle yhteisössä tähän mennessä saavutetulle tasolle,

turvallisuus on avainasemassa yhteisön lentoliikenteessä; on syytä ottaa huomioon 7 päivänä joulukuuta 1944 Chicagossa allekirjoitettu kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus, jossa määrätään ilma-alusten turvallisen käytön edellyttämien toimenpiteiden täytäntöönpanosta,

jäsenvaltioiden väliset tämänhetkiset lentoliikenteen alan rajoitukset, jotka koskevat ilma-alusten ja ilmailuun liittyvien tuotteiden sekä tiettyjen palvelujen siirtoa, saattavat aiheuttaa aiheuttamaan vääristymistä sisämarkkinoilla,

Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) yhteydessä toimiva eurooppalaisten lentoturvallisuusviranomaisten yhteistyöelin (JAA) on valmistellut järjestelyjä yhteisten ilmailusääntöjen (JAR) kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kaikilla ilma-alusten turvallisuuteen ja käyttöön liittyvillä aloilla,

on tarpeen yhdenmukaistaa yhteisen liikennepolitiikan puitteissa ilma-alusten turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä JAA:n luomien JARsääntöjen pohjalta,

kaikkien jäsenvaltioiden liittyminen JAA:han ja komission osallistuminen sen toimintaan helpottaisi tällaista yhdenmukaistamista,

henkilöiden ja tuotteiden vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön tavoitteiden, samoin kuin yhteisen liikennepolitiikan tavoitteiden, saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä tuotteiden samoin kuin niiden suunnittelusta, valmistuksesta, huollosta ja käytöstä vastaavien laitosten ja henkilöiden varmentaminen ilman teknisiä lisätoimenpiteitä tai -arviointia, silloin kun kyseinen tuote, laitos tai henkilö on varmennettu yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen mukaisesti,

turvallisuusongelmia saattaa syntyä, ja tällöin jäsenvaltioiden on kiireellisesti toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet; tällaisten toimenpiteiden on oltava asianmukaisesti perusteltuja, ja jos yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä ilmenee puutteita, komissio tekee täytäntöönpanovaltaansa käyttäen niihin tarpeelliset muutokset,

▼M5

Lento- ja työaikarajoituksia koskevien säännösten soveltaminen voi aiheuttaa merkittäviä häiriöitä sellaisten yritysten työaikalistajärjestelmiin, joiden liiketoiminta perustuu yksinomaan yöliikenteeseen. Komission olisi kyseisiltä yrityksiltä pyydettävien selvitysten perusteella tarkasteltava tilannetta ja ehdotettava lento- ja työaikarajoitussäännösten tarkistamista näiden erityisten liiketoimintamuotojen huomioon ottamiseksi,

▼B

on suotavaa, että jäsenvaltioiden ilmailun turvallisuuden parantamiseen tähtäävän tutkimuksen rahoitus yhteensovitetaan voimavarojen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla ja suurimman mahdollisen hyödyn saavuttamiseksi, ja

▼M5

Euroopan lentoturvallisuusviraston olisi saatettava päätökseen viimeistään 16 päivänä tammikuuta 2009 tieteellinen ja lääketieteellinen arviointi liitteen III luvun Q ja tarvittaessa luvun O säännöksistä. Komission olisi kyseisen arvioinnin tulosten perusteella ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tarvittaessa laadittava ja esitettävä viipymättä ehdotuksia asiaankuuluvien teknisten säännösten muuttamiseksi.

Tiettyjen säännösten 8 a artiklassa tarkoitetussa uudelleentarkastelussa olisi edelleen jatkettava tähän mennessä hyväksyttyjen matkustamomiehistön koulutusvaatimusten yhdenmukaistamista, jotta helpotetaan matkustamomiehistön vapaata liikkuvuutta yhteisössä. Tässä yhteydessä olisi tarkasteltava tarkemmin mahdollisuutta yhdenmukaistaa edelleen matkustamomiehistön pätevyysvaatimuksia.

▼M5

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY ( 4 ) mukaisesti,

▼B

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

▼M5

1.  Tämä asetus koskee ilma-alusten käyttöön ja huoltoon sekä näitä tehtäviä suorittaviin henkilöihin ja organisaatioihin liittyvien siviili-ilmailun turvallisuutta koskevien teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamista.

▼B

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä sovelletaan kaikkiin 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjen lentoliikenteen harjoittajien käyttämiin ilma-aluksiin siitä riippumatta, onko ne rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa vai kolmannessa maassa.

▼M5

3.  Tämän asetuksen soveltaminen Gibraltarin lentoasemaan ei vaikuta Espanjan kuningaskunnan eikä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudelliseen asemaan kiistassa sen alueen suvereniteetista, jolla lentoasema sijaitsee.

4.  Tätä asetusta ei sovelleta Gibraltarin lentoasemaan, ennen kuin Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministerien yhteisellä julkilausumalla 2 päivänä joulukuuta 1987 sovitut järjestelyt otetaan käyttöön. Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ilmoittavat neuvostolle päivämäärän, jona nämä järjestelyt otetaan käyttöön.

▼B

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) ”lentoliikenteen harjoittajalla” jäsenvaltiossa asuvaa luonnollista henkilöä tai jäsenvaltioon sijoittautunutta oikeushenkilöä, joka harjoittaa liikennettä yhdellä tai useammalla ilma-aluksella kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavien säännösten mukaisesti, taikka yhteisön lainsäädännössä määriteltyä lentoliikenteen harjoittajaa;

b) ”tuotteella” siviilikäyttöön tarkoitettua ilma-alusta, moottoria, potkuria tai laitetta,

c) ”laitteella” mittaria, varustetta, mekanismia, kojetta tai tarviketta, jota käytetään tai jota voidaan käyttää ilmaaluksen lennon yhteydessä siitä riippumatta, onko se asennettu tai tarkoitettu asennettavaksi taikka kiinnitetty siviili-ilma-alukseen, mutta ei muodosta ilma-aluksen rungon, moottorin tai potkurin osaa;

d) ”osalla” siviilikäyttöön tarkoitetuissa ilma-aluksissa, moottoreissa, potkureissa tai laitteissa käytettävää materiaalia, osaa tai rakenneosaa, joka ei kuulu b tai c alakohdan määritelmien piiriin;

e) (tuotteen, palvelun, laitoksen tai henkilön) ”varmentamisella” oikeudellista tunnustamista, että tuote, palvelu, laitos tai henkilö on siihen sovellettavien sääntöjen mukainen. Tällaisessa varmentamisessa on kaksi toimenpidettä:

i) toimenpide, jolla tarkastetaan, että tuote, palvelu, yhteisö tai henkilö on teknisesti siihen sovellettavien vaatimusten mukainen; tätä toimenpidettä kutsutaan ”teknisten toteamusten tekemiseksi”;

ii) toimenpide, jolla muodollisesti tunnustetaan, että tuote, palvelu, laitos tai henkilö on siihen sovellettavien vaatimusten mukainen, antamalla todistus, lupakirja, hyväksyntä tai muu asiakirja kansallisen lain ja kansallisten menettelyjen mukaisesti; tätä toimenpidettä kutsutaan: ”oikeudellisten toteamusten tekemiseksi”;

f) ”huollolla” kaikkia ilma-aluksen koko käyttöajan aikana tehtäviä tarkistuksia, huoltotoimenpiteitä, muutostöitä ja korjauksia, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että ilma-alus on tyyppivarmentamisen mukainen ja että ilmaaluksen korkea turvallisuuden taso säilyy kaikissa olosuhteissa; tähän sisältyvät erityisesti h alakohdassa tarkoitettujen järjestelyjen osapuolina olevien viranomaisten määräämät lentokelpoisuuden tarkistukseen liittyvät muutokset;

g) ”kansallisella muunnoksella” jonkin maan määräämää JAR:ia täydentävää tai sen korvaavaa kansallista vaatimusta tai säännöstä;

h) ”järjestelyillä” Euroopan siviili-ilmailukonferenssin (ECAC) puitteissa kehitettyjä yhteistyöjärjestelyjä yhteisten määräysten kehittämiseksi ja täytäntöönpanemiseksi kaikilla ilma-alusten turvallisuuteen ja niiden käytön turvallisuuteen liittyvillä aloilla. Nämä järjestelyt määritellään tarkemmin liitteessä I;

▼M5

i) ”viranomaisella” liitteessä III lentotoiminnan harjoittajan ansiolentoluvan (AOC) myöntänyttä toimivaltaista viranomaista.

▼M5

3 artikla

1.  Kaupallisiin lentokoneella suoritettaviin ilmakuljetuksiin yhteisössä sovelletaan liitteessä III tarkoitettuja yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista.

2.  Viittauksia liitteen III lukuun M tai sen säännöksiin pidetään viittauksina lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden ylläpidosta, ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä 20 päivänä marraskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2042/2003 ( 5 ) osaan M tai sen asianomaisiin säännöksiin.

▼B

4 artikla

▼M5

1.  Liitteeseen III kuulumattomia aloja koskevat yhteiset tekniset säännöt ja hallinnolliset menettelyt hyväksytään perustamissopimuksen 80 artiklan 2 kohdan nojalla. Komissio tekee tarvittaessa ja mahdollisimman pian asianmukaiset näitä aloja koskevat ehdotukset.

▼B

2.  Siihen asti kunnes 1 kohdassa tarkoitetut ehdotukset hyväksytään, jäsenvaltiot saavat soveltaa voimassa olevien kansallisten säädösten asiaa koskevia säännöksiä.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset siviili-ilmailun alalla täyttävät järjestelyissä tarkemmin määrätyt JAA:n jäseneksi liittymistä koskevat vaatimukset ja allekirjoittavat nämä järjestelyt ilman varaumia 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä.

▼M5

6 artikla

Jäsenvaltion myöntämällä luvalla yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten toimenpiteiden mukaisesti käytettyä ilma-alusta voidaan käyttää samoilla ehdoilla muissa jäsenvaltioissa ilman kyseisten muiden jäsenvaltioiden teknisiä lisävaatimuksia tai lisäarviointia.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on tunnustettava toisen jäsenvaltion tai sen nimissä toimivan laitoksen tämän asetuksen nojalla antamat sen toimivaltaan kuuluvien sellaisten laitosten tai henkilöiden luvat, jotka vastaavat tuotteiden huollosta ja ilma-alusten käytöstä.

8 artikla

1.  Sen estämättä, mitä 3–7 artiklassa säädetään, jäsenvaltio saa välittömästi toteuttaa toimenpiteet sellaisen turvallisuusongelman ratkaisemiseksi, joka koskee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa tuotetta, henkilöä tai organisaatiota.

Jos turvallisuusongelma johtuu yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä säädetyn turvallisuustason riittämättömyydestä tai näissä säännöissä ja menettelyissä olevista puutteista, jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille toteuttamistaan toimenpiteistä ja niihin johtaneista syistä.

Komissio päättää 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, edellyttääkö riittämätön turvallisuustaso tai puutteet yhteisissä teknisissä säännöissä ja hallinnollisissa menettelyissä tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti käyttöönotettujen toimenpiteiden soveltamisen jatkamista. Tällaisessa tapauksessa komissio toteuttaa tarvittavat toimet kyseisten yhteisten teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen muuttamiseksi 4 tai 11 artiklan mukaisesti. Jos katsotaan, etteivät jäsenvaltion toimenpiteet ole perusteltuja, jäsenvaltion on kumottava kyseiset toimenpiteet.

2.  Jäsenvaltio voi myöntää tässä asetuksessa esitettyjä yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä koskevia vapautuksia ennakoimattomissa ja kiireellisissä toimintaolosuhteissa tai lyhytkestoisista toiminnallisista syistä.

Komissiolle ja muille jäsenvaltioille on ilmoitettava mahdollisimman pian myönnetyistä vapautuksista, jos ne ovat toistuvia tai jos ne myönnetään kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi.

Kun komissiolle ja muille jäsenvaltiolle ilmoitetaan jäsenvaltion toisen alakohdan mukaisesti myöntämistä vapautuksista, komissio tutkii, ovatko vapautukset tämän asetuksen yleisten turvallisuustavoitteiden tai muun yhteisön lainsäädännön säännön mukaisia.

Jos komissio toteaa, että myönnetyt vapautukset eivät ole tämän asetuksen yleisten turvallisuustavoitteiden tai yhteisön lainsäädännön jonkin muun asiaankuuluvan säännön mukaisia, se päättää siitä 12 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tässä tapauksessa asianomaisen jäsenvaltion on kumottava vapautus.

3.  Tapauksissa, joissa liitteessä III esitettyjä yhteisiä teknisiä sääntöjä ja hallinnollisia menettelyjä soveltamalla saavutettavaa turvallisuustasoa vastaava turvallisuustaso voidaan saavuttaa muilla keinoin, jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksen näistä säännöksistä, syrjimättä hakijoita kansallisuuden perusteella ja ottaen huomioon tarpeen estää kilpailun vääristäminen.

Näissä tapauksissa asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan myöntää kyseinen poikkeus, poikkeuksen perusteet sekä esitettävä suunnitellut edellytykset vastaavan turvallisuustason saavuttamisen varmistamiseksi.

Kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on tehnyt ilmoituksen, komissio aloittaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn päättääkseen, voidaanko ehdotettu poikkeus myöntää.

▼M6

Tällaisessa tapauksessa komissio ilmoittaa päätöksestä kaikille jäsenvaltioille, jotka voivat soveltaa tätä toimenpidettä. Liitteessä III olevia asiaa koskevia säännöksiä voidaan myös muuttaa 11 artiklan mukaisesti tällaisen toimenpiteen huomioon ottamiseksi.

▼M5

Kyseiseen toimenpiteeseen sovelletaan 6 ja 7 artiklaa.

4.  Sen estämättä, mitä 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi antaa tai pitää voimassa säännöksiä, jotka liittyvät liitteessä III olevan luvun Q kohtiin OPS 1.1105 alakohta 6, OPS 1.1110 alakohta 1.3. ja 1.4.1, OPS 1.1115 ja OPS 1.1125 alakohta 2.1, kunnes tieteelliseen tietämykseen ja parhaisiin käytäntöihin pohjautuvat yhteisön säännöt on laadittu.

Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle säännöksistä, jotka se aikoo pitää voimassa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista OPS 1 -säännöksistä poikkeavien kansallisten säännösten osalta, joita jäsenvaltiot aikovat antaa liitteen III soveltamispäivämäärän jälkeen, komissio aloittaa kolmen kuukauden kuluessa jäsenvaltion toimittamasta ilmoituksesta 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn päättääkseen, ovatko mainitut säännökset tämän asetuksen turvallisuustavoitteiden ja yhteisön lainsäädännön muiden sääntöjen mukaisia ja voidaanko kyseisiä säännöksiä alkaa soveltaa.

▼M6

Tällaisessa tapauksessa komissio ilmoittaa päätöksestä kaikille jäsenvaltioille, jotka voivat soveltaa tätä toimenpidettä. Liitteessä III olevia asiaa koskevia säännöksiä voidaan myös muuttaa 11 artiklan mukaisesti tällaisen toimenpiteen huomioon ottamiseksi.

▼M5

Kyseiseen toimenpiteeseen sovelletaan 6 ja 7 artiklaa.

▼M5

8 a artikla

1.  Euroopan lentoturvallisuusvirasto saattaa päätökseen viimeistään 16 päivänä tammikuuta 2009 tieteellisen ja lääketieteellisen arvioinnin liitteen III luvun Q ja, tarvittaessa, luvun O säännöksistä.

2.  Euroopan lentoturvallisuusvirasto avustaa komissiota liitteen III luvun O ja luvun Q sovellettavien teknisten säännösten muuttamista koskevien ehdotusten valmistelussa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ( 6 ) 7 artiklan soveltamista.

▼B

9 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tutkimusohjelmiensa yhteensovittamiseksi siviili-ilma-alusten turvallisuuden ja niiden käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja ilmoitettava tästä komissiolle. Kuultuaan jäsenvaltioita komissio voi tehdä tarvittavat aloitteet tällaisten kansallisten tutkimusohjelmien edistämiseksi.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle:

a) järjestelyissä määrättyjen menettelyjen mukaisesti kehitetystä tai käyttöönotetusta uudesta tai muutetusta säännöstä tai menettelystä; ja

b) kaikista järjestelyjä koskevista muutoksista; ja

c) teollisuuden ja muiden toimielinten, joiden etua asia koskee, kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksista.

11 artikla

▼M6

1.  Toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä asetusta ja joilla muutetaan liitteessä III olevia yhteisiä teknisiä vaatimuksia ja hallinnollisia menettelyjä tieteellisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi, päätetään 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Erittäin kiireellisistä syistä komissio voi noudattaa 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua kiireellistä menettelyä.

▼B

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuihin muutoksiin sisältyy jonkun jäsenvaltion kansallinen muunnos, komissio päättää ►M6  12 artiklan 3 kohdassa ◄ säädettyä menettelyä noudattaen, sisällytetäänkö muunnos yhteisiin teknisiin sääntöihin ja hallinnollisiin menettelyihin.

▼M6

12 artikla

1.  Komissiota avustaa lentoturvallisuuskomitea, jäljempänä ”komitea”.

2.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.

3.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

4.  Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

▼M5

12 a artikla

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 6 artiklassa säädettyä suojamenettelyä.

Ennen päätöksen tekemistä komissio kuulee komiteaa.

Päätöksen 1999/468/EY 6 artiklan b alakohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Jos jäsenvaltio saattaa komission päätöksen neuvoston käsiteltäväksi, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin kolmen kuukauden kuluessa.

▼B

13 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on avustettava toisiaan tämän direktiivin täytäntöönpanossa ja sen täytäntöönpanon seurannassa.

2.  Osana 1 kohdassa tarkoitettua yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti annettava toisilleen saatavilla olevat tiedot seuraavista asioista:

 muiden kuin asianomaisessa valtiossa asuvien henkilöiden tämän asetuksen rikkomisesta ja niistä määrätyistä seuraamuksista,

 seuraamuksista, jotka on määrätty asianomaisessa jäsenvaltiossa sen alueella asuville henkilöille tämän asetuksen rikkomisista muissa jäsenvaltioissa.

14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämä asetus on kokonaisuudessaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE I

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetut järjestelyt

Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements (Yhteisten siviili-ilmailusääntöjen (JAR) kehittämistä, hyväksymistä ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelyt), hyväksytty Kyproksella 11 päivänä syyskuuta 1990.

▼M4 —————

▼M8 —————( 1 ) EYVL N:o C 270, 26.10.1990, s. 3

( 2 ) EYVL N:o C 267, 14.10.1991, s. 154

( 3 ) EYVL N:o C 159, 17.6.1991, s. 28

( 4 ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

( 5 ) EUVL L 315, 28.11.2003, s. 1.

( 6 ) EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).