1991L0440 — FI — 15.12.2012 — 006.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991,

yhteisön rautateiden kehittämisestä

(91/440/ETY)

(EYV L 237, 24.8.1991, p.25)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012,

L 343

32

14.12.2012