1991L0383 — FI — 28.06.2007 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991,

määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä

(91/383/ETY)

(EYV L 206, 29.7.1991, p.19)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/30/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007,

  L 165

21

27.6.2007
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 1991,

määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden täydentämisestä

(91/383/ETY)EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 118 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ( 2 ),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( 3 ),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 118 a artiklassa määrätään, että neuvosto antaa direktiivein säännökset vähimmäisvaatimuksista edistääkseen erityisesti työympäristön parantamista työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun paremman tason takaamiseksi,

direktiiveissä on kyseisen artiklan mukaisesti vältettävä säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia ja oikeudellisia rajoituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden kehitystä,

sellaisten työsuhteen muotojen kuten määräaikaisen työsuhteen ja tilapäisen työsuhteen käyttö on lisääntynyt huomattavasti,

tutkimuksista ilmenee, että määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevat työntekijät ovat tietyillä aloilla yleensä alttiimpia työtapaturmien ja ammattitautien vaaroille kuin muut työntekijät,

nämä tietyillä aloilla ilmenevät lisävaarat liittyvät osittain tiettyihin erityisiin tapoihin, joilla uudet työntekijät perehdytetään yritykseen; näitä vaaroja voidaan vähentää tarjoamalla riittävästi tietoa ja koulutusta työsuhteen alkamisesta lähtien,

työterveyttä ja -turvallisuutta koskevissa direktiiveissä, varsinkin toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/391/ETY ( 4 ), on säännöksiä, joilla pyritään edistämään työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta yleisesti,

määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden erityistilanne ja tietyillä aloilla ilmenevien vaarojen erityisluonne edellyttävät erityisten lisämääräysten antamista, erityisesti niille työntekijöille, jota asia koskee, annettavien tietojen ja koulutuksen sekä heitä koskevan lääketieteellisen valvonnan osalta, ja

tämä direktiivi on käytännön toimenpide, joka liittyy sisämarkkinoiden sosiaalisen ulottuvuuden saavuttamiseen,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:I JAKSO

SOVELTAMISALA JA TAVOITE

1 artikla

Soveltamisala

Tämä direktiivi koskee:

1. työsuhteita, jotka perustuvat määräaikaiseen työsopimukseen, joka on tehty suoraan työnantajan ja työntekijän välillä ja jonka voimassaolon päättyminen määräytyy objektiivisin perustein, esimerkiksi: tietyn päivämäärän umpeutumisen, tietyn tehtävän loppuun saattamisen tai tietyn tapahtuman ilmaantumisen perusteella,

2. tilapäisiä työsuhteita työnantajana olevan tilapäistöitä välittävän yrityksen ja työntekijän välillä, joissa jälkimmäinen on määrätty työskentelemään tämän palveluja käyttävän yrityksen tai laitoksen hyväksi ja sen valvonnassa.

2 artikla

Tarkoitus

1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että 1 artiklassa tarkoitetussa työsuhteessa oleville työntekijöille tarjotaan turvallisuuden ja terveyden suhteen sama suojelun taso kuin tuon käyttäjäyrityksen tai -laitoksen muille työntekijöille.

2.  Edellä 1 artiklassa tarkoitetun työsuhteen olemassaolo ei oikeuta erilaiseen kohteluun työolojen suhteen, kun on kyse turvallisuudesta ja terveyden suojelusta, erityisesti henkilökohtaisten suojavarusteiden saannista.

3.  Direktiiviä 89/391/ETY ja sen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja direktiivejä sovelletaan kokonaisuudessaan työntekijöihin, jotka ovat 1 artiklassa tarkoitetuissa työsuhteissa, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä direktiivissä säädettyjen sitovampien tai yksityiskohtaisempien säännösten soveltamista.II JAKSO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

3 artikla

Tietojen antaminen työntekijöille

Jäsenvaltioiden on, tämän kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 10 artiklan soveltamista, toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1. ennen kuin 1 artiklassa tarkoitetussa työsuhteessa oleva työntekijä aloittaa mitään työtä, hänen palvelujaan käyttävä yritys tai laitos antaa tiedot hänelle työssä esiintyvistä vaaroista;

2. näihin tietoihin:

 kuuluu etenkin erityiset ammatillista pätevyyttä tai taitoja koskevat vaatimukset tai kansallisessa lainsäädännössä määritelty erityisesti vaadittava lääketieteellinen valvonta, ja

 ilmaistaan selvästi mahdolliset kansallisessa lainsäädännössä määritellyt lisääntyneet erityisvaarat, joita työhön saattaa liittyä.

4 artikla

Työntekijöiden koulutus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen työntekijä saa 3 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa työn erityisominaisuuksiin soveltuvaa ja riittävää koulutusta ottaen huomioon työntekijän pätevyys ja kokemus, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 12 artiklan soveltamista.

5 artikla

Työntekijöiden käyttö ja työntekijöihin kohdistuva lääketieteellinen valvonta

1.  Jäsenvaltiot saavat kieltää 1 artiklassa tarkoitetussa työsuhteessa olevien työntekijöiden käyttämisen tiettyihin kansallisessa lainsäädännössä määriteltyihin töihin, joka olisi erityisen vaarallista heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen, ja erityisesti tiettyihin töihin, jossa kansallisen lainsäädännön mukaan vaaditaan erityistä lääketieteellistä valvontaa.

2.  Jos jäsenvaltiot eivät käytä 1 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 artiklassa tarkoitetussa työsuhteessa oleville työntekijöille, joita käytetään töihin, joissa kansallisen lainsäädännön mukaan vaaditaan erityistä lääketieteellistä valvontaa, järjestetään asianmukainen erityinen lääketieteellinen valvonta, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 89/391/ETY 14 artiklan soveltamista.

3.  Jäsenvaltiot saavat säätää, jatkuuko 2 kohdassa tarkoitettu erityinen asianmukainen lääketieteellinen valvonta kyseisen työntekijän työsuhteen päättymisen jälkeenkin.

6 artikla

Suojelu- ja ehkäisytoiminta

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työntekijöille, työyksiköille tai henkilöille, joille on määrätty direktiivin 89/391/ETY 7 artiklan mukaisesti tehtäviä, jotka liittyvät työhön liittyviltä vaaroilta suojelemiseen ja niiden ehkäisemiseen, ilmoitetaan 1 artiklassa tarkoitetussa työsuhteessa olevien henkilöiden palkkaamisesta, sikäli kuin on tarpeen, jotta nämä määrätyt työntekijät, työyksiköt tai henkilöt voivat hoitaa suojelu- ja ehkäisytehtä- väänsä riittävällä tavalla kaikkien yrityksen tai laitoksen työntekijöiden osalta.III JAKSO

ERITYISSÄÄNNÖKSET

7 artikla

Tilapäiset työsuhteet: tiedottaminen

Jäsenvaltioiden on toteutettava, tämän kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista, tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1. ennen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa työsuhteessa olevien työntekijöiden hankkimista käyttäjäyritys tai -laitos täsmentää välitysyritykselle muun muassa ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset ja tehtävän työn erityisominaisuudet,

2. välitysyritys saattaa kaikki nämä seikat asianomaisten työntekijöiden tietoon.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että käyttäjäyrityksen tai -laitoksen välitysyritykselle ensimmäisen alakohdan 1 alakohdan mukaisesti ilmoittamat seikat esitetään toimeksiantosopimuksessa.

8 artikla

Tilapäiset työsuhteet: vastuu

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1. käyttäjäyritys tai -laitos vastaa toimeksiannon ajan työskentelyolosuhteista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä säädettyä tilapäistöitä välittävän yrityksen vastuuta;

2. edellä 1 alakohtaa sovellettaessa työskentelyolosuhteet rajataan niihin, jotka liittyvät turvallisuuteen, hygieniaan ja terveyteen.IV JAKSO

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

9 artikla

Suotuisammat säännökset

Tällä direktiivillä ei rajoiteta olemassa olevien tai myöhemmin annettavien, 1 artiklassa tarkoitetussa työsuhteessa olevien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun kannalta suotuisampien kansallisten tai yhteisön säännösten soveltamista.

10 artikla

Loppusäännökset

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1992. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niiden liitteenä on oltava viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tässä direktiivissä tarkoitettuja kysymyksiä koskevat kansalliset säännökset, jotka ne ovat antaneet tai antavat.

▼M1 —————

▼M1

10 a artikla

Täytäntöönpanoa koskeva kertomus

Jäsenvaltioiden on toimitettava viiden vuoden välein komissiolle kertomus tämän direktiivin käytännön täytäntöönpanosta direktiivin 89/391/ETY 17 a artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun yhden kertomuksen erityisjaksona, jota komissio käyttää perustana kyseisen 17 a artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemässään arvioinnissa.

▼B

11 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.( 1 ) EYVL N:o C 224, 8.9.1990, s. 4

( 2 ) Lausunto annettu 20 päivänä marraskuuta 1990 ja EYVL N:o C 158, 17.6.1991

( 3 ) EYVL N:o C 332, 31.12.1990, s. 167

( 4 ) EYVL N:o L 183, 29.6.1989, s. 1