1990L0667 — FI — 30.04.2003 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 27 päivänä marraskuuta 1990,

eläinlääkintäsäännöistä eläinjätteen hävittämisessä, käsittelyssä ja markkinoille saattamisessa sekä taudinaiheuttajien ehkäisemisestä eläin- ja kalaperäisissä rehuissa sekä direktiivin 90/425/ETY muuttamisesta

(90/667/ETY)

(EYV L 363, 27.12.1990, p.51)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, annettu 3 päivänä lokakuuta 2002,

L 273

1

10.10.2002