1990L0396 — FI — 05.01.2010 — 002.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 1990,

kaasumaisia polttoaineita käyttäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

(90/396/ETY)

(EYV L 196, 26.7.1990, p.15)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/142/EY annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

L 330

10

16.12.2009