1989L0361 — FI — 03.09.2008 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 30 päivänä toukokuuta 1989,

puhdasrotuisista jalostuslampaista ja –vuohista

(89/361/ETY)

(EYV L 153, 6.6.1989, p.30)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

►M1

NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/73/EY, ETA:n kannalta merkityksellinen teksti annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008,

  L 219

40

14.8.2008
▼B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 30 päivänä toukokuuta 1989,

puhdasrotuisista jalostuslampaista ja –vuohista

(89/361/ETY)EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 2 ),

ottaa huomioon talous-ja sosiaalikomitean lausunnon ( 3 ),

sekä katsoo, että

lampaiden ja vuohien jalostuksella ja tuotannolla on tärkeä asema yhteisön maataloudessa; ne voivat olla tulolähde osalle maatalousväestöä,

lampaiden ja vuohien tuotantoa olisi edistettävä; tyydyttävät tulokset tällä alalla riippuvat suurelta osin siitä, että käytetään puhdasrotuisia eläimiä,

kantakirjaan merkitsemisessä on eroja; nämä erot ovat esteenä yhteisön sisäisessä kaupassa; kaupan täydellinen vapauttaminen edellyttää edelleen yhdenmukaistamista, erityisesti kantakirjaan merkitsemisen osalta,

yhteisön sisäinen kauppa olisi vapautettava erojen poistamiseksi ja siten myötävaikutettava tällä alalla maatalouden tuottavuuden lisäämiseen,

jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus vaatia yhteisön menettelyjen mukaisesti tehtyjen todistusten esittämistä,

olisi otettava käyttöön säännökset, joilla estetään puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien tuonti kolmansista maista lievemmin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan yhteisössä, ja

olisi päätettävä täytäntöönpanotoimenpiteistä tiettyjen teknisten alojen osalta; suunniteltuja toimenpiteitä varten olisi säädettävä menettelystä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiiviin yhteistyön toteuttamiseksi pysyvässä kotieläinjalostusta käsittelevässä komiteassa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:1 artikla

1  Tämä direktiivi koskee kotieläinjalostuksen ongelmia, joita voi syntyä puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa.

2  Siihen saakka kunnes yhteisön asiaa koskevat säännökset tulevat voimaan, yhteisön sisäisessä kaupassa sovelletaan kansallisia eläinten terveyttä koskevia säännöksiä edellyttäen, että ne ovat perustamissopimuksen yleisten määräysten mukaisia.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) puhdasrotuisella jalostuslampaalla ja -vuohella lammasta tai vuohta, jonka vanhemmat ja isovanhemmat on merkitty tai rekisteröity saman rodun kantakirjaan ja joka itse on merkitty tai rekisteröity ja merkittävissä sellaiseen kantakirjaan;

b) kantakirjalla kirjaa, rekisteriä, tiedostoa tai tietovälinettä:

 jota pitää jalostajien järjestö tai yhdistys, joka on sen jäsenvaltion, jossa yhdistys on perustettu, tai kyseisen jäsenvaltion viranomaisen virallisesti hyväksymä;

 johon merkitään tai rekisteröidään tietyn rodun puhdasrotuiset jalostuslampaat ja -vuohet ja maininta niiden polveutumisesta.

3 artikla

1  Jäsenvaltiot eivät saa kotieläinjalostuksen perusteilla kieltää, rajoittaa tai estää:

 puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäistä kauppaa;

 jäljempänä 4 artiklan mukaisesti kantakirjoja pitävien tai perustavien jalostajien järjestöjen tai yhdistysten virallista hyväksymistä.

2  Jäsenvaltiot voivat kuitenkin jatkaa kansallisten säännöstensä soveltamista, jotka ovat perustamissopimuksen yleisten määräysten mukaisia, kunnes asiaa koskevat 4 ja 6 artiklassa tarkoitetut yhteisön päätökset tulevat voimaan.

4 artikla

Komissio vahvistaa ennen 1 päivää tammikuuta 1991 jäljempänä 8 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti:

 perusteet kantakirjoja pitävien tai perustavien jalostajien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymiselle;

 perusteet kantakirjoihin merkitsemiselle tai rekisteröinnille;

 puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien yksilötulosten seurannan ja jalostusarvon arvioinnin menetelmät;

 perusteet jalostuseläimen hyväksymiselle sen siemennesteen, munasolujen tai alkioiden käyttämisessä.

▼M1

5 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava ja päivitettävä luettelo 2 artiklan b alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista elimistä, jotka on virallisesti tunnustettu pitämään tai perustamaan kantakirjoja ja jotka täyttävät 4 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti määritellyt perusteet, ja toimitettava luettelo muille jäsenvaltioille ja yleisölle.

Tämän artiklan yhtenäistä soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä voidaan antaa 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

▼B

6 artikla

Jäsenvaltiot voivat vaatia, että puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien sekä sellaisten eläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden mukana niitä pidettäessä kaupan on kotieläinjalostusta koskeva todistus, joka on laadittu komission 8 artiklassa säädetyn menettelyssä annetun mallin mukaisesti.

7 artikla

Siihen saakka kunnes alaa koskevat yhteisön säännökset pannaan täytäntöön kolmansista maista peräisin olevien puhdasrotuisten jalostuslampaiden ja -vuohien sekä niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontiin sovellettavat kotieläinjalostuksen edellytykset eivät saa olla suositummat kuin ne, jotka ovat voimassa yhteisön sisäisessä kaupassa.

8 artikla

Jos tässä artiklassa säädettyä menettelyä on noudatettava, päätöksellä 77/505/ETY ( 4 ) perustettu pysyvä kotieläinjalostusta käsittelevä komitea toimii direktiivin 88/661/ETY ( 5 ) 11 artiklan sääntöjen mukaisesti.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 1991 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

10 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.( 1 ) EYVL N:o C 348, 23.12.1987, s. 6

( 2 ) EYVL N:o C 94, 11.4.1988, s. 182

( 3 ) EYVL N:o C 80, 28.3.1988, s. 35

( 4 ) EYVL N:o L 206, 12.8.1977, s. 11

( 5 ) EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 36