01978A1024(01) — FI — 17.03.1981 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

LUOTEIS-ATLANTILLA HARJOITETTAVAANKALASTUKSEEN LIITTYVÄÄ TULEVAA MONENKESKISTÄ YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA YLEISSOPIMUS

(EUVL L 378 30.12.1978, s. 2)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

NEUVOSTON SSETUS (ETY) N:o 654/81, annettu 10 päivänä maaliskuuta 1981,

  L 69

1

14.3.1981


Oikaistu:

►C1

Oikaisu, EUVL L 193, 16.7.1981, s.  37  (3179/1978)
▼B

LUOTEIS-ATLANTILLA HARJOITETTAVAANKALASTUKSEEN LIITTYVÄÄ TULEVAA MONENKESKISTÄ YHTEISTYÖTÄ KOSKEVA YLEISSOPIMUSSOPIMUSPUOLET, jotka

kiinnittävät huomiota siihen, että Luoteis-Atlantin rantavaltiot, jotka ovat kansainvälisen oikeuden asiaa koskevien periaatteiden mukaisesti ulottaneet elollisia luonnonvaroja koskevan lainkäyttövaltansa aluemereen liittyvillä merialueillaan enintään kahdensadan meripeninkulman päähän perusviivoista, joista aluemeren leveys mitataan, harjoittavat näillä vesialueilla suvereniteettioikeuksiaan mainittujen luonnonvarojen etsimiseen, hyväksikäyttämiseen, säilyttämiseen ja hoitoon,

ottavat huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien kolmannen merioikeuskonferenssin kalastusalalla tekemän työn,

ja haluavat edistää Luoteis-Atlantin kalavarojen säilyttämistä ja parasta mahdollista käyttöä rantavaltion kalastusta koskevan lainkäyttövallan laajennetun järjestelmän mukaisesti ja suosia asiaankuuluvalla tavalla mainittuja kalavaroja koskevia kansainvälisiä neuvotteluja ja yhteistyötä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:1 artikla

1.  Tämän yleissopimuksen soveltamisalue, jäljempänä ”yleissopimusalue”, sisältää sellaiset Luoteis-Atlantin vesialueet, jotka sijaitsevat 35. pohjoisen leveysasteen pohjoispuolella ja sellaisen linjan länsipuolella, joka sijaitsee suoraan pohjoiseen 35. pohjoisesta leveysasteesta ja 42. läntisestä pituusasteesta aina 59. pohjoiseen leveysasteeseen asti, sitten suoraan länteen 44. läntisestä pituusasteesta ja sieltä suoraan pohjoiseen Grönlannin rannikolle, sekä linjan 78o10 pohjoista leveyttä eteläpuolella sijaitsevat Saint Lawrencen lahden, Davisinsalmen ja Baffininlahden vesialueet.

2.  Tässä yleissopimuksessa jäljempänä ”sääntelyalueeksi” kutsuttavalla alueella tarkoitetaan yleissopimusalueen osaa, joka sijaitsee alueiden ulkopuolella, joilla rantavaltiot käyttävät kalastusta koskevaa lainkäyttövaltaa.

3.  Tässä yleissopimuksessa ”rantavaltiolla” tarkoitetaan sopimuspuolta, joka käyttää lainkäyttövaltaansa yleissopimusalueeseen kuuluvilla vesialueilla harjoitettavaan kalastukseen.

4.  Tätä yleissopimusta sovelletaan kaikkiin yleissopimusalueen kalavaroihin lukuun ottamatta lohta, tonnikalaa, marliinia, Kansainvälisen valaanpyyntikomission tai sen mahdollisen seuraajajärjestön hallinnon alaisia valaita, mannerjalustan pohjalla eläviä lajeja, joilla tarkoitetaan eliöitä, jotka ovat pyyntivaiheessa joko liikkumattomina merenpohjassa tai sen alla tai kykenevät liikkumaan ainoastaan ollessaan kiinnittyneenä merenpohjaan tai merenpohjamaahan.

5.  Minkään tämän yleissopimuksen määräyksen ei katsota vaikuttavan minkään sopimuspuolen kantaan tai vaatimuksiin eikä rajoittavan niitä sisävesien, aluemeren tai sopimuspuolen kalastusta koskevan lainkäyttövallan rajojen tai laajuuden osalta, eikä vaikuttavan minkään sopimuspuolen merioikeutta koskeviin näkemyksiin tai kantaan eikä rajoittavan niitä.

2 artikla

1.  Sopimuspuolet sopivat yleissopimusalueen kalavarojen parasta mahdollista käyttöä, järkiperäistä hoitoa ja säilyttämistä neuvotteluilla ja yhteistyöllä edistävän kansainvälisen järjestön perustamisesta ja hallinnosta. Tämä järjestö nimetään Luoteis-Atlantin kalastusjärjestöksi, jäljempänä ”järjestö”, ja sen tehtävät ilmaistaan tässä yleissopimuksessa.

2.  Järjestö muodostuu:

a) 

yleisneuvostosta,

b) 

tiedeneuvostosta,

c) 

kalastuskomissiosta, ja

d) 

sihteeristöstä.

3.  Järjestö on oikeushenkilö ja sillä on suhteissaan muihin kansainvälisiin järjestöihin ja sopimuspuolten alueilla sellainen oikeustoimikelpoisuus, joka on tarpeen sen tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Järjestö ja kyseinen sopimuspuoli sopivat keskenään erioikeuksista ja -vapauksista, joita järjestö ja sen edustajat nauttivat sopimuspuolen alueella.

4.  Järjestön päätoimipaikka sijaitsee Dartmouthissa, Nova Scotiassa, Kanadassa, tai siellä, minne yleisneuvosto päättää sijoittaa sen.

3 artikla

Yleisneuvoston tehtävänä on:

a) 

ohjata ja yhteensovittaa rakenteita, hallintoa, taloutta ja muita järjestön sisäisiä asioita mukaan luettuna järjestön ja sen eri toimielinten väliset suhteet,

b) 

sovittaa yhteen järjestön ulkosuhteet,

c) 

tarkistaa ja vahvistaa kalastuskomission kokoonpano XIII artiklan mukaisesti, ja

d) 

käyttää muita tämän yleissopimuksen perusteella sille annettuja valtuuksia.

4 artikla

1.  Jokainen sopimuspuoli on yleisneuvoston jäsen ja nimeää yleisneuvostoon enintään kolme edustajaa, joilla voi olla sen kokouksissa mukanaan varajäseniä, asiantuntijoita ja neuvonantajia.

2.  Yleisneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja jotka voidaan valita uudelleen kuitenkin niin, että he eivät saa toimia yhtäjaksoisesti samassa tehtävässä neljää vuotta kauempaa. Puheenjohtaja edustaa kalastuskomission jäsenenä olevaa sopimuspuolta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava eri sopimuspuolten edustajia.

3.  Yleisneuvoston puheenjohtaja on puheenjohtaja ja järjestön ensisijainen edustaja.

4.  Yleisneuvoston puheenjohtaja kutsuu koolle järjestön sääntömääräisen vuosikokouksen yleisneuvoston valitsemaan paikkaan, joka tavallisesti sijaitsee Pohjois-Amerikassa.

5.  Puheenjohtaja voi jonkin sopimuspuolen pyynnöstä, jota jokin toinen sopimuspuoli tukee, kutsua yleisneuvoston koolle muuhun kuin vuosikokoukseen valitsemanaan aikana ja valitsemaansa paikkaan.

6.  Yleisneuvosto voi perustaa tehtäviensä ja velvoitteidensa suorittamisen kannalta tarpeellisiksi katsomiaan komiteoita ja alakomiteoita.

5 artikla

1.  Jokaisella sopimuspuolella on yleisneuvoston kokouksissa yksi ääni.

2.  Jollei toisin määrätä, yleisneuvoston päätökset tehdään läsnäolevien ja puolesta tai vastaan äänestävien sopimuspuolten enemmistöllä kuitenkin siten, että äänestystä ei voida järjestää, ellei kahta kolmannesta sopimuspuolista ole läsnä.

3.  Yleisneuvosto vahvistaa kokouksiinsa ja tehtäviensä hoitamiseen sovellettavat säännöt sekä muuttaa niitä tarvittaessa.

4.  Yleisneuvosto esittää sopimuspuolille vuosikertomuksen järjestön toiminnasta.

6 artikla

1.  Tiedeneuvoston tehtävänä on:

a) 

toimia sopimuspuolten välisenä neuvottelu- ja yhteistoimintaelimenä yleissopimusalueen kalastukseen liittyvien tieteellisten tietojen ja lausuntojen tutkimista, arviointia ja vaihtoa, kalastukseen vaikuttavat ekologia- ja ympäristötekijät mukaan luettuina, sekä edistää sopimuspuolten yhteistyötä kyseisen alan tietämyksessä olevien puutteiden korjaamiseksi harjoitettavan tieteellisen tutkimuksen osalta.

b) 

koota tilastoja, luetteloida ja julkaista tai jakaa yleissopimusalueen kalastukseen liittyviä kertomuksia, tietoja ja asiakirjoja kalastukseen vaikuttavat ekologia- ja ympäristötekijät mukaan luettuina,

c) 

toimittaa tieteellisiä lausuntoja rantavaltioille näiden VII artiklan mukaisesti esittämästä pyynnöstä, ja

d) 

antaa kalastuskomissiolle tieteellisiä lausuntoja VIII artiklan mukaisesti tai omasta aloitteestaan komission tarpeiden mukaan.

2.  Tiedeneuvosto voi tarvittaessa hoitaa tehtäviänsä yhteistyössä muiden julkisten tai yksityisten toimielinten kanssa, joilla on vastaavat tavoitteet.

3.  Sopimuspuolet antavat tiedeneuvostolle kaikki neuvoston tässä artiklassa oleviin tarkoituksiin pyytämät tilastotiedot ja tieteelliset tiedot.

7 artikla

1.  Tiedeneuvosto tutkii rantavaltion pyynnöstä kaikki yleissopimusalueen vesialueilla, joilla rantavaltio käyttää kalastusta koskevaa lainkäyttövaltaa, olevien kalavarojen hoidon ja säilyttämisen tieteelliseen perustaan liittyvät kysymykset ja antaa niitä koskevan selostuksen.

2.  Rantavaltio määrää yhteistyössä tiedeneuvoston kanssa kaikkien neuvoston toimialaan 1 kohdan mukaisesti kuuluvien kysymysten tutkimiseen sovellettavat viitearviointiperusteet. Nämä viitearviointiperusteet sisältävät muiden tarpeellisina pidettyjen seikkojen lisäksi seuraavat asiat sen mukaan, soveltuvatko ne kyseiseen tapaukseen:

a) 

selvityksen tutkittavaksi saatetusta asiasta mukaan luettuna kuvaus tutkittavasta kalastuksesta ja alueesta,

b) 

jos tieteellisiä arviointeja tai ennusteita pyydetään, kuvauksen kaikista huomioon otettavista tekijöistä tai olettamuksista, ja

c) 

tarvittaessa kuvauksen rantavaltion määrittämistä tavoitteista sekä maininnan siitä, halutaanko tiedeneuvostolta yksi täsmällinen lausunto vai useita eri vaihtoehtoja.

8 artikla

Tiedeneuvosto tutkii kaikki kalastuskomission sille toimittamat sääntelyalueen kalavarojen hoidon ja säilyttämisen tieteellistä perustaa koskevat kysymykset ja antaa niitä koskevan selostuksen. Näin tehdessään tiedeneuvosto ottaa huomioon kalastuskomission määräämät asiaa koskevat viitearviointiperusteet.

9 artikla

1.  Jokainen sopimuspuoli on tiedeneuvoston jäsen ja nimeää neuvostoon omat edustajansa, joilla voi olla kaikissa neuvoston kokouksissa mukanaan varajäseniä, asiantuntijoita ja neuvonantajia.

2.  Tiedeneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja jotka voidaan valita uudelleen kuitenkin niin, että he eivät saa toimia yhtäjaksoisesti samassa tehtävässä neljää vuotta kauempaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava eri sopimuspuolten edustajia.

3.  Puheenjohtaja voi kutsua jonkin rantavaltion tai sopimuspuolen pyynnöstä, jota jokin toinen sopumuspuoli tukee, tiedeneuvoston koolle muuhun kuin IV artiklassa määrättyyn vuosikokoukseen valitsemanaan aikana ja paikkaan.

4.  Yleisneuvosto voi perustaa tehtäviensä ja velvoitteidensa suorittamisen kannalta tarpeellisiksi katsomiaan komiteoita ja alakomiteoita.

10 artikla

1.  Tiedeneuvosto antaa tämän yleissopimuksen perusteella esitettävät tieteelliset lausunnot yksimielisesti. Jos yksimielisyyteen ei päästä, neuvosto mainitsee selostuksessaan kaikki tutkittavasta asiasta esitetyt näkemykset.

2.  Toimihenkilöiden valitsemista, sääntöjen antamista ja muuttamista sekä muuta työn järjestämistä koskevat tiedeneuvoston päätökset tehdään läsnäolevien ja puolesta tai vastaan äänestävien sopimuspuolten, joilla kullakin on yksi ääni, enemmistöllä. Äänestyksen edellytyksenä on, että kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on läsnä.

3.  Yleisneuvosto vahvistaa kokouksiinsa ja tehtäviensä hoitamiseen sovellettavat säännöt sekä muuttaa niitä tarvittaessa.

11 artikla

1.  Kalastuskomission, jäljempänä ”komissio”, tehtävänä on huolehtia sääntelyalueella olevien kalavarojen hoidosta ja säilyttämisestä tämän artiklan määräysten mukaisesti.

2.  Komissio voi hyväksyä ehdotukset, jotka koskevat sopimuspuolten yhteistä toimintaa kalavarojen parhaaksi mahdolliseksi hyödyntämiseksi sääntelyalueella. Komissio tutkii nämä ehdotukset ottaen huomioon tiedeneuvoston toimittamat asian kannalta merkitykselliset tiedot tai lausunnot.

3.  Edellä 2 kohdassa esitettyjä tehtäviä suorittaessaan komissio varmistuu siitä, että:

a) 

sääntelyalueella sekä rantavaltion kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella esiintyvää kalakantaa tai kalakantaryhmää koskeva ehdotus tai sellainen ehdotus, joka lajien keskinäisen riippuvuuden vuoksi vaikuttaisi rantavaltion kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella kokonaisuudessaan tai osittain esiintyvään kalakantaan tai kalakantaryhmään,

ja

b) 

rantavaltion kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella harjoitettavaa kalastusta ja kyseisen kalakannan tai kalakantaryhmän hoitoa ja säilyttämistä koskevat rantavaltion toteuttamat toimenpiteet ja sen tekemät päätökset ovat yhteensopivia.

Komissio ja kyseinen rantavaltio helpottavat vastaavasti näiden ehdotusten, toimenpiteiden ja päätösten yhteensovittamista. Kukin rantavaltio antaa komissiolle tiedon toteuttamistaan ja tekemistään tässä artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä ja päätöksistä.

4.  Sääntelyalueen pyyntimäärien jakautumista koskevissa komission hyväksymissä ehdotuksissa on otettava huomioon sellaisten komission jäsenten edut, joiden alukset ovat perinteisesti kalastaneet tällä alueella; Newfoundlandin matalikon ja Flemish Capin alueen pyyntimääriä jaettaessa komission jäsenten on otettava erityisesti huomioon sopimuspuoli, jonka rannikolla sijaitsevat yhteisöt ovat ensisijassa riippuvaisia mainittujen alueiden kalastukseen liittyvien kalakantojen hyödyntämisestä ja joka on ponnistellut huomattavasti varmistaakseen näiden kalakantojen säilyttämisen kansainvälisin toimenpitein järjestämällä erityisesti kansainvälisen keskinäisen tarkastusohjelman yhteydessä näillä kalastusalueilla harjoitettavaa kansainvälistä kalastusta koskevaa valvonta- ja tarkastustoimintaa.

5.  Komissio voi myös antaa tämän yleissopimuksen soveltamisen varmistamiseksi sääntelyalueella toteutettavia kansainvälisiä tarkastus- ja valvontatoimenpiteitä koskevat ehdotukset sekä tämän sopimuksen perusteella voimaan tulevat toimenpiteet.

6.  Pääsihteeri toimittaa kaikki komission hyväksymät ehdotukset kaikille sopimuspuolille ja ilmoittaa XII artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimituspäivän.

7.  Jollei XII artiklasta muuta johdu, kustakin komission tämän artiklan perusteella hyväksymästä ehdotetusta toimenpiteestä tulee kaikkia sopimuspuolia sitova komission vahvistamasta ajankohdasta lähtien.

8.  Komissio voi toimittaa tiedeneuvostolle kysymykset sääntelyalueen kalavarojen hoidon ja säilyttämisen tieteelliseen perustaan liittyvät kysymykset ja määrätä kyseisen asian tutkimista koskevat viitearviointiperusteet.

9.  Komissio voi kiinnittää kaikkien tai joidenkin komission jäsenten huomion mihin tahansa tämän yleissopimuksen tavoitteeseen tai tarkoitukseen liittyvään asiaan sääntelyalueella.

12 artikla

1.  Jos komission jäsen esittää pääsihteerille ehdotusta koskevan vastaväitteen kuudenkymmenen päivän kuluessa ehdotusta koskevassa pääsihteerin antamassa ilmoituksessa mainitusta toimituspäivästä, ehdotetusta toimenpiteestä tulee velvoittava vasta neljänkymmenen päivän kuluttua tätä vastaväitettä koskevassa sopimuspuolille annetussa ilmoituksessa mainitusta toimituspäivästä. Tämän ajan päätyttyä toinen komission jäsen voi samalla tavalla esittää vastaväitteen ennen neljänkymmenen päivän pituisen lisäajan päättymistä tai sopimuspuolille annetussa kyseisen neljänkymmenen päivän pituisen lisäajan aikana mahdollisesti esitettyjä vastaväitteitä koskevassa ilmoituksessa mainittua toimituspäivää seuraavien kolmenkymmenen päivän kuluessa sen mukaan kumpi jakso päättyy myöhemmin. Ehdotettu toimenpide on kaikkia muita sopimuspuolia paitsi vastaväitteen esittäneitä sopimuspuolia velvoittava vastaväitteiden esittämisen vuoksi pidennetyn ajan tai pidennettyjen aikojen päättyessä. Jos kuitenkin komission jäsenten enemmistö on esittänyt jatkuvasti vastaväitteitä, ehdotetusta toimenpiteestä ei tule täytäntöönpanokelpoista, elleivät kaikki tai osa komission jäsenistä päätä keskenään, että ehdotus on heitä velvoittava sovitusta ajankohdasta lähtien.

2.  Ehdotusta koskevan vastaväitteen esittänyt komission jäsen voi peruuttaa vastaväitteen milloin tahansa; ehdotuksesta tulee välittömästi sitä velvoittava, jollei tässä artiklassa määrätyn vastaväitemenettelyn soveltamisesta muuta johdu.

3.  Vuoden kuluttua toimenpiteen voimaantulopäivästä komission jäsen voi milloin tahansa antaa pääsihteerille lausunnon aikomuksestaan peruuttaa kyseisen toimenpiteen velvoittavuus; jos lausuntoa ei peruuteta, kyseinen toimenpide ei enää sido jäsentä vuoden kuluttua päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut lausunnon. Milloin tahansa sen jälkeen, kun toimenpide on lakannut olemasta komission jäsentä velvoittava tämän kohdan perusteella, se lakkaa olemasta toista komission jäsentä velvoittava pääsihteerin vastaanotettua kyseisen komission jäsenen antaman lausunnon aikomuksestaan peruuttaa toimenpiteen velvoittavuus.

4.  Pääsihteerin on ilmoitettava välittömästi kaikille sopimuspuolille:

a) 

1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vastaväitteiden ja niitä koskevien peruutusten vastaanottamisesta,

b) 

päivämäärä, jona ehdotetuista toimenpiteistä tulee velvoittavia 1 kohdan määräyksiä noudattaen, ja

c) 

3 kohdassa tarkoitetun lausunnon vastaanottamisesta.

13 artikla

1.  Yleisneuvosto tarkastaa ja vahvistaa vuosikokouksessaan komission kokoonpanon, joka muodostuu:

a) 

kaikista sääntelyalueen kalastukseen osallistuvista sopimuspuolista,

b) 

sopimuspuolista, jotka ovat toimittaneet yleisneuvostolle riittävän todisteen aikomuksestaan osallistua sääntelyalueen kalastukseen sen vuoden aikana, jonka kuluessa kyseinen vuosikokous pidetään, tai seuraavan kalenterivuoden aikana.

2.  Kukin komission jäsen nimeää komissioon enintään kolme edustajaa, joilla voi olla kaikissa komission kokouksissa mukanaan varajäseniä, asiantuntijoita ja neuvonantajia.

3.  Sopimuspuoli, joka ei ole komission jäsen, voi osallistua kokouksiin tarkkailijana.

4.  Komissio valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja jotka voidaan valita uudelleen kuitenkin siten, että he eivät saa toimia yhtäjaksoisesti samassa tehtävässä neljää vuotta kauempaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava eri sopimuspuolten edustajia.

5.  Puheenjohtaja voi kutsua jonkin sopimuspuolen pyynnöstä komission koolle muuhun kuin IV artiklassa määrättyyn vuosikokoukseen valitsemanaan aikana ja valitsemaansa paikkaan.

6.  Yleisneuvosto voi perustaa tehtäviensä ja velvoitteidensa hoitamisen kannalta tarpeellisiksi katsomiaan komiteoita ja alakomiteoita.

14 artikla

1.  Jokaisella komission jäsenellä on komission kokouksissa yksi ääni.

2.  Komission päätökset tehdään läsnäolevien ja puolesta tai vastaan äänestävien komission jäsenten enemmistöllä kuitenkin siten, että äänestyksen edellytyksenä on, että kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on läsnä.

3.  Komissio vahvistaa kokouksiinsa ja tehtäviensä hoitamiseen sovellettavat säännöt sekä muuttaa niitä tarvittaessa.

15 artikla

1.  Sihteeristö huolehtii järjestön juoksevista tehtävistä niin, että järjestö voi hoitaa tehtävänsä ja täyttää velvoitteensa.

2.  Sihteeristön hallintopäällikkönä on pääsihteeri, jonka yleisneuvosto nimittää vahvistamiaan menettelytapoja ja edellytyksiä noudattaen.

3.  Pääsihteeri nimittää henkilökunnan jäsenet yleisneuvoston vahvistamien määräysten ja menettelytapojen sääntöjen mukaisesti.

4.  Pääsihteerillä on yleisneuvoston valvonnassa täysi toimivalta sihteeristön henkilökuntaan nähden ja hän suorittaa myös muita yleisneuvoston hänelle osoittamia tehtäviä.

16 artikla

1.  Kukin sopimuspuoli vastaa oman valtuuskuntansa osalta kuluista, jotka aiheutuvat sen osallistumisesta tämän yleissopimuksen mukaisesti koolle kutsuttuihin kokouksiin.

2.  Yleisneuvosto hyväksyy järjestön vuotuisen talousarvion.

3.  Yleisneuvosto vahvistaa kullekin sopimuspuolelle vuotuista talousarviota koskevan maksuosuuden seuraavasti:

a) 

10 prosenttia talousarviosta jaetaan rantavaltioiden kesken suhteessa niiden yleissopimusalueella kaksi vuotta ennen budjettivuoden alkua päättyvänä vuonna saamaan nimellissaaliiseen,

b) 

30 prosenttia talousarviosta jaetaan tasan sopimuspuolten kesken, ja

c) 

60 prosenttia talousarviosta jaetaan sopimuspuolten kesken suhteessa niiden yleissopimusalueella kaksi vuotta ennen budjettivuoden alkua päättyvänä vuonna saamaan nimellissaaliiseen.

Edellä mainituilla nimellissaaliilla tarkoitetaan tähän yleissopimukseen erottamattomasti kuuluvassa liitteessä I lueteltujen lajien rekisteröityjä saaliita.

4.  Pääsihteeri ilmoittaa jokaiselle sopimuspuolelle tämän artiklan 3 kohdan perusteella lasketun maksuosuuden ja sopimuspuoli suorittaa maksun mahdollisimman pian tämän ilmoituksen saatuaan.

5.  Maksuosuudet maksetaan sen valtion valuuttana, jossa järjestön toimipaikka sijaitsee, jollei yleisneuvosto toisin päätä.

6.  Jollei tämän artiklan 11 kohdan soveltamisesta muuta johdu, yleisneuvosto hyväksyy ensimmäisessä kokouksessaan järjestön talousarvion järjestön ensimmäisestä, kuluvasta varainhoitovuodesta jäljellä olevaksi ajaksi, ja pääsihteeri toimittaa sopimuspuolille jäljennöksen tästä talousarviosta sekä ilmoituksen kunkin sopimuspuolen maksuosuudesta.

7.  Seuraavia varainhoitovuosia varten pääsihteeri toimittaa kaikille sopimuspuolille budjettiluonnoksen sekä maksuaikataulun viimeistään 60 päivää ennen sitä järjestön vuosikokousta, jossa talousarviota on määrä käsitellä.

8.  Sopimuspuoli, joka liittyy tähän yleissopimukseen kesken varainhoitovuoden, maksaa kyseiseltä varainhoitovuodelta osan maksuosuudesta, joka on laskettu tämän artiklan määräysten perusteella suhteessa siihen montako kokonaista kuukautta varainhoitovuodesta on jäljellä.

9.  Sopimuspuoli, joka ei ole maksanut maksuosuuttaan kahtena peräkkäisenä vuotena, ei saa äänestää eikä esittää vastaväitteitä tämän yleissopimuksen nojalla ennen kuin se on täyttänyt velvoitteensa, jollei yleisneuvosto toisin päätä.

10.  Yleisneuvoston valitsemat järjestöt ulkopuoliset tilintarkastajat tarkastavat järjestön raha-asiat vuosittain.

11.  Jos yleissopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979, tähän yleissopimukseen erottamattomasti kuuluvassa liitteessä II olevia määräyksiä sovelletaan 6 kohdassa olevien määräysten sijasta.

17 artikla

Sopimuspuolet sopivat toteuttavansa tarpeelliset toimenpiteet, mukaan luettuina mahdollisista rikkomuksista määrätyt riittävät seuraamukset, saattaakseen voimaan yleissopimuksen määräykset ja soveltaakseen toimenpiteitä, jotka tulevat velvoittaviksi XI artiklan 7 kohdan perusteella ja ovat voimassa XXIII artiklan mukaisesti. Kukin sopimuspuoli toimittaa komissiolle vuosittain selvityksen tätä varten toteuttamistaan toimenpiteistä.

18 artikla

Sopimuspuolet sopivat pitävänsä voimassa ja toimeenpanevansa sääntelyalueella keskinäisen tarkastusohjelman sellaisena kuin sitä sovelletaan XXIII artiklan perusteella tai sellaisena kuin se on muutettuna XI artiklan 5 kohdassa tarkoitetuilla toimenpiteillä. Tämä ohjelma antaa sopimuspuolille vastavuoroisen oikeuden nousta alukseen ja tarkastaa alus, nostaa kanne lippuvaltiota vastaan ja määrätä sille seuraamuksia kyseisten aluksella suoritettujen tarkastusten yhteydessä saatujen todisteiden perusteella. Nämä nostetut kanteet ja määrätyt seuraamukset on mainittava XVII artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa selvityksessä.

19 artikla

Sopimuspuolet sopivat kiinnittävänsä minkä tahansa tämän yleissopimuksen ulkopuolisen valtion huomion kyseisen valtion kansalaisten tai alusten sääntelyalueella harjoittamaa kalastustoimintaa koskevaan seikkaan, joka ilmeisesti vaikuttaa haitallisesti tämän yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Sopimuspuolet sopivat lisäksi neuvottelevansa keskenään tarvittaessa haitallisten vaikutusten korjaamiseksi toteutettavista toimenpiteistä.

20 artikla

1.  Yleissopimusalue jaetaan tieteellisiin ja tilastollisiin suuralueisiin, alueisiin ja osa-alueisiin, joiden rajat on määritelty tämän yleissopimuksen liitteessä III.

2.  Yleisneuvosto voi tiedeneuvoston pyynnöstä kaikkien sopimuspuolten kahden kolmasosan enemmistöllä muuttaa liitteessä III määriteltyjen tieteellisten ja tilastollisten suuralueiden, alueiden ja osa-alueiden rajoja, jos se pitää sitä tarpeellisina tieteellisten ja tilastollisten tarkoitusten vuoksi ja edellyttäen, että jokainen tarkoitetun alueen jossakin osassa kalastusta koskevaa lainkäyttövaltaa harjoittava rantavaltio suostuu siihen.

3.  Kalastuskomission pyynnöstä ja tiedeneuvostoa kuultuaan yleisneuvosto voi, jos se katsoo sen tarpeelliseksi, kaikkien sopimuspuolten kahden kolmasosan enemmistöllä jakaa hallinnollisia tarkoituksia varten, sääntelyalueen asianmukaisiin alueisiin ja osa-alueisiin, joita voidaan jatkossa muuttaa samaa menettelyä noudattaen. Näiden alueiden ja osa-alueiden rajat on määriteltävä liitteessä III.

4.  Tämän yleissopimuksen liite III on nykyisessä muodossaan tai sellaisena kuin se on tämän artiklan mukaisesti muutettuna erottamaton osa tätä yleissopimusta.

21 artikla

1.  Jokainen sopimuspuoli voi tehdä muutosehdotuksia tähän yleissopimukseen. Yleisneuvosto tutkii ehdotukset ja käsittelee niitä vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Muutosehdotus toimitetaan pääsihteerille viimeistään yhdeksänkymmentä päivää ennen kokousta, jossa ehdotusta on määrä käsitellä, ja pääsihteeri toimittaa sen välittömästi kaikille sopimuspuolille.

2.  Yleisneuvosto hyväksyy tätä sopimusta koskevat muutosehdotukset kaikkien sopimuspuolten kahden kolmasosan enemmistöllä, minkä jälkeen talteenottaja toimittaa ne kaikille sopimuspuolille.

3.  Muutos tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta sadankahdenkymmenen päivän kuluttua toimituspäivämäärästä, joka on mainittu ilmoituksessa, jolla talteenottaja ilmoittaa vastaanottaneensa kaikkien sopimuspuolten kolmen neljäsosan enemmistöllä hyväksymää muutosta koskevan kirjallisen lausunnon, jollei jokin sopimuspuoli ole esittänyt muutosta koskevaa vastaväitettään yhdeksänkymmenen päivän kuluessa talteenottajan vastaanottoilmoituksessa annetusta lähetyspäivämäärästä, jolloin muutos ei tule voimaan minkään sopimuspuolen osalta. Vastaväitteen esittänyt sopimuspuoli voi peruuttaa sen milloin tahansa. Jos kaikki vastaväitteet peruutetaan, muutos tulee voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta sadankahdenkymmenen päivän kuluttua ilmoituksesta, jolla talteenottaja ilmoittaa vastaanottaneensa viimeisen peruutuksen.

4.  Sopimuspuolen, joka liittyy tähän yleissopimukseen tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetun muutoksen hyväksymisen jälkeen, katsotaan hyväksyneen tämän muutoksen.

5.  Talteenottaja ilmoittaa välittömästi kaikille sopimuspuolille muutosten hyväksymistä, vastaväitteitä tai vastaväitteiden peruuttamista koskevien lausuntojen vastaanottamisesta sekä muutosten voimaantulosta.

22 artikla

1.  Ottawassa 1121 päivänä lokakuuta 1977 pidetyssä Luoteis-Atlantin kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevassa diplomaattikonferenssissa edustettuina olleilla osapuolilla on aikaa 31 päivään joulukuuta 1978 allekirjoittaa tämä yleissopimus Ottawassa. Sen jälkeen yleissopimus avataan liittymistä varten.

2.  Allekirjoittajien on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä yleissopimus ja ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Kanadan hallituksen huostaan, jota kutsutaan tässä yleissopimuksessa talteenottajaksi.

3.  Tämä yleissopimus tulee voimaan seuraavan tammikuun 1 päivänä siitä, kun vähintään kuusi allekirjoittajaa, joista ainakin yksi harjoittaa kalastusta koskevaa lainkäyttövaltaa yleissopimusalueeseen kuuluvilla vesialueilla, on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

4.  Sopimuspuoli, joka ei ole allekirjoittanut tätä yleissopimusta, voi liittyä siihen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti talteenottajalle. Talteenottajan ennen tämän yleissopimuksen voimaantulopäivää vastaanottamat liittymiskirjat tulevat voimaan yleissopimuksen voimaantulopäivänä. Talteenottajan tämän yleissopimuksen voimaantulopäivän jälkeen vastaanottamat liittymiskirjat tulevat voimaan päivänä, jona talteenottaja on vastaanottanut ne.

5.  Talteenottaja ilmoittaa kaikille tämän yleissopimuksen allekirjoittaneille ja siihen liittyneille osapuolille ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tallettamisesta ja liittymiskirjojen vastaanottamisesta.

6.  Talteenottaja kutsuu koolle järjestön ensimmäisen kokouksen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yleissopimuksen voimaantulopäivästä ja toimittaa tiedoksi kaikille sopimuspuolille väliaikaisen esityslistan vähintään kuukautta ennen kokouspäivää.

23 artikla

Jokaisesta ehdotetusta toimenpiteestä, joka on toimitettu edelleen tai on jo tullut voimaan tämän yleissopimuksen tullessa voimaan vuoden 1949 Luoteis-Atlantin kalastusta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (ICNAF-yleissopimus) VIII artiklan perusteella, tulee sääntelyalueella jokaista sopimuspuolta sitova, jollei ICNAF-yleissopimuksen määräyksistä muuta johdu, välittömästi, jos ehdotus on jo tullut voimaan ICNAF-yleissopimuksen mukaisesti tai ajankohtana, jona se tulee voimaan mainitun sopimuksen mukaisesti. Jollei XII artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu, jokaisesta edellä tarkoitetusta toimenpiteestä tulee jokaista sopimuspuolta sitova, kunnes toimenpiteen voimassaoloaika päättyy tai se korvataan tämän yleissopimuksen XI artiklan mukaisesti sitovaksi tulleella toimenpiteellä, edellyttäen kuitenkin, että kyseinen korvaaminen ei voi tulla voimaan ennen kuin tätä yleissopimusta on sovellettu vuoden ajan.

24 artikla

1.  Jokainen sopimuspuoli voi vetäytyä tästä yleissopimuksesta minkä tahansa vuoden joulukuun 31 päivästä lukien ilmoittamalla asiasta saman vuoden kesäkuun 30 päivänä tai sitä ennen talteenottajalle, joka toimittaa muille sopimuspuolille jäljennökset ilmoituksesta.

2.  Muut sopimuspuolet voivat siitä lähtien vetäytyä yleissopimuksesta mainitusta joulukuun 31 päivästä lukien ilmoittamalla asiasta talteenottajalle viimeistään kuukauden kuluessa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti annetun vetäytymistä koskevan ilmoitusjäljennöksen vastaanottamisesta.

25 artikla

1.  Yleissopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Kanadan hallituksen huostaan, joka toimittaa alkuperäiskappaleen oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen allekirjoittaneille ja siihen liittyneille sopimuspuolille.

2.  Talteenottaja rekisteröi yleissopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Tehty Ottawassa 24 päivänä lokakuuta 1978 yhtenä ranskan- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, kummankin tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

YLEISSOPIMUKSEN LIITE I

Luettelo lajeista, joita koskevat nimellissaaliit on vahvistettu vuosittaisen talousarvion laskemiseksi XVI artiklan mukaisestiTurska …

Gadus morrhua

Kolja …

Melanogrammus aeglefinus

Punasimppu …

Sebastes marinus

Hopeakummeliturska …

Merluccius bilinearis

Suomuturska …

Urophycis chuss

Seiti …

Pollachius virens

Liejukampela …

Hippoglossoides platessoides

Mustaeväkampela …

Glyptocephalus cynoglossus

Ruostekampela …

Limanda ferruginea

Grönlanninpallas …

Reinhardtius hippoglossoides

Lestikala …

Macrourus rupestris

Silli …

Clupea harengus

Makrilli …

Scomber scombrus

Voikala …

Peprilus triacanthus

Harmaasilli …

Alosa pseudoharengus

Kultakuore …

Argentina silus

Villakuore …

Mallotus villosus

Kalmari …

Loligo pealei

Kalmari …

Illex illecebrosus

Katkaravut …

Pandalus-laji

YLEISSOPIMUKSEN LIITE II

Rahoitusta koskevat väliaikaiset määräykset

1. Sopimuspuoli, joka on myös Luoteis-Atlantin kalastusta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sopimuspuolena koko vuoden 1979 ajan, ei maksa järjestölle mitään maksuja mainittuna vuonna. Muut sopimuspuolet, jotka ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tai liittyneet yleissopimukseen ennen 31 päivää joulukuuta 1979, maksavat oheisessa lisäyksessä ilmaistun rahamäärän. Yleisneuvosto vahvistaa lisäyksessä mainitsemattoman sopimuspuolen maksun suuruuden.

2. Sopimuspuolet suorittavat 1 kohdan mukaisesti maksettavat maksut mahdollisimman pian ennen 1 päivää tammikuuta 1979 tai niiden liityttyä yleissopimukseen sen mukaan, kumpi määräpäivä on myöhempi.

Lisäys yleissopimuksen liitteeseen IISopimuspuolet

Maksut vuonna 1979

(dollareina)

Bulgaria

16 325

Kanada

82 852

Euroopan talousyhteisö

74 254

Kuuba

20 211

Tanska (Färsaaret)

6 473

Espanja

26 224

Yhdysvallat

29 947

Islanti

12 293

Japani

16 697

Norja

21 107

Puola

29 316

Portugali

22 716

Saksan demokraattinen tasavalta

19 266

Romania

15 472

Neuvostoliitto

72 133

YLEISSOPIMUKSEN LIITE III

Tieteelliset ja tilastolliset suuralueet, alueet ja osa-alueet

Tämän yleissopimuksen XX artiklassa määrätyt suuralueet, alueet ja osa-alueet ovat seuraavat:

▼M1

1. (a) 

Suuralue 0

se osa yleissopimusaluetta, jota rajoittaa etelässälinja, joka ulottuu suoraan itään pisteestä 61o00' pohjoista leveyttä ja 65o00' läntistä pituutta pistee- seen 61o00' pohjoista leveyttä ja 59o00' läntistä pituutta, sieltä kaakkoissuunnassa pitkin loksodromia pisteeseen 60o12' pohjoista leveyttä ja 57o13' läntistä pituutta; jota sen jälkeen rajoittaa idässä sarja geodeettisia linjoja, jotka yhdistävät seuraavat pisteet:Piste

Leveysaste

Pituusaste

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

ja sieltä suoraan pohjoiseen leveyspiirille 78o10' pohjoista leveyttä; jota rajoittaa lännessä linja, joka alkaa pisteestä 61o00' pohjoista leveyttä ja 65o00' läntistä pituutta ja ulottuu luoteissuunnassa pitkin loksodromia Itä-Bluffiin Baffininsaaren rannikolle (61o55' pohjoista leveyttä ja 66o20' läntistä pituutta), ja sieltä pohjoissuunnassa Baffininsaaren, Bylotsaaren, Devoninsaaren ja Ellesmerensaaren rannikkoa pitkin ja 80. läntistä pituuspiiriä pitkin näiden saarien välisille vesialueille leveyspiirille 78o10' pohjoista leveyttä saakka; jota rajoittaa pohjoisessa leveyspiiri 78o10' pohjoista leveyttä.

▼B

1. (b) 

Suuralue 0 koostuu kahdesta alueesta:Alue 0A:

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 66o15' pohjoista leveyttä pohjoispuolella,

Alue 0B:

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 66o15' pohjoista leveyttä eteläpuolella.

▼M1

2. (a) 

Suuralue 1

se osa yleissopimusaluetta, joka ulottuu itään suuralueesta 0 ja pohjoiseen ja itään loksodromista, joka yhdistää pisteen 60o12' pohjoista leveyttä ja 57o13' läntistä pituutta pisteeseen 52o15' pohjoista leveyttä ja 42o00' läntistä pituutta.

▼B

2. (b) 

Suuralue 1 koostuu kuudesta alueesta:Alue 1A

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 68o50' pohjoista leveyttä (Christianshaab) pohjoispuolella,

Alue 1B

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 66o15' pohjoista leveyttä (5 meripeninkulmaa pohjoiseen Umanarsugssuakista) ja leveyspiirin 68o50' pohjoista leveyttä (Christianshaab) välissä,

Alue 1C

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 64o15' pohjoista leveyttä (neljä meripeninkulmaa pohjoiseen Godthaabista) ja leveyspiirin 66o15' pohjoista leveyttä (viisi meripeninkulmaa pohjoiseen Umanarsugssuakista) välissä,

Alue 1D

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 62o30' pohjoista leveyttä (Frederikshaab Glacier) ja leveyspiirin 64o15' pohjoista leveyttä (neljä meripeninkulmaa Godthaabista pohjoiseen) välissä,

Alue 1E

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 60o45' pohjoista leveyttä (Cape Desolation) ja leveyspiirin 62o30' pohjoista leveyttä (Frederikshaab Glacier) välissä,

Alue 1F

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 60o45' pohjoista leveyttä (Cape Desolation) eteläpuolella.

3. (a) 

Suuralue 2

se osa yleissopimusalueesta, joka sijaitsee Hudson-salmen alueella sijaitsevan pituuspiirin 64o30' läntistä pituutta pohjoispuolella, suuralueen 0 eteläpuolella, suuralueen 1 etelä - ja länsipuolella ja leveyspiirin 52o15' pohjoista leveyttä pohjoispuolella;

3. (b) 

Suuralue 2 koostuu kolmesta alueesta:Alue 2G

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 57o40' pohjoista leveyttä (Cape Mugford) pohjoispuolella,

Alue 2H

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 55o20' pohjoista leveyttä (Hopedale) ja leveyspiirin 57o40' pohjoista leveyttä (Cape Mugford) välissä,

Alue 2J

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 55o20' pohjoista leveyttä (Hopedale) eteläpuolella.

4. (a) 

Suuralue 3

Se osa yleissopimusalueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 52o15' pohjoista leveyttä eteläpuolella; itään linjasta, joka ulottuu suoraan pohjoiseen Cape Bauldista Newfoundlandin rannikolta 52o15' pohjoista leveyttä asti; leveyspiirin 39o00' pohjoista leveyttä pohjoispuolella; itään ja pohjoiseen loksodromin muodostamasta linjasta, joka alkaa pisteestä 39o00' pohjoista leveyttä ja 50o00' läntistä pituutta ja jatkuu luoteissuunnassa leikaten pisteen 43o30' pohjoista leveyttä ja 55o00' läntistä pituutta pisteen 47o50' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta suuntaisesti kunnes leikkaa suoran linjan, joka yhdistää Cape Ray'n Newfoundlandin rannikolla, Cape Northin Cape Breton saarella; sieltä koillissuunnassa kyseistä suoraa linjaa pitkin Cape Ray'hin;

4. (b) 

Suuralue 3 koostuu kuudesta alueesta:Alue 3K

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 49o15' pohjoista leveyttä (Cape Freels, Newfoundland) pohjoispuolella;

Alue 3L

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee Newfoundlandin rannikon, Cape Freels'istä Cape St Mary'iin, ja seuraavan linjan välissä: alkaen Cape Freels'istä ja jatkuen suoraan itään pituuspiirille 46o30' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 46o00' pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen pituuspiirille 54o30' läntistä pituutta ja sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin Cape St Mary'iin Newfoundlandiin,

Alue 3M

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 49o15' pohjoista leveyttä eteläpuolella ja pituuspiirin 46o30' läntistä pituutta itäpuolella.

Alue 3N

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 46o00' pohjoista leveyttä eteläpuolella ja pituuspiirien 46o30' ja 51o00' läntistä pituutta välissä;

Alue 3O

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 46o00' pohjoista leveyttä eteläpuolella ja pituuspiirien 51o00' ja 54o30' läntistä pituutta välissä;

Alue 3P

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee Newfoundlandin rannikon eteläpuolella ja linjan, joka ulottuu Newfoundlandissa sijaitsevasta Cape St Mary'sta pisteeseen 46o00' pohjoista leveyttä ja 54o30' läntistä pituutta länsipuolella, ja sieltä suoraan etelään suuralueen rajalle.

Alue 3P koostuu kahdesta osa-alueesta:3Pn

—  luoteinen osa-alue, se osa alueesta 3P, joka sijaitsee luoteeseen linjasta, joka ulottuu Newfoundlandissa sijaitsevalta Burgeosaarelta suunnilleen lounaissuunnassa 46o50' pohjoista leveyttä ja 58o50' läntistä pituutta olevaan pisteeseen asti,

3Ps

—  kaakkoinen osa-alue, se osa alueesta 3P, joka sijaitsee osa-aluetta 3Pn varten määritetyn linjan kaakkoispuolella.

5. (a) 

Suuralue 4

se osa yleissopimusalueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 39o00' pohjoista leveyttä pohjoispuolella, suuralueen 3 länsipuolella ja seuraavasti määritetyn linjan itäpuolella: alkaen Amerikan yhdysvaltojen ja Kanadan välisen kansainvälisen rajan päätepisteestä Grand Manan kanaalissa, joka sijaitsee pisteessä 44o46' 35,346'' pohjoista leveyttä ja 66o54' 11,253'' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 43o50' pohjoista leveyttä; sieltä suoraan länteen pituuspiirille 67o40' läntistä pituutta; sieltä suoraan etelään leveyspiirille 42o20' pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen 66o00' läntistä pituutta; sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin kaakkoissuunnassa pisteeseen 42o00' pohjoista leveyttä ja 65o40' läntistä pituutta; ja sieltä suoraan etelään leveyspiirille 39o00' pohjoista leveyttä;

5. (b) 

Suuralue 4 koostuu kuudesta alueesta:Alue 4R

—  se osa yleissopimusalueesta, joka sijaitsee Newfoundlandin rannikon, Cape Bauldista Cape Ray'hin, ja seuraavasti määritetyn linjan välillä: alkaen Cape Bauldista ja jatkuen sieltä suoraan pohjoiseen leveyspiirille 52o15' pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen Labradorin rannikolle, sieltä pitkin Labradorin rannikkoa Labradorin ja Quebecin välisen rajan päätepisteeseen, sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin lounaissuunnassa pisteeseen 49o25' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään pisteeseen 47o50' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta, sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin kaakkoissuunnassa pisteeseen, jossa suuralueen 3 raja leikkaa suoran linjan, joka liittää Cape Northin (Nova Scotia) Cape Ray'hin (Newfoundland), ja sieltä Cape Ray'hin Newfoundlandiin,

Alue 4S

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee Quebecin maakunnan etelärannikon, Labradorin ja Quebecin välisen rajan päätepisteestä Pte. des Monts'iin, ja seuraavasti määritetyn linjan välissä: alkaen Pte. des Monts'ista suoraan itään pisteeseen 49o25' pohjoista leveyttä ja 64o40' läntistä pituutta, sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin kaakkois - ja itäsuunnassa pisteeseen 47o50' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta, sieltä suoraan pohjoiseen pisteeseen 49o25' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta, ja sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin koillissuunnassa Labradorin ja Quebecin välisen rajan päätepisteeseen.

Alue 4T

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee Nova Scotian, New Brunswickin ja Quebecin rannikkojen, Cape Northista Pointe des Monts'iin, ja seuraavasti määritetyn linjan välissä: alkaen Pointe des Monts'ista ja jatkuen sieltä suoraan itään pisteeseen 49o25' pohjoista leveyttä ja 64o40' läntistä pituutta, sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin kaakkoissuunnassa pisteeseen 47o50' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta, ja sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin eteläsuunnassa Cape Northiin (Nova Scotia),

Alue 4V

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee Nova Scotian rannikon, Cape Northista Fourchuun, ja seuraavasti määritetyn linjan välillä: alkaen Fourchusta ja jatkuen sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin itäsuunnassa pisteeseen 45o40' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään pituuspiiriä 60o00' läntistä pituutta pitkin leveyspiirille 44o10' pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään pituuspiirille 59o00' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 39o00' pohjoista leveyttä; sieltä suoraan itään pisteeseen, jossa suuralueiden 3 ja 4 välinen raja kohtaa leveyspiirin 39o00' pohjoista leveyttä, sieltä 3 ja 4 alueen välistä rajaa pitkin luoteissuunnassa pisteeseen 47o50' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta, ja sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin eteläsuunnassa Cape Northiin (Nova Scotia).

Alue 4V koostuu kahdesta osa-alueesta:4 Vn

—  pohjoinen osa-alue - se osa alueesta 4V, joka sijaitsee leveyspiirin 45o40' pohjoista leveyttä pohjoispuolella,

4 Vs

—  eteläinen osa-alue - se osa alueesta 4V, joka sijaitsee leveyspiirin 45o40' pohjoista leveyttä eteläpuolella,Alue 4 W

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee Nova Scotian rannikon, Halifaxista Fourchuun, ja seuraavasti määritetyn linjan välillä: alkaen Fourchusta ja sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin itäsuunnassa pisteeseen 45o40' pohjoista leveyttä ja 60o00' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään pituuspiiriä 60o00' läntistä pituutta pitkin leveyspiirille 44o10' pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään pituuspiirille 59o00' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 39o00' pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen pituuspiirille 63o20' läntistä pituutta, sieltä suoraan pohjoiseen tämän pituuspiirin pisteeseen 44o20 pohjoista leveyttä; sieltä loksodromin muodostamaa linjaa pitkin luoteissuunnassa Halifaxiin (Nova Scotia),

Alue 4 X

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee suuralueen 4 länsirajan ja New Brunswickin ja Nova Scotian rannikoiden, alkaen New Brunswickin ja Mainen välisen Halifaxiin ulottuvan rajan päätepisteestä, sekä seuraavasti kuvatun linjan välillä: alkaen Halifaxista ja jatkuen sieltä loksodromin muodostamaa linjaa kaakkoissuunnassa pisteeseen 44o20' pohjoista leveyttä ja 63o20' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään leveyspiirille 39o00' pohjoista leveyttä, ja sieltä suoraan länteen pituuspiirille 65o40' läntistä pituutta.

6. (a) 

Suuralue 5

se osa yleissopimusalueesta, joka sijaitsee suuralueen länsirajan länsipuolella, leveyspiirin 39o00' pohjoista leveyttä pohjoispuolella ja pituuspiirin 71o40' läntistä pituutta itäpuolella;

6. (b) 

suuralue 5 koostuu kahdesta alueesta:Alue 5Y

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee Mainen, New Hampshiren ja Massachusettsin rannikoiden, alkaen Mainen ja New Brunswickin välisestä rajasta ja ulottuen Cape Codilla sijaitsevaan pisteeseen 70o00' läntistä pituutta (noin 42o00' pohjoista leveyttä), ja seuraavasti määritetyn linjan välillä: alkaen Cape Codilla sijaitsevasta pisteestä 70o00' läntistä pituutta (noin 42o00' pohjoista leveyttä) ja jatkuen suoraan pohjoiseen pisteeseen 42o20' pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään pisteeseen 67o40' läntistä pituutta suuralueiden 4 ja 5 rajalle, sieltä kyseistä rajaa pitkin Kanadan ja Yhdysvaltain väliselle rajalle,

Alue 5Z

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee alueen 5Y etelä - ja itäpuolella,

Alue 5Z koostuu kahdesta osasta:5Ze

—  itäinen osa, se osa alueesta 5Z, joka sijaitsee pituuspiirin 70o00' läntistä pituutta itäpuolella,

5Zw

—  läntinen osa, se osa alueesta 5Z, joka sijaitsee pituuspiirin 70o00' läntistä pituutta länsipuolella.

7. (a) 

Suuralue 6

se osa yleissopimusalueesta, jota rajoittaa linja, joka alkaa Rhode Islandin rannikolta pisteestä 71o40' läntistä pituutta ja sieltä suoraan etelään 39o00' pohjoista leveyttä, sieltä suoraan itään 42o00' läntistä pituutta, sieltä suoraan etelään 35o00' pohjoista leveyttä, sieltä suoraan länteen Pohjois-Amerikan rannikolle ja sieltä pohjoissuunnassa Pohjois-Amerikan rannikkoa pitkin Rhode Islandilla sijaitsevaan pisteeseen 71o40' läntistä pituutta,

7. (b) 

suuralue 6 koostuu kahdeksasta alueesta:Alue 6A

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee leveyspiirin 39o00' pohjoista leveyttä pohjoispuolella ja suuralueen 5 länsipuolella,

Alue 6B

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee pituuspiirin 70o00' läntistä pituutta länsipuolella, leveyspiirin 39o00' pohjoista leveyttä eteläpuolella ja pohjoiseen ja länteen linjasta, joka kulkee länsisuunnassa leveyspiiriä 37o00' pohjoista leveyttä pitkin pituuspiirille 76o00' läntistä pituutta ja sieltä suoraan etelään Cape Henry'iin, Virginiaan,

Alue 6C

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee pituuspiirin 70o00' läntistä pituutta länsipuolella ja leveyspiirin 35o00' pohjoista leveyttä eteläpuolella,

Alue 6D

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee alueiden 6B ja 6C itäpuolella ja 65o00' läntistä pituutta länsipuolella,

Alue 6E

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee alueen 6D länsipuolella ja 60o00' läntistä pituutta länsipuolella,

Alue 6F

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee alueen 6E itäpuolella ja 55o00' läntistä pituutta länsipuolella,

Alue 6G

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee alueen 6F itäpuolella ja 50o00' läntistä pituutta länsipuolella,

Alue 6H

—  se osa suuralueesta, joka sijaitsee alueen 6G itäpuolella ja 42o00' läntistä pituutta länsipuolella.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.