1975R2782 — FI — 01.01.2007 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2782/75,

annettu 29 päivänä lokakuuta 1975,

siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan

(EYV L 282, 1.11.1975, p.100)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  No

page

date

 M1

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3485/80, annettu 22 päivänä joulukuuta 1980 

  L 365

1

31.12.1980

 M2

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3791/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 

  L 367

6

31.12.1985

►M3

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3494/86, annettu 13 päivänä marraskuuta 1986 

  L 323

1

18.11.1986

►M4

Komission asetus (ETY) N:o 3987/87, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987 

  L 376

20

31.12.1987

►M5

Commission Regulation (EEC) No 1057/91 of 26 April 1991  (*)

  L 107

11

27.4.1991

►M6

Komission asetus (EY) N:o 2916/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995 

  L 305

49

19.12.1995

►M7

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1791/2006, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006,

  L 363

1

20.12.2006


Muutettu:

 A1

Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirja

  C 241

21

29.8.1994

 

(mukautettu neuvoston päätöksellä 95/1/EY, Euratom, EHTY)

  L 001

1

..

►A2

Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu

  L 236

33

23.9.2003(*)

Tätä asiakirjaa ei ole julkaistu suomenkielisenä.
▼B

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2782/75,

annettu 29 päivänä lokakuuta 1975,

siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupanEUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 ( 1 ) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 ( 2 ) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 3 ),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 39 artiklassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi siipikarjan- kasvatuksen alalla asetuksissa (ETY) N:o 2771/75 ja (ETY) N:o 2777/75 säädetään toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on helpottaa tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin,

näihin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti käytettävien tuotantovälineiden tuntemukseen perustuvien lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden laatimista helpottamaan tarkoitetut toimenpiteet, mutta myös kaupan pitämisen vaatimukset, jotka voivat koskea erityisesti pakkaamista, kuljetusta ja merkintää,

tarkka tieto haudottavaksi asetettujen siitosmunien määrästä ja kuoriutuneiden poikasten määrästä eriteltynä lajin, luokan ja siipikarjatyypin mukaan mahdollistaa siipikarjatuotteiden markkinoiden kehityksen ennakoimisen; tätä varten olisi säädettävä myös mahdollisuudesta kerätä tarvittaessa kantavanhempais- ja vanhempaispolven siipikarjakantaa koskevia tilastotietoja,

markkinoiden kehityksen ennakoimiseksi mahdollisimman tarkasti ja nopeasti haudottavaksi asetettuja siitosmunia sekä kuoriutuneita ja kaupan pidettyjä poikasia koskevat tiedot olisi kerättävä säännöllisin väliajoin,

lisäksi on tarpeen varustaa yhteisössä tuotetut siitosmunat tunnusmerkinnällä niiden erottamiseksi tietyistä munien pitämiseen kaupan sovellettavista vaatimuksista 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2772/75 ( 4 ) soveltamisalaan kuuluvista munista; tämän vuoksi tunnusmerkintä olisi suoritettava yhteisössä merkitsemällä siitosmunat yksittäin, mutta olisi kuitenkin säädettävä, että tämä tunnusmerkintä voidaan toteuttaa erityisten pakkaussäännösten mukaisesti niissä jäsenvaltioissa, jotka antavat siihen luvan; jälkimmäinen vaihtoehto ei kuitenkaan saa johtaa hautomakoneesta poistettujen munien pitämiseen kaupan ilman erityistä tunnusmerkintää,

siitosmunien sulkuhinnat ja maksut ovat erilaisia kuin muiden munien; näiden tuotteiden selvä erottaminen toisistaan olisi tehtävä mahdolliseksi merkitsemällä siitosmunat,

sama koskee vientiä erityisesti tukien myöntämisen mahdollisuuden vuoksi; kolmansissa maissa voimassa olevat tunnusmerkintää koskevat säännökset on kuitenkin otettava huomioon siinä määrin kuin on mahdollista, jotta kaupankäynti näiden maiden kanssa ei häiriintyisi,

jokaiselle laitokselle annettava ja siitosmuniin tai siitosmunia tai poikasia sisältäviin pakkauksiin painettava tunnusnumero voi helpottaa näiden tuotteiden kaupan pitämistä ja asetuksen säännösten noudattamisen valvontaa,

kaupan sekä valvonnan kannalta on suositeltavaa merkitä saateasiakirjoihin erityisesti siitosmuna- tai poikaserän luonnetta ja sen alkuperää koskevat tiedot; tämän vuoksi näistä merkinnöistä tiettyjen on oltava pakkausten päällä,

kyseisille laitoksille on taattava, että niitä koskevat yksilölliset tiedot ovat nimettömiä ja tilastosalaisuuden piiriin kuuluvia, ja

tämän asetuksen noudattamisen velvoitteesta olisi vapautettava sellaiset laitokset, jotka eivät vähäisen kaupallisen merkityksensä vuoksi vaikuta merkittävästi tilastollisiin kokonaistuloksiin eivätkä markkinoiden kehitykseen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

▼M4

1. ”Siitosmunilla”: yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvia poikastuotantoon tarkoitettuja siipikarjan munia lajin, luokan ja tyypin mukaan eriteltyinä ja tämän asetuksen mukaisesti tunnusmerkinnällä varustettuina.

2. ”Poikasilla”: enintään 185 gramman painoisia yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeisiin 0105 11, ►M6  0105 12 ◄ ja 0105 19 kuuluvia eläviä lintuja, jotka kuuluvat seuraaviin luokkiin:

a) ”tuotantopoikaset”: poikaset, jotka kuuluvat yhteen seuraavista tyypeistä:

i) ”broilerpoikaset”: ennen sukukypsyyttä lihotettaviksi ja teurastettaviksi tarkoitetut poikaset,

ii) ”kanapoikaset”: kulutukseen tarkoitettujen munien tuottamista varten kasvatettaviksi tarkoitetut poikaset,

iii) ”yhdistelmäpoikaset”: joko munantuotantoon tai lihaksi tarkoitetut poikaset;

b) ”vanhempaispoikaset”: tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitetut poikaset;

c) ”jalostuspoikaset”: vanhempaispoikasten tuottamiseen tarkoitetut poikaset;

3. ”laitoksella” jokaista seuraavien toimialojen laitosta tai laitoksen osaa:

a) ”jalostuslaitos”: laitos, joka tuottaa jalostus-, vanhempais- tai tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitettuja siitosmunia;

b) ”vanhempaispolven tuotantolaitos”: laitos, joka tuottaa tuotantopoikasten tuottamiseen tarkoitettuja siitosmunia;

c) ”hautomo”: laitos, joka asettaa haudottavaksi ja haudottaa siitosmunia sekä toimittaa poikasia;

4. ”suorituskyvyllä” munien enimmäismäärää, joka voidaan asettaa yhtä aikaa hautomakoneisiin, lukuun ottamatta kuorijoita.

2 artikla

1.  Siitosmunien ja poikasten kaupan pitäminen ja kuljetus sekä siitosmunien asettaminen haudottavaksi yhteisön alueella ammatillisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua ainoastaan, jos tämän asetuksen säännöksiä noudatetaan.

2.  Jalostuslaitosten ja siitosmunien tuotantolaitosten, joissa on vähemmän kuin 100 lintua sekä hautomojen, joiden suorituskyky on pienempi kuin 1 000 siitosmunaa, ei kuitenkaan tarvitse noudattaa tätä asetusta.

3 artikla

Jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen elin rekisteröi pyynnöstä jokaisen laitoksen, ja sille annetaan tunnusnumero.

Tunnusnumero voidaan poistaa laitoksilta, jotka eivät noudata tämän asetuksen säännöksiä.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen täytäntöönpanosta luettelo sen alueella sijaitsevista laitoksista mainiten kunkin laitoksen tunnusnumeron, nimen ja osoitteen. Kaikista tämän luettelon muutoksista on ilmoitettava kunkin kalenterivuoden neljänneksen alussa jäsenvaltioille ja komissiolle.

5 artikla

▼M3

1.  Poikastuotantoon käytettävät siitosmunat merkitään yksittäin.

▼M3 —————

2.  Siitosmunat kuljetetaan moitteettoman puhtaissa pakkauksissa, jotka sisältävät yksinomaan saman lajin, saman luokan ja saman siipikarjatyypin siitosmunia, jotka ovat peräisin samasta laitoksesta ja joissa on ainakin maininta ”oeufs à couver”, ”broedeieren”, ”rugeæg”, ”Bruteier”, ”αυγά προς εκκόλαψιν”, ”huevos para incubar”, ”eggs for hatching”, ”uova da cova”, ”ovos para incubação”, ”munia haudottavaksi”,”kläckägg” ►A2  , ”násadová vejce”, ”haudemunad”, ”inkubējamas olas”, ”kiaušiniai perinimui”, ”keltetőtojás”, ”bajd tat-tifqis”, ”jaja wylęgowe”; ”valilna jajca” tai ”násadové vajcia ◄ , ►M7  ”яйца за люпене”, ”ouă puse la incubat”. ◄

▼B

►M3  3. ◄   Tietyissä kolmansissa tuojamaissa voimassa oleviin säännöksiin mukautumiseksi vientiin tarkoitetut siitosmunat ja niiden pakkaukset voidaan varustaa muilla kuin tässä asetuksessa säädetyillä merkinnöillä, jos ne eivät ole vaarassa sekoittua viimeksi mainittuihin tai asetuksessa (ETY) N:o 2772/75 ja sen soveltamista koskevissa asetuksissa säädettyihin merkintöihin.

6 artikla

Kolmansista maista peräisin olevia siitosmunia saa tuoda ainoastaan, jos niissä on vähintään kolmen millimetrin korkuisin kirjaimin alkuperämaan nimi ja maininta ”à couver”, ”broedei”, ”rugeæg”, ”Brutei”, ”προς εκκόλαψιν”, ”para incubar”, ”hatching”, ”cova”, ”para incubação”, ”haudottavaksi”, ”för kläckning” ►A2  , ”líhnutí CZ”, ”haue”, ”inkubācija”, ”perinimas”, ”keltetésre”, ”tifqis”, ”do wylęgu”, ”valjenje”, ”liahnutie ◄ , ►M7  ”за люпене”, ”incubare”. ◄ .Niiden pakkaukset saavat sisältää yksinomaan saman lajin, saman luokan, saman siipikarjatyypin, samasta alkuperämaasta ja samalta lähettäjältä peräisin olevia siitosmunia, ja niissä on oltava vähintään seuraavat merkinnät:

a) muniin tehdyt merkinnät;

b) siipikarjalaji, josta munat ovat peräisin;

c) lähettäjän nimi tai toiminimi ja osoite.

▼M3

7 artikla

Kunkin hautomon on pidettävä yhtä tai useampaa rekisteriä, johon merkitään lajeittain, luokittain (kantavanhemmuus, jalostus tai tuotanto) ja tyypeittäin (broiler, munantuotanto tai yhdistelmä):

a) haudottavaksi asettamispäivä ja haudottavaksi asetettujen siitosmunien lukumäärä sekä sen laitoksen tunnusnumero, jossa siitosmunat on tuotettu;

b) kuoriutumispäivä ja tosiasiallisesti käytettäväksi tarkoitettujen kuoriutuneiden poikasten lukumäärä;

c) hautomakoneesta poistettujen haudottujen munien lukumäärä ja ostajan henkilöllisyys.

8 artikla

Hautomakoneesta poistetut haudotut munat on käytettävä muihin tarkoituksiin kuin ihmisravinnoksi. Niitä voidaan käyttää teollisuusmunina asetuksen (ETY) N:o 2772/75 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

▼B

9 artikla

▼M3

1.  Kunkin hautomon on toimitettava kuukausittain jäsenvaltion toimivaltaiselle toimielimelle tiedoksi lajeittain, luokittain ja tyypeittäin haudottavaksi asetettujen siitosmunien ja tosiasiallisesti käytettäväksi tarkoitettujen kuoriutuneiden poikasten lukumäärä.

▼B

2.  Kantavanhempais- ja vanhempaispolven siipikarjakantaa koskevia tilastotietoja pyydetään muilta kuin 1 kohdassa tarkoitetuilta laitoksilta tarvittaessa asetuksen (ETY) N:o 2777/75 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen annettavien yksityiskohtaisten sääntöjen ja edellytysten mukaisesti.

10 artikla

1.  Jokaisena kuukautena jäsenvaltioiden on välittömästi 9 artiklassa tarkoitettujen tietojen saannin ja tutkimisen jälkeen toimitettava komissiolle niiden perusteella koottu yhteenveto edelliseltä kuukaudelta. ►M5  Germany is authorized to delay the collection of monthly data on hatcheries on the territory of the former German Democratic Republic until after 1 January 1991 and to submit such data for 1991 not later than four months after the reference month.

 ◄

Jäsenvaltion esittämään yhteenvetoon merkitään lisäksi saman kuukauden kuluessa tuotujen ja vietyjen poikasten lukumäärä lajin, luokan ja siipikarjatyypin mukaan.

2.  Komissio kokoaa yhteenvetojen tiedot ja hyödyntää niitä. Se antaa niistä tiedon jäsenvaltioille.

11 artikla

1.  Poikaset on pakattava lajeittain, tyypeittäin ja siipikarjaluokittain.

2.  Laatikot saavat sisältää yksinomaan saman hautomon poikasia, ja niihin on merkittävä vähintään hautomon tunnusnumero.

12 artikla

Kolmansista maista lähtöisin olevia poikasia voidaan tuoda ainoastaan, jos ne jaotellaan 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Laatikoiden on sisällettävä yksinomaan saman alkuperämaan ja saman lähettäjän poikasia, ja niissä on oltava vähintään seuraavat merkinnät:

a) alkuperämaa;

b) siipikarjalaji, johon poikaset kuuluvat;

c) toimittajan nimi tai toiminimi ja osoite.

13 artikla

1.  On laadittava saateasiakirja, jossa on oltava kunkin toimitettavan siitosmuna- tai poikaserän osalta vähintään seuraavat merkinnät:

a) laitoksen nimi tai toiminimi ja osoite sekä sen tunnusnumero;

b) siitosmunien tai poikasten lukumäärä lajin, luokan ja siipikarjatyypin mukaan;

c) toimituspäivä;

d) vastaanottajan nimi ja osoite.

2.  Kolmansista maista tuotavien siitosmuna- ja poikaserien osalta laitoksen tunnusnumero korvataan alkuperämaan nimellä.

14 artikla

Tässä asetuksessa säädetyt merkinnät on tehtävä selvästi luettavissa olevalla tavalla.

Nämä merkinnät sekä saateasiakirjat on laadittava vähintään yhdellä yhteisön kielellä.

15 artikla

Tietyissä kolmansissa tuojamaissa voimassa oleviin säännöksiin mukautumiseksi vientiin tarkoitetuissa pakkauksissa saa olla muita kuin tässä asetuksessa säädettyjä merkintöjä, jos ne eivät ole vaarassa sekoittua viimeksi mainittuihin.

16 artikla

Tämän asetuksen säännösten noudattamista valvovat kunkin jäsenmaan nimeämät elimet. Näiden elinten luettelo on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle viimeistään kuukautta ennen tämän asetuksen täytäntöönpanopäivää. Kaikista mainitun luettelon muutoksista on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

17 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta annetaan tapauksen mukaan asetuksen (ETY) N:o 2771/75 17 artiklassa tai asetuksen (ETY) N:o 2777/75 17 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

18 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 9 artiklaa soveltaen toimitettujen tietojen nimettömyyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

2.  Rekistereihin merkittyjä tietoja voivat käyttää ainoastaan tämän asetuksen soveltamisesta vastaavat viranomaiset.

19 artikla

1.  Kumotaan siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan 27 päivänä kesäkuuta 1972 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1349/72 ( 5 ), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 225/73 ( 6 ).

2.  Viittauksia 1 kohdalla kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

20 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1975.( 1 ) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 49

( 2 ) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 77

( 3 ) EYVL N:o C 128, 9.6.1975, s. 39

( 4 ) EYVL N:o L 282, 1.11.1975, s. 56

( 5 ) EYVL N:o L 148, 30.6.1972, s. 7

( 6 ) EYVL N:o L 27, 1.2.1973, s. 16