1973L0241 — FI — 03.08.2000 — 012.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973,

elintarvikkeena käytettäviä kaakao- ja suklaatuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

(73/241/ETY)

(EYV L 228, 16.8.1973, p.23)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000,

L 197

19

3.8.2000