01972A0722(04) — FI — 29.05.1975 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

LISÄSOPIMUS

22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa

(EUVL L 300 31.12.1972, s. 281)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

TÄYDENTÄVÄ PÖYTÄKIRJA Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaoloa Liechtensteinin ruhtinaskunnassa koskevaan lisäsopimukseen

  L 106

20

26.4.1975
▼B

LISÄSOPIMUS

22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin ruhtinaskunnassaEUROOPAN TALOUSYHTEISÖ,

SVEITSIN VALALIITTO ja

LIECHTENSTEININ RUHTINASKUNTA, jotka

katsovat, että

Liechtensteinin ruhtinaskunta ja Sveitsin valaliitto muodostavat 29 päivänä maaliskuuta 1923 tehdyllä sopimuksella tulliliiton ja että tämä sopimus ei ole voimassa Liechtensteinin ruhtinaskunnassa 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen kaikkien määräysten osalta, ja

Liechtensteinin ruhtinaskunta on ilmaissut toiveen, että siihen sovellettaisiin kaikkia kyseisen sopimuksen määräyksiä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:1 artikla

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehty sopimus on myös voimassa Liechtensteinin ruhtinaskunnassa.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa mainittua sopimusta sovellettaessa ja tämän muuttamatta yhteisön ja Sveitsin kahdenvälisen sopimuksen luonnetta Liechtensteinin ruhtinaskunta voi valvoa etujaan sekakomiteassa edustajan kautta Sveitsin valtuuskunnassa.

3 artikla

Sveitsi, Liechtensteinin ruhtinaskunta ja yhteisö hyväksyvät tämän lisäsopimuksen omien menettelyjensä mukaisesti. Se tulee voimaan samaan aikaan kuin 1 artiklassa mainittu sopimus ja sitä sovelletaan niin kauan kuin 29 päivänä maaliskuuta 1923 tehty sopimus on voimassa.

(Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä heinäkuuta tuhat yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkaksi.)

Utfärdat i Bryssel den tjugoandra juli nittonhundrasjuttiotvå.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede och tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twentysecond day of July in the year one thousand nine hundred and seventytwo.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderttweeënzeventig.

▼M1 —————

▼B

På Europeiska gemenskapernas råds vägnar

På Rådet for De Europaeiska Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Communità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

▼M1 —————

▼B

signatory

signatory

signatory

På Schweiz vägnar

Für Die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzerra

signatory

signatory

signatory

På Liechtensteins vägnar

Für das Fürstentum Liechtenstein

signatory

Tietoja 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehtyjen Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen sekä Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaoloa Liechtensteinin ruhtinaskunnassa koskevan lisäsopimuksen voimaantulopäivästä

Koska tiedoksiantamisasiakirjat Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 1972 allekirjoitetun Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimaan tulemiseksi tarvittavien menettelyjen täyttämisestä on vaihdettu Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 1972, sopimus tulee voimaan sen 36 artiklan mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 1973.

Lisäsopimus Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen voimassaolosta Liechtensteinin ruhtinaskunnassa tulee myös voimaan sen 3 artiklan mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 1973.