1967L0227 — FI — 01.01.2007 — 003.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

ENSIMMÄINEN NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967,

jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

(67/227/ETY)

(EYV P 071, 14.4.1967, p.1301)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006,

L 347

1

11.12.2006