23.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 444/16


Ehdotuspyyntö 2023 – EAC/A10/2022

Erasmus+ -ohjelma

(2022/C 444/07)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämä ehdotuspyyntö perustuu unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta 20 päivänä toukokuuta 2021 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 2021/817 (1), jäljempänä ’Erasmus+ -asetus’, sekä Erasmus+ -ohjelman vuoden 2023 vuotuiseen työohjelmaan (C(2022)6002). Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2021–2027. Erasmus+ -ohjelman yleiset ja erityiset tavoitteet luetellaan Erasmus+ -asetuksen 3 artiklassa.

2.   Toiminnot

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Erasmus+ -ohjelman toiminnot:

Avaintoimi 1 – oppimiseen liittyvä yksilöliikkuvuus:

Yksilöliikkuvuus koulutus- ja nuorisoalalla

Nuorten osallistumishankkeet

DiscoverEU-osallisuustoimi

Virtuaalivaihdot korkeakoulutuksen alalla ja nuorisoalalla

Henkilöstön liikkuvuus liikunta- urheilualalla

Avaintoimi 2 – organisaatioiden ja instituutioiden välinen yhteistyö

Yhteistyöhankkeet:

Kumppanuushankkeet

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Huippuosaamiseen tähtäävät kumppanuudet:

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

Erasmus Mundus -toiminto

Innovaatiokumppanuudet:

Innovaatioyhteenliittymät

Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet

Korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisoalan sekä liikunta- ja urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset liikunta- ja urheilutapahtumat

Avaintoimi 3 – tuki politiikan kehittämiseen ja yhteistyöhön

European Youth Together -toiminto

Jean Monnet -toiminnot:

Jean Monnet -toiminnot korkeakoulutuksen alalla

Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla

3.   Valintakelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka toimivat koulutuksen alalla, nuorisoalalla tai liikunta- ja urheilualalla, voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta. Lisäksi nuorisoryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana nuorisotyössä mutta eivät välttämättä nuorisojärjestössä, voivat hakea rahoitusta nuorten ja nuorisotyöntekijöiden oppimiseen liittyvän liikkuvuuden, nuorten osallistumishankkeiden sekä DiscoverEU-osallisuustoimen puitteissa.

Seuraavat maat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimintoihin (2):

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ja merentakaiset maat ja alueet,

ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat:

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja,

EU:n ehdokasmaat: Turkin tasavalta, Pohjois-Makedonian tasavalta ja Serbian tasavalta (3).

Lisäksi tietyt Erasmus+ -ohjelman toimet ovat avoinna ohjelmaan assosioitumattomien kolmansien maiden organisaatioille.

Lisätietoja osallistumisesta saa vuoden 2023 Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 3 393,17 miljoonaa euroa:

Koulutus:

2 980,70 miljoonaa

euroa

Nuoriso:

321,12 miljoonaa

euroa

Urheilu:

65,13 miljoonaa

euroa

Jean Monnet:

26,22 miljoonaa

euroa

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen on esitetty 25 päivänä elokuuta 2022 hyväksytyssä Erasmus+ -ohjelman vuoden 2023 vuotuisessa työohjelmassa, ja niitä voidaan mukauttaa, jos Erasmus+ -ohjelman vuotuista työohjelmaa muutetaan. Mahdollisia hakijoita kehotetaan tutustumaan säännöllisesti Erasmus+ -ohjelman vuotuiseen työohjelmaan ja sen muutoksiin, jotka julkaistaan osoitteessa

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_fi

Myönnettävät avustukset ja hankkeiden kesto voivat vaihdella muun muassa hankemuodon, tukikelpoisten hakijoiden tyypin ja hankkeeseen osallistuvien kumppanien määrän mukaan.

Avustuksen saajat voivat ilmoittaa toiminnon yhteydessä tehtyyn vapaaehtoistyöhön liittyvät kustannukset komission päätöksessä C(2019) 2646 hyväksyttyjen ja määriteltyjen yksikkökustannusten perusteella. Yksityiskohtaiset ohjeet vapaaehtoistyöhön liittyvien kustannusten avustuskelpoisuudesta saa Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Kaikki seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat on esitetty Brysselin ajassa.

Avaintoimi 1

Yksilöliikkuvuus korkeakoulutuksen alalla

23. helmikuuta 2023 klo 12.00

Yksilöliikkuvuus ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen alalla

23. helmikuuta 2023 klo 12.00

Henkilöstön liikkuvuus liikunta- ja urheilualalla

23. helmikuuta 2023 klo 12.00

Kansainvälinen liikkuvuus, johon osallistuu ohjelmaan assosioitumattomia kolmansia maita

23. helmikuuta 2023 klo 12.00

Erasmus-akkreditoinnit ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen alalla

19. lokakuuta 2023 klo 12.00

Erasmus-akkreditoinnit nuorisoalalla

19. lokakuuta 2023 klo 12.00

Yksilöliikkuvuus nuorisoalalla

23. helmikuuta 2023 klo 12.00

Yksilöliikkuvuus nuorisoalalla

4. lokakuuta 2023 klo 12.00

DiscoverEU-osallisuustoimi

4. lokakuuta 2023 klo 12.00

Virtuaalivaihdot korkeakoulutuksen alalla ja nuorisoalalla

26. huhtikuuta 2023 klo 17.00


Avaintoimi 2

Kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla lukuun ottamatta eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämiä kumppanuushankkeita

22. maaliskuuta 2023 klo 12.00

Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämät kumppanuushankkeet koulutus- ja nuorisoalalla

22. maaliskuuta 2023 klo 17.00

Kumppanuushankkeet liikunta- ja urheilualalla

22. maaliskuuta 2023 klo 17.00

Kumppanuushankkeet nuorisoalalla lukuun ottamatta eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen esittämiä kumppanuushankkeita

4. lokakuuta 2023 klo 12.00

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen alalla sekä nuorisoalalla

22. maaliskuuta 2023 klo 12.00

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen alalla sekä nuorisoalalla

4. lokakuuta 2023 klo 12.00

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet liikunta- ja urheilualalla

22. maaliskuuta 2023 klo 17.00

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt

8. kesäkuuta 2023 klo 17.00

Erasmus Mundus -toiminto

16. helmikuuta 2023 klo 17.00

Innovaatioyhteenliittymät

3. toukokuuta 2023 klo 17.00

Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet

15. maaliskuuta 2023 klo 17.00

Korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet

16. helmikuuta 2023 klo 17.00

Ammatillisen koulutuksen kapasiteetinvahvistamishankkeet

28. helmikuuta 2023 klo 17.00

Nuorisoalan kapasiteetinvahvistamishankkeet

8. maaliskuuta 2023 klo 17.00

Liikunta- ja urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet

22. maaliskuuta 2023 klo 17.00

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset liikunta- ja urheilutapahtumat

22. maaliskuuta 2023 klo 17.00


Avaintoimi 3

European Youth Together -toiminto

9. maaliskuuta 2023 klo 17.00


Jean Monnet -toiminnot ja -verkostot

14. helmikuuta 2023 klo 17.00

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Erasmus+ -ohjelmaoppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät vuoden 2023 Erasmus+ -ohjelmaoppaasta osoitteessa

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Erasmus+ -ohjelmaopas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  EYVL L 189, 28.5.2021, s. 1.

(2)  Jean Monnet -toimintoihin voivat osallistua organisaatiot kaikkialta maailmasta.

(3)  Edellyttää kahdenvälisten assosiaatiosopimusten allekirjoittamista.