15.4.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 132/6


Ehdotuspyyntö 2021 – EAC/A02/2021

Euroopan solidaarisuusjoukot

(2021/C 132/06)

1.   Johdanto ja tavoitteet

Tämän ehdotuspyynnön edellytyksenä on, että

lainsäätäjä hyväksyy ilman merkittäviä muutoksia ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan oikeudellisen kehyksen vahvistamisesta, Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä asetuksen (EU) 2018/1475 ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta

perussäädöksellä perustettu komitea antaa puoltavan lausunnon Euroopan solidaarisuusjoukkojen toteuttamista koskevasta vuoden 2021 vuotuisesta työohjelmasta

komissio hyväksyy vuoden 2021 vuotuisen työohjelman ohjelmakomitean kuulemisen jälkeen

vuoden 2021 talousarvioesityksessä esitetyt määrärahat tulevat käytettäväksi sen jälkeen, kun budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion, tai jos talousarviota ei hyväksytä, väliaikaisten kahdestoistaosien mukaisesti, ja

kansallinen viranomainen nimeää kansallisen toimiston ja komissio hyväksyy sen, ja rahoitussopimukset allekirjoitetaan.

Sen vuoksi tämä ilmoitus ei sido komissiota (hankintaviranomainen) oikeudellisesti. Jos vähintään yksi edellä mainituista edellytyksistä ei täyty, hankintaviranomaisella on oikeus keskeyttää tai peruuttaa tämä ehdotuspyyntö ja käynnistää muita sisällöltään ja määräajaltaan erilaisia ehdotuspyyntöjä.

2.   Toimet

Tämä ehdotuspyyntö kattaa seuraavat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman toimet:

Vapaaehtoishankkeet

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

Solidaarisuushankkeet

Solidaarisuustoiminnan vapaaehtoistehtävien laatumerkki

Humanitaarisen avun vapaaehtoistoiminnan laatumerkki

3.   Osallistumiskelpoisuus

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa. Lisäksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin rekisteröityneiden nuorten ryhmät voivat hakea rahoitusta solidaarisuushankkeisiin.

Seuraavat maat voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimiin:

Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota ja merentakaiset maat ja alueet,

ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat:

EFTA-/ETA-maat (1): Islanti ja Liechtenstein,

EU:n ehdokasmaat (2): Turkin tasavalta, Pohjois-Makedonian tasavalta

Lisäksi tietyt toimet ovat avoinna sellaisten kolmansien maiden organisaatioille, jotka eivät ole assosioituneet ohjelmaan.

Lisätietoja osallistumisesta saa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2021 oppaasta.

4.   Määrärahat ja hankkeiden kesto

Tämän ehdotuspyynnön rahoitukseen on varattu yhteensä noin 138 873 000 euroa.

Ehdotuspyyntöön varatut määrärahat ja niiden jakautuminen annetaan ohjeellisina tietoina, ja niiden edellytyksenä on Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2021 vuotuisen työohjelman hyväksyminen ja niitä voidaan muuttaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuotuisten työohjelmien muuttamisen yhteydessä. Potentiaalisia hakijoita kehotetaan tutustumaan säännöllisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuotuisiin työohjelmiin ja niihin tehtäviin muutoksiin osoitteessa https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources. Sivustolta löytyvät tiedot kuhunkin ehdotuspyynnössä mainittuun toimeen varattavista määrärahoista.

Myönnettävän tuen määrä ja hankkeiden kesto vaihtelee muun muassa sen mukaan, millaisesta hankkeesta on kyse ja kuinka monta kumppania hankkeeseen osallistuu.

5.   Määräaika hakemusten jättämiselle

Seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 12.00 (keskipäivällä) Brysselin aikaa.

Vapaaehtoishankkeet

28. toukokuuta 2021

5. lokakuuta 2021

Solidaarisuushankkeet

28. toukokuuta 2021

5. lokakuuta 2021

Seuraavassa esitetyt hakemusten jättämisen määräajat päättyvät klo 17.00 Brysselin aikaa.

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

5. lokakuuta 2021

Laatumerkkiä koskeville hakemuksille ei ole määräaikaa vaan niitä voi jättää jatkuvasti.

Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusten jättämisestä saa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2021 oppaasta.

6.   Lisätiedot

Tätä ehdotuspyyntöä koskevat yksityiskohtaiset ehdot, painopisteet mukaan luettuina, löytyvät Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta vuoden 2021 oppaasta seuraavasta internet-osoitteesta: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals.

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskeva vuoden 2021 opas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  Edellyttää ETA:n sekakomitean päätöstä ohjelmaan osallistumisesta.

(2)  Edellyttää kahdenvälisten assosiaatiosopimusten allekirjoittamista.