13.2.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 54/16


Kanne 19.12.2022 – Euroopan komissio v. Unkari

(Asia C-769/22)

(2023/C 54/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Di Bucci, Talabér-Ritz K., L. Malferrari ja J. Tomkin)

Vastaaja: Unkari

Vaatimukset

Komissio on 19.12.2022 nostamassaan kanteessa vaatinut, että unionin tuomioistuin toteaa, että Unkari on jättänyt noudattamatta sille unionin oikeuden perusteella kuuluvia velvoitteitaan hyväksymällä lain lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneille rikoksentekijöille määrättävien seuraamusten ankaroittamisesta ja eräiden, lasten suojaamiseksi annettujen lakien muuttamisesta (a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény) seuraavista syistä:

(1)

 

Unkari on hyväksymällä kiellon alaikäisten mahdollisuudesta päästä sisältöihin, joissa on kyse syntymässä määräytyneen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin eroavuuksia, sukupuolen vaihtamista tai homoseksuaalisuutta koskevien kysymysten kansantajuistamisesta tai niistä tiedottamisesta, rikkonut sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 2000/31/EY (1) 3 artiklan 2 kohtaa, palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY (2) 16 ja 19 artiklaa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklaa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 7, 11 ja 21 artiklaa.

Unkari on kieltämällä alaikäisiin kohdistetun mainonnan, jossa on kyse syntymässä määräytyneen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin eroavuuksia, sukupuolen vaihtamista tai homoseksuaalisuutta koskevien kysymysten kansantajuistamisesta tai niistä tiedottamisesta, rikkonut audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin 2010/13/EU (3) 9 artiklan 1 momentin c kohdan ii alakohtaa, sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 2 kohtaa, palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123 16 ja 19 artiklaa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklaa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 7, 11 ja 21 artiklaa.

Unkari on hyväksymällä lineaaristen audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajiin kohdistuvan velvoitteen, jonka mukaan niiden on merkittävä luokkaan V kuuluvaksi kaikki sellaiset lähetykset, joissa olennaisena sisältönä on syntymässä määräytyneen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin eroavuuksia, sukupuolen vaihtamista tai homoseksuaalisuutta koskevien kysymysten kansantajuistaminen tai niistä tiedottaminen ja sallimalla niiden lähettämisen vain klo 22.00 ja 5.00 välillä; ja estettävä se, että tämänsisältöisellä lähetyksellä voitaisiin katsoa olevan yleistä etua palveleva yhteiskunnallinen tarkoitus, rikkonut audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin 2010/13/EU 6a artiklan 1 kohtaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 7, 11 ja 21 artiklaa.

Unkari on asettamalla Médiatanácsille (tiedotusvälineitä valvova valvontaviranomainen) velvollisuuden vaatia mediapalvelujen tarjoajaan nähden toimivaltaiselta jäsenvaltiolta, että tämä ryhtyy tehokkaisiin toimenpiteisiin kyseisen viranomaisen toteamien lainvastaisten tekojen johdosta, rikkonut audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin 2010/13/EU 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohtaa.

Unkari on hyväksymällä kiellon, jonka mukaan seksuaalikulttuuriin, seksuaalielämään, sukupuoliseen suuntautumiseen ja seksuaaliseen kehitykseen liittyviä aiheita ei saa käsitellä tavalla, jossa on kyse syntymässä määräytyneen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin eroavuuksia, sukupuolen vaihtamista tai homoseksuaalisuutta koskevien kysymysten kansantajuistamisesta tai näistä tiedottamisesta, rikkonut palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY 16 ja 19 artiklaa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1, 7, 11 ja 21 artiklaa.

(2)

Unkari on hyväksymällä ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut säännökset rikkonut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaa.

(3)

Unkari on velvoittamalla elimen, jolla on välitön pääsy rekisteritietoihin, että se antaa tähän oikeutetun tutustua lapsiin kohdistuviin, seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja sukupuolimoraalia loukkaaviin rikoksiin syyllistyneitä koskeviin rekisteritietoihin, rikkonut yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 10 artiklaa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan 2 kohtaa.

(4)

että se velvoittaa Unkarin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unkarin parlamentti hyväksyi 15.6.2021 lain lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneille rikoksentekijöille määrättävien seuraamusten ankaroittamisesta ja eräiden, lasten suojaamiseksi annettujen lakien muuttamisesta, joka tuli voimaan 8.7.2021. Tällä lailla muutetaan lukuisia säännöksiä, joiden joukossa on muun muassa mediapalveluihin, mainontaan, e-kaupankäyntiin ja opetukseen ulottuvia muutoksia. Muutokset sisältävät lukuisia kieltoja ja rajoituksia, jotka kohdistuvat syntymässä määräytyneen sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin eroavuuksia, sukupuolen vaihtamista tai homoseksuaalisuutta koskevien kysymysten kansantajuistamiseen tai niistä tiedottamiseen.

Komissio käynnisti 15.7.2021 Unkaria vastaan menettelyn jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamiseksi tämän vuonna 2021 annetun lain nro LXXIX osalta.

Komissio katsoi, ettei Unkarin vastausta voitu pitää tyydyttävänä, minkä vuoksi se siirtyi jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen toteamiseksi toimitettavassa menettelyssä seuraavaan vaiheeseen ja lähetti 2.1.2021 Unkarille perustellun lausunnon.

Komissio katsoi, ettei perusteltuun lausuntoon annettua vastausta voitu pitää tyydyttävänä, minkä vuoksi se päätti saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi ja vaatia tätä toteamaan, että Unkari ei ole noudattanut audiovisuaalisista mediapalveluista annetun direktiivin 2010/13/EU annetun direktiivin 2 artiklan, 3 artiklan 1 kohdan, 6a artiklan 1 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan, sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 2 kohdan, palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY 16 ja 19 artiklan, yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 10 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 1 ja 7 artiklan, 8 artiklan 2 kohdan, 11 ja 21 artiklan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaisia velvoitteitaan.


(1)  Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (EYVL L 178, s. 1).

(2)  EUVL 2006, L 376, s. 36.

(3)  Audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 10.3.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EZ (EUVL 2010, L 95, s. 1).