Avainsanat
Tiivistelmä

Avainsanat

1. Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Työntekijät – Yhdenvertainen kohtelu – Ammattiyhdistysoikeuksien käyttäminen – Kansallinen lainsäädäntö, jolla evätään muiden Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden kansalaisilta vaalikelpoisuus työntekijöinä työntekijöiden edunvalvontaelimien vaaleissa ja jota ei voida hyväksyä – Mahdollista osallistumista julkisen vallan käyttöön koskevien perustelujen puuttuminen

(EY 39 artikla; ETA-sopimuksen 28 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1612/68 8 artikla)

2. Kansainväliset sopimukset – Yhteisön assosiaatio- ja yhteistyösopimukset – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Työntekijät – Yhdenvertainen kohtelu – Ammattiyhdistysoikeuksien käyttäminen – Kansallinen lainsäädäntö, jolla evätään sellaisten kolmansien maiden kansalaisilta, jotka ovat tehneet sopimuksen yhteisön kanssa, vaalikelpoisuus työntekijöinä työntekijöiden edunvalvontaelimien ja yritysneuvostojen vaaleissa ja jota ei voida hyväksyä

Tiivistelmä

1. Jäsenvaltio, joka epää työntekijöiltä, jotka ovat muiden Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden kansalaisia, vaalikelpoisuuden työntekijöiden edunvalvontaelimien kaltaisten työntekijöitä edustavien ja heidän etujaan ajavien elinten vaaleissa, ei noudata EY 39 artiklan ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun asetuksen N:o 1612/68, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 2434/92, 8 artiklan sekä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 28 artiklan mukaisia velvoitteitaan.

Tällainen lainsäädäntö on näet kaiken kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltoa koskevan perusperiaatteen vastainen, johon edellä mainitut määräykset ja säännökset perustuvat.

Mainittua lainsäädäntöä ei voida perustella kyseisen elimen kansallisessa oikeudessa määritellyn oikeudellisen luonteen perusteella eikä sillä, että tiettyihin niiden tehtävistä voisi sisältyä osallistumista julkisen vallan käyttöön.

(ks. 30, 33, 40 ja 56 kohta sekä tuomiolauselma)

2. Jäsenvaltio, joka epää työntekijöiltä, joiden hyväksi on tehty yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden välillä sellainen sopimus, jossa määrätään syrjintäkiellon periaatteen soveltamisesta jäsenvaltiossa laillisesti työskentelevien työntekijöiden hyväksi, vaalikelpoisuuden työntekijöiden edunvalvontaelimien ja yritysneuvostojen vaaleissa, ei noudata mainittujen sopimusten määräyksien mukaisia velvoitteitaan.

Kyseisissä sopimuksissa esitetty kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kiellon periaate merkitsee nimittäin sitä, että työntekijöillä, riippumatta siitä, ovatko nämä kotimaan vai jonkin kyseessä olevan kolmannen maan kansalaisia, on oltava täysin samanlaiset työehdot ja erityisesti heidän on voitava osallistua yhdenvertaisesti mainittujen elinten vaaleihin. Kansalaisuuteen perustuva erilainen kohtelu on tämän perusperiaatteen vastaista.

(ks. 48, 49 ja 56 kohta sekä tuomiolauselma)