52000PC0235

Ehdotus: neuvoston asetus lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Puolasta, Tsekin tasavallasta ja Unkarista peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuonnissa sekä väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/1999 muuttamisesta /* KOM/2000/0235 lopull. */


Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Puolasta, Tsekin tasavallasta ja Unkarista peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuonnissa sekä väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/1999 muuttamisesta

(komission esittämä)

PERUSTELUT

1. Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 603/1999 käyttöön lopulliset polkumyyntitullit muun muassa Puolasta peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuonnissa, paitsi jos tuotteen on tuottanut, vienyt suoraan ja laskuttanut yhteisössä toimivalta tuontiyritykseltä WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o, jolta komissio hyväksyi yrityskohtaisen hintasitoumuksen päätöksellä 1999/215/EY.

2. Yritys on nyt kuitenkin peruuttanut sitoumuksensa tiettyjen siinä asetettujen ehtojen noudattamisessa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi.

3. Liitteenä olevaan asetukseen sisältyy ehdotus kyseiselle yritykselle myönnetyn, polkumyyntitullien maksamista koskevan vapautuksen poistamisesta.

4. Rinnakkain tämän asetuksen kanssa esitetään ehdotus päätökseksi, jolla muutetaan niiden osapuolten luetteloa, joiden sitoumukset on hyväksytty edellä mainitussa menettelyssä.

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Puolasta, Tsekin tasavallasta ja Unkarista peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuonnissa sekä väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/1999 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 [1], sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä huhtikuuta 1998 annetulla asetuksella (EY) N:o 905/98 [2], ja erityisesti sen 8 artiklan 9 kohdan ja 9 artiklan,

[1] EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1.

[2] EYVL L 128, 30.4.1998, s. 18.

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A. AIKAISEMPI MENETTELY

(1) Neuvosto otti Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella [3] vireille pannun tutkimuksen jälkeen asetuksella (EY) N:o 603/1999 [4] käyttöön lopulliset polkumyyntitullit Puolasta, Tsekin tasavallasta ja Unkarista peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuonnissa.

[3] EYVL C 1, 3.1.1998, s. 10.

[4] EYVL L 75, 20.3.1999, s. 1.

(2) Saman tutkimuksen yhteydessä komissio myös hyväksyi 16 päivänä maaliskuuta 1999 tekemällään päätöksellä 1999/215/EY [5] muun muassa puolalaisen yrityksen WKI Isoliertechnik Spolka z.o.o, jäljempänä 'yritys' esittämän hintasitoumuksen.

[5] EYVL L 75, 20.3.1999, s. 34.

B. SITOUMUKSEN PERUUTTAMINEN

(3) Yritys on nyt kuitenkin peruuttanut sitoumuksensa tiettyjen siinä asetettujen ehtojen noudattamisessa ilmenneiden vaikeuksien vuoksi.

(4) Peruuttamisen vuoksi olisi vastaavasti poistettava kyseiselle yritykselle myönnetty vapautus polkumyyntitullien maksamisesta ja otettava käyttöön lopulliset tullit asetuksen (EY) N:o 384/96 8 artiklan 9 kohdan ja 9 artiklan mukaisesti.

C. LOPULLISET TULLIT

(5) Yrityksen esittämään sitoumukseen johtaneen tutkimuksen päätelmänä oli polkumyynnin ja vahingon lopullinen määrittäminen asetuksessa (EY) N:o 603/1999.

(6) Asetuksen (EY) N:o 384/96 8 artiklan 9 kohdan mukaisesti nyt yritykselle asetettavan polkumyyntitullin tason pitää perustua sitoumukseen johtaneen tutkimuksen yhteydessä määritettyihin tosiseikkoihin. Tässä suhteessa, ja ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 603/1999 johdanto-osan 15, 71 ja 75 perustelukappale, katsotaan asianmukaiseksi, että lopullisen polkumyyntitullin tasoksi vahvistetaan 15,7 prosenttia tuotteen arvosta.

D. ASETUKSEN (EY) N:o 603/1999 MUUTTAMINEN

(7) Edellä todetun perusteella asetusta (EY) N:o 603/1999 olisi muutettava niin, että poistetaan yritys niiden yritysten luettelosta, jotka on vapautettu polkumyyntitulleista muun muassa Puolasta peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuonnissa, ja että yrityksen osalta otetaan käyttöön 15,7 prosentin lopullinen polkumyyntitulli.

(8) Komissio on rinnakkain tämän asetuksen kanssa muuttanut päätöksellä 2000/(((/EY [6] päätöstä 1999/215/EY ja poistanut yrityksen niiden osapuolten luettelosta, joiden sitoumukset on hyväksytty.

[6] EYVL L [nro], [päivämäärä], s. [sivu].

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 603/1999 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Jäljempänä lueteltujen yritysten valmistamien tuotteiden vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 603/1999 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Esitettyjen ja hyväksyttyjen sitoumusten yhteydessä harjoitettava tuonti on ilmoitettava tullattavaksi seuraavien Taric-lisäkoodien mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja