23.1.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 23/1


Eurooppalainen julistus digitaalisen vuosikymmenen digitaalisista oikeuksista ja periaatteista

(2023/C 23/01)

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antavat jäljempänä esitetyn juhlallisen julistuksen digitaalisen vuosikymmenen digitaalisista oikeuksista ja periaatteista

Johdanto

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Kuten Euroopan unionista (EU) tehdyn sopimuksen 2 artiklaan on kirjattu, EU on ”arvojen unioni”, jonka perustana ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan EU perustuu ihmisarvon, vapauden, yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuun jakamattomiin ja yleismaailmallisiin arvoihin. Perusoikeuskirjassa vahvistetaan myös oikeudet, jotka johtuvat erityisesti jäsenvaltioiden yhteisistä kansainvälisistä velvoitteista.

(2)

Digitalisaatio vaikuttaa ihmiselämän kaikkiin osa-alueisiin. Se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia parempaan elämänlaatuun, talouskasvuun ja kestävyyteen.

(3)

Digitalisaatio kuitenkin asettaa myös haasteita demokraattisille yhteiskunnillemme, talouksillemme ja yksilöille. Digitalisaation kiihtymisen myötä EU:n on aika täsmentää, miten sen arvoja ja perusoikeuksia, joita sovelletaan verkon ulkopuolella, olisi sovellettava digitaalisessa ympäristössä. Digitalisaatio ei saa johtaa oikeuksien heikkenemiseen. Se, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta verkossa. Tämä julistus ei vaikuta ”verkon ulkopuolisia asioita koskeviin politiikkoihin”, kuten keskeisten julkisten palvelujen saatavuuteen verkon ulkopuolella.

(4)

Euroopan parlamentti on useasti kehottanut vahvistamaan eettiset periaatteet, jotka ohjaavat EU:n lähestymistapaa digitalisaatioon, sekä varmistamaan, että noudatetaan täysimääräisesti perusoikeuksia, kuten tietosuojaa, oikeutta yksityisyyteen, syrjimättömyyttä ja sukupuolten tasa-arvoa, sekä kuluttajansuojan, teknologian ja verkon neutraaliuden, luotettavuuden ja osallistavuuden kaltaisia periaatteita. Se on myös kehottanut vahvistamaan käyttäjien oikeuksien suojelua digitaalisessa ympäristössä sekä työntekijöiden oikeuksia ja oikeutta olla tavoittamattomissa (1).

(5)

Sähköistä hallintoa koskevan Tallinnan julkilausuman sekä digitaaliyhteiskunnasta ja arvopohjaisesta digitaalisesta hallinnosta annetun Berliinin julistuksen kaltaisten aiempien aloitteiden, pohjalta jäsenvaltiot ovat kehottaneet digitaalista demokratiaa koskevassa julistuksessa ”Lisbon Declaration – Digital Democracy with a Purpose” luomaan digitalisaation mallin, joka vahvistaa digiekosysteemin inhimillistä ulottuvuutta, ja jonka ytimessä ovat digitaaliset sisämarkkinat. Jäsenvaltiot ovat peräänkuuluttaneet digitalisaation mallia, jolla varmistetaan, että teknologian avulla voidaan vastata tarpeeseen toteuttaa ilmastotoimia ja suojella ympäristöä.

(6)

Digitalisaatiota koskeva EU:n visio asettaa ihmiset keskiöön, lisää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja edistää innovatiivisia yrityksiä. Vuoteen 2030 ulottuvaa ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelmaa koskevassa päätöksessä asetetaan neljään pääkohtaan (digiosaaminen, digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitalisaatio ja julkisten palvelujen digitalisaatio) perustuvat konkreettiset digitalisaatiotavoitteet. EU:n tapa digitalisoida taloutta ja yhteiskuntaa kattaa erityisesti digitaalisen itsenäisyyden avoimella tavalla, perusoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian kunnioittamisen, osallisuuden, saavutettavuuden, tasa-arvon, kestävyyden, häiriönsietokyvyn, turvallisuuden, elämänlaadun parantamisen, palvelujen saatavuuden sekä kaikkien oikeuksien ja toiveiden kunnioittamisen. EU:n tavan olisi edistettävä dynaamista, resurssitehokasta ja oikeudenmukaista taloutta ja yhteiskuntamallia EU:ssa.

(7)

Tässä julistuksessa esitetään yhteiset poliittiset aikomukset ja sitoumukset ja palautetaan mieleen digitalisaation kannalta merkittävimmät oikeudet. Julistuksen olisi myös ohjattava poliittisia päättäjiä, kun he pohtivat visiotaan digitalisaatiosta seuraavien seikkojen osalta: digitalisaation toteuttaminen ihmislähtöisesti; solidaarisuuden ja osallisuuden tukeminen yhteenliitettävyyden, digitaalisen koulutuksen ja osaamisen, oikeudenmukaisten ja kohtuullisten työolojen ja -ehtojen sekä verkossa olevien digitaalisen julkisten palvelujen saatavuuden avulla; valinnanvapauden tärkeyden korostaminen, kun on kyse vuorovaikutuksesta algoritmien ja tekoälyjärjestelmien kanssa ja oikeudenmukaisesta digiympäristöstä; digitaaliseen julkiseen tilaan osallistumisen edistäminen; turvallisuuden ja voimaantumisen lisääminen digitaalisessa ympäristössä, erityisesti lasten ja nuorten osalta, samalla kun varmistetaan yksityisyyden suoja ja mahdollisuus hallita omaa dataa; sekä kestävyyden edistäminen. Tämän julistuksen eri lukujen olisi muodostettava kokonaisvaltainen viitekehys, eikä niitä pitäisi tarkastella erillään.

(8)

Tämän julistuksen olisi myös toimittava viitekohtana yrityksille ja muille asiaankuuluville toimijoille uusien teknologioiden kehittämisen ja käyttöönoton yhteydessä. Tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen on tältä osin tärkeää. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä myös pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin.

(9)

Digiyhteiskunnan ja talouden demokraattista toimintaa olisi edelleen vahvistettava oikeusvaltioperiaatetta, tehokkaita oikeussuojakeinoja ja lainvalvontaa kaikilta osin kunnioittaen. Tämä julistus ei vaikuta oikeuksien käytön laillisiin rajoituksiin oikeuksien sovittamiseksi yhteen muiden oikeuksien käytön kanssa eikä välttämättömiin ja oikeasuhteisiin yleisen edun mukaisiin rajoituksiin.

(10)

Tämä julistus perustuu nimenomaisesti EU:n primaarioikeuteen, erityisesti Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, sekä sekundaarilainsäädäntöön ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Se perustuu myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin ja täydentää sitä. Se on luonteeltaan toteava eikä sellaisenaan vaikuta oikeussääntöjen sisältöön tai soveltamiseen.

(11)

EU:n olisi tehtävä julistusta tunnetuksi suhteissaan muihin kansainvälisiin järjestöihin ja kolmansiin maihin, myös ottamalla mainitut oikeudet ja periaatteet huomioon kauppasuhteissaan. Sen olisi pyrittävä siihen, että periaatteet ohjaavat kansainvälisiä kumppaneita kohti digitalisaatiota, jossa ihmiset ja heidän yleismaailmalliset ihmisoikeutensa asetetaan keskiöön kaikkialla maailmassa. Julistuksen olisi erityisesti toimittava viitekohtana kansainvälisten järjestöjen yhteydessä toteutettaville toimille, kuten kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiselle, sekä useita sidosryhmiä käsittävälle lähestymistavalle internetin hallintoon.

(12)

Julistuksen edistäminen ja täytäntöönpano on EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimivaltansa puitteissa ja täysin EU:n oikeuden mukaisesti tekemä yhteinen poliittinen sitoumus. Komissio raportoi säännöllisesti edistymisestä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Jäsenvaltioiden ja komission olisi otettava huomioon julistuksessa vahvistetut digitaaliset periaatteet ja oikeudet, kun ne tekevät yhteistyötä vuoteen 2030 ulottuvaa ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelmaa koskevassa päätöksessä vahvistettujen yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Julistus digitaalisen vuosikymmenen digitaalisista oikeuksista ja periaatteista

Pyrimme edistämään eurooppalaista tapaa toteuttaa digitalisaatiota. Digitalisaation on oltava ihmislähtöistä, perustuttava eurooppalaisiin arvoihin ja EU:n perusoikeuksiin, vahvistettava yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja hyödytettävä kaikkia yksilöitä, yrityksiä ja koko yhteiskuntaa.

Julistamme näin ollen seuraavaa:

I LUKU

Digitalisaation toteuttaminen ihmislähtöisesti

1.

Digitalisaatio toteutetaan Euroopan unionissa ihmislähtöisesti. Teknologian olisi palveltava ja hyödytettävä kaikkia EU:n asuvia ihmisiä ja tarjottava heille mahdollisuus jatkaa pyrkimyksiään täysin turvallisesti ja niin, että heidän perusoikeuksiaan kunnioitetaan kaikilta osin.

Sitoudumme

a)

vahvistamaan demokraattista kehystä sellaista digitalisaatiota varten, joka hyödyttää kaikkia ja parantaa kaikkien EU:ssa asuvien ihmisten elämää,

b)

toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU:n arvoja ja EU:n oikeudessa tunnustettuja yksilöiden oikeuksia kunnioitetaan sekä verkossa että sen ulkopuolella,

c)

edistämään kaikkien julkisten ja yksityistentoimijoiden vastuullista ja huolellista toimintaa digiympäristössä ja varmistamaan sen,

d)

edistämään aktiivisesti tätä digitalisaatiota koskevaa visiota myös kansainvälisissä suhteissamme.

II LUKU

Yhteisvastuu ja osallisuus

2.

Teknologiaa olisi käytettävä niin, että se tuo ihmisiä yhteen eikä loitonna heitä toisistaan. Digitalisaation olisi edistettävä oikeudenmukaista ja osallistavaa yhteiskuntaa ja taloutta EU:ssa.

Sitoudumme

a)

varmistamaan, että teknologisten ratkaisujen suunnittelussa, kehittämisessä, käyttöönotossa ja käytössä kunnioitetaan perusoikeuksia ja mahdollistetaan niiden toteuttaminen sekä edistetään solidaarisuutta ja osallisuutta,

b)

toteuttamaan digitalisaatiota, jossa ketään ei jätetä jälkeen. Digitalisaation olisi hyödytettävä kaikkia ja edistettävä sukupuolten tasa-arvoa, ja siinä olisi otettava huomioon erityisesti ikääntyneet, maaseutualueilla asuvat, vammaiset, syrjäytyneet, haavoittuvassa asemassa olevat tai äänioikeudettomat henkilöt sekä heidän puolestaan toimivat henkilöt. Sen olisi myös edistettävä kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta,

c)

kehittämään riittävät puitteet, jotta kaikki digitalisaatiosta hyötyvät markkinatoimijat kantaisivat sosiaalisen vastuunsa ja osallistuisivat oikeudenmukaisesti ja oikeasuhteisesti julkisten hyödykkeiden, palvelujen ja infrastruktuurien kustannuksiin kaikkien EU:ssa asuvien ihmisten eduksi.

Verkkoyhteydet

3.

Koko EU:n väestöllä olisi oltava mahdollisuus kohtuuhintaisiin ja nopeisiin digitaalisiin yhteyksiin.

Sitoudumme

a)

varmistamaan sellaisten laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden, joihin sisältyvät internetyhteydet, kaikkialla EU:ssa kaikille, myös pienituloisille,

b)

suojelemaan ja edistämään neutraalia ja avointa internetiä, jossa sisältöä, palveluja ja sovelluksia ei estetä tai heikennetä perusteettomasti.

Digitaalinen koulutus ja osaaminen

4.

Jokaisella on oikeus koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, ja jokaisella olisi oltava mahdollisuus hankkia kaikki digitaaliset perustaidot ja edistynyttä digiosaamista.

Sitoudumme

a)

edistämään laadukasta digitaalista koulutusta, myös sukupuolten välisen digitaalisen kuilun kaventamiseksi,

b)

tukemaan toimia, joiden avulla kaikki oppijat ja opettajat voivat omaksua ja jakaa tarvittavia digitaitoja ja tarvittavaa digiosaamista, mukaan lukien medialukutaito ja kriittinen ajattelu, jotta he voivat osallistua aktiivisesti talous- ja yhteiskuntaelämään sekä demokraattisiin prosesseihin,

c)

edistämään ja tukemaan pyrkimyksiä hankkia kaikkiin oppilaitoksiin verkkoyhteydet, infrastruktuuri ja välineet,

d)

antamaan kaikille mahdollisuuden sopeutua täydennys- ja uudelleenkoulutuksen avulla muutoksiin, joita työn digitalisaatio aiheuttaa.

Oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja -ehdot

5.

Jokaisella on oikeus oikeudenmukaisiin, kohtuullisiin, terveellisiin ja turvallisiin työoloihin ja -ehtoihin ja asianmukaiseen suojeluun digitaalisessa ympäristössä samoin kuin fyysisessä työpaikassa työsuhteen asemasta, työtavasta tai työn kestosta riippumatta.

6.

Ammattiliitoilla ja työnantajajärjestöillä on tärkeä rooli digitalisaatiossa, erityisesti oikeudenmukaisten ja kohtuullisten työolojen ja -ehtojen määrittelyssä, mukaan lukien digitaalisten välineiden käyttö työssä.

Sitoudumme

a)

varmistamaan, että kaikilla on mahdollisuus olla tavoittamattomissa ja hyötyä työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskevista suojatoimista digitaalisessa ympäristössä,

b)

varmistamaan, että työympäristön digitaaliset välineet eivät millään tavalla vaaranna työntekijöiden fyysistä terveyttä ja mielenterveyttä,

c)

varmistamaan, että työntekijöiden perusoikeuksia kunnioitetaan digitaalisessa ympäristössä, mukaan lukien heidän oikeutensa yksityisyyteen ja järjestäytymisoikeus, neuvotteluoikeus ja oikeus työtaistelutoimiin sekä suojelu laittomalta ja perusteettomalta valvonnalta,

d)

varmistamaan, että tekoälyn käyttö työpaikalla on avointa ja noudattelee riskiperusteista lähestymistapaa ja että toteutetaan vastaavia ehkäiseviä toimenpiteitä turvallisen ja terveellisen työympäristön ylläpitämiseksi,

e)

varmistamaan erityisesti, että työntekijöihin vaikuttavissa tärkeissä päätöksissä taataan ihmisen suorittama valvonta ja että työntekijät ovat yleisesti tietoisia siitä, että he ovat vuorovaikutuksessa tekoälyjärjestelmien kanssa.

Digitaaliset julkiset palvelut verkossa

7.

Kaikilla olisi oltava sähköinen pääsy keskeisiin julkisiin palveluihin EU:ssa. Ketään ei saa pyytää toimittamaan tietoja useammin kuin on tarpeen digitaalisia julkisia palveluja käytettäessä.

Sitoudumme

a)

varmistamaan, että kaikille EU:ssa asuville ihmisille tarjotaan mahdollisuus käyttää esteetöntä, vapaaehtoista, turvallista ja luotettavaa digitaalista identiteettiä, joka mahdollistaa monenlaisten verkkopalvelujen käytön,

b)

varmistamaan, että julkisen sektorin hallussa olevat tiedot ovat laajasti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä,

c)

helpottamaan ja tukemaan kaikkialla EU:ssa saumatonta, turvallista ja yhteentoimivaa pääsyä digitaalisiin julkisiin palveluihin, jotka on suunniteltu vastaamaan tehokkaasti ihmisten tarpeisiin, mukaan lukien erityisesti digitaaliset terveys- ja hoitopalvelut, erityisesti sähköisten potilaskertomusten saatavuus.

III LUKU

Valinnanvapaus

Vuorovaikutus algoritmien ja tekoälyjärjestelmien kanssa

8.

Tekoälyn olisi helpotettava ihmisten elämää, ja sen perimmäisenä tavoitteena olisi oltava ihmisten hyvinvoinnin lisääminen.

9.

Kaikkien olisi voitava hyötyä algoritmi- ja tekoälyjärjestelmien eduista muun muassa tekemällä omia tietoon perustuvia valintoja digitaalisessa ympäristössä, samalla kun heitä suojellaan terveydelle, turvallisuudelle ja perusoikeuksille aiheutuvilta riskeiltä ja haitoilta.

Sitoudumme

a)

edistämään ihmiskeskeisiä, luotettavia ja eettisiä tekoälyjärjestelmiä koko niiden kehittämisen, käyttöönoton ja käytön ajan EU:n arvojen mukaisesti,

b)

varmistamaan algoritmien ja tekoälyn käytön riittävän avoimuuden ja sen, että ihmisillä on mahdollisuus käyttää niitä ja että he ovat niistä tietoisia toimiessaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa,

c)

varmistamaan, että algoritmijärjestelmät perustuvat riittäviin tietoaineistoihin, jotta vältetään syrjintä ja mahdollistetaan ihmisten suorittama valvonta aina, kun on kyse ihmisten turvallisuuteen ja perusoikeuksiin vaikuttavista tuloksista,

d)

varmistamaan, että teknologiaa, kuten tekoälyä, ei käytetä ihmisten valintojen ennalta määrittämiseen esimerkiksi terveydenhuollossa, koulutuksessa, työllisyydessä ja yksityiselämässä,

e)

tarjoamaan suojatoimia ja toteuttamaan asianmukaisia toimia, myös edistämällä luotettavia standardeja, sen varmistamiseksi, että tekoäly ja digitaaliset järjestelmät ovat aina turvallisia ja että niitä käytetään perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen,

f)

toteuttamaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tekoälyätutkimuksessa noudatetaan korkeimpia eettisiä normeja ja asiaankuuluvaa EU:n lainsäädäntöä.

Oikeudenmukainen digitaalinen ympäristö

10.

Jokaisen olisi voitava tosiasiallisesti ja vapaasti valita käyttämänsä verkkopalvelut objektiivisten, avointen, helposti saatavilla olevien ja luotettavien tietojen perusteella.

11.

Kaikilla olisi oltava mahdollisuus kilpailla oikeudenmukaisesti ja innovoida digitaalisessa ympäristössä. Tämän pitäisi hyödyttää myös yrityksiä, kuten pk-yrityksiä.

Sitoudumme

a)

varmistamaan reiluun kilpailuun perustuvan suojatun ja turvallisen digitaalisen ympäristön, jossa suojellaan perusoikeuksia, varmistetaan käyttäjien oikeudet ja kuluttajansuoja digitaalisilla sisämarkkinoilla ja määritellään huolellisesti alustojen, erityisesti suurten toimijoiden ja portinvartijoiden, vastuut,

b)

edistämään yhteentoimivuutta, avoimuutta, avointa teknologiaa ja standardeja keinona vahvistaa entisestään luottamusta teknologiaan sekä kuluttajien kykyä tehdä itsenäisiä ja tietoon perustuvia valintoja.

IV LUKU

Osallistuminen digitaaliseen julkiseen tilaan

12.

Kaikilla olisi oltava pääsy luotettavaan, monimuotoiseen ja monikieliseen digitaaliseen ympäristöön. Erilaisten sisältöjen saatavuus edistää moniarvoista julkista keskustelua ja tehokasta osallistumista demokratiaan syrjimättömällä tavalla.

13.

Jokaisella on oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen sekä kokoontumis- ja järjestäytymisvapauteen digitaalisessa ympäristössä.

14.

Jokaisen olisi voitava saada tietoja käyttämiensä mediapalvelujen omistajasta ja niiden valvojasta.

15.

Verkkoalustojen, erityisesti erittäin suurten verkkoalustojen, olisi tuettava vapaata demokraattista keskustelua verkossa. Koska erittäin suurten verkkoalustojen palveluilla on rooli yleisen mielipiteen ja keskustelun muokkaamisessa, niiden olisi lievennettävä riskejä, joita aiheutuu niiden palvelujen toiminnasta ja käytöstä, myös misinformaatio- ja disinformaatiokampanjoiden osalta, ja suojeltava sananvapautta.

Sitoudumme

a)

jatkossakin turvaamaan verkossa kaikki perusoikeudet, erityisesti sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden, mukaan lukien median vapaus ja moniarvoisuus,

b)

tukemaan digitaaliteknologian kehittämistä ja parasta käyttöä ihmisten vaikuttamisen ja demokraattisen osallistumisen edistämiseksi,

c)

toteuttamaan oikeasuhtaisia toimenpiteitä kaikenlaisen laittoman sisällön torjumiseksi perusoikeuksia täysimääräisesti noudattaen, mukaan lukien oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, ja asettamatta yleisiä valvontavelvoitteita tai harjoittamatta sensuuria,

d)

luomaan sellaisen digitaalisen ympäristön, jossa ihmisiä suojellaan disinformaatiolta, tiedon manipuloinnilta ja muulta haitalliselta sisällöltä, kuten häirinnältä ja sukupuoleen perustuvalta väkivallalta,

e)

tukemaan sellaisen digitaalisen sisällön tosiasiallista saatavuutta, joka heijastaa EU:n kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta,

f)

antamaan yksilöille mahdollisuuden tehdä vapaita ja erillisiä valintoja ja rajoittamaan erityisesti kohdennetun mainonnan kautta tapahtuvaa haavoittuvuuksien ja vinoumien hyödyntämistä.

V LUKU

Turvallisuus ja voimaannuttaminen

Suojattu ja turvallinen digitaalinen ympäristö

16.

Kaikilla olisi oltava pääsy digitaaliteknologiaan, -tuotteisiin ja -palveluihin, jotka on suunniteltu niin, että ne ovat suojattuja ja turvallisia ja suojaavat yksityisyyttä. Näin voidaan varmistaa käsiteltävien tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, saatavuuden ja oikeellisuuden korkea taso.

Sitoudumme

a)

toteuttamaan lisätoimenpiteitä tuotteiden jäljitettävyyden edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että digitaalisilla sisämarkkinoilla tarjotaan ainoastaan turvallisia ja EU:n lainsäädännön mukaisia tuotteita,

b)

suojaamaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja julkisia laitoksia kyberturvallisuusriskeiltä ja kyberrikollisuudelta, muun muassa tietoturvaloukkauksilta, identiteettivarkauksilta ja manipuloinnilta. Tähän sisältyvät sisämarkkinoille saatettujen yhteenliitettyjen tuotteiden kyberturvallisuusvaatimukset,

c)

torjumaan niitä, jotka pyrkivät heikentämään verkkoturvallisuutta ja digitaalisen ympäristön eheyttä EU:ssa tai jotka edistävät väkivaltaa ja vihaa digitaalisin keinoin, ja asettamaan kyseiset tahot vastuuseen.

Yksityisyyden suoja ja omien tietojen valvonta

17.

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan. Viimeksi mainittuun oikeuteen kuuluu se, että yksilöt voivat valvoa, miten heidän henkilötietojaan käytetään ja kenen kanssa ne jaetaan.

18.

Jokaisella on oikeus viestintänsä ja sähköisissä laitteissaan olevien tietojensa luottamuksellisuuteen ja oikeus olla joutumatta laittomien valvonta-, jäljitys- tai kuuntelutoimenpiteiden kohteeksi verkossa.

19.

Jokaisen olisi voitava määrittää digitaalinen perintönsä ja päättää, mitä heidän henkilökohtaisille tileilleen ja tiedoilleen tapahtuu heidän kuolemansa jälkeen.

Sitoudumme

a)

varmistamaan, että kaikki voivat tosiasiallisesti valvoa omia henkilötietojaan ja muita kuin henkilötietojaan EU:n tietosuojasääntöjen ja asiaa koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti,

b)

varmistamaan tehokkaasti, että yksilöillä on mahdollisuus siirtää omat henkilötietonsa ja muut kuin henkilötietonsa helposti eri digitaalisten palvelujen välillä siirrettävyyttä koskevien oikeuksien mukaisesti,

c)

suojaamaan tehokkaasti viestintää kolmansien osapuolten luvattomalta pääsyltä,

d)

kieltämään laittoman tunnistamisen ja toimintatietojen laittoman säilyttämisen.

Lasten ja nuorten suojelu ja voimaannuttaminen digitaalisessa ympäristössä

20.

Lapsille ja nuorille olisi annettava mahdollisuus tehdä turvallisia ja tietoon perustuvia valintoja ja ilmaista luovuuttaan digitaalisessa ympäristössä.

21.

Ikätasolle sopivien materiaalien ja palvelujen pitäisi parantaa lasten ja nuorten kokemuksia, hyvinvointia ja osallistumista digitaalisessa ympäristössä.

22.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä lasten ja nuorten oikeuteen saada suojelua kaikilta rikoksilta, jotka tehdään digitaaliteknologian avulla tai joita helpotetaan sen avulla.

Sitoudumme

a)

tarjoamaan kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia hankkia tarvittavat taidot ja osaaminen, mukaan lukien medialukutaito ja kriittinen ajattelu, jotta he voivat navigoida digitaalisessa ympäristössä ja osallistua siihen aktiivisesti ja turvallisesti sekä tehdä tietoon perustuvia valintoja,

b)

edistämään lasten ja nuorten myönteisiä kokemuksia ikätasolle sopivassa ja turvallisessa digitaalisessa ympäristössä,

c)

suojelemaan kaikkia lapsia ja nuoria verkkovälitteiseltä haitalliselta ja laittomalta sisällöltä, hyväksikäytöltä, manipuloinnilta ja väärinkäytöltä sekä estämään digitaalisen tilan käytön rikosten tekemiseen tai helpottamiseen,

d)

suojelemaan kaikkia lapsia ja nuoria laittomalta jäljittämiseltä, profiloinnilta ja kohdentamistoimilta, joita toteutetaan erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin,

e)

ottamaan lapset ja nuoret mukaan heitä koskevien digitaalipolitiikkojen kehittämiseen.

VI LUKU

Kestävyys

23.

Merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi digitaaliset tuotteet ja palvelut olisi suunniteltava, tuotettava, käytettävä, korjattava, kierrätettävä ja hävitettävä siten, että vähennetään niiden kielteisiä ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vältetään niiden ennenaikainen vanheneminen.

24.

Kaikilla olisi oltava mahdollisuus saada täsmällistä ja helppotajuista tietoa digitaalisten tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksista, energiankulutuksesta, korjattavuudesta ja elinkaaresta, jotta he voivat tehdä vastuullisia valintoja.

Sitoudumme

a)

tukemaan sellaisen kestävän digitaaliteknologian kehittämistä ja käyttöä, jolla on mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan,

b)

luomaan kannustimia kestäville kuluttajavalinnoille ja liiketoimintamalleille sekä edistämään yritysten kestävää ja vastuullista käyttäytymistä digitaalisten tuotteiden ja palvelujen maailmanlaajuisissa arvoketjuissa, myös pakkotyön torjumiseksi,

c)

edistämään ympäristöön ja ilmastoon myönteisesti vaikuttavien innovatiivisten digitaaliteknologioiden kehittämistä, käyttöönottoa ja aktiivista käyttöä vihreän siirtymän nopeuttamiseksi,

d)

edistämään digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kestävyysstandardeja ja -merkintöjä.


(1)  2020/2216(INI); 2020/2018(INL); 2020/2019(INL); 2020/2022(INI); 2020/2012(INL); 2020/2014(INL); 2020/2015 (INI); 2020/2017 (INI); 2019/2186(INI); 2019/2181(INL); 2022/2266 (INI).