28.2.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/334,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP (1) muuttamisesta 28 päivänä helmikuuta 2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/335 (2),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 31 päivänä heinäkuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 833/2014 rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

(2)

Asetuksella (EU) N:o 833/2014 pannaan täytäntöön tietyt neuvoston päätöksessä 2014/512/YUTP säädetyt toimenpiteet.

(3)

Neuvosto hyväksyi 28 päivänä helmikuuta 2022 päätöksen (YUTP) 2022/335 päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta. Kyseisellä päätöksellä otetaan käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä, joilla kielletään venäläisiä lentoliikenteen harjoittajia sekä Venäjällä rekisteröityjä ilma-aluksia ja muualla kuin Venäjällä rekisteröityjä ilma-aluksia, jotka ovat venäläisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa tai vuokraamia tai muulla tavoin määräysvallassa, laskeutumasta unionin alueelle, lähtemästä sieltä ja lentämästä sen yli. Siinä kielletään myös kaikki liiketoimet Venäjän keskuspankin kanssa.

(4)

Nämä toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi tarvitaan unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 833/2014 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) 833/2014 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan r alakohta seuraavasti:

"r)

'venäläisellä lentoliikenteen harjoittajalla' lentoliikennettä harjoittavaa yritystä, jolla on Venäjän federaation toimivaltaisten viranomaisten myöntämä voimassa oleva liikennelupa tai vastaava asiakirja."

2)

Lisätään artiklat seuraavasti:

"3 d artikla

1.   Kielletään venäläisten lentoliikenteen harjoittajien liikennöimiä ilma-aluksia, mukaan lukien yhteisiä reittitunnuksia tai kiintiövarausjärjestelyjä käyttävät markkinoivan lentoliikenteen harjoittajat, sekä Venäjällä rekisteröityjä ilma-aluksia ja muualla kuin Venäjällä rekisteröityjä ilma-aluksia, jotka ovat venäläisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten omistuksessa tai vuokraamia tai muulla tavoin määräysvallassa, laskeutumasta unionin alueelle, lähtemästä sieltä tai lentämästä sen yli.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos kyseessä on pakkolasku tai ylilento hätätilanteessa.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan ilma-aluksen laskeutumiseen, lentoonlähtöön tai ylilentoon unionin alueella, jos kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet, että laskeutuminen, lentoonlähtö tai ylilento on tarpeen humanitaarisista syistä tai muuta tämän asetuksen tavoitteiden mukaista tarkoitusta varten.

4.   Asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 3 kohdan nojalla myönnetystä luvasta kahden viikon kuluessa sen myöntämisestä.

3 e artikla

1.   Komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/709 nojalla nimittämä verkon hallinnoija tukee komissiota ja sen jäsenvaltioita 3 d artiklan täytäntöönpanon ja noudattamisen varmistamisessa. Verkon hallinnoijan on erityisesti hylättävä kaikki ilma-alusten käyttäjien toimittamat lentosuunnitelmat, joista käy ilmi aikomus harjoittaa unionin alueella toimintaa, joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai muita käytössä olevia turvallisuus- ja turvatoimenpiteitä, jotta lentäjä ei saa lentää.

2.   Verkon hallinnoijan on toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioille säännöllisesti lentosuunnitelmien analyysiin perustuvia raportteja 3 d artiklan täytäntöönpanosta."

3)

Lisätään 5 a artiklan 4, 5 ja 6 kohta seuraavasti:

"4.   Kielletään kaikki liiketoimet, jotka liittyvät Venäjän keskuspankin varantojen ja varojen hallinnointiin, mukaan lukien liiketoimet Venäjän keskuspankin puolesta tai sen johdolla toimivien oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten kanssa.

5.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan liiketoimeen edellyttäen, että se on ehdottoman välttämätöntä koko unionin tai asianomaisen jäsenvaltion rahoitusvakauden varmistamiseksi.

6.   Asianomaisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle aikomuksestaan myöntää lupa 5 kohdan nojalla."

4)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on tässä asetuksessa säädettyjen kieltojen kiertäminen, myös toimimalla 5, 5 a, 5 b, 5 e ja 5 f artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sijaisena tai toimimalla niiden hyväksi 5 artiklan 6 kohdassa, 5 a artiklan 2 kohdassa, 5 a artiklan 5 kohdassa, 5 b artiklan 2 kohdassa, 5 e artiklan 2 kohdassa tai 5 f artiklan 2 kohdassa säädettyjen poikkeusten nojalla."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Neuvoston päätös 2014/512/YUTP, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta (EUVL L 229, 31.7.2014, s. 13).

(2)  EUVL L 57, 28.2.2022.